Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fennistyka > Fennistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Fennistyka, stacjonarne pierwszego stopnia (S1-PRK-FEN)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 4-letnie
Język: fiński, polski

Fennistyka należy do dziedziny nauk humanistycznych. Studia na tym kierunku są prowadzone w Katedrze Hungarystyki i obejmują dwie główne dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo, z których ta pierwsza jest dyscypliną wiodącą. Są to studia o profilu ogólnoakademickim.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka fińskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej), zna podstawowe języki specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawnej i prawniczej, języka biznesu i administracji publicznej). Wysoka kompetencja językowa jest zapewniona między innymi poprzez wydłużenie okresu studiów licencjackich do 4 lat (240 pkt. ECTS), oraz dużą liczbę godzin z Praktycznego Nauczania Języka Fińskiego na poszczególnych latach (na I roku - 12 godz. II -roku- 10, III roku -10, na IV roku - 8 godz.). Język ten nauczany jest od podstaw, od III roku wykłady prowadzone są już w języku kierunkowym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia ma także podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka fińskiego. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Finlandii, historii literatury fińskiej, wiedzę o współczesnych zjawiskach w literaturze. Ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury fińskiej i orientację w zakresie współczesnych procesów i zjawisk w kulturze. Ma podstawową wiedzę o teorii, metodyce i praktyce translatologii. Potrafi dokonać przekładów pisemnych oraz tłumaczeń ustnych z języka fińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język fiński. Posiada także kompetencję językową w zakresie drugiego języka ugrofińskiego, ma możliwość wyboru kształcenia w zakresie języka węgierskiego lub estońskiego, zdobywając kompetencje umożliwiające komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych.

Program studiów zapewnia także podstawowe kwantum wiedzy o innych ludach ugrofińskich, ich historii, językach i kulturze oraz podstawową wiedzę z teoretycznych dziedzin filologii - językoznawstwa i literaturoznawstwa, a także z antropologii kultury i filozofii.

Realizacja programu studiów pierwszego stopnia, przygotowuje absolwenta do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie filologii ugrofińskiej. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku fennistyka, potrafią aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Finlandii) korzystając z różnych mediów i form, aktywnie uczestniczyć w inicjatywach społecznych, działać w sposób przedsiębiorczy w kontekście wielokulturowym.

Studia na kierunku fennistyka są także zorientowane na potrzeby otoczenia społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego. Realizowany program zapewnia metodologiczne i merytoryczne przygotowanie studenta w zakresie wiedzy filologicznej (językoznawczej, literaturoznawczej). Jest ono uzupełnione przez wiedzę z zakresu historii, kulturoznawstwa, antropologii kultury oraz przedmiotów zaliczanych do dziedziny nauk społecznych. Przygotowują do studiów II stopnia, gdzie wymienione kompetencje są doskonalone.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, organizatora i propagatora kultury, a także do podjęcia pracy w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i społeczno-politycznych.

Katedra Hungarystyki bierze udział w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Studenci kierunku fennistyka mają możliwość uczestnictwa w wymianach międzynarodowych głównie w ramach programu ERASMUS.

Kierunek fennistyka, opiera się na wielu projektach o charakterze międzynarodowym, ściśle współpracuje z uniwersytetami w Finlandii. Jednym z projektów jest prowadzona od kilku lat tzw. „Jesienna szkoła” - intensywny cykl zajęć dla doktorantów i magistrantów, zorganizowany wspólnie z wydziałem fennistyki na Uniwersytecie E.-M. Arndta w Greifswaldzie (Niemcy), Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy) i Uniwersytetem Karola w Pradze (Czechy).

Zajęcia objęte programem studiów (program i plan studiów są dostępne na stronie Katedry Hungarystyki) odbywają się w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55 naprzeciwko gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Sale dydaktyczne w większości wyposażone są w sprzęt audiowizualny co w dużej mierze podnosi efektywność prowadzonych tam zajęć.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku fennistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent:
zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania ( J);
zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach literatury, kultury i historii oraz elementarną terminologię używaną w opisie literatury, kultury i historii oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (L);
ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (J);
ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad literaturą i kierunkach badań w literaturoznawstwie (L);
ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego;
ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego (J);
ma podstawową wiedzę o projektowaniu, metodologii, pragmatyce i prezentacji badań naukowych;
ma podstawową wiedzę o miejscu fennistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;
ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego - fińskiego (J);
ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów / także w języku fińskim (L);
ma podstawową wiedzę o teorii, metodyce i praktyce translatologii (J);
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury fińskiej (L);
ma wiedzę o współczesnych zjawiskach w literaturze fińskiej (L);
ma orientację w zakresie współczesnych procesów i zjawisk w kulturze fińskiej w odniesieniu do literatury (L);
ma podstawową wiedzę o procesach i faktach z historii Finlandii w kontekście historii Europy;
zna podstawowe zagadnienia filozoficzne oraz wybrane kierunki filozofii;
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;
ma podstawowa wiedzę z zakresu roli aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego;
zna i rozumie podstawowe zasady BHP;
UMIEJĘTNOŚCI : absolwent potrafi:
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach;
posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac;
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa (J);
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa i kulturoznawstwa (L);
potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury (literatura, sztuka) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod (L);
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków;
potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu hungarystyki w języku polskim i fińskim;
posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i fińskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i fińskim z zakresu problematyki hungarystycznej i problemów z nią związanych;
posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka fińskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym – (po I roku A2, po II - A2+, III-B2) po IV roku - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej), zna podstawowe języki specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii z prawnej i prawniczej, języka biznesu i administracji publicznej). Potrafi konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami pragmatyki komunikacji językowej
posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka ugrofińskiego (węgierskiego/estońskiego) na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego umożliwiającą komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych
ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego nieugrofińskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
Potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych oraz komunikacji
zna zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, niezbędne w procesie kształcenia oraz przy prowadzeniu badań naukowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do:
do podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka fińskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia, śledzi procesy zachodzące w języku (J);
jest gotów do wykorzystania swoich kompetencji społecznych i językowych w zakresie komunikacji w języku węgierskim, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie i przyjmować w niej różne role;
jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji wytyczonego przez siebie i innych zadania;
ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy;
potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Finlandii) korzystając z różnych mediów i form, aktywnie uczestniczyć w inicjatywach społecznych;
ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w literaturze, kulturze Finlandii (L);
potrafi interpretować bieżące wydarzenia z życia literackiego, społecznego i politycznego Finlandii (L);

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/