Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > European Politics and Economics > European Politics and Economics, stacjonarne, pierwszego stopnia

European Politics and Economics, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-EPE-ANG)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

Opis kierunku

Studia na kierunku European Politics and Economics są skierowane do osób zainteresowanych integracją ekonomiczną i polityczną, funkcjonowaniem Unii Europejskiej, prawem unijnym oraz europejskim rynkiem wewnętrznym szczególnie w płaszczyźnie gospodarczej, finansowej czy polityk szczegółowych. Pozwalają poznać strukturę, kompetencje i działanie Unii Europejskiej oraz jej oddziaływanie na państwa członkowskie i ich wzajemne relacje.

Unikatowość kierunku polega na tym, że jest prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Efektem tej współpracy jest położenie nacisku w programie studiów na ekonomiczne przesłanki i konsekwencje integracji europejskiej. Rozbudowany komponent gospodarczy wyraźnie odróżnia ten kierunek od innych programów studiów europejskich oferowanych w kraju. Studia są w całości prowadzone w języku angielskim.

Studenci kierunku European Politics and Economics mają szansę czerpać wiedzę od uznanych europeistów, politologów, ekonomistów i prawników zarówno teoretyków jak i praktyków. Wśród kadry nauczającej znajdują się wykładowcy z doświadczeniem pracy w ministerstwach, think-tankach, placówkach zagranicznych, mediach i biznesie.

Studia dostarczają wiedzy o przyczynach i przebiegu integracji w Europie w wymiarze gospodarczym, politycznym i instytucjonalno-prawnym. Studenci kierunku poznają kolejne etapy procesu integracji, analizują teksty historyczne (przemówienia polityczne, deklaracje, akty prawne), bazy danych handlowych oraz różne koncepcje rozwoju UE, a także prognozują i interpretują szanse, wyzwania i zagrożenia stojące przed tą organizacją. Studenci są gotowi do krytycznej oceny politycznych i gospodarczych skutków integracji europejskiej, a także do udziału w toczącej się dyskusji na temat ostatecznego kształtu zjednoczonej Europy i granic terytorialnych Unii. Studenci nabywają też wiedzy o ekonomii międzynarodowej, funkcjonowaniu handlu, międzynarodowych rynków kapitału, pracy i rynków walutowych. Poznają procesy integracji walutowej i gospodarczej w UE oraz ich skutki dla podmiotów prywatnych i publicznych. Studenci uczestniczą w zajęciach typu warsztatowego, symulacjach pracy instytucji unijnych, debatach oksfordzkich, okrągłych stołach. W trakcie zajęć wykorzystywane są też różnorodne narzędzia audiowizualne (Survey Monkey, Kahoot, Playfactile, Wordart.com, Prezi, Bookcreator, itp.).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania różnorodnych i wielopłaszczyznowych sfer polityki europejskiej umożliwiającą: rozumienie dynamiki zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych na szczeblu narodowym i ponadnarodowym; opracowywanie strategii decyzyjnych; dokonywanie analiz stanowisk, postaw i zachowań uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami (interesariuszami) życia społecznego i gospodarczego.

Posiada dodatkowo wiedzę o ekonomicznych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej i realizowanych politykach unijnych. Kierunek zapewnia interdyscyplinarną edukację z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych w obszarze studiów europejskich.

Perspektywy zatrudnienia

Studia przygotowują zarówno pod względem merytorycznym jak i językowym do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE, pracy w firmach lobbingowych i konsultingowych, pracy w administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, pełnienia obowiązków urzędniczych w instytucjach i agencjach UE oraz strukturach międzynarodowych, pracy w organizacjach pozarządowych, w mediach oraz instytucjach kultury podejmujących działania w zakresie marketingu europejskiego.

O Wydziale

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jest najstarszym i największym ośrodkiem politologicznym w Polsce. Od wielu lat, kierunki prowadzone przez WNPiSM zdobywają tytuł najlepszych w Polsce (m.in.: w rankingu Perspektywy).

