Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics) > filologia angielska - językoznawstwo (English Studies - Linguistics), filologia angielska - literatura i kultura (English Studies - Literature and Culture), pierwszego stopnia, stacjonarne

filologia angielska - językoznawstwo (English Studies - Linguistics), filologia angielska - literatura i kultura (English Studies - Literature and Culture), pierwszego stopnia, stacjonarne (S1-PRK-FLA-JLK)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

Filologia angielska – językoznawstwo

Kierunek filologia angielska – językoznawstwo łączy w sobie wiele dyscyplin. Na pierwszym roku studiów studenci uczęszczają na zajęcia z ogólnej oferty studiów filologicznych, obejmujące literaturę, historię i kulturę krajów anglojęzycznych, a także przedmioty językoznawcze. Dzięki tym ostatnim dowiedzą się, że nowoczesne językoznawstwo to dyscyplina, która bada m.in. relację pomiędzy językiem a umysłem ludzkim, zróżnicowanie odmian języka, zastosowanie języka w systemach sztucznej inteligencji, komunikację w tradycyjnych i nowoczesnych mediach, zmiany zachodzące w języku, czy też tłumaczenia różnego rodzaju tekstów. Jeśli te obszary odpowiadają ich zainteresowaniom, będą mogli wybrać kierunek językoznawczy. W ramach tego kierunku piszą pracę licencjacką, a ich kwalifikacje jako językoznawcy/językoznawczyni zostaną odnotowane na dyplomie ukończenia studiów.

Językoznawstwo jako dyscyplina jest z natury interdyscyplinarne, ponieważ współpracuje z socjologią, pedagogiką, psychologią, nauką o komunikacji i innymi dziedzinami. Oprócz zajęć kierunkowych studenci będą też mieć możliwość uczestniczenia w kursach z dyscyplin dodatkowych, tj. literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, a także nauk społecznych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Dzięki zajęciom prowadzonym wyłącznie w języku angielskim studenci znacznie poszerzają swoją znajomość tego języka. Poznają literaturę, kulturę, historię krajów anglojęzycznych, a przede wszystkim zgłębiają zagadnienia, jakimi zajmuje się językoznawstwo, takie jak społeczne i geograficzne odmiany języka, wielojęzyczność, komunikacja w różnych środowiskach, problemy przekładu, językoznawstwo korpusowe i komputerowe, modelowanie języka na potrzeby sztucznej inteligencji i inne.

Studenci sami projektują ścieżkę swojego kształcenia wybierąjąc kursy, które najbardziej odpowiadają ich zainteresowaniom, dalszym planom edukacyjnym oraz zawodowym. Ponadto zdobywają kompetencje miękkie, które pozwolą im pewnie wejść na rynek pracy.

Studenci mogą również dodatkowo, poza programem obowiązkowym, zdobyć kwalifikacje nauczycielskie. Do uzyskania uprawnień wykonywania zawodu nauczyciela potrzeby jest tytuł magistra, ale wymagane kursy można zrealizować także na studiach licencjackich.

Wszystkie zajęcia na tych kierunkach są prowadzone w języku angielskim.

Instytut Anglistyki prowadzi unikatowy w skali kraju program kształcenia dla kierunków filologia angielska – literatura i kultura i filologia angielska – językoznawstwo, oparty na ofercie kursów wybieranych przez studentów według własnych zainteresowań i preferencji.

Zajęcia praktyczne z języka angielskiego prowadzone są przy zastosowaniu nowoczesnych i skutecznych metod. Studia są studiami stacjonarnymi, tzn. bezpłatnymi. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia angielska - Językoznawstwo
Licencjat na kierunku filologia angielska - Literatura i kultura

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza
Absolwent zna i rozumie:
K_W01 w zaawansowanym stopniu specyfikę filologii angielskiej w odniesieniu do dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych
K_W02 w zaawansowanym stopniu kluczową terminologię, główne metody i teorie badań nad językiem, literaturą i kulturą w ramach filologii angielskiej

Umiejętności
Absolwent potrafi:
K_U01 posługiwać się terminologią i aparatem pojęciowym z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
K_U02 posługiwać się metodologią badań w ramach filologii angielskiej, z poszanowaniem norm etyki naukowej i prawa autorskiego
K_U03 analizować i syntetyzować treści i zjawiska językowe, literackie i kulturowe w kontekście społecznym, historycznym i gospodarczym
K_U07 korzystać z nowoczesnych technologii w procesie zdobywania wiedzy oraz porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych
K_U09 przedstawić zdobytą wiedzę i komunikować się w sposób spójny, precyzyjny i poprawny językowo, posługując się językiem angielskim na poziomie minimum C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencje społeczne
Absolwent jest gotów do:
K_K02 kształcenia ustawicznego i rozwoju osobistego, wykorzystując umiejętności w zakresie dokonywania wyboru przedmiotów i projektów odpowiadających zainteresowaniom danej osoby
K_K03 wzięcia odpowiedzialności za pracę własną i poszanowania pracy innych, dbając o przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz zasad i norm etycznych w działaniach projektowych i innych aktywnościach podejmowanych w ramach pracy zawodowej, wolontariatu itp.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/