Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europeistyka - studia europejskie > Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, drugiego stopnia

Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-EUSE)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Kierunek objęty wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, realizowanym w ramach PO WER, ścieżka 3.5, którego beneficjentami będą studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2019/2020.

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie UW. Program ma charakter mulitidyscyplinarny, bazuje na dorobku 3 dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

Realizacja programu kształcenia na studiach II stopnia umożliwia studentowi:

  • nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej;
  • rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym;
  • opracowywanie strategii decyzyjnych;
  • dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego;

Program studiów kładzie duży nacisk na indywidualizację kształcenia. Większość zajęć odbywa się w grupach, w których interaktywne metody pracy umożliwiają aktywny udział. Gry strategiczne, studia przypadków, dyskusje, prace zespołowe to formy pracy, które angażują studentów w proces nauczania, czyniąc go bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Wykorzystanie nowoczesnych technik i aplikacji ma umożliwić w lepszy sposób dotarcie do współczesnej młodzieży.

Studia umożliwiają samodzielne rozwijanie zainteresowań. Studenci w znacznym stopniu decydują o zawartości swojego programu uczenia, wybierając pomiędzy przedmiotami do wyboru (połowa programu to przedmioty do wyboru). Umożliwia to podjęcie bardzo oryginalnych i ciekawych problemów badawczych w pracach magisterskich, które stanowią ukoronowanie wcześniejszych zajęć przygotowujących studenta do prowadzenia prac badawczych. Jest to dodatkowa okazja do integracji wiedzy z różnych przedmiotów oraz wykazania się inicjatywą i samodzielnością.

Studia przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, oraz w siedzibie Centrum Europejskiego, Al. Niepodległości 22. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Aktualny program studiów dostępny na stronie www.pl.europeistyka.uw.edu.pl

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku europeistyka – studia europejskie

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

egzamin wstępny

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Najważniejsze efekty kształcenia:
Absolwent studiów II stopnia:
• ma pogłębioną wiedzę o więziach politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych w Europie i Europy ze światem,
• ma pogłębioną wiedzę nt. zmian społecznych, ekonomicznych, kulturowych zachodzących w Europie,
• zna w pogłębiony sposób wybrane metody i narzędzia opisu struktur i procesów społecznych,
• potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk w Europie,
• potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska z historii Europy,
• potrafi formułować krytyczne opinie o wybranych problemach europeistyki,
• umie samodzielnie zdobywać wiedzę i kierować rozwojem swoich umiejętności,
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i aktualizowania wiedzy z zakresu europeistyki.
2. Wymiar studiów w pkt ECTS: 120; liczba semestrów: 4.
3. Standardy kształcenia nauczycieli: nie dotyczy.
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia:
• z zakresu nauk podstawowych: 16 pkt ECTS,
• o charakterze praktycznym: 18 pkt ECTS,
• modułowe do wyboru: 44 pkt ECTS.
5. Praktyki nie są przewidziane w programie.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_spe - Wykład specjalizacyjny
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, europeistyka – studia europejskieECTSwykwyk_spećwkonzal
Administracja w państwach UE215zo
Prawo Wspólnego Rynku i jego zastosowanie do przedsiębiorstw4e
Arbitraż międzynarodowy21530zo
Dynamika polityk Unii Europejskiej430zo
Fundusze strukturalne i programy pomocowe4zo
Migracje ekonomiczne i ich konsekwencje dla europejskich rynków pracy, cz. II2zo
Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy215zo
Polityka zagraniczna państw członkowskich UE4e
UE a najważniejsze wschodzące rynki4zo
Unia Europejska wobec światowego kryzysu finansowego215zo
Europejskie prawo rynku bankowego - europejskie prawo walutowe430e
Mniejszości narodowe w UE2zo
Marketing polityczny2zo
Polityka energetyczna UE i alternatywne źródła energii215zo
Public relations2zo
Polityka rozwojowa i humanitarna UE2zo
Proces rozszerzania UE215zo
Pluralizm systemów gospodarczo-społecznych430e
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości215zo
Polityka wschodnia UE215zo
Polityka zagraniczna Polski430e
Regionalizacja rynku europejskiego - warunki rozwoju i finansowania2zo
Razem:607513560

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/