Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia

Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-EK)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Specjalność: ekonomia międzynarodowa

Celem studiów II stopnia jest poznanie teorii ekonomii, jej zastosowań z użyciem zaawansowanych narzędzi analitycznych. Absolwent studiów II stopnia specjalności „Ekonomia międzynarodowa” posiada głęboką wiedzę teoretyczną z zakresu mikro- i makroekonomii (zaawansowana mikroekonomia, zaawansowana makroekonomia), teorii międzynarodowej wymiany dóbr (teoria wymiany międzynarodowej), przepływów kapitału i technologii (makroekonomia gospodarki otwartej, finanse międzynarodowe, innowacje i międzynarodowy transfer technologii) i migracji (rynek pracy w gospodarce otwartej), a także wiedzę o alokacji działalności ekonomicznej w przestrzeni (nowa geografia ekonomiczna), a dzięki temu dogłębnie rozumie funkcjonowanie gospodarki otwartej. Absolwent wie, jak zmieniały się warunki życia gospodarczego. Wie również, jak rozwój ekonomii dostosowywał się do zmian gospodarczego otoczenia i że jest to proces ciągły. Rozumie niejednolitość podejść do wyjaśniania zjawisk ekonomicznych, rozumie jej przyczyny i kontekst stosowania. Wie, jakimi narzędziami analitycznymi (jakościowymi i ilościowymi) dysponuje ekonomia i dyscypliny społeczne i jak je one wykorzystują w badaniach zjawisk gospodarczych i społecznych, zwłaszcza zachodzących w obrębie instytucji publicznych, na styku oddziaływania sektora publicznego i prywatnego oraz w odniesieniu do kształtowania się istotnych procesów poddawanych wpływowi polityk państwa w otoczeniu międzynarodowym.

Absolwent nabył podczas studiów specjalistyczną, zaawansowaną wiedzę z dziedziny ekonomii międzynarodowej, z zakresu wykorzystania specjalistycznych narzędzi analitycznych służących do projektowania i prowadzenia własnych badań w obszarze handlu międzynarodowego, finansów międzynarodowych, przepływów czynników produkcji i transferów technologii. Absolwent zna i rozumie zaawansowane teorie i mechanizmy funkcjonowania gospodarki otwartej w ujęciu makroekonomicznym, zaawansowanej teorii przepływów handlowych i finansowych, mechanizmów integracji gospodarczej, przepływów czynników produkcji i lokalizacji działalności gospodarczej na świecie. Zna i rozumie zasady analizowania transakcji międzynarodowych. Ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu rynków międzynarodowych (pracy, kapitału, technologii). Rozumie i zna zasady i uwarunkowania prowadzonej polityki gospodarczej w warunkach gospodarki otwartej i współpracy międzynarodowej. Zna i rozumie uwarunkowania instytucjonalne w gospodarce globalnej. Zna i rozumie uwarunkowania historyczne i geograficzne procesów zachodzących w gospodarce globalnej.

Absolwenci wszystkich studiów II stopnia WNE wiedząc, jak funkcjonuje gospodarka i rozumiejąc jej mechanizmy, potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania zaawansowanych analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju czy grupy krajów, stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne, statystyczne, ekonometryczne, informatyczne), podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy.

Absolwent Ekonomii Międzynarodowej potrafi ponadto identyfikować najważniejsze problemy i kierunki badawcze, potrafi wykorzystywać poznane zaawansowane metody badawcze do analizy takich problemów jak: ocena skutków handlu międzynarodowego, skutków dobrobytowych liberalizacji polityki handlowej, przepływów czynników produkcji dla funkcjonowania poszczególnych rynków w krajach importujących i eksportujących, czy przyczyn i następstw transferu technologii.

Absolwenci potrafią formułować zalecenia względem kształtowania polityki gospodarczej z uwzględnieniem czynników o charakterze międzynarodowym. Potrafią prowadzić zaawansowane analizy współzależności gospodarczych w ramach ugrupowań integracyjnych na poziomie równowagi ogólnej oraz poszczególnych rynków.

Program zapewnia absolwentom zdobycie umiejętności syntezy oraz krytycznej analizy literatury, umiejętność identyfikacji oraz sformułowania problemu badawczego i hipotez, zdolność do sporządzenia planu badania, zebrania oraz obróbki danych statystycznych, identyfikacji właściwej metody badawczej i jej użycia, a także umiejętność interpretacji oraz sprawnej prezentacji uzyskanych wyników badań. Absolwent potrafi krytycznie oceniać stosowane modele i teorie, znając ich założenia i ograniczenia. Potrafi wskazywać przyczyny i analizować konsekwencje poszczególnych zjawisk w gospodarce globalnej, a także potrafi określić kierunki wzajemnych zależności pomiędzy gospodarkami poszczególnych krajów.

Absolwenci potrafią swobodnie posługiwać się terminologią anglojęzyczną, co pozwala na nieustanne pogłębianie wiedzy w styczności z najnowszą literaturą światową oraz na wykorzystywanie i doskonalenie własnych umiejętności w projektach o zasięgu międzynarodowym.

