Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia angielska > Filologia angielska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Filologia angielska, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FLA)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski
125 miejsc

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:

 • zna język angielski na poziomie minimum C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • potrafi wypowiadać się w języku angielskim poprawnie, precyzyjnie i spójnie, dobierając odpowiednie
 • formy wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej,
 • ma podstawową wiedzę o języku angielskim, jego gramatyce, składni, fonologii, fonetyce, morfologii, pragmatyce,
 • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii, historii literatury i sztuki Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów obszaru języka angielskiego,
 • ma elementarną wiedzę o kulturze, strukturach społecznych i instytucjach Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów obszaru języka angielskiego oraz o zachodzących między nimi relacjach.

  Koordynatorzy ECTS:

  Przyznawane kwalifikacje:

  Licencjat na kierunku filologia angielska

  Dalsze studia:

  studia drugiego stopnia

  Warunki przyjęcia

  świadectwo dojrzałości

  Efekty kształcenia

  1. ma podstawową wiedzę o miejscu filologii angielskiej w kontekście nauk humanistycznych oraz o specyfice dziedzin filologicznych 2. zna podstawową terminologię używaną w językoznawstwie, językoznawstwie stosowanym, literaturoznawstwie i kulturoznawstwie angielskim 3. zna podstawową metodologię naukową w dziedzinach językoznawczych, kulturoznawczych i literaturoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu anglosaskiego 4. ma podstawową wiedzę o języku angielskim, jego gramatyce, składni, fonologii, fonetyce, morfologii, pragmatyce 5. ma elementarną wiedzę o płaszczyznach i procesach komunikowania się w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie 6. ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach procesu przyswajania drugiego języka; zna i rozumie główne modele akwizycji języka obcego właściwe dla językoznawstwa angielskiego 7. ma elementarną wiedzę o strukturach społecznych i instytucjach Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz zachodzących między nimi relacjach 8. zna na poziomie podstawowym problematykę i realia geograficzne, historyczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe i społeczne krajów obszaru języka angielskiego 9. potrafi interpretować, analizować, hierarchizować, syntetyzować treści i zjawiska w ich wymiarze językowym, kulturowym, społecznym, historycznym, gospodarczym 10. potrafi wypowiadać się w języku angielskim poprawnie, precyzyjnie i spójnie, dobierając odpowiednie formy wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, 6 semestrów Program kształcenia nauczycieli na kierunku Filologia Angielska jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. Liczba punktów ECTS przypadająca na: zajęcia z zakresu nauk podstawowych : 159 ECTS zajęcia o charakterze praktycznym : 39 ECTS (Praktyczna Nauka Języka Angielskiego) zajęcia modułowe do wyboru : 60 ECTS Praktyki są przewidziane tylko w modułach programu kształcenia nauczycieli, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

  Plan studiów:

  Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
  wyk - Wykład
  ćw - Ćwiczenia
  egz - Egzamin
  kint - Kurs internetowy
  e - Egzamin
  z - Zaliczenie
  zo - Zaliczenie na ocenę

  Kwalifikacja:

  Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/