Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie > Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, stacjonarne, stacjonarne, drugiego stopnia

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, stacjonarne, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FLKLS-FKL)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Magisterium na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w zakresie filologii klasycznej

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Najważniejsze efekty uczenia się

Absolwent
- zna i rozumie wagę pogłębionej znajomości literatury starożytnej Grecji i Rzymu (moduł klasyczny), renesansu i baroku (moduł neolatynistyczny) w kontekście literaturoznawstwa europejskiego i światowego;
- zna w stopniu pogłębionym:
- gramatykę i leksykę obu języków klasycznych;
- rolę transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej;
- rolę powiązań filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi;
- rolę tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury, - terminologie, teorie i metodologie literaturoznawcze i językoznawcze;
- zna wybrany język obcy na poziomie B2+.

Absolwent potrafi
- w stopniu pogłębionym porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami rozmaitych dyscyplin humanistycznych w języku rodzimym i obcym nowożytnym (na poziomie B2+);
- aplikować wiedzę z innych dyscyplin humanistycznych w trakcie pracy krytycznoliterackiej;
- w stopniu pogłębionym umiejscowić poznawane utwory literackie w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym oraz dokonać ich analizy z uwzględnieniem terminologii krytycznej i wybranej metodologii;
- pisać i redagować teksty w języku łacińskim

Absolwent jest gotów do
- organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny własnej wiedzy i dokonań;
- samodzielnego podejmowania działań profesjonalnych;
- podejmowania starań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego.

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych: 109
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 87 (moduł klasyczny), 80 (moduł neolatynistyczny)
Liczba punktów ECTS przypadająca na moduły kształcenia do wyboru: 72

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/