Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie > Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FLKLS-FKL)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
  • Nazwa kierunku: Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
  • Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
  • Forma studiów: stacjonarne
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo
  • Dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo

Opis programu studiów

Program studiów przewiduje zajęcia z praktycznej nauki obu języków klasycznych – starogreckiego i łacińskiego, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, historii i filozofii starożytnej, podstaw literaturoznawstwa i językoznawstwa, metryki starożytnej, redakcji tekstu, edycji i krytyki tekstu, recepcji kultury antycznej, cyfryzacji humanistyki oraz szeroką gamę zajęć fakultatywnych (m.in. z epigrafiki, papirologii, patrystyki, literatury i myśli renesansowej, retoryki antycznej, języków nowożytnych jak włoski, nowogrecki czy rumuński) i ogólnouniwersyteckich. Na III roku zaplanowane są również praktyki zawodowe (40 godzin) w wybranej przez studenta instytucji naukowej, kulturalnej lub organizującej proces wydawniczy, w szczególności w archiwum, bibliotece lub redakcji. Celem praktyk jest m.in. poszerzenie wiedzy zdobytej w ramach zajęć i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania.

Aktualny program kierunku studiów można znaleźć na stronie Instytutu Filologii Klasycznej.

Większość zajęć odbywa się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1, gdzie znajdują się nowoczesne sale wykładowe i przestronna biblioteka .

Sylwetka absolwenta

Uzyskane efekty uczenia się (patrz niżej) pozwalają absolwentowi kierunku na samodzielną interpretację tekstów, a także wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu historii starożytnej i kultury antycznej, ogólnej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa do dalszych studiów i przyszłej pracy badawczej. Przygotowanie z zakresu edycji i krytyki tekstu oraz wszechstronnej redakcji tekstów współczesnych (redakcja naukowa, edytorstwo) umożliwia podjęcie pracy w redakcjach, archiwach i bibliotekach oraz w innych instytucjach związanych z kulturą i edukacją. Absolwenci filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich już właściwie są – a niedługo będą na pewno – jedynymi specjalistami w Polsce, którzy będą w stanie zrozumieć teksty kultury powstałe w języku łacińskim od czasów starożytnych do XIX wieku, nie wspominając o tekstach starogreckich. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Najważniejsze efekty uczenia się po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (pełna lista na stronie Instytutu Filologii Klasycznej)

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie literaturę starożytnej Grecji i Rzymu jej rolę w rozwoju literatury europejskiej i światowej; gramatykę i leksykę obu języków; miejsce i rolę wiedzy literaturoznawczej w kształtowaniu literatury europejskiej i światowej; znaczenie wiedzy o transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (media, teatr, film, architektura, muzyka, sztuka); podstawową terminologię krytyczną; metrykę starożytną; główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w obszarze filologii klasycznej i rozumie ich wagę dla rozwoju nauk humanistycznych; rolę powiązań filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi; teorię, metodologię i terminologię z zakresu badań literaturoznawczych i językoznawczych w dziedzinie filologii klasycznej; wagę znajomości innych nauk humanistycznych, w tym historii starożytnej, filozofii, nauki o kulturze i religii, w procesie analizy historycznoliterackiej; wybrany język obcy nowożytny na poziomie B2; różnorodne narzędzia i metody wyszukiwania oraz prezentowania wiedzy; zasady ochrony własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi komunikować się z otoczeniem naukowym i społecznym, z pomocą różnych technik komunikacyjnych, w języku rodzimym i obcym nowożytnym (poziom B2); wyszukiwać informacje w źródłach pisanych i elektronicznych, analizować je, oceniać, , dobierać właściwe metody i narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki badań w zakresie filologii klasycznej w dyscyplinie literaturoznawczej i językoznawczej; samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie dyscypliny wiodącej i rozwijać swoje umiejętności badawcze; tworzyć prace pisemne oraz przygotowywać wystąpienia ustne, w języku polskim lub obcym, dotyczące szczegółowych zagadnień w zakresie filologii klasycznej, z wykorzystaniem podstawowych koncepcji teoretycznych z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny własnej wiedzy i dokonań; samodzielnego podejmowania działań profesjonalnych; uczestniczenia w życiu społecznym, naukowym i kulturalnym oraz podejmowania starań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
Licencjat na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w zakresie filologii klasycznej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Najważniejsze efekty uczenia się

Absolwent zna w zaawansowanym stopniu:
- literaturę starożytnej Grecji i Rzymu oraz jej rolę w rozwoju literatury europejskiej i światowej;
- gramatykę i leksykę obu języków klasycznych;
- miejsce i rolę wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej w kształtowaniu literatury europejskiej i światowej;
- znaczenie wiedzy o transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej,
- rolę powiązań filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi;
- teorię, metodologię i terminologię z zakresu badań literaturoznawczych i językoznawczych w dziedzinie filologii klasycznej;

Absolwent potrafi
- wyszukiwać informacje w źródłach pisanych i elektronicznych, analizować je, oceniać, dobierać właściwe metody i narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki badań w zakresie filologii klasycznej, w dyscyplinie literaturoznawczej lub językoznawczej, w języku polskim lub obcym;
- analizować poznawane utwory literackie z uwzględnieniem kontekstu historyczno-kulturowego;
- samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie dyscypliny wiodącej i rozwijać swoje umiejętności badawcze.

Absolwent jest gotów do
- organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny własnej wiedzy i dokonań;
- podejmowania starań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego.

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych: 165
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 119
Liczba punktów ECTS przypadająca na moduły kształcenia do wyboru: 54

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/