Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europeistyka - studia europejskie > Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-EUSE)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku „europeistyka – studia europejskie” trwają trzy lata i kończą się pracą dyplomową przedstawioną na wybranym seminarium. Absolwenci mogą podjąć dowolne studia magisterskie w kraju lub za granicą.

Czego i jak uczymy?

Kierunek „europeistyka - studia europejskie” ma charakter interdyscyplinarny i przekazuje wiedzę o szeroko rozumianej Europie z perspektywy politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii oraz zagadnień kulturowych i kwestii bezpieczeństwa. To, co nas różni od innych europeistyk, to to, że nasze studia odnoszą się do zagadnień integracji europejskiej, czyli funkcjonowania Unii Europejskiej w jej rozmaitych wymiarach, ale w coraz większym wymiarze zajmują się też szerszym pojęciem – Europą – i jej problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, jak też jej oddziaływaniem na najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Interesują nas zatem takie kwestie, jak np. europejskie migracje, separatyzmy, konflikty czy problemy bezpieczeństwa i globalizacji. Jak kształtują się relacje polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne Europy z innymi graczami światowymi – USA, Rosją, Chinami czy Indiami? Jaka jest jej rola w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Azji? Oto przykłady problemów analizowanych na naszych zajęciach.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi absolwenci zdobyli gruntowną wiedzę akademicką, jednocześnie jednak bardzo dbamy o to, aby zdobywali umiejętności praktyczne (np. w zakresie prezentacji, pisania czy umiejętności aplikowania o fundusze). Chcemy, żeby orientowali się w aktualnych wydarzeniach w Europie oraz potrafili analizować i interpretować złożone problemy naszego kontynentu. Ważnym elementem naszych studiów jest umiejętność wykorzystania dorobku więcej niż jednej dyscypliny naukowej do rozwiązania danego problemu czy zagadnienia.

Zajęcia w Centrum Europejskim są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich; wielu z nich posiada dużą praktykę zawodową – to byli dyplomaci lub pracownicy administracji centralnej oraz wybitni eksperci w swych dziedzinach.

Jesteśmy w ścisłej czołówce jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które mają najlepiej rozwiniętą ofertę stypendiów zagranicznych. Dzięki umowom podpisanym z ponad 30 prestiżowymi uczelniami europejskimi co roku duża grupa naszych studentów spędza semestr za granicą w ramach programu Erasmus Plus lub innych programów wymiany.

W roku akademickim 2016/2017 nasze studia zostały ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną, która stanowi najważniejszą w naszym kraju instytucję oceniającą poziom dydaktyczny poszczególnych jednostek akademickich. Rezultatem przeprowadzonej wizytacji i szczegółowej analizy naszej działalności było przyznanie Centrum Europejskiemu - jako jednej z nielicznych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego - bardzo dobrych ocen we wszystkich badanych kategoriach. 

Priorytetem Centrum Europejskiego jest jakość zajęć dydaktycznych. Na rok akademicki 2018/2019 dla studiów I stopnia planujemy nowe działania projakościowe, które powinny zaciekawić studentów. Przede wszystkim, zaplanowaliśmy cykl zajęć seminaryjno-warsztatowych z udziałem zagranicznych gości zaproszonych specjalnie na zajęcia. Dadzą one studentom okazję zapoznania się z innymi spojrzeniami na omawiane problemy. W ramach zajęć poświęconych stosunkom międzynarodowym Unii Europejskiej zaplanowaliśmy ciekawe spotkania z naszymi partnerami z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego, którzy przedstawią ukraiński punkt widzenia na relacje Unia Europejska - Ukraina. Zatwierdzony program działań projakościowych wraz z ich opisem zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej wiosną 2018 r.

Jakie są kariery naszych absolwentów?

Oryginalne, interdyscyplinarne wykształcenie stanowi solidną podstawę pozwalającą naszym absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Pozwala im na to dogłębną znajomość rozmaitych mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, połączona z szeroką wiedzą na temat Europy jako swoistego kręgu cywilizacyjnego. Ćwiczenia z łączenia wiedzy z różnych dyscyplin owocują cennymi umiejętnościami elastycznego odnajdywania się w wielu środowiskach zawodowych.

