Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fennistyka > Fennistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Fennistyka, stacjonarne pierwszego stopnia (S1-PRK-FEN)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 4-letnie
Język: fiński, polskiKoordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku fennistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent:
zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania ( J);
zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach literatury, kultury i historii oraz elementarną terminologię używaną w opisie literatury, kultury i historii oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (L);
ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (J);
ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad literaturą i kierunkach badań w literaturoznawstwie (L);
ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego;
ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego (J);
ma podstawową wiedzę o projektowaniu, metodologii, pragmatyce i prezentacji badań naukowych;
ma podstawową wiedzę o miejscu fennistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;
ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego - fińskiego (J);
ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów / także w języku fińskim (L);
ma podstawową wiedzę o teorii, metodyce i praktyce translatologii (J);
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury fińskiej (L);
ma wiedzę o współczesnych zjawiskach w literaturze fińskiej (L);
ma orientację w zakresie współczesnych procesów i zjawisk w kulturze fińskiej w odniesieniu do literatury (L);
ma podstawową wiedzę o procesach i faktach z historii Finlandii w kontekście historii Europy;
zna podstawowe zagadnienia filozoficzne oraz wybrane kierunki filozofii;
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;
ma podstawowa wiedzę z zakresu roli aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego;
zna i rozumie podstawowe zasady BHP;
UMIEJĘTNOŚCI : absolwent potrafi:
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach;
posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac;
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa (J);
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa i kulturoznawstwa (L);
potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury (literatura, sztuka) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod (L);
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków;
potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu hungarystyki w języku polskim i fińskim;
posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i fińskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i fińskim z zakresu problematyki hungarystycznej i problemów z nią związanych;
posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka fińskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym – (po I roku A2, po II - A2+, III-B2) po IV roku - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej), zna podstawowe języki specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii z prawnej i prawniczej, języka biznesu i administracji publicznej). Potrafi konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami pragmatyki komunikacji językowej
posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka ugrofińskiego (węgierskiego/estońskiego) na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego umożliwiającą komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych
ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego nieugrofińskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
Potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych oraz komunikacji
zna zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, niezbędne w procesie kształcenia oraz przy prowadzeniu badań naukowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do:
do podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka fińskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (J);
jest gotów do wykorzystania swoich kompetencji społecznych i językowych w zakresie komunikacji w języku węgierskim, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie i przyjmować w niej różne role;
jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji wytyczonego przez siebie i innych zadania;
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy;
potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Finlandii) korzystając z różnych mediów i form, aktywnie uczestniczyć w inicjatywach społecznych;
ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w literaturze, kulturze Finlandii (L);
potrafi interpretować bieżące wydarzenia z życia literackiego, społecznego i politycznego Finlandii (L);

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/