Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia

Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-EK)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku Ekonomia jest wykształcenie wysoko wyspecjalizowanych analityków, bankowców i wysokiej klasy pracowników administracji publicznej wyższego szczebla, angażujących się w zespoły badawcze, skupiające kadrę naukowo-dydaktyczną wyspecjalizowaną w zaawansowanych metodach badawczych.

W ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Ekonomia oferowane są dwie specjalności:

  • Ekonomia Międzynarodowa
  • Ekonomia Przedsiębiorstwa.

Wybór specjalności następuje w trakcie składania dokumentów.

W programie specjalnościEkonomia Międzynarodowa realizowane są przedmioty z zakresu ekonomii, finansów, makroekonomii gospodarki otwartej oraz gospodarki światowej. W ramach przedmiotów kierunkowych, student otrzymuje wiedzę na temat zasad funkcjonowania finansów i rynków międzynarodowych oraz międzynarodowych instytucji życia publicznego. Jest to możliwe dzięki szerokiemu zakresowi przedmiotów kształcących umiejętności narzędziowe oraz szerokiej prezentacji teorii ekonomicznych, ze szczególnym naciskiem na korzystanie z literatury anglojęzycznej.

Absolwenci specjalności Ekonomii Międzynarodowej dysponują umiejętnością analizowania procesów zachodzących w gospodarce światowej i oceny ich wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz umiejętnością weryfikowania poznanych zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem danych empirycznych.

Program studiów na specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa zakłada integrację wiedzy specjalistycznej z szeroko pojętą, akademicką wiedzą ogólną. W ramach proponowanych zajęć studenci przeprowadzają analizy finansowe i strategiczne zarówno małych firm, jak i wielkich korporacji. Studenci w swoich badaniach za pomocą metod ekonomicznych i matematycznych analizują zjawiska zachodzące w sferze biznesu, takie jak różne aspekty działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej czy ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych. Badania obejmują w szczególności wykorzystanie wiedzy o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych, jak i sposobach analizy jego otoczenia do interpretacji złożonych procesów kształtujących zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje.

Absolwenci specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa są zdolni do podejmowania różnorodnych wyzwań i zadań specjalistycznych w obszarach działalności przedsiębiorstw (czy grup kapitałowych), obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, jak i procesy inwestycyjne oraz doradcze.

Specjalność posiada pełną akredytację ACCA – pozwalającą na zwolnienie ze wszystkich 9 podstawowych egzaminów.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

  • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
  • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
  • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2020 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
  • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z ekonomii, specjalność ekonomia międzynarodowa
Magisterium z ekonomii, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent specjalności:
- Zna w pogłębionym stopniu teorie naukowe w obszarach nauk społecznych i ścisłych, z elementami nauk humanistycznych, szczególnie z mikroekonomii, makroekonomii a także zaawansowanych metod ekonometrycznych, w szczególności w ujęciu międzynarodowym.
- Zna w pogłębionym stopniu dylematy wymiany międzynarodowej i stosunków międzynarodowych
- Zna miejsce ekonomii w naukach społecznych, w szczególności w ujęciu międzynarodowym.
- Rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego, w szczególności w ujęciu międzynarodowym.
- Potrafi analizować zjawiska w gospodarce międzynarodowej z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i ekonometrycznych.
- Potrafi analizować zjawiska w gospodarce międzynarodowej z wykorzystaniem znajomości zasad podejmowania decyzji w handlu, marketingu, negocjacjach i finansach międzynarodowych.
- Umie identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z teorii mikroekonomii, makroekonomii , w szczególności w ujęciu międzynarodowym.
- Umie identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z finansów międzynarodowych, rynku czynników produkcji i handlu zagranicznego.
- Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz i prac zespołowych, także w języku angielskim na poziomie B2+.
- Jest gotów do krytycznej oceny dorobku, teorii i myśli mikroekonomii, makroekonomii, historii ekonomii, finansów
- Jest gotów do myślenia i działania przedsiębiorczego, społecznego i etycznego.
- Przestrzega zawodowych standardów etycznych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/