Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie > Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FLKLS-FKL)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Licencjat na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w zakresie filologii klasycznej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

matura

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Najważniejsze efekty uczenia się

Absolwent zna w zaawansowanym stopniu:
- literaturę starożytnej Grecji i Rzymu oraz jej rolę w rozwoju literatury europejskiej i światowej;
- gramatykę i leksykę obu języków klasycznych;
- miejsce i rolę wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej w kształtowaniu literatury europejskiej i światowej;
- znaczenie wiedzy o transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej,
- rolę powiązań filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi;
- teorię, metodologię i terminologię z zakresu badań literaturoznawczych i językoznawczych w dziedzinie filologii klasycznej;

Absolwent potrafi
- wyszukiwać informacje w źródłach pisanych i elektronicznych, analizować je, oceniać, dobierać właściwe metody i narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki badań w zakresie filologii klasycznej, w dyscyplinie literaturoznawczej lub językoznawczej, w języku polskim lub obcym;
- analizować poznawane utwory literackie z uwzględnieniem kontekstu historyczno-kulturowego;
- samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie dyscypliny wiodącej i rozwijać swoje umiejętności badawcze.

Absolwent jest gotów do
- organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny własnej wiedzy i dokonań;
- podejmowania starań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego.

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych: 165
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 119
Liczba punktów ECTS przypadająca na moduły kształcenia do wyboru: 54

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/