Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics) > filologia angielska - językoznawstwo (English Studies - Linguistics), drugiego stopnia, stacjonarne

filologia angielska - językoznawstwo (English Studies - Linguistics), drugiego stopnia, stacjonarne (S2-PRK-FLA-J)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Kierunek filologia angielska – językoznawstwo łączy w sobie wiele dyscyplin. Na pierwszym roku studiów studenci uczęszczają na zajęcia z ogólnej oferty studiów filologicznych, obejmujące literaturę, historię i kulturę krajów anglojęzycznych, a także przedmioty językoznawcze. Dzięki tym ostatnim dowiedzą się, że nowoczesne językoznawstwo to dyscyplina, która bada m.in. relację pomiędzy językiem a umysłem ludzkim, zróżnicowanie odmian języka, zastosowanie języka w systemach sztucznej inteligencji, komunikację w tradycyjnych i nowoczesnych mediach, zmiany zachodzące w języku, czy też tłumaczenia różnego rodzaju tekstów. Jeśli te obszary odpowiadają ich zainteresowaniom, będą mogli wybrać kierunek językoznawczy. W ramach tego kierunku piszą pracę licencjacką, a ich kwalifikacje jako językoznawcy/językoznawczyni zostaną odnotowane na dyplomie ukończenia studiów.

Językoznawstwo jako dyscyplina jest z natury interdyscyplinarne, ponieważ współpracuje z socjologią, pedagogiką, psychologią, nauką o komunikacji i innymi dziedzinami. Oprócz zajęć kierunkowych studenci będą też mieć możliwość uczestniczenia w kursach z dyscyplin dodatkowych, tj. literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, a także nauk społecznych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Dzięki zajęciom prowadzonym wyłącznie w języku angielskim studenci znacznie poszerzają swoją znajomość tego języka. Poznają literaturę, kulturę, historię krajów anglojęzycznych, a przede wszystkim zgłębiają zagadnienia, jakimi zajmuje się językoznawstwo, takie jak społeczne i geograficzne odmiany języka, wielojęzyczność, komunikacja w różnych środowiskach, problemy przekładu, językoznawstwo korpusowe i komputerowe, modelowanie języka na potrzeby sztucznej inteligencji i inne.

Studenci sami projektują ścieżkę̨ swojego kształcenia wybierając kursy, które najbardziej odpowiadają ich zainteresowaniom, dalszym planom edukacyjnym oraz zawodowym. Ponadto zdobywają kompetencje miękkie, które pozwolą̨ im pewnie wejść na rynek pracy.

Studenci mogą również dodatkowo, poza programem obowiązkowym, zdobyć kwalifikacje nauczycielskie. Do uzyskania uprawnień wykonywania zawodu nauczyciela potrzeby jest tytuł magistra, ale wymagane kursy można zrealizować także na studiach licencjackich.

Instytut Anglistyki prowadzi unikatowy w skali kraju program kształcenia oparty na ofercie kursów wybieranych przez studentów według własnych zainteresowań i preferencji.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku angielskim. Zajęcia praktyczne z języka angielskiego prowadzone są przy zastosowaniu nowoczesnych i skutecznych metod.

Studia są studiami stacjonarnymi, tzn. bezpłatnymi. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia angielska - językoznawstwo

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza
Absolwent zna i rozumie:
K_W01- w sposób pogłębiony specyfikę językoznawstwa na tle dziedziny nauk humanistycznych
K_W02 w sposób pogłębiony tendencje rozwoju badań językoznawczych w ramach filologii angielskiej

Umiejętności
Absolwent potrafi:
K_U01 posługiwać się zaawansowaną terminologią i aparatem pojęciowym z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
K_U02 w sposób pogłębiony posługiwać się metodologią badań językoznawczych w ramach filologii angielskiej, z poszanowaniem norm etyki naukowej i prawa autorskiego
K_U04 w sposób pogłębiony analizować i syntetyzować treści i zjawiska językowe, literackie i kulturowe w kontekście społecznym, historycznym i gospodarczym
K_U07 korzystać z nowoczesnych technologii w procesie zdobywania wiedzy oraz porozumiewać się (np. z osobami prowadzącymi wykłady, konsultacje, szkolenia, itp. oraz współuczestnikami zajęć i projektów) z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych
K_U09 przedstawić zdobytą wiedzę w sposób spójny, precyzyjny i poprawny językowo, posługując się językiem angielskim na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dobierając odpowiednio formy wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej, oraz komunikować się z innymi, zróżnicowanym kręgami odbiorców (kompetencje mediacyjne)

Kompetencje społeczne
Absolwent jest gotów do:
K_K02 kształcenia ustawicznego, rozwoju osobistego i zawodowego wykorzystując wiedzę i umiejętności uzyskane w trakcie studiów
K_K03 wzięcia odpowiedzialności za pracę własną i poszanowania pracy innych, dbając o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, rozwijanie etosu zawodu oraz zasad i norm etycznych w nauce w odniesieniu do dyscyplin reprezentowanych w programie kształcenia

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/