Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture) > filologia angielska - literatura i kultura (English Studies - Literature and Culture), drugiego stopnia, stacjonarne

filologia angielska - literatura i kultura (English Studies - Literature and Culture), drugiego stopnia, stacjonarne (S2-PRK-FLA-LK)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Kierunek filologia angielska - literatura i kultura został opracowany w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się otoczenia i chęć zapewnienia absolwentom konkretnych kompetencji na rynku pracy. Kierunek łączy w sobie wiele dyscyplin. Literaturoznawstwo i nauka o kulturze przenikają się, sięgając także do innych dyscyplin takich jak historia, psychologia, socjologia czy też niedawno powstałych kierunków badań, takich jak ekokrytyka, animal studies czy media studies.

Na początku studiów studenci wybierają seminarium magisterskie z dostępnej oferty. Oprócz seminarium magisterskiego studenci będą mieć możliwość uczestniczenia w kursach i wykładach monograficznych z dyscyplin dodatkowych, tj. językoznawstwa oraz nauk społecznych.

Studia umożliwiają studentom pogłębienie znajomości literatury, kultury oraz historii krajów anglojęzycznych. Studenci poznają także narzędzia, dzięki którym nauczą się analizować zagadnienia literatury i kultury pojmowanej w sposób tradycyjny, jak i współczesnej kultury wizualnej i kultury nowych mediów. Ich kwalifikacje jako literaturoznawcy/literaturoznawczyni zostaną odnotowane na dyplomie ukończenia studiów.

Ponadto studenci zdobędą kompetencje miękkie, które pozwolą̨ im pewnie wejść́ na rynek pracy. Będą mieć możliwość poznania solidnych podstaw warsztatu tłumaczeniowego w zakresie między innymi literatury pięknej.

Mogą również dodatkowo (poza programem obowiązkowym) zdobyć kwalifikacje nauczycielskie.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

Studia są studiami stacjonarnymi, tzn. bezpłatnymi. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia angielska - Literatura i Kultura

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza
Absolwent zna i rozumie:
K_W01- w sposób pogłębiony specyfikę literaturoznawstwa i nauk o literaturze i religii na tle dziedziny nauk humanistycznych
K_W02 w sposób pogłębiony tendencje rozwoju badań badań literaturoznawczych i kulturoznawczych w ramach filologii angielskiej

Umiejętności
Absolwent potrafi:
K_U01 posługiwać się zaawansowaną terminologią i aparatem pojęciowym z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
K_U02 w sposób pogłębiony posługiwać się metodologią badań literaturoznawczych i kulturoznawczych w ramach filologii angielskiej, z poszanowaniem norm etyki naukowej i prawa autorskiego
K_U04 w sposób pogłębiony analizować i syntetyzować treści i zjawiska językowe, literackie i kulturowe w kontekście społecznym, historycznym i gospodarczym
K_U07 korzystać z nowoczesnych technologii w procesie zdobywania wiedzy oraz porozumiewać się (np. z osobami prowadzącymi wykłady, konsultacje, szkolenia, itp. oraz współuczestnikami zajęć i projektów) z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych
K_U09 przedstawić zdobytą wiedzę w sposób spójny, precyzyjny i poprawny językowo, posługując się językiem angielskim na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dobierając odpowiednio formy wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej, oraz komunikować się z innymi, zróżnicowanym kręgami odbiorców (kompetencje mediacyjne)

Kompetencje społeczne
Absolwent jest gotów do:
K_K02 kształcenia ustawicznego, rozwoju osobistego i zawodowego wykorzystując wiedzę i umiejętności uzyskane w trakcie studiów
K_K03 wzięcia odpowiedzialności za pracę własną i poszanowania pracy innych, dbając o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, rozwijanie etosu zawodu oraz zasad i norm etycznych w nauce w odniesieniu do dyscyplin reprezentowanych w programie kształcenia

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/