Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Filozofia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-FF)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

1. Studia o profilu ogólnoakademickim, dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: filozofia.

2. Unikatowe (wyróżniające) cechy oraz cele programu:

W trakcie studiów filozoficznych studenci otrzymują gruntowne wykształcenie z zakresu historii filozofii, zdobywają wiedzę na temat aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach filozoficznych (od teorii poznania, przez ontologię do etyki, estetyki czy filozofii kultury), a także mają możliwość zapoznania się z ogólną problematyką nauk humanistycznych oraz z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi nauk ścisłych. Jak żadna inna dyscyplina akademicka, filozofia rozwija sprawności intelektualne studentów. Ćwiczy precyzję myślenia, zdolność przyswajania sobie nowych umiejętności, dyspozycję do rozumienia innych ludzi i kultur. Uczy właściwej interpretacji zachowań jednostkowych i społecznych. Pozwala poznać mechanizmy rządzące funkcjonowaniem ludzkiego umysłu, a także rozbudza wyobraźnie. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, posiadających duże doświadczenie dydaktyczne. Bogata oferta przedmiotów, w tym seminariów, pozwala na napisanie pracy dyplomowej ściśle związanej z zainteresowaniami studenta.

3. Inne ważne informacje dotyczące realizacji studiów:

Zajęcia odbywają się w czasie 18 zjazdów sobotnio-niedzielnych (średnio dwa razy w miesiącu). Są prowadzone w salach dydaktycznych Wydziału Filozofii przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.

4. Program studiów >> Otwórz stronę! <<

5. Sylwetka absolwenta, w tym opis efektów uczenia się, możliwości absolwenta po ukończeniu studiów:

Wiedza – absolwent zna i rozumie:

 • miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk, przedmiotową i metodologiczną specyfikę filozofii;
 • metody badawcze i strategie argumentacyjne wybranej dyscypliny filozoficznej oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego;
 • podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim oraz w wybranym języku obcym;
 • szczegółowe zagadnienia i najważniejsze nowe osiągnięcia w ramach wybranej dyscypliny filozoficznej oraz zależności między głównymi dyscyplinami filozoficznymi;
 • historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych, kompleksową naturę języka, normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne;
 • rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury, ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie.

Umiejętności – absolwent potrafi:

 • tworzyć i interpretować tekst filozoficzny, komentując i konfrontując tezy pochodzące z różnych tekstów;
 • analizować proste argumenty filozoficzne, identyfikować składające się na nie tezy i założenia, ustalać zależności logiczne i argumentacyjne między tezami, identyfikować proste strategie argumentacyjne w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz ujawniać główne wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • formułować w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych i poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną;
 • samodzielnie tłumaczyć wybrane teksty filozoficzny: z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski;
 • wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, z wykorzystaniem narzędzi wyszukiwawczych;
 • samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności badawcze oraz planować własne projekty badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
 • prowadzić na poziomie podstawowym pracę badawczą (także interdyscyplinarną) pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego.

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:

 • identyfikowania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozpoznawania braków w tym zakresie i poszukiwania możliwości usunięcia tych braków;
 • inicjowania działań zawodowych oraz planowania i organizowania ich przebiegu;
 • etycznego działania, związanego z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, uczciwością i rzetelnością;
 • efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznej oceny jej stopnia zaawansowania;
 • uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, w tym w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego;
 • sprawnego współpracowania w grupie; zidentyfikowania własnego stylu uczenia się i wybrania sposobów dalszego samokształcenia; akceptowania różnorodności postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filozofia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Standardy nauczania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Efekty kształcenia

1. Najważniejsze efekty kształcenia.
Po ukończeniu studiów absolwent:
WIEDZA
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii;
ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania;
zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie;
ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu intelektualnym;
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu dziedziny nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej, metodologicznej i terminologicznej;
UMIEJĘTNOŚCI
wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych;
konstruuje i rekonstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych; efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów;
uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i społecznego;
ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz odpowiedzialności za jego zachowanie.

2. Wymiar studiów w punktach ECTS i ilość semestrów.
Studia trwają 6 semestrów (3 lata). Na Każdym roku studiów trzeba uzyskać 60 punktów ECTS. W sumie trzeba uzyskać 180 punktów ECTS.
3. Program nie jest oparty na standardach (nie kształci nauczycieli).
4. Zajęcia modułowe:
Na pierwszym roku studiów
W ramach bloku: Wprowadzenie do filozofii studenci mogą wybierać między przedmiotami: Wprowadzenie do lektury tekstu filozoficznego (7 ECTS) i Wprowadzenie do filozofii języka (7 ECTS)
W ramach bloku: Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej studenci mogą wybierać między przedmiotami: Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej (10 ECTS) i Filozoficzne problemy nauk podstawowych (10 ECTS)
Na pierwszym roku na przedmioty do wyboru przypada więc 17 ECTS
Na drugim roku studiów
W ramach bloku: Logika lub Semiotyka studenci mogą wybierać między przedmiotami: Logika (10 ECTS) i Semiotyka (10 ECTS)
W ramach bloku: Przedmiot ogólnouniwersytecki studenci mogą wybierać między różnymi wykładami z listy (8 ECTS)
Na drugim roku na przedmioty do wyboru przypada więc 18 ECTS
Na trzecim roku studiów
W ramach bloku: Fakultet studenci mogą wybierać między różnymi przedmiotami z listy: (10 ECTS)
W ramach bloku: Seminarium studenci mogą wybierać między różnymi seminariami z listy (8 ECTS)
W ramach bloku: Wykład monograficzny studenci mogą wybierać między różnymi wykładami z listy (6 ECTS)
Na trzecim roku na przedmioty do wyboru przypada więc 24 ECTS
W sumie na studiach I stopnia na przedmioty do wyboru przypada 59 ECTS
5. Praktyki nie są przewidziane.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/