Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Finanse, inwestycje i rachunkowość > Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia

Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (NW2-FIR)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc wspólny dla wszystkich specjalności

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Po sporządzeniu listy rankingowej Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia.

Studia II stopnia na kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość prowadzone są na:
- kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość;
- kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość;, specjalność finanse publiczne i podatki.

Podczas studiów uzyskuje się dwa zestawy wiedzy profesjonalnej. Pierwszym z nich są przedmioty podstawowe, wspólne dla studentów danego roku, po ukończeniu których student będzie posiadał zaawansowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki w skali mikro oraz makro (zaawansowana mikroekonomia, zaawansowana makroekonomia), a także wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu zaawansowanej ekonometrii. Drugi zestaw student otrzymuje na specjalnie ukierunkowanych zajęciach (warsztaty menedżera finansowego, analiza ekonomiczno-finansowa, finanse międzynarodowe, modelowanie rynków finansowych, prawo finansowe, ryzyko finansowe, warsztaty z analizy rynku, polityka finansowa Unii Europejskiej, rachunkowość zarządcza, standardy sprawozdawczości finansowej, rachunek kosztów).

Dzięki tym zajęciom absolwent ma zaawansowaną wiedzę na temat mikrostruktury rynków finansowych oraz podstawowych operacji inwestycyjnych na tych rynkach, zna główne empiryczne i analityczne modele wykorzystywane przez finansistów w inwestycjach i metody ich implementacji praktycznej, jak również dysponuje wiedzą dotyczącą aktywnych strategii inwestycyjnych oraz działalności inwestorów instytucjonalnych i ich roli na współczesnych rynkach finansowych. Absolwent ma też wiedzę na temat sformalizowanej analizy rynków finansowych, modelowania i prognozowania podstawowych wskaźników finansowych charakteryzujących te rynki (cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym i walutowym, a więc przede wszystkim akcji, obligacji i walut).

Absolwent ma wiedzę na temat metod oceny ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć (oszczędności, inwestycji) i przedsiębiorstw (produkcyjnych, usługowych, handlowych, banków), a także z metod marketingowych (narzędzia i instrumenty związane z marketing mix) w procesie wprowadzania przez przedsiębiorstwa nowych produktów na rynek. Absolwent ma wiedzę związaną z praktyką analiz ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, banków i zakładów ubezpieczeniowych. Jest zaznajomiony z analizą: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów środków pieniężnych, zmian w kapitale własnym, wskaźnikową, rentowności na podstawie wybranych modeli, zysku i kosztów.

Zna metodologię wyliczania wartości pieniądza w czasie, praktycznymi zastosowaniami tych metod dla oceny produktów oszczędnościowych i kredytowych, projektów inwestycyjnych i innych. Zna analizę techniczną, zarządzanie w instytucjach finansowych oraz aspekty prawne funkcjonowania przedsiębiorstw, metody oceny i zarządzania ryzykiem: płynności, stóp procentowych, walutowym, kredytowym oraz operacyjnym w instytucjach finansowych.

Posiada wiedzę związaną z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności zna zasady funkcjonowania rynków walutowych, posługuje się nowoczesnymi instrumentami inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, technikami zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacją źródeł finansowania korporacji międzynarodowej oraz problemami związanymi z inwestowaniem w aktywa zagraniczne.

Absolwent zna standardy sporządzania sprawozdań finansowych, w tym układ bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Rozumie, co obejmują i jak są wycenione poszczególne pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz kategorie kosztów i przychodów. Posiada wiedzę związaną z rachunkowością zarządczą oraz z analizą wpływu kosztów na efektywność zarządzania jednostkami gospodarczymi. Ma wiedzę na temat polskiego prawa finansowego oraz zagadnień prawa budżetowego, prawa podatkowego, finansowania samorządu terytorialnego, z elementami regulacji Unii Europejskiej. Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą dotyczącą ewidencjonowania, rozliczania, kalkulacji, a także analizowania kosztów i określania ich wpływu na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego. Zna tradycyjne i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i zasad projektowania systemów rachunku kosztów oraz określanie przydatności informacyjnej tych systemów w sterowaniu podmiotami gospodarczymi.

Zna także wybrane aspekty polityki finansowej i fiskalnej UE.

