Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > European Politics and Economics > European Politics and Economics, stacjonarne, pierwszego stopnia

European Politics and Economics, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-EPE-ANG)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

Dyscypliny:

  • nauki o polityce i administracji,
  • nauki ekonomiczne,
  • nauki prawne.

Kierunek Polityki europejskie i ekonomia jest nowatorskim programem kształcenia realizowanym w języku angielskim w zakresie unijnych polityk i ekonomicznego wymiaru funkcjonowania Unii Europejskiej. Główny nacisk położony jest na ekonomiczny wymiar procesu integracji europejskiej, co odróżnia ten kierunek od innych programów prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Kierunek jest prowadzony w całości w języku angielskim.

Program studiów pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o zagadnieniach ekonomicznych i społeczno-politycznych oraz o wszystkich wymiarach integracji europejskiej. Student zdobywa wiedzę, która ma mu umożliwić rzetelną ocenę rzeczywistości politycznej, społecznej i ekonomicznej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej.

Student programu zna i rozumie przyczyny i przebieg integracji w Europie oraz kontekst powstania Wspólnot Europejskich. Student ma wiedzę na temat integracji europejskiej w wymiarze gospodarczym, politycznym i instytucjonalno-prawnym, zna i rozumie kolejne etapy procesu integracji, potrafi analizować teksty historyczne (przemówienia polityczne, deklaracje, akty prawne) oraz różne koncepcje rozwoju UE, a także prognozować i interpretować szanse, wyzwania i zagrożenia stojące przed tą organizacją. Student jest gotowy do krytycznej oceny politycznych i gospodarczych skutków integracji europejskiej, a także do udziału w toczącej się dyskusji na temat ostatecznego kształtu zjednoczonej Europy i granic terytorialnych Unii.

Studia przygotowują zarówno pod względem merytorycznym jak i językowym do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE, pracy w firmach lobbingowych i konsultingowych, pracy w administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, pełnienia obowiązków urzędniczych w strukturach UE i międzynarodowych, pracy w organizacjach pozarządowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Polityki europejskie i ekonomia posiada podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej umożliwiającą: rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowych i ponadnarodowym; opracowywanie strategii decyzyjnych; dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego.

Posiada dodatkowo wiedzę o ekonomicznych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej i realizowanych politykach unijnych. Kierunek zapewnia interdyscyplinarną edukację z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych w obszarze studiów europejskich. Główny nacisk położony jest na ekonomiczny i polityczny wymiar procesu integracji europejskiej.

Absolwent Polityk europejskich i ekonomii posiada dodatkowo umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w służbie cywilnej na poziomie rządowym, samorządowym i ponadnarodowym, w organizacjach pozarządowych, w instytucjach i agencjach UE, w mediach, instytucjach kultury podejmujących działania w zakresie marketingu europejskiego oraz w niezależnej działalności gospodarczej skoncentrowanej na wymianie międzynarodowej.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/