Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie > Filologia klasyczna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Filologia klasyczna, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FLKLS-FKL)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Dlaczego filologia klasyczna?

Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego. Dla niektórych już sama możliwość czytania w oryginale czy to Homera, Platona, Horacego i Cycerona, czy to Nowego Testamentu i pism Ojców Kościoła, czy to łacińskich dzieł mistrzów renesansu jest dostatecznym powodem, żeby rozpocząć studia na filologii klasycznej. Ale to nie wszystko. Kultura antyku jest najważniejszym fundamentem cywilizacji europejskiej, a wykształcenie klasyczne od wieków było podstawą edukacji światłych Europejczyków. Ten tradycyjny model zachowuje sens w nowoczesnym społeczeństwie XXI wieku. Poznawanie świata starożytnego pozwala lepiej zrozumieć świat, który nas otacza, a zdobycie szerokiego wykształcenia humanistycznego, które zapewnia studiowanie filologii klasycznej, jest wsparciem na wielu różnych ścieżkach kariery. Rozumieją to dobrze w krajach anglosaskich: studia klasyczne mają w swoim życiorysie tak różni twórcy nowoczesnego świata, jak J. K. Rowling, autorka powieści o Harrym Potterze, Chris Martin, lider zespołu Coldplay, czy Boris Johnson, burmistrz Londynu. O randze naszej dyscypliny w Europie i USA świadczy centralne miejsce kierunków klasycznych w wielu najsłynniejszych uczelniach. Łatwo może się o tym przekonać każdy adept filologii klasycznej, ponieważ nasza dyscyplina jest prawdziwie międzynarodowa i zachęca do zagranicznych peregrynacji. Instytut Filologii Klasycznej UW jest aktywnym uczestnikiem ogólnoświatowego życia naukowego. Stale zabiegamy, by umacniać pozycję czołowego ośrodka starożytniczego w Polsce. W budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 znajdują się nowoczesne sale wykładowe i przestronna biblioteka, ale nasi studenci nie giną w tłoku i mogą liczyć na indywidualne podejście wykładowców. Studia w Instytucie Filologii Klasycznej UW na każdym z trzech stopni – licencjackie, magisterskie lub doktoranckie – mogą się stać nie tylko niezapomnianą przygodą intelektualną, ale też otworzyć nowe, niespodziewane ścieżki rozwoju.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie o specjalności filologia klasyczna absolwent:

 • ma podstawową wiedzę o językach klasycznych, ich powstaniu i rozwoju,
 • zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym,
 • ma podstawową wiedzę językoznawczą,
 • ma podstawową wiedzę o literaturze starożytnej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców,
 • ma podstawową wiedzę o transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (media, teatr, film, architektura, muzyka, sztuka),
 • ma podstawową wiedzę o tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury;
 • posiada znajomość podstawowej terminologii krytycznej,
 • ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w obszarze filologii klasycznej,
 • ma elementarną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi,
 • ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii klasycznej,
 • ma podstawową wiedzę o naturze, rozwoju i historycznych uwarunkowaniach systemów społecznych i ustrojów politycznych starożytnej Grecji i Rzymu,
 • ma podstawową wiedzę o problemach i kierunkach filozofii starożytnej i jej wpływie na kształtowanie filozoficznej myśli nowożytnej Europy,
 • ma podstawową wiedzę o religiach i mitologiach świata antycznego,
 • ma elementarną wiedzę o wybranych wytworach kultury materialnej starożytności,
 • zna periodyzację dziejów greckich i rzymskich, najważniejsze wydarzenia polityczne i podstawowe uwarunkowania ekonomiczne,
 • ma podstawową wiedzę o wpływie osiągnięć kultury starożytnej Grecji i Rzymu na kulturę czasów późniejszych, ma podstawową wiedzę z zakresu teorii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury grecko-rzymskiego antyku,
 • potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami różnych dyscyplin humanistycznych w języku rodzimym i obcym,
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów,
 • posiada elementarne umiejętności badawcze (formułowanie i analiza problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacja wyników) pozwalające na rozwiązywanie typowych zadań/problemów w obrębie filologii klasycznej,
 • potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego,
 • potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie i greckie o niskim i średnim stopniu trudności,
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny,
 • umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji greckiej i łacińskiej,
 • umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym,
 • umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów oraz dokonać ich analiz i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i trafnych metod,
 • potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej i literackiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wartości artystycznej i poznawczej, posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie filologii klasycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
 • posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem cudzych poglądów oraz formułowania wniosków,
 • umie formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych związanych z problematyką studiów.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w zakresie filologii klasycznej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

matura

Efekty kształcenia

Najważniejsze efekty kształcenia:
– student ma podstawową wiedzę o językach klasycznych, ich powstaniu i rozwoju;
– student zna gramatykę i leksykę obu języków klasycznych w stopniu podstawowym;
– student ma podstawową wiedzę o literaturze starożytnej obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców;
– student ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii klasycznej;
– student potrafi czytać i tłumaczyć teksty łacińskie i greckie o niskim i średnim stopniu trudności;
– student umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno- kulturowym;
– student umie rozpoznać rodzaj literacki i gatunkową konwencję poznawanych utworów, oraz dokonać ich analiz i interpretacji z użyciem podstawowej terminologii krytycznej i trafnych metod;
– student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej i literackiej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym, wartości artystycznej i poznawczej;
– student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku;
– student ma świadomość znaczenia nauk o starożytności dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych poziomach.

Wymiar studiów w punktach ECTS: 180.
Liczba semestrów: 6.

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych: 145.
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 78.
Liczba punktów ECTS przypadająca na moduły kształcenia do wyboru: 80.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/