Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia filologiczno - kulturoznawcze > Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, pierwszego stopnia

Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FLKU)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 4-letnie
Język: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, włoskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 1

Studia pierwszego stopnia trwają 4 lata (8 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata na kierunku filologia i kulturoznawstwo w zakresie wybranych specjalności. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu historii, kultury, literatury, historii sztuki, geografii, a także praktycznej nauki języka i językoznawstwa.

Specjalizacje realizowane w ramach kierunku (po jednej z każdej grupy):

Grupa A - Literatura i kultura Wielkiej Brytanii, Literatura i kultura Stanów Zjednoczonych

Grupa B - Literatura i kultura Francji, Literatura i kultura Hiszpanii, Literatura i kultura państw niemieckojęzycznych

Grupa C - Literatura i kultura Portugalii, Literatura i kultura Włoch, Literatura i kultura Hiszpanii

Student wybiera 3 języki specjalizacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę: język angielski oraz język francuski lub język hiszpański lub język niemiecki. Spośród języków grupy C, uczonych od podstaw, student ma do wyboru: język portugalski, język hiszpański, lub język włoski. Absolwent studiów filologiczno-kulturoznawczych pierwszego stopnia reprezentuje dobre przygotowanie merytoryczne dla teoretycznej refleksji o kulturze oraz posiada wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację poszczególnych zjawisk kultury. Potrafi dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury. Posiada ponadpodstawową wiedzę z zakresu wiadomości o języku, literaturze, kulturze nie mniej niż dwóch obszarów językowych oraz zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentom nauczanie dwóch języków (po zdobyciu odpowiednich uprawnień regulowanych rozporządzeniem MEN), pracę w charakterze tłumacza w zakresie dwóch języków obcych, a także pracę w wydawnictwach czy redakcjach i w innych miejscach wymagających dobrej znajomości języków i kultur. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologicznym i kulturoznawczym

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. zna najważniejsze współczesne nurty i kierunki badań literaturoznawczych i kulturoznawczych w ramach wybranych filologii europejskich
2. ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii, historii literatury oraz dziejów sztuki europejskiej
3. zna na poziomie podstawowym problematykę i realia geograficzne, historyczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe i społeczne wybranych krajów europejskich
4. potrafi zastosować podstawową metodologię kulturoznawczą i literaturoznawczą
5. potrafi interpretować, analizować, hierarchizować, syntetyzować treści i zjawiska w ich wymiarze językowym, kulturowym, społecznym, historycznym, gospodarczym
6. potrafi rozpoznawać symbole kultury i posługiwać się kodami kulturowymi w kontaktach z przedstawicielami kultur krajów obszaru języka angielskiego i innych wybranych języków oraz generalnie w interakcjach międzyosobowych oraz międzykulturowych
7. zna język angielski na poziomie minimum C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
8. zna inny wybrany w ramach specjalizacji B język na poziomie minimum C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
9. zna kolejny wybrany w ramach specjalizacji C język na poziomie minimum B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
10. świadomie uczestniczy we własnej kulturze narodowej, szanuje kulturowe dziedzictwo Europy, przejawia zrozumienie i ciekawość zróżnicowanych kultur świata

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 240 ECTS, 8 semestrów
Program kształcenia nauczycieli na Studiach Filologiczno-Kulturoznawczych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

ECTS:
zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 185 ECTS
zajęcia o charakterze praktycznym: 78 ECTS (Praktyczna Nauka Języka A, B i C)
zajęcia modułowe do wyboru: 73 ECTS

Praktyki są przewidziane tylko w modułach programu kształcenia nauczycieli, zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/