Na podstawie zajęć z przedmiotów podstawowych w kształceniu na WNE absolwent jest w stanie wykorzystać poznane narzędzia ekonometryczne oraz modele i teorie mikro- i makroekonomiczne. Z kolei zajęcia kierunkowe zapewniają umiejętności stosowania metody wyceny wartości pieniądza w czasie do pomiaru stóp zwrotu, wyliczania kapitalizacji, opracowywania schematów oszczędzania, analizy produktów kredytowych i produktów o deterministycznym oprocentowaniu. Absolwent potrafi przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa z zastosowaniem metod oceny wskaźnikowej sprawozdań finansowych. Jest w stanie przeprowadzić analizę fundamentalną przedsiębiorstwa oraz analizę SWOT. Umie zastosować metody oceny przedsiębiorstw stosowane w bankach komercyjnych oraz wprowadzić nowy produkt na rynek z zastosowaniem metod analizy marketingowej, obejmującej analizę konkurencji i klientów. Potrafi sporządzić plan wprowadzenia nowego produktu na rynek w sektorze produktów i usług finansowych.

Absolwent posiada umiejętność tworzenia prostych modeli pozwalających na kalkulowanie różnych rodzajów ryzyka w arkuszu kalkulacyjnym lub przy wykorzystaniu oprogramowania ekonometrycznego. Potrafi przedstawić, jak mierzy się poszczególne rodzaje ryzyk i ograniczyć ich wpływ na wyniki i wartość instytucji finansowej. Jest w stanie przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, banku oraz zakładu ubezpieczeniowego. Ma umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku walutowego i pieniężnego; wyceny instrumentów finansowych denominowanych w obcych walutach; konstruowania strategii osłony przed ryzykiem walutowym, struktury kapitałowej i budżetowania kapitałowego korporacji międzynarodowych oraz dywersyfikacji portfela aktywów zagranicznych. Umie także stosować podstawowe współczesne modele ilościowe w finansach inwestycyjnych oraz umie przeprowadzić podstawowe operacje na współczesnych rynkach finansowych - arbitraż, hedging i spekulację.

Absolwent potrafi przeprowadzić analizę techniczną aktywów, rozwiązać problemy związane z wybranymi aspektami zarządzania w instytucjach finansowych, rozwiązywać problemy prawne w spółkach. Umie samodzielnie modelować różne typy aktywów finansowych, począwszy od zaprojektowania badania poprzez jego realizację, interpretację wyników i prawidłowe sformułowanie raportu z przeprowadzonego badania.

Potrafi klasyfikować koszty, prezentować informacje o nich w sprawozdaniu finansowym, dokonywać ich kalkulacji, wykorzystywać informacje o kosztach do podejmowania decyzji menedżerskich oraz planowania. Rozumie istotę rachunku kosztów oraz może dokonywać wszechstronnej analizy firmy, jej progu rentowności, marginesu bezpieczeństwa. Umie zastosować mechanizm dźwigni operacyjnej, zna proces budżetowania oraz problemy rachunkowości odpowiedzialności oraz zastosowanie Strategicznej Karty Wyników.Absolwent potrafi wyjaśnić, skąd pochodzą (na skutek jakich operacji gospodarczych) pozycje bilansu i rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Potrafi również sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, wycenia poszczególne składniki aktywów i pasywów, oblicza wynik finansowy, rozpoznaje powiązania pomiędzy poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Absolwent potrafi rozróżnić klasyfikacje kosztów, rozpoznać koszty i ich strukturę, zna strukturę systemu rachunku kosztów. Umie skalkulować jednostkowy i całkowity koszt za pomocą różnych metod, rozliczać koszty świadczeń pomocniczych, sporządzać budżet operacyjny kosztów i przychodów, wykorzystywać i krytycznie analizować informacje o kosztach. Zna zalety i wady różnych systemów rachunku kosztów, jest w stanie przeprowadzić analizę przyczynową odchyleń kosztów od wielkości budżetowanych, wyjaśnić przyczyny odchyleń kosztów od wielkości budżetowanych, wskazać różnice między tradycyjnymi i nowoczesnymi odmianami rachunku kosztów, wykorzystać metody analizy kosztów i przychodów w celu uzyskania informacji o kondycji finansowej podmiotu gospodarczego.

Absolwent potrafi analizować konsekwencje nierównowagi fiskalnej w EMU, zna podstawowe polityki UE oraz rozpoznaje problemy związane z ich efektywnością; może wyjaśnić problemy związane ze wspólną walutą, zna instytucje finansowe UE; potrafi omówić doświadczenia krajów UE związane z problemami finansowymi.

Absolwent umie wyjaśnić podstawowe pojęcia finansów publicznych, scharakteryzować polski system podatkowy oraz budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Umie przedstawić konstrukcję podatków PIT, CIT, VAT, akcyzy. Posiada znajomość funduszy unijnych oraz budżetu UE.

