Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia białoruska z językiem angielskim > Filologia białoruska z językiem angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia

Filologia białoruska z językiem angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia (S1-PRK-FLBIALA)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia licencjackie na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim ukazują dziedzictwo kulturowe i językowe Białorusi, wspólnotę historyczną Słowian Wschodnich oraz specyfikę życia i kultury białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w ramach dwóch dyscyplin naukowych, tj. literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, które jest dyscypliną wiodącą.

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, założona w 1956, pełni ważną funkcję jako instytucja działająca na rzecz poszerzenia wiedzy o Białorusi w wymiarze językowym, literaturoznawczym i kulturowym. Katedra od wielu lat inicjuje i współorganizuje różne przedsięwzięcia, w tym współpracę naukowo-dydaktyczną z uczelniami oraz placówkami naukowymi w Polsce i na Białorusi: wymiany studenckie, wyjazdy w ramach programu Erasmus, staże naukowe, konferencje, wykłady gościnne, projekty badawcze, jak również działania popularyzatorskie, promujące język, literaturę i kulturę białoruską w Polsce i na świecie.

Kształcenie filologiczne w zakresie białorutenistycznym uzupełnione jest praktyczną nauką języka angielskiego. W ramach studiów istnieje ponadto możliwość uczestniczenia w fakultatywnych zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego. Studia na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim są unikatową formą kształcenia na całym świecie. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jedyną samodzielną polską jednostką oferującą pełny program trzystopniowego kształcenia filologów białoruskich ze znajomością języka angielskiego (studia trzeciego stopnia – doktoranckie – w zakresie filologii białoruskiej oferowane są przez Wydział Lingwistyki Stosowanej). Oferta Katedry Białorutenistyki jest zatem jedyną możliwością nie tylko na zdobycie rzetelnej wiedzy dotyczącej obszaru białoruskojęzycznego, ale także doskonalenia biegłości językowej z zakresu języka angielskiego oraz rosyjskiego.

Celem studiów licencjackich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi (jej miejsca w Europie i stosunków z innymi państwami), wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C1 (edukacja językowa rozpoczyna się od poziomu zerowego), języka angielskiego na poziomie B2 plus oraz fakultatywnego języka rosyjskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto istotnym aspektem jest kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, w tym na tematy naukowe, umiejętności organizacji i koordynowania pracy w zespole. W toku kształcenia duża waga przywiązywana jest również do kompetencji społecznych studentów, między innymi do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, umiejętności sięgania po opinie ekspertów, inicjowania badań na rzecz interesu publicznego i środowiska lokalnego czy działania w sposób przedsiębiorczy. Studenci mają także możliwość zaznajomienia się z prawami własności intelektualnej w odniesieniu do tworzonych przez siebie i innych opracowań.

Wymienione umiejętności i kompetencje – zarówno te o charakterze ogólnym, jak i specjalistyczne – umożliwiają absolwentom studiów licencjackich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim kontynuowanie nauki na studiach II stopnia, bądź podejmowanie pracy zawodowej w charakterze specjalistów lub ekspertów w instytucjach kultury, instytucjach współpracujących z Białorusią, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych), biurach tłumaczeń, administracji państwowej itp. Połączenie wiedzy ogólnohumanistycznej z wiedzą specjalistyczną, umiejętności o różnym charakterze i kompetencji społecznych oferowanych na studiach licencjackich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim zapewnia absolwentom elastyczność na rynku pracy i daje solidne podstawy do kontynuowania edukacji.

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Szturmowej 4. Program studiów oraz plan zajęć dostępny jest na stronie Katedry Białorutenistyki w zakładce Dla studentów.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

licencjat na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent studiów licencjackich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim jest specjalistą w dziedzinie białorutenistyki (ze znajomością języka angielskiego) posiada szczegółową wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi (jej miejsca w Europie i stosunków z innymi państwami), jest wyposażonyc w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C1 i języka angielskiego na poziomie B2+, umiejętność poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, w tym na tematy naukowe, umiejętność organizacji i koordynowania pracy, obejmującej także przygotowywanie rozpraw analitycznych i prezentację wniosków. W toku kształcenia duża waga przywiązywana jest również do kompetencji społecznych studentów, między innymi do wypracowania poczucia odpowiedzialności za zachowanie i poszanowanie białoruskiego dziedzictwa kulturowego czy poszanowania i etycznego postępowania w stosunku do innych kulturi etnosów.
Studenci studiów licencjackich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim zyskują wiedzę i umiejętności ogólnohumanistyczne, takie jak znajomość terminologicznej i metodologicznej specyfiki badań humanistycznych, umiejętność oceniania zjawisk kulturowych i językowych w kontekście ogólnohumanistycznym i specjalistycznym, umiejętność analizowania zjawisk kulturowych i językowych, umiejętność identyfikacji i rozumienia procesów kulturo- i narodowotwórczych. Ponadto mają możliwość zaznajomienia się z prawami własności intelektualnej w odniesieniu do tworzonych przez siebie i innych opracowań, jak również zdobycia umiejętności samodzielnego przygotowywania prac naukowych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/