Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europeistyka - studia europejskie > Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, drugiego stopnia

Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-EUSE)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku europeistyka – studia europejskie trwają dwa lata. Po przedstawieniu i obronie pracy magisterskiej studenci otrzymują tytuł magistra europeistyki. Najlepsi spośród nich mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich (III stopnia) i uzyskać stopień doktora.

Czego i jak uczymy?
Studia „europeistyka - studia europejskie” mają charakter interdyscyplinarny i przekazują wiedzę o szeroko rozumianej Europie w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii oraz zagadnień kulturowo-społecznych. Nasze studia z jednej strony zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej, czyli funkcjonowaniem Unii Europejskiej w jej rozmaitych wymiarach. Z drugiej jednak strony, zajmujemy się wieloma innymi, szerszymi kwestiami, takimi jak różnorodne oddziaływanie Europy na najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Interesują nas zatem takie kwestie, jak np. europejskie migracje, separatyzmy, konflikty czy problemy bezpieczeństwa i globalizacji. Jak kształtują się relacje polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne Europy z innymi graczami światowymi – USA, Rosją, Chinami czy Indiami? Jaka jest jej rola w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Azji? Oto przykłady problemów analizowanych na naszych zajęciach.
W ramach studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z kilku specjalizacji:
- Polityka zagraniczna Unii Europejskiej;
- System prawny Unii Europejskiej;
- Europa w nowym ładzie ekonomicznym na świecie.
Zajęcia w Centrum Europejskim są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich; wielu z nich posiada dodatkową praktykę zawodową – to byli dyplomaci lub pracownicy administracji centralnej oraz wybitni eksperci w swych dziadzinach. Często gościmy jako wykładowców znanych naukowców z kraju i zagranicy; zapraszamy także naszych absolwentów, którzy odnieśli sukces zawodowy, np. jako urzędnicy instytucji unijnych.
Jesteśmy w ścisłej czołówce jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które mają najlepiej rozwiniętą szeroką ofertę stypendiów zagranicznych. Dzięki umowom podpisanym z ponad 30 prestiżowymi uczelniami europejskimi co roku duża grupa naszych studentów spędza semestr na jednej z nich w ramach programu Erasmus Plus lub innych programów wymiany. Dysponujemy także bogatą ofertą praktyk zawodowych.
Bierzemy przy tym pod uwagę także fakt, że większość naszych studentów pragnie łączyć naukę z pracą, staramy się więc układać program naszych zajęć w taki sposób, aby zaczynały się one wczesnym popołudniem – pomaga to pogodzić obydwa te obowiązki!

Jakie są kariery naszych absolwentów?
Oryginalne połączenie interdyscyplinarności przedmiotów z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii i kulturoznawstwa stanowi solidną podstawę pozwalającą naszym absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Pozwala im na to dogłębna znajomość rozmaitych mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, połączona z szeroką wiedzą na temat Europy jako swoistego kręgu cywilizacyjnego.
My ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby te umiejętności były jak najbardziej pogłębione dzięki zdobyciu gruntownego wykształcenia akademickiego. Jednocześnie jednak bardzo dbamy o to, aby nasi studenci zdobywali umiejętności praktyczne (np. w zakresie prezentacji, pisania czy znajomości procedur grantowych) oraz orientowali się w skomplikowanych zagadnieniach współczesności, którą śledzimy, badamy i interpretujemy na bieżąco.
Absolwenci Centrum Europejskiego UW są cenieni zarówno za granicą, jak w Polsce – znajdują zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej (np. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Obrachunkowym), firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli (np. Burson Marsteller, Schuman Associates), organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE). W kraju pracują w think-tankach i organizacjach pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji samorządowej i centralnej (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej), firmach public relations, centrach informacyjnych, mediach radiowych i telewizyjnych (np. POLSAT, TVN). Wielu z nich rozpoczęło własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie pomocy publicznej, transportu, polityki społecznej; część jest specjalistami od do spraw promocji polskiego wizerunku w świecie, np. w zakresie dyplomacji kulturalnej.
Jednym słowem, dzięki zdobytej w Centrum Europejskim UW wiedzy nasi absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku europeistyka – studia europejskie

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

egzamin wstępny

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Najważniejsze efekty kształcenia:
Absolwent studiów II stopnia:
• ma pogłębioną wiedzę o więziach politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych w Europie i Europy ze światem,
• ma pogłębioną wiedzę nt. zmian społecznych, ekonomicznych, kulturowych zachodzących w Europie,
• zna w pogłębiony sposób wybrane metody i narzędzia opisu struktur i procesów społecznych,
• potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i zjawisk w Europie,
• potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska z historii Europy,
• potrafi formułować krytyczne opinie o wybranych problemach europeistyki,
• umie samodzielnie zdobywać wiedzę i kierować rozwojem swoich umiejętności,
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i aktualizowania wiedzy z zakresu europeistyki.
2. Wymiar studiów w pkt ECTS: 120; liczba semestrów: 4.
3. Standardy kształcenia nauczycieli: nie dotyczy.
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia:
• z zakresu nauk podstawowych: 16 pkt ECTS,
• o charakterze praktycznym: 18 pkt ECTS,
• modułowe do wyboru: 44 pkt ECTS.
5. Praktyki nie są przewidziane w programie.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_kon - Wykład konwersatoryjny
wyk_spe - Wykład specjalizacyjny
ćw - Ćwiczenia
egz - Egzamin
kon - Konwersatorium
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, europeistyka – studia europejskieECTSwykwyk_konwyk_spećwegzkonzal
Administracja w państwach UE215zo
Prawo Wspólnego Rynku i jego zastosowanie do przedsiębiorstw4e
Arbitraż międzynarodowy215zo
Dynamika polityk Unii Europejskiej430zo
Fundusze strukturalne i programy pomocowe4zo
Migracje ekonomiczne i ich konsekwencje dla europejskich rynków pracy, cz. II2zo
Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy215zo
Polityka zagraniczna państw członkowskich UE4e
UE a najważniejsze wschodzące rynki4zo
Unia Europejska wobec światowego kryzysu finansowego215zo
Europejskie prawo rynku bankowego - europejskie prawo walutowe430e
Mniejszości narodowe w UE215zo
Marketing polityczny2zo
Polityka energetyczna UE i alternatywne źródła energii215zo
Public relations2zo
Polityka rozwojowa i humanitarna UE2zo
Proces rozszerzania UE215zo
Pluralizm systemów gospodarczo-społecznych430e
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości215zo
Polityka wschodnia UE215zo
Polityka zagraniczna Polski430e
Regionalizacja rynku europejskiego - warunki rozwoju i finansowania2zo
Razem:609013530

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/