Zapoznając się z oferowanymi na kierunku przedmiotami absolwent rozumie konsekwencje wpływu przemian na rynku finansowym na gospodarkę i społeczeństwo, ma świadomość znaczenia rynków finansowych oraz znaczenia zmienności i aktywności na tych rynkach. Jest w stanie przewidzieć konsekwencje wydarzeń na światowych rynkach finansowych, zrozumieć ich współzależność oraz wzajemne oddziaływania. Absolwent umie ocenić przedsięwzięcia pod kątem ekonomiczno-finansowym oraz identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza z inwestowaniem, na skalę krajową i międzynarodową.

Ma świadomość, jak zarządzanie ryzykiem może ograniczyć wysokość wymogów kapitałowych i zapewnić przestrzeganie norm ryzyka.

Absolwent potrafi prognozować podstawowe wskaźniki finansoweoraz używać ich do analizy ekonomiczno-finansowej wybranego przedsiębiorstwa. Absolwent rozumie rolę i możliwości polityki rachunkowości w tworzeniu obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. Rozumie funkcje i rolę rachunkowości w zarządzaniu jednostką gospodarczą.

Absolwent rozumie rolę, możliwości i ograniczenia polityki finansowej Unii Europejskiej.

Absolwent jest w stanie odpowiedzialnie i uczciwie przeprowadzić analizę finansową przedsiębiorstwa i zarządzać jego aspektami finansowymi i rachunkowymi. Rozumie znaczenie informacji o kosztach i przychodach oraz wpływu tych informacji na zachowania ludzi w podmiocie gospodarczym. Rozumie znaczenie i możliwości finansów publicznych, pozna zasady dobra wspólnego, kolektywnego ponoszenia obciążeń.

Absolwent jest w stanie konsultować swe spostrzeżenia i analizy w zespole oraz tworzyć i prezentować własne projekty i analizy. Ma umiejętność publicznej prezentacji analizy wybranych problemów.

Absolwent posiada kompetencje pozwalające mu na zajmowanie wyższych stanowisk związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem lub instytucją finansową, kierowanie większymi grupami pracowników, podejmowanie odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych, działanie na skalę międzynarodową. Dzięki zajęciom mającym charakter unikatowy absolwent jest przygotowany zarówno do podjęcia własnej działalności gospodarczej, osobistej aktywności na rynkach finansowych, jak i kierowania instytucjami operującymi na tych rynkach. Powinien także sprawdzić się na stanowiskach wyższego szczebla związanych z finansami, bankowością, ubezpieczeniami i rachunkowością, takich jak: analityk, księgowy, konsultant, doradca inwestycyjny, makler, dealer walutowy i ubezpieczeniowy.

Absolwent ma świadomość, że dynamiczne zmiany środowiska gospodarczego, a zwłaszcza finansowego, wymagają systematycznego doskonalenia własnych kompetencji w ciągu całego życia zawodowego. Umie także samodzielnie kształcić się. Jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), jak i studiów podyplomowych związanych z jedną z dziedzin finansów czy rachunkowości, a także ekonomii.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z finansów, inwestycji i rachunkowości
Magisterium z finansów, inwestycji i rachunkowości w zakresie finansów publicznych i podatków

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:
 znajomość wpływu polityki pieniężnej i fiskalnej na wzrost gospodarczy oraz rynki finansowe,
 umiejętność modelowania ekonometrycznego, prognozowania szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi analityczno-informatycznych STATA, Excel, Maxima,
 umiejętność stosowania analizy technicznej i portfelowej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 znajomość zasad i standardów rachunkowości w analizie ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
 umiejętność szczegółowej analizy kosztów w przedsiębiorstwie oraz efektywności funkcjonowania jednostek gospodarczych,
 umiejętność wyciągania poprawnych wniosków z informacji zarządczych, planowania w średnich i dużych jednostkach gospodarczych,
 umiejętność kalkulowania ryzyka finansowego i operacyjnego w instytucjach finansowych, w szczególności w bankach,
 umiejętność wykorzystania narzędzi marketingowych w procesie wprowadzania produktów bankowych oraz tworzenia planów marketingowych,
 umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 19
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 47
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 54

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kons - Konsultacje nieobowiązkowe
kon - Konwersatorium
kurs - Kurs repetytoryjny
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowośćECTSwykćwkonskonkurszal
Modelowanie rynków finansowych430zo
Prawo finansowe430zo
Ryzyko finansowe63030e
2400-M2FiRRK
Warsztaty z analizy rynku430zo
Razem:18603060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/