Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia angielska > Filologia angielska, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia

Filologia angielska, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (NW2-FLA)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 2-letnie
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia angielska

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

1. ma pogłębioną wiedzę o miejscu filologii angielskiej w kontekście nauk humanistycznych oraz o specyfice dziedzin filologicznych i potrafi tę wiedzę twórczo wykorzystać w działalności zawodowej
2. zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w językoznawstwie, językoznawstwie stosowanym, literaturoznawstwie i kulturoznawstwie właściwym dla filologii angielskiej
3. zna w szerokim zakresie metodologię naukową w dziedzinach językoznawczych, kulturoznawczych i literaturoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu anglosaskiego
4. ma pogłębioną wiedzę o języku angielskim, jego gramatyce, składni, fonologii, fonetyce, morfologii, pragmatyce
5. ma zaawansowaną wiedzę o płaszczyznach i procesach komunikowania się w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie
6. ma szczegółową, pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach procesu przyswajania drugiego języka; zna i rozumie na poziomie zaawansowanym główne modele akwizycji języka obcego właściwe dla językoznawstwa angielskiego, które potrafi zastosować w praktyce zawodowej
7. ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii, historii literatury oraz dziejów sztuki Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i innych krajów obszaru języka angielskiego
8. ma pogłębioną wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach funkcjonowania kultury w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych i innych krajach obszaru języka angielskiego
9. ma głęboką świadomość istoty symboli kultury i ich roli w odczytywaniu wytworów kultury, takich jak literatura, kultura popularna, sztuki piękne
10. potrafi celnie rozpoznawać symbole kultury i wprawnie posługiwać się kodami kulturowymi w kontaktach z przedstawicielami kultur krajów obszaru języka angielskiego oraz generalnie w interakcjach międzyosobowych oraz międzykulturowych.

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, 4 semestry

Program kształcenia nauczycieli na kierunku Filologia Angielska jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r.

Liczba punktów ECTS przypadająca na:
zajęcia z zakresu nauk podstawowych : 116 ECTS
zajęcia o charakterze praktycznym : 4 ECTS (CLIL – Content Language Integrated Learning)
zajęcia modułowe do wyboru : 112 ECTS

Praktyki są przewidziane tylko w modułach programu kształcenia nauczycieli, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/