Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europeistyka > Europeistyka – stacjonarne, drugiego stopnia

Europeistyka – stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-EU)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie UW.

Program ma charakter mulitidyscyplinarny, bazuje na dorobku 3 dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

Realizacja programu kształcenia na studiach II stopnia umożliwia studentowi:

  • nabycie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w zakresie funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej;
  • rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym;
  • opracowywanie strategii decyzyjnych;
  • dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego;

Program studiów kładzie duży nacisk na indywidualizację kształcenia. Większość zajęć odbywa się w grupach, w których interaktywne metody pracy umożliwiają aktywny udział. Gry strategiczne, studia przypadków, dyskusje, prace zespołowe to formy pracy, które angażują studentów w proces nauczania, czyniąc go bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Wykorzystanie nowoczesnych technik i aplikacji ma umożliwić w lepszy sposób dotarcie do współczesnej młodzieży.

Studia umożliwiają samodzielne rozwijanie zainteresowań. Studenci w znacznym stopniu decydują o zawartości swojego programu uczenia, wybierając pomiędzy przedmiotami do wyboru (połowa programu to przedmioty do wyboru). Umożliwia to podjęcie bardzo oryginalnych i ciekawych problemów badawczych w pracach magisterskich, które stanowią ukoronowanie wcześniejszych zajęć przygotowujących studenta do prowadzenia prac badawczych. Jest to dodatkowa okazja do integracji wiedzy z różnych przedmiotów oraz wykazania się inicjatywą i samodzielnością.

Studia przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.

Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach na Kampusie Głównym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, oraz w siedzibie Centrum Europejskiego, Al. Niepodległości 22. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Aktualny program studiów dostępny na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku europeistyka

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-teorie i metody stosowane w studiach europejskich;
-wyniki najnowszych badań naukowych w wybranych zagadnieniach studiów europejskich;
-wybrane zaawansowane metody analizy i interpretacji danych w naukach o polityce i administracji, naukach prawnych i naukach socjologicznych;
-w pogłębiony sposób wybrane metody i narzędzia opisu struktur i procesów społecznych;
-w pogłębiony sposób społeczne i kulturowe problemy współczesnej Europy;
-więzi polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe w Europie oraz powiązania Europy ze światem, a także formy rozwoju działalności gospodarczej;
-różne rodzaje struktur europejskich oraz relacje zachodzące między nimi;
-zmiany społeczne, ekonomiczne, kulturowe zachodzące w Europie;
-w pogłębiony sposób działalność Unii Europejskiej;
-w pogłębiony sposób prawo Unii Europejskiej;
-politykę tworzenia i stosowania prawa Unii Europejskiej, systemy prawnych krajów europejskich lub zasady arbitrażu międzynarodowego;
-prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Umiejętności: absolwent potrafi

-wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu oraz analizy procesów i zjawisk w Europie, a także do twórczego zastosowania jej w praktyce;
-prognozować złożone procesy i zjawiska społeczne (społeczne, polityczne i prawne);
-przeanalizować, zrozumieć i ocenić wybrany problem przy użyciu metody naukowej oraz samodzielnie zaproponować rozwiązanie problemu z zakresu studiów europejskich;
-prawidłowo interpretować unijne przepisy prawne dotyczące wybranych zagadnień;
-wykorzystać wiedzę z różnych dyscyplin w celu znalezienia rozwiązania problemów z obszaru studiów europejskich;
-gromadzić, analizować i dokonywać syntezy, konstruować narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki badań własnych z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych;
-przygotować pracę pisemną spełniającą standardy akademickie oraz podejmującą analizę krytyczną wybranych problemów studiów europejskich;
-przygotować wystąpienie ustne spełniające standardy akademickie oraz podejmującą analizę krytyczną wybranych problemów studiów europejskich;
-wziąć udział w dyskusji i ją prowadzić, wykorzystując poglądy innych osób oraz swoje własne;
-posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu studiów europejskich;
-współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować zespołem;
-samodzielnie zdobywać wiedzę i kierować rozwojem swoich umiejętności i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-uznania znaczenia wiedzy w krytycznym odnoszeniu się do problemów i w ich rozwiązywaniu w praktyce;
-podejmowania współpracy międzynarodowej;
-świadomego i krytycznego uczestnictwa w kulturze europejskiej;
-przyjęcia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/