Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > European Politics and Economics > European Politics and Economics, stacjonarne, pierwszego stopnia

European Politics and Economics, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-EPE-ANG)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

Dyscypliny:

  • nauki o polityce i administracji,
  • nauki ekonomiczne,
  • nauki prawne.

Kierunek Polityki europejskie i ekonomia jest nowatorskim programem kształcenia realizowanym w języku angielskim w zakresie unijnych polityk i ekonomicznego wymiaru funkcjonowania Unii Europejskiej. Główny nacisk położony jest na ekonomiczny wymiar procesu integracji europejskiej, co odróżnia ten kierunek od innych programów prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierunek jest prowadzony w całości w języku angielskim.

Program studiów pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o zagadnieniach ekonomicznych i społeczno-politycznych oraz o wszystkich wymiarach integracji europejskiej. Student zdobywa wiedzę, która ma mu umożliwić rzetelną ocenę rzeczywistości politycznej, społecznej i ekonomicznej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.

Student programu zna i rozumie przyczyny i przebieg integracji w Europie oraz kontekst powstania Wspólnot Europejskich. Student ma wiedzę na temat integracji europejskiej w wymiarze gospodarczym, politycznym i instytucjonalno-prawnym, zna i rozumie kolejne etapy procesu integracji, potrafi analizować teksty historyczne (przemówienia polityczne, deklaracje, akty prawne) oraz różne koncepcje rozwoju UE, a także prognozować i interpretować szanse, wyzwania i zagrożenia stojące przed tą organizacją. Student jest gotowy do krytycznej oceny politycznych i gospodarczych skutków integracji europejskiej, a także do udziału w toczącej się dyskusji na temat ostatecznego kształtu zjednoczonej Europy i granic terytorialnych Unii.

Studia przygotowują zarówno pod względem merytorycznym jak i językowym do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE, pracy w firmach lobbingowych i konsultingowych, pracy w administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, pełnienia obowiązków urzędniczych w strukturach UE i międzynarodowych, pracy w organizacjach pozarządowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Polityki europejskie i ekonomia posiada podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej umożliwiającą: rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym; opracowywanie strategii decyzyjnych; dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego.

Posiada dodatkowo wiedzę o ekonomicznych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej i realizowanych politykach unijnych. Kierunek zapewnia interdyscyplinarną edukację z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych w obszarze studiów europejskich. Główny nacisk położony jest na ekonomiczny i polityczny wymiar procesu integracji europejskiej.

Absolwent Polityk europejskich i ekonomii posiada dodatkowo umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w służbie cywilnej na poziomie rządowym, samorządowym i ponadnarodowym, w organizacjach pozarządowych, w instytucjach i agencjach UE, w mediach, instytucjach kultury podejmujących działania w zakresie marketingu europejskiego oraz w niezależnej działalności gospodarczej skoncentrowanej na wymianie międzynarodowej.

Szczegóły na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku European Politics and Economics

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
– w zakresie poszerzonym podstawowe teorie wyjaśniające międzynarodowe relacje państw oraz procesy integracji międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej;
– kompleksowo grupy, społeczeństwa narody i kultury Europy, a także prawidłowości, naturę, zmiany i przejawy ich funkcjonowania;
– podstawowe i zróżnicowane metody, narzędzia i techniki pozyskiwania oraz przetwarzania danych o Unii Europejskiej oraz z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych;
– podstawowe procesy oraz koncepcje rozwoju Unii Europejskiej, zależności między kształtowaniem i funkcjonowaniem Unii Europejskiej a zmianami w sferach społeczno-kulturowej i ekonomiczno-politycznej świata i kontynentu;
– strukturę, kompetencje i funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz jej oddziaływanie na państwa członkowskie i ich wzajemne relacje;
– podstawowe etapy i wymiary rozwoju europejskiej myśli filozoficznej, w tym nurtów myślenia o państwie, władzy i strukturach społecznych;
– zasadnicze normy prawne i etyczne konstytuujące i regulujące europejskie struktury i instytucje społeczne i gospodarcze, w tym o prawie ochrony własności intelektualnej oraz źródła tych norm, ich specyfikę, ewolucję i oddziaływanie na ludzkie zachowanie;
– gospodarcze i społeczne aspekty integracji państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpływ Unii Europejskiej na polityki ekonomiczne i społeczne państw członkowskich, w tym różne formy działalności gospodarczej i indywidualnej przedsiębiorczości;
– międzynarodowe stosunki gospodarcze, funkcjonowanie międzynarodowych rynków kapitału, pracy i rynków walutowych;
– procesy integracji walutowej i gospodarczej oraz ich skutki dla podmiotów prywatnych i publicznych;
– uwarunkowania prowadzenia i zakresy polityk sektorowych Unii Europejskiej oraz ich wpływ na rolę i pozycję Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych;
– podstawowy zakres wiedzy o człowieku i obywatelu jako konstytuującym struktury zawodowe, społeczne, państwowe i ponadnarodowe, jego status i prawa oraz zasady funkcjonowania w tych strukturach.

Umiejętności: absolwent potrafi
– obserwować i interpretować zróżnicowane zjawiska społeczne zachodzące w Europie i Unii Europejskiej oraz analizować powiązania między obszarami kulturowym, politycznym, ekonomicznym, prawnym w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym;
– wykorzystywać zróżnicowaną wiedzę teoretyczną i metody badawcze nauk społecznych do pozyskiwania i interpretacji danych o Unii Europejskiej i państwach europejskich;
– prognozować proste procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne;
– formułować i analizować typowe i niestandardowe problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki, pozwalające rozwiązywać problemy właściwe dla studiów nad Europą i Unią Europejską;
– analizować na poziomie podstawowym rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego Unii Europejskiej i Europy oraz proponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia;
– analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym;
– posługiwać się innym językiem niż język prowadzenia studiów zgodnie z wymaganiami określonego dla poziomu B1 ESOKJ;
– przy wykorzystaniu teorii ekonomicznych modelować procesy społeczno-ekonomiczne w oparciu o metodę naukową;
– analizować procesy integracji gospodarczej i walutowej oraz ich skutki dla podmiotów prywatnych i publicznych;
– identyfikować i interpretować scenariusze tworzenia i implementacji polityk publicznych na poziomie narodowym i ponadnarodowym oraz stosować zdobytą wiedzę do ogólnej diagnozy jakości prowadzonych polityk przez państwa europejskie i Unię Europejską;
– samodzielnie i grupowo doskonalić się, rozwijać umiejętności kooperacji i organizacyjne, uzupełniać wiedzę kierunkową i interdyscyplinarną.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
– określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych;
– prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;
– inicjowania i uczestniczenia w inicjatywach i projektach obywatelskich uwzględniając ich konsekwencje o charakterze społeczno-politycznym i ekonomicznym;
– kreatywności i przedsiębiorczości w zakresie poszukiwania i generowania nowych miejsc pracy i rozwoju kapitału społecznego;
– reprezentowania w sposób zinstytucjonalizowany zróżnicowanych interesów różnych grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/