Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia angielska > Filologia angielska, stacjonarne, drugiego stopnia

Filologia angielska, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FLA)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:

 • zna język angielski na poziomie minimum C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • operuje w szerokim zakresem możliwości wypowiedzi w języku angielskim, optymalnie dobierając formy wypowiedzi do wielorakich sytuacji komunikacyjnych,
 • ma szczegółową, pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach procesu przyswajania drugiego języka; zna i rozumie na poziomie zawansowanym główne modele akwizycji języka obcego właściwe dla językoznawstwa angielskiego, które potrafi zastosować w praktyce zawodowej,
 • ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o teoriach tłumaczenia i świadomość złożoności procesu przekładu,
 • zna w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym specjalizację najważniejsze współczesne nurty i kierunki badań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych w ramach filologii angielskiej,
 • zna na poziomie rozszerzonym problematykę i realia geograficzne, historyczne, polityczne gospodarcze, kulturowe i społeczne krajów obszaru języka angielskiego.

  Koordynatorzy ECTS:

  Przyznawane kwalifikacje:

  Magisterium na kierunku filologia angielska

  Dalsze studia:

  studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

  Warunki przyjęcia

  dyplom licencjata lub równoważny i egzamin wstępny

  Efekty kształcenia

  1. ma pogłębioną wiedzę o miejscu filologii angielskiej w kontekście nauk humanistycznych oraz o specyfice dziedzin filologicznych i potrafi tę wiedzę twórczo wykorzystać w działalności zawodowej
  2. zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w językoznawstwie, językoznawstwie stosowanym, literaturoznawstwie i kulturoznawstwie właściwym dla filologii angielskiej
  3. zna w szerokim zakresie metodologię naukową w dziedzinach językoznawczych, kulturoznawczych i literaturoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu anglosaskiego
  4. ma pogłębioną wiedzę o języku angielskim, jego gramatyce, składni, fonologii, fonetyce, morfologii, pragmatyce
  5. ma zaawansowaną wiedzę o płaszczyznach i procesach komunikowania się w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie
  6. ma szczegółową, pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach procesu przyswajania drugiego języka; zna i rozumie na poziomie zaawansowanym główne modele akwizycji języka obcego właściwe dla językoznawstwa angielskiego, które potrafi zastosować w praktyce zawodowej
  7. ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii, historii literatury oraz dziejów sztuki Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów obszaru języka angielskiego
  8. ma pogłębioną wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach funkcjonowania kultury w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych i innych krajach obszaru języka angielskiego
  9. ma głęboką świadomość istoty symboli kultury i ich roli w odczytywaniu wytworów kultury, takich jak literatura, kultura popularna, sztuki piękne
  10. potrafi celnie rozpoznawać symbole kultury i wprawnie posługiwać się kodami kulturowymi w kontaktach z przedstawicielami kultur krajów obszaru języka angielskiego oraz generalnie w interakcjach międzyosobowych oraz międzykulturowych.

  Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, 4 semestry

  Program kształcenia nauczycieli na kierunku Filologia Angielska jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r.

  Liczba punktów ECTS przypadająca na:
  zajęcia z zakresu nauk podstawowych : 116 ECTS
  zajęcia o charakterze praktycznym : 4 ECTS (CLIL – Content Language Integrated Learning)
  zajęcia modułowe do wyboru : 112 ECTS

  Praktyki są przewidziane tylko w modułach programu kształcenia nauczycieli, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

  Kwalifikacja:

  Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/