Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics) > filologia angielska - językoznawstwo (English Studies - Linguistics), filologia angielska - literatura i kultura (English Studies - Literature and Culture), pierwszego stopnia, stacjonarne

filologia angielska - językoznawstwo (English Studies - Linguistics), filologia angielska - literatura i kultura (English Studies - Literature and Culture), pierwszego stopnia, stacjonarne (S1-PRK-FLA-JLK)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

Filologia angielska – literatura i kultura oraz Filologia angielska – językoznawstwo to dwa nowoczesne kierunki, które zostały opracowane w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się otoczenia i chęć zapewnienia absolwentom konkretnych kompetencji na rynku pracy.

Filologia angielska – literatura i kultura

Kierunek filologia angielska – literatura i kultura łączy w sobie wiele dyscyplin. Na pierwszym roku studiów licencjackich studenci uczęszczają na zajęcia z ogólnej oferty studiów filologicznych, obejmujące literaturę, historię i kulturę krajów anglojęzycznych, a także przedmioty językoznawcze i praktyczną naukę języka angielskiego. Dzięki temu mogą wybrać interesujący ich kierunek. Jeśli interesuje ich literatura, film lub inne działy kultury któregoś z anglojęzycznych obszarów świata, wybierają kierunek filologia angielska – literatura i kultura. W ramach tego kierunku piszą pracę licencjacką, a ich kwalifikacje jako literaturoznawcy/literaturoznawczyni zostaną odnotowane na dyplomie ukończenia studiów.

Zasady wyboru kierunku na studiach I stopnia (decyzja pod koniec roku 1)

 1. Studenci 1 roku studiów I stopnia dla kierunków prowadzonych w Instytucie Anglistyki UW realizują wspólny program w trakcie pierwszych dwóch semestrów.
 2. Na początku semestru drugiego studenci składają pisemną deklarację odnośnie wyboru kierunku:
  • Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics)
  • Filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture)
 3. W momencie zakończenia sesji zimowej po pierwszym semestrze 1 roku i uzyskaniu wszystkich ocen (zaliczeń na ocenę oraz egzaminów) z tego semestru, tworzona jest lista rankingowa złożonych deklaracji na podstawie średniej ocen. Jedynymnaczelnym kryterium przyznania miejsca na wybranym kierunku będzie osiągnięta średnia ocen. Miejsca na wybranym kierunku przyznawane będą w kolejności rankingowej.
 4. W przypadkach zmiany decyzji, problemów z dostępnością miejsca na wybranym kierunku i innych przypadkach – wszelkie podania należy adresować do Kierownika Studiów IA UW; rozstrzygnięcia będą uwzględniały w równym stopniu uzasadnienie wniosku i możliwości dydaktyczne Instytutu.

Literaturoznawstwo i nauka o kulturze przenikają się, sięgając także do innych dyscyplin, takich jak historia, psychologia, socjologia czy też niedawno powstałych kierunków badań, takich jak ekokrytyka, animal studies czy media studies. Oprócz zajęć kierunkowych studenci mają możliwość uczestniczenia w kursach z dyscypliny dodatkowej, tj. językoznawstwa oraz nauk społecznych.

Dzięki zajęciom prowadzonym wyłącznie w języku angielskim studenci poszerzają znajomość tego języka jak również wiedzę o literaturze, kulturze oraz historii krajów anglojęzycznych a także wybranych zagadnieniach językoznawstwa. Poznają narzędzia, dzięki którym uczą się analizować zagadnienia literatury i kultury pojmowanej w sposób tradycyjny, jak i współczesnej kultury wizualnej i kultury nowych mediów.

Studenci sami projektują ścieżkę swojego kształcenia wybierając kursy, które najbardziej odpowiadają ich zainteresowaniom, dalszym planom edukacyjnym oraz zawodowym. Ponadto zdobywają kompetencje miękkie, które pozwolą im pewnie wejść na rynek pracy.

Program studiów umożliwia również dodatkowo, poza zajęciami obowiązkowymi, zdobycie kwalifikacji nauczycielskich. Do uzyskania uprawnień wykonywania zawodu nauczyciela potrzeby jest tytuł magistra, ale wymagane kursy można zrealizować także na studiach licencjackich.

Filologia angielska – językoznawstwo

Kierunek filologia angielska – językoznawstwo łączy w sobie wiele dyscyplin. Na pierwszym roku studiów studenci uczęszczają na zajęcia z ogólnej oferty studiów filologicznych, obejmujące literaturę, historię i kulturę krajów anglojęzycznych, a także przedmioty językoznawcze. Dzięki tym ostatnim dowiedzą się, że nowoczesne językoznawstwo to dyscyplina, która bada m.in. relację pomiędzy językiem a umysłem ludzkim, zróżnicowanie odmian języka, zastosowanie języka w systemach sztucznej inteligencji, komunikację w tradycyjnych i nowoczesnych mediach, zmiany zachodzące w języku, czy też tłumaczenia różnego rodzaju tekstów. Jeśli te obszary odpowiadają ich zainteresowaniom, będą mogli wybrać kierunek językoznawczy. W ramach tego kierunku piszą pracę licencjacką, a ich kwalifikacje jako językoznawcy/językoznawczyni zostaną odnotowane na dyplomie ukończenia studiów.

