Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie > Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, stacjonarne, stacjonarne, drugiego stopnia

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, stacjonarne, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FLKLS-FKL)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
  • Nazwa kierunku: Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
  • Poziom studiów: studia drugiego stopnia
  • Forma studiów: stacjonarne
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo
  • Dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo

Opis programu studiów

Studia drugiego stopnia zapewniają wykształcenie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa w dziedzinie filologii klasycznej ściśle związanej z innymi naukami o starożytności, takimi jak historia, archeologia, wiedza o sztuce, prawoznawstwo, filozofia. W skład programu wchodzą m.in. metodologia badań literackich, seminaria łacińskie i greckie, recepcja kultury antycznej, filozofia. Co roku rozszerzana jest oferta dydaktyczna o problematykę interdyscyplinarną w ramach zajęć fakultatywnych m.in. z zakresu: epigrafiki, papirologii, patrystyki, literatury i myśli renesansowej, retoryki antycznej, języków nowożytnych jak włoski, nowogrecki czy rumuński. Student realizuje program w ramach wybranego modułu klasycznego lub neolatynistycznego. Wskazanie modułu jest wymagane przy składaniu dokumentów na studia.

Moduł klasyczny

Student pogłębia wiedzę oraz rozpoczyna badania własne w zakresie języków klasycznych – greki i łaciny, literatury i kultury greckiej i łacińskiej, oraz ich recepcji w epokach późniejszych. Oferowane są m.in. zajęcia z gramatyki historycznej języka greckiego i łacińskiego, stylistyki łacińskiej oraz greckiej, czy językoznawstwa. Moduł obejmuje także zajęcia specjalizacyjne z zakresu edytorstwa i redakcji tekstów – umiejętności nie do przecenienia w pracy badawczej, a zwłaszcza przy publikowaniu jej efektów.

Moduł neolatynistyczny

Moduł łączy w sobie elementy filologii klasycznej, historii kultury, komparatystyki i filozofii. Specjalizacja ta jest zgodna z profilem badawczym Instytutu i ma unikalny charakter w warunkach polskich. W ramach modułu proponowane są studentowi zajęcia z historii literatury nowołacińskiej, kultury renesansu i baroku, seminaria i translatoria nowołacińskie.

Specjalizacja nauczycielska

Student może zrealizować program specjalizacji nauczycielskiej (nieobowiązkowej) dającej uprawnienia do prowadzenia przedmiotu Język łaciński i kultura antyczna w szkolnictwie ogólnokształcącym (zob. strona z programem studiów).

Aktualny program kierunku studiów można znaleźć na stronie Instytutu Filologii Klasycznej.

Większość zajęć odbywa się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1, gdzie znajdują się nowoczesne sale wykładowe i przestronna biblioteka.

Sylwetka absolwenta

Uzyskane efekty uczenia się (patrz niżej) zapewniają absolwentowi szerokie wykształcenie humanistyczne. Absolwenci filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich już właściwie są – a niedługo będą na pewno – jedynymi specjalistami w Polsce, którzy będą w stanie zrozumieć teksty kultury powstałe w języku łacińskim od czasów starożytnych do XIX wieku, nie wspominając o tekstach starogreckich. Absolwenci znajdują pracę m.in. w redakcjach, wydawnictwach, archiwach, bibliotekach oraz innych instytucjach związanych z kulturą i edukacją. Nabyte dodatkowo umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne w ramach specjalizacji nauczycielskiej umożliwiają podjęcie pracy w szkole średniej. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki i badań w szkołach doktorskich.

Najważniejsze efekty uczenia się po ukończeniu studiów drugiego stopnia (pełna lista na stronie Instytutu Filologii Klasycznej).

Wiedza: absolwent zna i rozumie wagę pogłębionej znajomości literatury starożytnej Grecji i Rzymu (moduł klasyczny), renesansu i baroku (moduł neolatynistyczny) w kontekście literaturoznawstwa europejskiego i światowego; w stopniu pogłębionym gramatykę i leksykę obu języków klasycznych, zasady translatoryki, główne kierunki rozwoju i stanowiska teorii literaturoznawczych i językoznawczych od czasów starożytnych do współczesności, rolę transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej, rolę tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury, terminologie, teorie i metodologie literaturoznawcze i językoznawcze; wybrany język obcy na poziomie B2+.

Umiejętności: absolwent potrafi w stopniu pogłębionym porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami rozmaitych dyscyplin humanistycznych (zwłaszcza w zakresie literaturoznawstwa) w języku rodzimym i obcym nowożytnym (na poziomie B2+), a także popularyzować wiedzę o literaturze greckiej i łacińskiej; wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; pisać i redagować teksty w języku łacińskim.

Kompetencji społeczne: absolwent jest gotów do organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny własnej wiedzy i dokonań; samodzielnego podejmowania działań profesjonalnych; uczestniczenia w życiu społecznym, naukowym.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Magisterium na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w zakresie filologii klasycznej

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Najważniejsze efekty uczenia się

Absolwent
- zna i rozumie wagę pogłębionej znajomości literatury starożytnej Grecji i Rzymu (moduł klasyczny), renesansu i baroku (moduł neolatynistyczny) w kontekście literaturoznawstwa europejskiego i światowego;
- zna w stopniu pogłębionym:
- gramatykę i leksykę obu języków klasycznych;
- rolę transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej;
- rolę powiązań filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi;
- rolę tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury, - terminologie, teorie i metodologie literaturoznawcze i językoznawcze;
- zna wybrany język obcy na poziomie B2+.

Absolwent potrafi
- w stopniu pogłębionym porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami rozmaitych dyscyplin humanistycznych w języku rodzimym i obcym nowożytnym (na poziomie B2+);
- aplikować wiedzę z innych dyscyplin humanistycznych w trakcie pracy krytycznoliterackiej;
- w stopniu pogłębionym umiejscowić poznawane utwory literackie w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym oraz dokonać ich analizy z uwzględnieniem terminologii krytycznej i wybranej metodologii;
- pisać i redagować teksty w języku łacińskim

Absolwent jest gotów do
- organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny własnej wiedzy i dokonań;
- samodzielnego podejmowania działań profesjonalnych;
- podejmowania starań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego.

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych: 109
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 87 (moduł klasyczny), 80 (moduł neolatynistyczny)
Liczba punktów ECTS przypadająca na moduły kształcenia do wyboru: 72

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/