Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Filozofia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-FF)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

1. Studia o profilu ogólnoakademickim, dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: filozofia.

2. Unikatowe (wyróżniające) cechy oraz cele programu:

Studia filozoficzne, przez swoje związki z innymi dziedzinami nauki, a także z szeroko rozumianą kulturą, pozwalają na zdobycie wszechstronnego wykształcenia humanistycznego, wzbogaconego o elementy wiedzy formalnej. Jak żadna inna dyscyplina akademicka, filozofia rozwija sprawności intelektualne studentów. Ćwiczy precyzję myślenia, zdolność przyswajania sobie nowych umiejętności, dyspozycję do rozumienia innych ludzi i kultur. Uczy właściwej interpretacji zachowań jednostkowych i społecznych. Pozwala poznać mechanizmy rządzące funkcjonowaniem ludzkiego umysłu, a także rozbudza wyobraźnie.

Program studiów II stopnia charakteryzuje się różnorodnością i elastycznością – wybór konkretnych przedmiotów (seminariów, fakultetów, wykładów monograficznych) zależy od zainteresowań studenta. Oferta dydaktyczna Instytutu Filozofii UW umożliwia studentowi napisanie pracy magisterskiej ściśle związanej z jego zainteresowaniami, a zatem na stanie się specjalistą w obrębie wybranej subdyscypliny (lub problematyki) filozoficznej.

3. Inne ważne informacje dotyczące realizacji studiów:

Zajęcia odbywają się w czasie 18 zjazdów sobotnio-niedzielnych (średnio dwa razy w miesiącu). Są prowadzone w salach dydaktycznych Instytutu Filozofii przy ul. Karkowskie Przedmieście 3.

4. Program studiów >> Otwórz stronę! <<

5. Sylwetka absolwenta, w tym opis efektów uczenia się, możliwości absolwenta po ukończeniu studiów:

Wiedza – absolwent zna w pogłębionym stopniu i rozumie:

 • miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk, przedmiotową i metodologiczną specyfikę filozofii;
 • metody badawcze i strategie argumentacyjne wybranej dyscypliny filozoficznej oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego;
 • terminologię filozoficzną w języku polskim oraz w wybranym języku obcym;
 • szczegółowe zagadnienia i najważniejsze nowe osiągnięcia w ramach wybranej dyscypliny filozoficznej oraz zależności między głównymi dyscyplinami filozoficznymi;
 • historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych, kompleksową naturę języka, normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne;
 • rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury, ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie.

Umiejętności – absolwent potrafi:

 • samodzielnie tworzyć i interpretować tekst filozoficzny, komentując i konfrontując tezy pochodzące z różnych tekstów;
 • analizować argumenty filozoficzne, identyfikować składające się na nie tezy i założenia, ustalać zależności logiczne i argumentacyjne między tezami, identyfikować strategie argumentacyjne w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz ujawniać wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • formułować w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych, poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną;
 • samodzielnie tłumaczyć wybrane teksty filozoficzne: z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski;
 • wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, z wykorzystaniem narzędzi wyszukiwawczych;
 • samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności badawcze oraz planować projekty badawcze (także grupowe);
 • inicjować, nadzorować i prowadzić grupową pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:

 • identyfikowania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozpoznawania braków w tym zakresie i poszukiwania możliwości usunięcia tych braków;
 • samodzielnego podejmowania i inicjowania działań zawodowych oraz planowania i organizowania ich przebiegu;
 • etycznego działania, związanego z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, uczciwością i rzetelnością;
 • dostrzegania i formułowania problemów etycznych związanych z własną pracą badawczą i odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz do aktywności w rozwiązywaniu tych problemów;
 • aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filozofia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Efekty kształcenia

1) Efekty kształcenia
Student po ukończeniu studiów:

WIEDZA
- ma wszechstronną znajomość i dogłębne rozumienie roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury;
- ma usystematyzowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków podstawowych subdyscyplin filozoficznych oraz rozumie zależności między tymi kierunkami;
- wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie wybrane kierunki i stanowiska współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych subdyscyplin filozoficznych:
1) logika i filozofia języka, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu
2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna
3) estetyka, filozofia kultury
4) historia filozofii
- ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych wybranej subdyscypliny filozoficznej oraz gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu filozoficznego;
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;
UMIEJĘTNOŚCI
- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z wy-korzystaniem profesjonalnych narzędzi wyszukiwawczych;
- samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze;
- wykrywa zależności pomiędzy kształtowaniem się idei filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi oraz określa relacje między tymi zależnościami;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
- dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów;
- uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i społecznego;

2) Wymiar punktów ECTS: 120 (4 semestry).

(3) Standardy dla nauczycieli: Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/