Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europeistyka - studia europejskie > Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-EUSE)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku europeistyka – studia europejskie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. Najważniejsze efekty kształcenia:
Absolwent studiów pierwszego stopnia
• ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych w Europie,
• zna historycznie i geograficznie zmienną pozycję Europy,
• zna wspólne fundamenty cywilizacyjne Europy oraz rozumie zróżnicowanie kulturowe państw europejskich,
• dostrzega współzależności między poszczególnymi społeczeństwami i państwami Europy,
• potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych w Europie,
• czyta i samodzielnie interpretuje literaturę z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych,
• potrafi zilustrować poruszane problemy przykładami ze współczesnej rzeczywistości europejskiej
• integruje wiedzę z różnych dziedzin w celu znalezienia rozwiązania problemów,
• jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych,
• jest świadomy zróżnicowania kulturowego w Europie i znaczenia kultury europejskiej w świecie.

2. Wymiar studiów w pkt ECTS: 180; liczba semestrów: 6.
3. Standardy kształcenia nauczycieli: nie dotyczy.
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia:
• z zakresu nauk podstawowych: 21 pkt ECTS,
• o charakterze praktycznym (laboratoria i zajęcia projektowe): 22 pkt ECTS,
• modułowe do wyboru: 54 pkt ECTS.
5. Praktyki: obowiązkowe, 120 godzin, 4 pkt ECTS.
Program kształcenia przewiduje 120-godzinne praktyki, za które studenci uzyskują 4 pkt ECTS. Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach, jeżeli charakter odbywanych przez studentów praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów. Praktyki zawodowe zalicza też udział w przedsięwzięciach, których inicjatorem i organizatorem jest Uniwersytet Warszawski. Celem praktyk jest realizacja dwóch kierunkowych efektów kształcenia: K_U10 - integruje wiedzę z różnych dziedzin w celu znalezienia rozwiązania problemów; K_K03 - potrafi podjąć pracę i adaptować się w środowiskach międzynarodowych, w szczególności w środowiskach europejskich przedsiębiorstw i instytucji.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, europeistyka – studia europejskieECTSwykćwkonzal
Międzynarodowe stosunki gospodarcze330zo
Kulturowe dylematy współczesnościzo
Instytucje i funkcjonowanie Unii Europejskiejzo
Przemiany społeczeństwa i kultury w Europiezo
Międzynarodowe prawo publiczne4e
Międzynarodowe stosunki gospodarczee
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej330zo
Prawo Unii Europejskiej43030zo
Europejskie prawo gospodarczezo
Globalny wymiar stosunków międzynarodowychzo
Polityczne problemy współczesnego światazo
Europejskie prawo gospodarczee
Międzynarodowe stosunki polityczne43030e
Prawo Unii Europejskieje
Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej330e
Teoria integracji ekonomicznejzo
Systemy informacyjne Unii Europejskiej i Rady Europy330zo
Europa - dzieje cywilizacjizo
Europejskie kody kulturowe330zo
Międzynarodowe stosunki kulturalnezo
Praktyki zawodowez
Razem:27909090

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/