Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fennistyka > Fennistyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Fennistyka, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-FEN)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 1,5-letnie
Język: fiński, polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku fennistyka

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent:
ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w opisie języka, rozumie jej źródła oraz zastosowania (J);
zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w opisie literatury, kultury, historii, rozumie jej źródła oraz zastosowania (L);
ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach języka, ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem (J);
ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach literatury i kultury, ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań literaturą i kulturą (L);
ma uporządkowaną wiedzę o kierunkach badań literaturoznawstwie (L);
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kierunkach badań w językoznawstwie (J);
ma szczegółową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego
ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu, metodyce, pragmatyce i prezentacji badań naukowych wystarczającą do przygotowania pracy magisterskiej;
ma pogłębioną wiedzę o miejscu fennistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;
ma szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego fińskiego (J);
ma pogłębioną wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne genry i style funkcjonalne języka fińskiego (L);
ma pogłębioną wiedzę o teorii, metodyce i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich (J);
zna i rozumie współczesne zjawiska w literaturze fińskiej (L);
ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń (J);
ma wiedzę o współczesnych procesach i zjawiskach w kulturze fińskiej;
Umiejętności: absolwent potrafi:
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;
posiada umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych;
potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i metodologiczne językoznawstwa, również w nietypowych sytuacjach profesjonalnych (J);
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury (literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych metod, uwzględniających nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (L);
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu fennistyki w języku polskim i fińskim oraz popularyzować wiedzę o wytworach kultury, literatury, zjawiskach historycznych;
posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i fińskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i fińskim z zakresu problematyki hungarystycznej i problemów z nią związanych
posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka fińskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C2. Potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, teksty złożone strukturalnie i językowo, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, streszczenie i recenzję pracy specjalistycznej i literackiej. Posiada pogłębioną znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej
ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego nieukierunkowego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Stosuje zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka fińskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób
posiada pogłębione kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach językowych fińskich potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie i przyjmować w niej różne role;
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania
aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy
rozumie potrzebę uczestniczenia w kulturze studiowanego regionu (Finlandii), korzystając z różnych mediów i form, potrafi inspirować inne osoby i organizować odpowiednie przedsięwzięcia
ma nawyk systematycznego śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku (J);
ma nawyk systematycznego śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w literaturze, kulturze i życiu społecznym Finlandii, interesuje się nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce (L)

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/