Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia angielska > Filologia angielska, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Filologia angielska, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (NW1-FLA)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 3-letnie
Język: angielski

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia angielska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. ma podstawową wiedzę o miejscu filologii angielskiej w kontekście nauk humanistycznych oraz o specyfice dziedzin filologicznych
2. zna podstawową terminologię używaną w językoznawstwie, językoznawstwie stosowanym, literaturoznawstwie i kulturoznawstwie angielskim
3. zna podstawową metodologię naukową w dziedzinach językoznawczych, kulturoznawczych i literaturoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu anglosaskiego
4. ma podstawową wiedzę o języku angielskim, jego gramatyce, składni, fonologii, fonetyce, morfologii, pragmatyce
5. ma elementarną wiedzę o płaszczyznach i procesach komunikowania się w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i w piśmie
6. ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach procesu przyswajania drugiego języka; zna i rozumie główne modele akwizycji języka obcego właściwe dla językoznawstwa angielskiego
7. ma elementarną wiedzę o strukturach społecznych i instytucjach Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz zachodzących między nimi relacjach
8. zna na poziomie podstawowym problematykę i realia geograficzne, historyczne, polityczne, gospodarcze, kulturowe i społeczne krajów obszaru języka angielskiego
9. potrafi interpretować, analizować, hierarchizować, syntetyzować treści i zjawiska w ich wymiarze językowym, kulturowym, społecznym, historycznym, gospodarczym
10. potrafi wypowiadać się w języku angielskim poprawnie, precyzyjnie i spójnie, dobierając odpowiednie formy wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej.

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, 6 semestrów
Program kształcenia nauczycieli na kierunku Filologia Angielska jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r.

Liczba punktów ECTS przypadająca na:
zajęcia z zakresu nauk podstawowych : 159 ECTS
zajęcia o charakterze praktycznym : 39 ECTS (Praktyczna Nauka Języka Angielskiego)
zajęcia modułowe do wyboru : 60 ECTS

Praktyki są przewidziane tylko w modułach programu kształcenia nauczycieli, zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kint - Kurs internetowy
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/