Zasady wyboru kierunku na studiach I stopnia (decyzja pod koniec roku 1)

 1. Studenci 1 roku studiów I stopnia dla kierunków prowadzonych w Instytucie Anglistyki UW realizują wspólny program w trakcie pierwszych dwóch semestrów.
 2. Na początku semestru drugiego studenci składają pisemną deklarację odnośnie wyboru kierunku:
  • Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics)
  • Filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture)
 3. W momencie zakończenia sesji zimowej po pierwszym semestrze 1 roku i uzyskaniu wszystkich ocen (zaliczeń na ocenę oraz egzaminów) z tego semestru, tworzona jest lista rankingowa złożonych deklaracji na podstawie średniej ocen. Jedynymnaczelnym kryterium przyznania miejsca na wybranym kierunku będzie osiągnięta średnia ocen. Miejsca na wybranym kierunku przyznawane będą w kolejności rankingowej.
 4. W przypadkach zmiany decyzji, problemów z dostępnością miejsca na wybranym kierunku i innych przypadkach – wszelkie podania należy adresować do Kierownika Studiów IA UW; rozstrzygnięcia będą uwzględniały w równym stopniu uzasadnienie wniosku i możliwości dydaktyczne Instytutu.

Językoznawstwo jako dyscyplina jest z natury interdyscyplinarne, ponieważ współpracuje z socjologią, pedagogiką, psychologią, nauką o komunikacji i innymi dziedzinami. Oprócz zajęć kierunkowych studenci będą też mieć możliwość uczestniczenia w kursach z dyscyplin dodatkowych, tj. literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, a także nauk społecznych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Dzięki zajęciom prowadzonym wyłącznie w języku angielskim studenci znacznie poszerzają swoją znajomość tego języka. Poznają literaturę, kulturę, historię krajów anglojęzycznych, a przede wszystkim zgłębiają zagadnienia, jakimi zajmuje się językoznawstwo, takie jak społeczne i geograficzne odmiany języka, wielojęzyczność, komunikacja w różnych środowiskach, problemy przekładu, językoznawstwo korpusowe i komputerowe, modelowanie języka na potrzeby sztucznej inteligencji i inne.

Studenci sami projektują ścieżkę swojego kształcenia wybierąjąc kursy, które najbardziej odpowiadają ich zainteresowaniom, dalszym planom edukacyjnym oraz zawodowym. Ponadto zdobywają kompetencje miękkie, które pozwolą im pewnie wejść na rynek pracy.

Studenci mogą również dodatkowo, poza programem obowiązkowym, zdobyć kwalifikacje nauczycielskie. Do uzyskania uprawnień wykonywania zawodu nauczyciela potrzeby jest tytuł magistra, ale wymagane kursy można zrealizować także na studiach licencjackich.

Co warto wiedzieć o obu kierunkach

Wszystkie zajęcia na tych kierunkach są prowadzone w języku angielskim.

Instytut Anglistyki prowadzi unikatowy w skali kraju program kształcenia dla kierunków filologia angielska – literaturai kultura i filologia angielska –językoznawstwo, oparty na ofercie kursów wybieranych przez studentów według własnych zainteresowań i preferencji.

Zajęcia praktyczne z języka angielskiego prowadzone są przy zastosowaniu nowoczesnych i skutecznych metod. Studia są studiami stacjonarnymi, tzn. bezpłatnymi. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia angielska - Językoznawstwo
Licencjat na kierunku filologia angielska - Literatura i kultura

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza
Absolwent zna i rozumie:
K_W01 w zaawansowanym stopniu specyfikę filologii angielskiej w odniesieniu do dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych
K_W02 w zaawansowanym stopniu kluczową terminologię, główne metody i teorie badań nad językiem, literaturą i kulturą w ramach filologii angielskiej

Umiejętności
Absolwent potrafi:
K_U01 posługiwać się terminologią i aparatem pojęciowym z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
K_U02 posługiwać się metodologią badań w ramach filologii angielskiej, z poszanowaniem norm etyki naukowej i prawa autorskiego
K_U03 analizować i syntetyzować treści i zjawiska językowe, literackie i kulturowe w kontekście społecznym, historycznym i gospodarczym
K_U07 korzystać z nowoczesnych technologii w procesie zdobywania wiedzy oraz porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych
K_U09 przedstawić zdobytą wiedzę i komunikować się w sposób spójny, precyzyjny i poprawny językowo, posługując się językiem angielskim na poziomie minimum C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencje społeczne
Absolwent jest gotów do:
K_K02 kształcenia ustawicznego i rozwoju osobistego, wykorzystując umiejętności w zakresie dokonywania wyboru przedmiotów i projektów odpowiadających zainteresowaniom danej osoby
K_K03 wzięcia odpowiedzialności za pracę własną i poszanowania pracy innych, dbając o przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz zasad i norm etycznych w działaniach projektowych i innych aktywnościach podejmowanych w ramach pracy zawodowej, wolontariatu itp.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/