Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie > Filologia klasyczna, stacjonarne, stacjonarne, drugiego stopnia

Filologia klasyczna, stacjonarne, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FLKLS-FKL)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 1

Studia II stopnia: specjalność – filologia klasyczna

Studia II stopnia zapewniają wykształcenie w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa w zakresie filologii klasycznej ściśle związanej z innymi naukami o starożytności, takimi jak: historia, archeologia, wiedza o sztuce, prawoznawstwo, filozofia. W skład programu wchodzą m.in. metodologia badań literackich, seminaria łacińskie i greckie, recepcja kultury antycznej, filozofia. Ponadto od roku akademickiego 2017/2018 student będzie realizował program w ramach jednej z dwóch proponowanych mu specjalizacji w ramach modułu klasycznego lub  neolatynistycznego.

Specjalizacja klasyczna

W ramach specjalizacji student pogłębia wiedzę oraz rozpoczyna badania własne w zakresie języków klasycznych – greki i łaciny, literatury i kultury greckiej i łacińskiej, oraz ich recepcji w epokach późniejszych. Proponowane są mu m.in. zajęcia z gramatyki historycznej języka greckiego i łacińskiego, stylistyki łacińskiej oraz greckiej, czy językoznawstwa. Moduł obejmuje także zajęcia specjalizacyjne z zakresu edytorstwa i redakcji tekstów – umiejętności nie do przecenienia w pracy badawczej, a zwłaszcza przy publikowaniu jej efektów.

Specjalizacja neolatynistyczna

 Specjalizacja neolatynistyczna proponowana w ramach studiów II stopnia łączy w sobie elementy filologii klasycznej, historii kultury, komparatystyki i filozofii. Specjalizacja ta jest zgodna z profilem badawczym Instytutu i ma unikalny charakter w warunkach polskich. W Instytucie Filologii Klasycznej pracuje grupa badaczy, specjalistów w zakresie literatury nowołacińskiej. Od wielu lat w jednostce powstaje wiele prac licencjackich i magisterskich, a także prace doktorskie poświęcone tej tematyce. W 2007 r. IFK uruchomił wraz z Wydawnictwami UW serię naukowych przekładów i opracowań pt. „Biblioteka Renesansowa” przygotowywaną przez pracowników, doktorantów i studentów. W ramach modułu neolatynistycznego  proponowane są studentowi zajęcia z historii literatury nowołacińskiej, kultury renesansu i baroku, seminaria i translatoria nowołacińskie.