Więcej informacji o kierunku: kliknij tutaj

Strona internetowa wydziału: www.wnpism.uw.edu.pl

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku European Politics and Economics

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
– w zakresie poszerzonym podstawowe teorie wyjaśniające międzynarodowe relacje państw oraz procesy integracji międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej;
– kompleksowo grupy, społeczeństwa narody i kultury Europy, a także prawidłowości, naturę, zmiany i przejawy ich funkcjonowania;
– podstawowe i zróżnicowane metody, narzędzia i techniki pozyskiwania oraz przetwarzania danych o Unii Europejskiej oraz z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych;
– podstawowe procesy oraz koncepcje rozwoju Unii Europejskiej, zależności między kształtowaniem i funkcjonowaniem Unii Europejskiej a zmianami w sferach społeczno-kulturowej i ekonomiczno-politycznej świata i kontynentu;
– strukturę, kompetencje i funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz jej oddziaływanie na państwa członkowskie i ich wzajemne relacje;
– podstawowe etapy i wymiary rozwoju europejskiej myśli filozoficznej, w tym nurtów myślenia o państwie, władzy i strukturach społecznych;
– zasadnicze normy prawne i etyczne konstytuujące i regulujące europejskie struktury i instytucje społeczne i gospodarcze, w tym o prawie ochrony własności intelektualnej oraz źródła tych norm, ich specyfikę, ewolucję i oddziaływanie na ludzkie zachowanie;
– gospodarcze i społeczne aspekty integracji państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpływ Unii Europejskiej na polityki ekonomiczne i społeczne państw członkowskich, w tym różne formy działalności gospodarczej i indywidualnej przedsiębiorczości;
– międzynarodowe stosunki gospodarcze, funkcjonowanie międzynarodowych rynków kapitału, pracy i rynków walutowych;
– procesy integracji walutowej i gospodarczej oraz ich skutki dla podmiotów prywatnych i publicznych;
– uwarunkowania prowadzenia i zakresy polityk sektorowych Unii Europejskiej oraz ich wpływ na rolę i pozycję Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych;
– podstawowy zakres wiedzy o człowieku i obywatelu jako konstytuującym struktury zawodowe, społeczne, państwowe i ponadnarodowe, jego status i prawa oraz zasady funkcjonowania w tych strukturach.

Umiejętności: absolwent potrafi
– obserwować i interpretować zróżnicowane zjawiska społeczne zachodzące w Europie i Unii Europejskiej oraz analizować powiązania między obszarami kulturowym, politycznym, ekonomicznym, prawnym w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym;
– wykorzystywać zróżnicowaną wiedzę teoretyczną i metody badawcze nauk społecznych do pozyskiwania i interpretacji danych o Unii Europejskiej i państwach europejskich;
– prognozować proste procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne;
– formułować i analizować typowe i niestandardowe problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki, pozwalające rozwiązywać problemy właściwe dla studiów nad Europą i Unią Europejską;
– analizować na poziomie podstawowym rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego Unii Europejskiej i Europy oraz proponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia;
– analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym;
– posługiwać się innym językiem niż język prowadzenia studiów zgodnie z wymaganiami określonego dla poziomu B1 ESOKJ;
– przy wykorzystaniu teorii ekonomicznych modelować procesy społeczno-ekonomiczne w oparciu o metodę naukową;
– analizować procesy integracji gospodarczej i walutowej oraz ich skutki dla podmiotów prywatnych i publicznych;
– identyfikować i interpretować scenariusze tworzenia i implementacji polityk publicznych na poziomie narodowym i ponadnarodowym oraz stosować zdobytą wiedzę do ogólnej diagnozy jakości prowadzonych polityk przez państwa europejskie i Unię Europejską;
– samodzielnie i grupowo doskonalić się, rozwijać umiejętności kooperacji i organizacyjne, uzupełniać wiedzę kierunkową i interdyscyplinarną.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
– określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych;
– prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;
– inicjowania i uczestniczenia w inicjatywach i projektach obywatelskich uwzględniając ich konsekwencje o charakterze społeczno-politycznym i ekonomicznym;
– kreatywności i przedsiębiorczości w zakresie poszukiwania i generowania nowych miejsc pracy i rozwoju kapitału społecznego;
– reprezentowania w sposób zinstytucjonalizowany zróżnicowanych interesów różnych grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/