Absolwenci Centrum Europejskiego UW są cenieni zarówno za granicą, jak w Polsce – znajdują zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej (np. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Obrachunkowym), firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli, organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE). W kraju pracują w think-tankach i organizacjach pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji samorządowej i centralnej (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelaria Sejmu), firmach public relations, centrach informacyjnych i mediach. Wielu z nich rozpoczęło własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie pomocy publicznej, transportu, polityki społecznej; część jest specjalistami do spraw promocji polskiego wizerunku w świecie, np. w zakresie dyplomacji kulturalnej. Jednym słowem, dzięki zdobytej w Centrum Europejskim UW wiedzy nasi absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku europeistyka – studia europejskie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

1. Najważniejsze efekty kształcenia:
Absolwent studiów pierwszego stopnia
• ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych w Europie,
• zna historycznie i geograficznie zmienną pozycję Europy,
• zna wspólne fundamenty cywilizacyjne Europy oraz rozumie zróżnicowanie kulturowe państw europejskich,
• dostrzega współzależności między poszczególnymi społeczeństwami i państwami Europy,
• potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych w Europie,
• czyta i samodzielnie interpretuje literaturę z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych,
• potrafi zilustrować poruszane problemy przykładami ze współczesnej rzeczywistości europejskiej
• integruje wiedzę z różnych dziedzin w celu znalezienia rozwiązania problemów,
• jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych,
• jest świadomy zróżnicowania kulturowego w Europie i znaczenia kultury europejskiej w świecie.

2. Wymiar studiów w pkt ECTS: 180; liczba semestrów: 6.
3. Standardy kształcenia nauczycieli: nie dotyczy.
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia:
• z zakresu nauk podstawowych: 21 pkt ECTS,
• o charakterze praktycznym (laboratoria i zajęcia projektowe): 22 pkt ECTS,
• modułowe do wyboru: 54 pkt ECTS.
5. Praktyki: obowiązkowe, 120 godzin, 4 pkt ECTS.
Program kształcenia przewiduje 120-godzinne praktyki, za które studenci uzyskują 4 pkt ECTS. Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach, jeżeli charakter odbywanych przez studentów praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów. Praktyki zawodowe zalicza też udział w przedsięwzięciach, których inicjatorem i organizatorem jest Uniwersytet Warszawski. Celem praktyk jest realizacja dwóch kierunkowych efektów kształcenia: K_U10 - integruje wiedzę z różnych dziedzin w celu znalezienia rozwiązania problemów; K_K03 - potrafi podjąć pracę i adaptować się w środowiskach międzynarodowych, w szczególności w środowiskach europejskich przedsiębiorstw i instytucji.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
pr_zaw - Praktyka zawodowa
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, europeistyka – studia europejskieECTSwykćwkonpr_zawzal
Międzynarodowe stosunki gospodarcze230zo
Kulturowe dylematy współczesności430zo
Instytucje i funkcjonowanie Unii Europejskiej2zo
Przemiany społeczeństwa i kultury w Europie430zo
Międzynarodowe prawo publiczne430e
Międzynarodowe stosunki gospodarcze430e
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej430zo
Prawo Unii Europejskiej230zo
Europejskie prawo gospodarcze230zo
Globalny wymiar stosunków międzynarodowych330zo
Polityczne problemy współczesnego świata330zo
Europejskie prawo gospodarcze4 lub 330e
Międzynarodowe stosunki polityczne4 lub 330e
Prawo Unii Europejskiej4 lub 330e
Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej430e
Teoria integracji ekonomicznej2 lub 315zo
Systemy informacyjne Unii Europejskiej i Rady Europy41530zo
Europa - dzieje cywilizacji230zo
Europejskie kody kulturowe230zo
Międzynarodowe stosunki kulturalne430zo
Praktyki zawodowe4120z
Razem:54270120180120

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/