Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia filologiczno - kulturoznawcze > Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, pierwszego stopnia

Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FLKU)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 4-letnie
Język: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, włoski

Kierunek studiów przyporządkowany jest do dyscyplin: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, językoznawstwo. Dyscyplina dominująca: literaturoznawstwo.

Na kierunku Studia filologiczno-kulturoznawcze każdy student realizuje trzy spośród sześciu specjalności do wyboru:

  • Specjalność A: filologia angielska (specjalizacja brytyjska lub amerykańska)
  • Specjalność B: filologia romańska, iberystyka (hispanistyka), germanistyka – (jedna do wyboru)
  • Specjalność C: iberystyka (hispanistyka), iberystyka (portugalistyka), italianistyka - (jedna do wyboru)

Studia filologiczno-kulturoznawcze to unikatowy w skali kraju kierunek umożliwiający jednoczesne studiowanie 3 wybranych filologii w ramach oferty Wydziału Neofilologii UW.

Zajęcia odbywają się w jednostkach Wydziału Neofilologii: ul. Hoża 69 (anglistyka), ul. Dobra 55 (romanistyka, germanistyka) i ul. Oboźna 8 (iberystyka, italianistyka).

Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Celem programu jest zapewnienie wszechstronnego wykształcenia filologicznego w ramach kultury, literatury i języka trzech wybranych obszarów językowych – wielkim walorem kierunku jest bardzo duże zindywidualizowanie oferty programowej i dopasowanie jej do potrzeb konkretnych studentów.

Znaczną część programu studiów stanowią zajęcia autorskie do wyboru (kursy) prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych wybranych jednostek Wydziału Neofilologii na podstawie swoich aktualnych badań naukowych. Studenci doskonalą również znajomość dwóch języków obcych (wymagany jest wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z obu z nich), a trzeci wybrany język poznają od podstaw.

Istnieje opcjonalna możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich do nauczania języków A i B.

Studenci SFK mają możliwość korzystania z oferty stypendiów zagranicznych (ERAZMUS) we jednostkach, gdzie realizują swoje wszystkie specjalności.

Więcej informacji o Studiach filologiczno-kulturoznawczych można znaleźć na stronie: sfk.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów filologiczno-kulturoznawczych zna biegle trzy języki obce – języki A i B na poziomie C1, język C na poziomie B2. Posiada dobrą znajomość literatury i kultury obszarów językowych wybranych specjalności; potrafi rozpoznać i analizować zjawiska kultury, rozumie zasady ich funkcjonowania. Poprzez wysokie zindywidualizowanie procesu nauczania studia wspierają postawy samodzielności i decyzyjności, choć absolwenci SFK potrafią też pracować w zespole. Absolwenci studiów pierwszego stopnia przygotowani są do dalszego kształcenia na studiach magisterskich i prowadzenia badań. Znajdują również zatrudnienie jako tłumacze, edytorzy tekstów, redaktorzy – a także pracują w instytucjach, gdzie atutem jest nie tylko znajomość kilku języków obcych, ale wysokie kompetencje międzykulturowe i umiejętność współpracy z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologicznym i kulturoznawczym

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. zna najważniejsze współczesne nurty i kierunki badań literaturoznawczych i kulturoznawczych w ramach wybranych filologii europejskich
2. ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii, historii literatury oraz dziejów sztuki europejskiej
3. zna na poziomie podstawowym problematykę i realia geograficzne, historyczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe i społeczne wybranych krajów europejskich
4. potrafi zastosować podstawową metodologię kulturoznawczą i literaturoznawczą
5. potrafi interpretować, analizować, hierarchizować, syntetyzować treści i zjawiska w ich wymiarze językowym, kulturowym, społecznym, historycznym, gospodarczym
6. potrafi rozpoznawać symbole kultury i posługiwać się kodami kulturowymi w kontaktach z przedstawicielami kultur krajów obszaru języka angielskiego i innych wybranych języków oraz generalnie w interakcjach międzyosobowych oraz międzykulturowych
7. zna język angielski na poziomie minimum C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
8. zna inny wybrany w ramach specjalizacji B język na poziomie minimum C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
9. zna kolejny wybrany w ramach specjalizacji C język na poziomie minimum B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
10. świadomie uczestniczy we własnej kulturze narodowej, szanuje kulturowe dziedzictwo Europy, przejawia zrozumienie i ciekawość zróżnicowanych kultur świata

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 240 ECTS, 8 semestrów
Program kształcenia nauczycieli na Studiach Filologiczno-Kulturoznawczych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

ECTS:
zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 185 ECTS
zajęcia o charakterze praktycznym: 78 ECTS (Praktyczna Nauka Języka A, B i C)
zajęcia modułowe do wyboru: 73 ECTS

Praktyki są przewidziane tylko w modułach programu kształcenia nauczycieli, zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/