Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia filologiczno - kulturoznawcze > Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, pierwszego stopnia

Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FLKU)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 4-letnie
Język: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, włoski

Studia filologiczno-kulturoznawcze to unikatowy w skali europejskiej kierunek umożliwiający jednoczesne studiowanie dwóch wybranych filologii w ramach oferty Wydziału Neofilologii UW z dużym naciskiem na przedmioty komparatystyczne oraz z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji.

Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Celem programu jest zapewnienie wszechstronnego wykształcenia filologicznego w ramach kultury, literatury i języka dwóch wybranych obszarów językowych. Dzięki przedmiotom literaturoznawczym oraz kulturoznawczym studenci zyskują narzędzia do analizy porównawczej między kulturami i literaturami różnych krajów zachodniego kręgu kulturowego.

Studia kładą też nacisk na umiejętność prowadzenia dialogu międzykulturowego, uwrażliwiają na różnice kulturowe i dzięki praktycznym przedmiotom z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji, dają także umiejętności zawodowe pożądane na rynku pracy.

Na kierunku Studia filologiczno-kulturoznawcze każdy student realizuje dwie spośród sześciu dostępnych ścieżek filologicznych:

  • filologia angielska,
  • filologia romańska,
  • hispanistyka,
  • portugalistyka,
  • germanistyka,
  • italianistyka.

Spośród powyższych opcji trzy z nich: hispanistyka, portugalistyka i italianistyka mogą być uczone od poziomu początkującego. Do pozostałych potrzebna jest znajomość języka na poziomie matury rozszerzonej. Docelowo każda ścieżka prowadzi do uzyskaniu kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym (C1).

Warto też dodać, że studia oferują trzeci język obcy w ramach zajęć lektoratowych Wydziału Neofilologii, dzięki którym można osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym (B1).

Dużym atutem kierunku jest możliwość łączenia dowolnych ścieżek, z zastrzeżeniem aby co najmniej jedna była na rozszerzonym poziomie językowym od początku studiów. Wybór tej ścieżki determinuje egzamin maturalny z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Egzamin z drugiego języka obcego uprawnia do wyboru ścieżki z tego języka, o ile egzamin jest na poziomie rozszerzonym, bądź jednej z 3 ścieżek od poziomu początkującego: hispanistyka, portugalistyka lub italianistyka, niezależnie od poziomu egzaminu maturalnego. Innymi słowy studenci mogą mieć różne kombinacje filologiczne, ale dzięki przedmiotom kierunkowym realizowanym po polsku zapewniona jest tożsamość kierunku.

Zajęcia odbywają się w nowym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

Warto też nadmienić, że cechą wszystkich ścieżek filologicznych jest oferowanie specjalistycznych zajęć autorskich do wyboru, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych wybranych jednostek Wydziału Neofilologii na podstawie swoich aktualnych badań naukowych.

Studenci mają też możliwość udziału w szeregu praktyk zawodowych w instytucjach/firmach bazujących na dialogu międzykulturowym, w tym w instytucjach współpracujących z placówkami dyplomatycznymi.

Studenci SFK mają możliwość korzystania z oferty stypendiów zagranicznych (ERASMUS). Dzięki 4-letnim studiom licencjackim nie tylko jest łatwiej zaplanować taki wyjazd stypendialny, ale też jest możliwość dwóch semestralnych wyjazdów do różnych krajów.

Więcej informacji o studiach filologiczno-kulturoznawczych można znaleźć na stronie: sfk.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów filologiczno-kulturoznawczych zna biegle dwa języki obce na poziomie C1 oraz trzeci język na poziomie co najmniej B1. Posiada dobrą znajomość literatury i kultury obszarów językowych wybranych ścieżek filologicznych. Dzięki przedmiotom metodologicznym i komparatystycznym potrafi rozpoznać i analizować zjawiska kultury i literatury, rozumie zasady ich funkcjonowania. Absolwent SFK ma także wysokie kompetencje międzykulturowe - umiejętność współpracy z osobami pochodzącymi z różnych kultur, a dzięki umiejętności analizy porównawczej gotów jest do kreatywnej pracy w środowisku zawodowym

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologicznym i kulturoznawczym

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów.
1.zna podstawową terminologię używaną w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie właściwym dla wybranych specjalności
2.zna podstawową metodologię naukową w dziedzinach kulturoznawczych i literaturoznawczych
3.ma wiedzę o płaszczyznach i procesach komunikowania się w wybranych językach, zarówno w mowie, jak i w piśmie
4.ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii, historii literatury oraz dziejów sztuki wybranych specjalności
5. zna na poziomie podstawowym problematykę i realia geograficzne, historyczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe i społeczne wybranych krajów
6. potrafi interpretować, analizować, hierarchizować, syntetyzować treści i zjawiska w ich wymiarze językowym, kulturowym, społecznym, historycznym, gospodarczym
7. zna język angielski na poziomie minimum C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
8. zna inny wybrany w ramach specjalności B język na poziomie minimum C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
9. zna kolejny wybrany język C na poziomie minimum B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
10.świadomie uczestniczy we własnej kulturze narodowej, szanuje kulturowe dziedzictwo Europy, przejawia zrozumienie i ciekawość zróżnicowanych kultur świata

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 240 ECTS, 8 semestrów
Program kształcenia nauczycieli na Studiach Filologiczno-Kulturoznawczych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

ECTS:
zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 185 ECTS
zajęcia o charakterze praktycznym: 78 ECTS (Praktyczna Nauka Języka A, B i C)
zajęcia modułowe do wyboru: 73 ECTS

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/