Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europeistyka - studia europejskie > Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Europeistyka – studia europejskie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-EUSE)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku europeistyka – studia europejskie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. Najważniejsze efekty kształcenia:
Absolwent studiów pierwszego stopnia
• ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych w Europie,
• zna historycznie i geograficznie zmienną pozycję Europy,
• zna wspólne fundamenty cywilizacyjne Europy oraz rozumie zróżnicowanie kulturowe państw europejskich,
• dostrzega współzależności między poszczególnymi społeczeństwami i państwami Europy,
• potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych w Europie,
• czyta i samodzielnie interpretuje literaturę z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych,
• potrafi zilustrować poruszane problemy przykładami ze współczesnej rzeczywistości europejskiej
• integruje wiedzę z różnych dziedzin w celu znalezienia rozwiązania problemów,
• jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych,
• jest świadomy zróżnicowania kulturowego w Europie i znaczenia kultury europejskiej w świecie.

2. Wymiar studiów w pkt ECTS: 180; liczba semestrów: 6.
3. Standardy kształcenia nauczycieli: nie dotyczy.
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia:
• z zakresu nauk podstawowych: 21 pkt ECTS,
• o charakterze praktycznym (laboratoria i zajęcia projektowe): 22 pkt ECTS,
• modułowe do wyboru: 54 pkt ECTS.
5. Praktyki: obowiązkowe, 120 godzin, 4 pkt ECTS.
Program kształcenia przewiduje 120-godzinne praktyki, za które studenci uzyskują 4 pkt ECTS. Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach, jeżeli charakter odbywanych przez studentów praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów. Praktyki zawodowe zalicza też udział w przedsięwzięciach, których inicjatorem i organizatorem jest Uniwersytet Warszawski. Celem praktyk jest realizacja dwóch kierunkowych efektów kształcenia: K_U10 - integruje wiedzę z różnych dziedzin w celu znalezienia rozwiązania problemów; K_K03 - potrafi podjąć pracę i adaptować się w środowiskach międzynarodowych, w szczególności w środowiskach europejskich przedsiębiorstw i instytucji.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
wyk_kon - Wykład konwersatoryjny
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, europeistyka – studia europejskieECTSwykwyk_konćwkonzal
Międzynarodowe stosunki gospodarcze330zo
Kulturowe dylematy współczesnościzo
Instytucje i funkcjonowanie Unii Europejskiejzo
Przemiany społeczeństwa i kultury w Europiezo
Międzynarodowe prawo publicznee
Międzynarodowe stosunki gospodarczee
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej330zo
Prawo Unii Europejskiej43030zo
Europejskie prawo gospodarczezo
Globalny wymiar stosunków międzynarodowych430zo
Polityczne problemy współczesnego światazo
Europejskie prawo gospodarczee
Międzynarodowe stosunki polityczne430 lub **e
Prawo Unii Europejskieje
Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej330e
Teoria integracji ekonomicznej215zo
Systemy informacyjne Unii Europejskiej i Rady Europy330zo
Europa - dzieje cywilizacjizo
Europejskie kody kulturowe330zo
Międzynarodowe stosunki kulturalne430zo
Praktyki zawodowez
Razem:3310560120

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/