Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia, stacjonarne, drugiego stopnia

Filozofia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FF)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

1. Studia o profilu ogólnoakademickim, dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: filozofia.

2. Unikatowe (wyróżniające) cechy oraz cele programu:

Studia filozoficzne, przez swoje związki z innymi dziedzinami nauki, a także z szeroko rozumianą kulturą, pozwalają na zdobycie wszechstronnego wykształcenia humanistycznego, wzbogaconego o elementy wiedzy formalnej. Jak żadna inna dyscyplina akademicka, filozofia rozwija sprawności intelektualne studentów. Ćwiczy precyzję myślenia, zdolność przyswajania sobie nowych umiejętności, dyspozycję do rozumienia innych ludzi i kultur. Uczy właściwej interpretacji zachowań jednostkowych i społecznych. Pozwala poznać mechanizmy rządzące funkcjonowaniem ludzkiego umysłu, a także rozbudza wyobraźnię.

Program studiów II stopnia charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością i elastycznością – wybór konkretnych przedmiotów (seminariów, fakultetów, wykładów monograficznych czy translatoriów) zależy od zainteresowań studenta. Osoby zajmujące się określonymi działami filozofii – np. filozofią umysłu, języka, kultury, polityki, etyką czy estetyką – mogą ułożyć zindywidualizowany plan zajęć, dopasowany do ich potrzeb i preferencji. Szeroka oferta dydaktyczna Instytutu Filozofii UW umożliwia studentowi napisanie pracy magisterskiej ściśle związanej z jego zainteresowaniami, a zatem na stanie się specjalistą w obrębie wybranej subdyscypliny (lub problematyki) filozoficznej.

3. Możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich:

Jednostka prowadzi kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela filozofii w szkołach ponadpodstawowych i etyki w szkołach podstawowych. Nabycie uprawnień następuje po zrealizowaniu programu specjalizacji nauczycielskiej. Program jest oferowany wyłącznie studentom studiującym na kierunku filozofia. Kurs specjalizacyjny rozpoczyna się na I stopniu studiów, na II stopniu możliwa jest wyłącznie jego kontynuacja.

4. Inne ważne informacje dotyczące realizacji studiów:

Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Wydziału Filozofii przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 oraz w salach Starej Biblioteki UW na terenie kampusu głównego UW. Student samodzielnie układa plan zajęć, wybierając interesujące go przedmioty z bardzo bogatej oferty dydaktycznej Instytutu Filozofii.

5. Program studiów >> Otwórz stronę! <<

6. Sylwetka absolwenta, w tym opis efektów uczenia się, możliwości absolwenta po ukończeniu studiów:

Wiedza – absolwent zna w pogłębionym stopniu i rozumie:

 • miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk, przedmiotową i metodologiczną specyfikę filozofii;
 • metody badawcze i strategie argumentacyjne wybranej dyscypliny filozoficznej oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego;
 • terminologię filozoficzną w języku polskim oraz w wybranym języku obcym;
 • szczegółowe zagadnienia i najważniejsze nowe osiągnięcia w ramach wybranej dyscypliny filozoficznej oraz zależności między głównymi dyscyplinami filozoficznymi;
 • historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych, kompleksową naturę języka, normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne;
 • rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury, ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie.

Umiejętności – absolwent potrafi:

 • samodzielnie tworzyć i interpretować tekst filozoficzny, komentując i konfrontując tezy pochodzące z różnych tekstów;
 • analizować argumenty filozoficzne, identyfikować składające się na nie tezy i założenia, ustalać zależności logiczne i argumentacyjne między tezami, identyfikować strategie argumentacyjne w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz ujawniać wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • formułować w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych, poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną;
 • samodzielnie tłumaczyć wybrane teksty filozoficzne: z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski;
 • wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, z wykorzystaniem narzędzi wyszukiwawczych;
 • samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności badawcze oraz planować projekty badawcze (także grupowe);
 • inicjować, nadzorować i prowadzić grupową pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:

 • identyfikowania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozpoznawania braków w tym zakresie i poszukiwania możliwości usunięcia tych braków;
 • samodzielnego podejmowania i inicjowania działań zawodowych oraz planowania i organizowania ich przebiegu;
 • etycznego działania, związanego z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, uczciwością i rzetelnością;
 • dostrzegania i formułowania problemów etycznych związanych z własną pracą badawczą i odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz do aktywności w rozwiązywaniu tych problemów;
 • aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filozofia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

(1) Najważniejsze efekty uczenia się.

Po ukończeniu studiów absolwent:

WIEDZA

· ma wszechstronną znajomość i dogłębne rozumienie roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury;
· ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii;
· ma usystematyzowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków podstawowych subdyscyplin filozoficznych oraz rozumie zależności między tymi kierunkami;
· wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie wybrane kierunki i stanowiska współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych subdyscyplin filozoficznych:
(a) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu,
(b) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna,
(c) estetyka, filozofia kultury,
(d) historia filozofii;
· ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych wybranej subdyscypliny filozoficznej oraz gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu filozoficznego;

UMIEJĘTNOŚCI

· dobiera i tworzy strategie argumentacyjne, konstruuje zaawansowane krytyczne argumenty, formułuje wszechstronne odpowiedzi na krytykę;
· samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze;
· wykrywa zależności pomiędzy kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi oraz określa relacje między tymi zależnościami;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

· dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów;
· uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i społecznego.

(2) Wymiar punktów ECTS: 120 (4 semestry).

(3) Standardy dla nauczycieli: Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

(4) Wszystkie punkty ECTS przypadają na zajęcia z zakresu nauk podstawowych. Umożliwia się studentowi wybór przedmiotów w wymiarze 120 punktów ECTS, co stanowi 100% ogólnej sumy punktów ECTS.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/