Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia angielska > Filologia angielska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Filologia angielska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-FLA)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: angielski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:

 • zna język angielski na poziomie minimum C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • operuje szerokim zakresem możliwości wypowiedzi w języku angielskim, optymalnie dobierając formy wypowiedzi do wielorakich sytuacji komunikacyjnych,
 • ma szczegółową, pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach procesu przyswajania drugiego języka; zna i rozumie na poziomie zawansowanym główne modele akwizycji języka obcego właściwe dla językoznawstwa angielskiego, które potrafi zastosować w praktyce zawodowej,
 • ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o teoriach tłumaczenia i świadomość złożoności procesu przekładu,
 • zna w stopniu zaawansowanym, umożliwiającym specjalizację, najważniejsze współczesne nurty i kierunki badań literaturoznawczych, kulturoznawczych i językoznawczych w ramach filologii angielskiej,
 • zna na poziomie rozszerzonym problematykę i realia geograficzne, historyczne, polityczne gospodarcze, kulturowe i społeczne krajów obszaru języka angielskiego.

W ramach studiów magisterskich oferujemy trzy specjalizacje:

 • literatura i kultura brytyjska,
 • literatura i kultura amerykańska,
 • językoznawstwo teoretyczne i stosowane.

   Koordynatorzy ECTS:

   Przyznawane kwalifikacje:

   Magisterium na kierunku filologia angielska

   Dalsze studia:

   studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

   Warunki przyjęcia

   dyplom licencjata lub równoważny i egzamin wstępny

   Efekty kształcenia

   1. ma pogłębioną wiedzę o miejscu filologii angielskiej w kontekście nauk humanistycznych oraz o specyfice dziedzin filologicznych i potrafi tę wiedzę twórczo wykorzystać w działalności zawodowej
   2. zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w językoznawstwie, językoznawstwie stosowanym, literaturoznawstwie i kulturoznawstwie właściwym dla filologii angielskiej
   3. zna w szerokim zakresie metodologię naukową w dziedzinach językoznawczych, kulturoznawczych i literaturoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu anglosaskiego
   4. ma pogłębioną wiedzę o języku angielskim, jego gramatyce, składni, fonologii, fonetyce, morfologii, pragmatyce
   5. ma zaawansowaną wiedzę o płaszczyznach i procesach komunikowania się w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie
   6. ma szczegółową, pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach procesu przyswajania drugiego języka; zna i rozumie na poziomie zaawansowanym główne modele akwizycji języka obcego właściwe dla językoznawstwa angielskiego, które potrafi zastosować w praktyce zawodowej
   7. ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii, historii literatury oraz dziejów sztuki Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów obszaru języka angielskiego
   8. ma pogłębioną wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach funkcjonowania kultury w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych i innych krajach obszaru języka angielskiego
   9. ma głęboką świadomość istoty symboli kultury i ich roli w odczytywaniu wytworów kultury, takich jak literatura, kultura popularna, sztuki piękne
   10. potrafi celnie rozpoznawać symbole kultury i wprawnie posługiwać się kodami kulturowymi w kontaktach z przedstawicielami kultur krajów obszaru języka angielskiego oraz generalnie w interakcjach międzyosobowych oraz międzykulturowych.

   Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, 4 semestry

   Program kształcenia nauczycieli na kierunku Filologia Angielska jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r.

   Liczba punktów ECTS przypadająca na:
   zajęcia z zakresu nauk podstawowych : 116 ECTS
   zajęcia o charakterze praktycznym : 4 ECTS (CLIL – Content Language Integrated Learning)
   zajęcia modułowe do wyboru : 112 ECTS

   Praktyki są przewidziane tylko w modułach programu kształcenia nauczycieli, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

   Kwalifikacja:

   Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/