Przewidywane efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie o specjalności filologia klasyczna absolwent zależności od specjalizacji ma zaawansowaną wiedzę o obu albo o jednym z języków klasycznych, ich powstaniu i rozwoju; w zależności od specjalizacji zna gramatykę i leksykę obu albo jednego z języków klasycznych w stopniu zaawansowanym; zna podstawowe zasady translatoryki; ma zaawansowaną wiedzę językoznawczą w zakresie dyscypliny specjalizacji; ma zaawansowaną wiedzę o literaturze starożytnej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców; ma szczegółową wiedzę o recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej; ma szczegółową wiedzę o transmisji tekstów starożytnych; ma zaawansowaną wiedzę o tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury; posiada znajomość szczegółowej terminologii krytycznej; ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w dziedzinie filologii klasycznej; ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o powiązaniach dyscypliny specjalizacji z pokrewnymi naukami humanistycznymi; ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii klasycznej, którą jest w stanie twórczo rozwijać i stosować w działalności profesjonalnej; ma zaawansowaną wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie specjalizacji; ma szczegółową wiedzę o wybranych zagadnieniach politycznych, filozoficznych, religioznawczych z kręgu antycznej kultury śródziemnomorskiej oraz o ich wpływie na kulturę wieków późniejszych; ma pogłębioną wiedzę o wybranych wytworach kultury materialnej obszaru śródziemnomorskiego; ma szczegółową wiedzę o wpływie osiągnięć kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kulturę czasów późniejszych; ma szczegółową wiedzę o niektórych aspektach teorii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki danej specjalizacji; ma podstawową wiedzę o zasadach ochrony własności intelektualnej i posiada znajomość podstawowych przepisów obowiązujących w tym zakresie; potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami rozmaitych dyscyplin humanistycznych w języku rodzimym i obcym nowożytnym (na poziomie B2+), a także popularyzować wiedzę o kulturze w zakresie wybranej specjalizacji; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; posiada zaawansowane umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalających na rozwiązywanie także nietypowych problemów w obrębie dyscypliny specjalizacji; potrafi samodzielnie czytać i tłumaczyć teksty łacińskie igreckie o różnym stopniu trudności; potrafi zredagować proste teksty w języku łacińskim; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową; analizując i interpretując utwory, potrafi aplikować wiedzę z innych dyscyplin humanistycznych; umie rozpoznawać miary metryczne w poezji greckiej i łacińskiej; umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym; potrafi analizować i interpretować poznawane utwory, używając do tego szczegółowej terminologii krytycznej oraz umie uzasadnić wybór przyjętej metodologii; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wartości artystycznej i poznawczej; posiada rozbudowaną umiejętność tworzenia różnych typów prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim oraz języku obcym nowożytnym w zakresie dyscypliny specjalizacji; posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań; umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych związanych z problematyką studiów, wykazując się niezależnością myślenia; potrafi przeprowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem w celu zdobywania informacji; umie sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty, korzystając z edytora tekstów, oraz przygotować prezentację multimedialną; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju; wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu działań profesjonalnych; ma świadomość wagi refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz konieczności przestrzegania zasad kodeksu etycznego; docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku; ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach; potrafi, pracując w grupie, tworzyć własne koncepcje badawcze i modyfikować je w kreatywnym dialogu z pozostałymi członkami grupy; potrafi zbudować, odwołując się do dziedzictwa przeszłości, własny racjonalny światopogląd, z poszanowaniem cudzych racji i zapatrywań; rozumie potrzebę obiektywnej i merytorycznej, a nie emocjonalnej argumentacji we wszelkich dyskusjach i sporach, zarówno w sferze prywatnej, jak i w przestrzeni publicznej; pojmuje i akceptuje konieczność dzielenia się efektami swojego wykształcenia i wiedzy z innymi członkami społeczeństwa, którego część stanowi.

Absolwent studiów II stopnia może kontynuować naukę i badania na studiach doktoranckich (III stopnia).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w zakresie filologii klasycznej

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny

Efekty kształcenia

Najważniejsze efekty kształcenia:
– student ma zaawansowaną wiedzę o językach klasycznych, ich powstaniu i rozwoju;
– student zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu zaawansowanym;
– student ma zaawansowaną wiedzę językoznawczą w zakresie filologii greckiej i łacińskiej;
– student ma zaawansowaną wiedzę o literaturze starożytnej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców;
– student potrafi samodzielnie czytać i tłumaczyć teksty łacińskie i greckie o różnym stopniu trudności;
– student umie umiejscowić poznawane utwory w szczegółowym kontekście historyczno-kulturowym;
– student potrafi analizować i interpretować poznawane utwory używając do tego szczegółowej terminologii krytycznej oraz umie uzasadnić wybór metodologii;
– student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wartości artystycznej i poznawczej;
– student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego szczególnie grecko-rzymskiego antyku;
– student ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk o starożytności oraz innych nauk humanistycznych dla utrzymania rozwoju i więzi społecznej na różnych poziomach.

Wymiar studiów w punktach ECTS: 120.
Liczba semestrów: 4.

Program jest oparty na rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych: 90.
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 44.
Liczba punktów ECTS przypadająca na moduły kształcenia do wyboru: 52.

Informacja o praktykach:
W ramach specjalizacji nauczycielskiej student odbywa 150 godzin praktyk szkolnych (w tym 30 godzin praktyk związanych z przygotowaniem w zakresie psychologiczno-pedagogicznym) w wymiarze 8 punktów ECTS.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/