Absolwent w trakcie studiów zdobywa umiejętności stosowania zaawansowanych statystycznych i ekonometrycznych narzędzi analizy ekonomicznej (zaawansowana ekonometria, makroekonometria); potrafi formułować i rozwiązywać problemy ekonomiczne, zarówno w pracy naukowej, eksperckiej, jak i w zastosowaniach biznesowych przede wszystkim związane z funkcjonowaniem w otoczeniu międzynarodowym (m.in. w zakresie marketingu międzynarodowego, kształtowania pozycji konkurencyjnej firmy w warunkach gospodarki otwartej oraz negocjacji międzynarodowych).

Absolwent ma ponadto umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym zmian na rynku pracy. Potrafi pracować i samodzielnie i w grupie, jak również koordynować pracę innych osób w zespołach badawczych. Dzięki studiom zyskuje postawę otwartości intelektualnej, kreatywności i elastyczności, zdolności do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji.

Wszystko to razem sprawia, że absolwenci studiów II stopnia specjalności „Ekonomia międzynarodowa” mogą z powodzeniem starać się o zatrudnienie na stanowiskach wyższego szczebla menedżerskiego w sektorze prywatnym, na których praca wymaga wiedzy merytorycznej i umiejętności współpracy gospodarczej międzynarodowej. Mogą też pracować w instytucjach publicznych ukierunkowanych na współpracę międzynarodową w charakterze ekspertów. Solidne podstawy edukacji ekonomicznej pozwalają także absolwentom na skuteczne podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Z racji dużego nacisku położonego na podstawy teoretyczne funkcjonowania gospodarki otwartej w połączeniu z warsztatem narzędziowym, absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w międzynarodowych instytucjach (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, OECD, instytucje Unii Europejskiej) oraz w placówkach analityczno-badawczych w kraju i za granicą.

Studia w WNE kształcą umiejętność samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji, świadomego budowania własnej kariery zawodowej w ciągu całego życia. Stanowią również znakomite przygotowanie do edukacji ustawicznej, w tym także do studiów podyplomowych i doktorskich we wszystkich renomowanych uczelniach - europejskich i światowych, zwłaszcza w zakresie ekonomii, finansów, handlu międzynarodowego, jak i kierunków zajmujących się analizą ilościową w zakresie nauk społecznych lub pokrewnych.

Specjalność: ekonomia przedsiębiorstwa

Studia drugiego stopnia w zakresie Ekonomii Przedsiębiorstwa są adresowane do osób, które pragną połączyć wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości oraz analizy finansowej i zarazem nabyć zaawansowane umiejętności menedżerskie niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem.

Absolwent studiów II stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych – niezależnie od kierunku i specjalności swoich studiów - ma pogłębioną wiedzę z ekonomii na wysokim poziomie, zna jej zaawansowane teorie i metody analityczne. W szczególności wie, jak przebiegają procesy ekonomiczne w mikro- i w makroskali, w warunkach gospodarki zamkniętej i otwartej. Rozumie problemy gospodarki międzynarodowej. Rozumie ich powiązanie z innymi procesami zwłaszcza z demograficznymi i społecznymi.

Absolwent wie, jak zmieniały się warunki życia gospodarczego. Wie również, jak rozwój ekonomii dostosowywał się do zmian gospodarczego otoczenia i że jest to proces ciągły. Rozumie niejednolitość podejść do wyjaśniania zjawisk ekonomicznych, rozumie jej przyczyny i kontekst stosowania.

Wie, jakimi narzędziami analitycznymi (jakościowymi i ilościowymi) dysponuje ekonomia i dyscypliny społeczne i jak je one wykorzystują w badaniach zjawisk gospodarczych i społecznych, zwłaszcza zachodzących w obrębie instytucji publicznych, na styku oddziaływania sektora publicznego i prywatnego oraz w odniesieniu do kształtowania się istotnych procesów poddawanych wpływowi polityk państwa. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu wykorzystania specjalistycznych narzędzi analitycznych służących do projektowania i prowadzenia własnych badań.

Absolwent rozumie, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo i rozumie mechanizmy nim rządzące. Wie, jak tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania zaawansowanych analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całej gospodarki. Absolwent jest w szczególności przygotowany do prowadzenia analiz sektorowych, czemu służy znajomość polityki gospodarczej, organizacji przemysłu i regulacji ekonomicznych, także w kontekście międzynarodowym. W szczególności absolwent wie, jak diagnozować aktualną i prognozować przyszłą sytuację przedsiębiorstwa, podejmować adekwatne do nich decyzje i realizować odpowiednie zadania. Absolwent nie poprzestaje na typowym zestawie działań, bo dzięki innowacyjnemu programowi studiów zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne w obecnych czasach jest wychodzenie daleko poza utarte standardowe metody. Dodatkowo, absolwent wie, jak można szybko przystosować się do zmieniającego się otoczenia, a dzięki szerokiemu spojrzeniu i przenikliwości wie, jak dostrzec rozwiązania, których nie widzą inni.

Absolwenci studiów WNE wiedząc, jak funkcjonuje gospodarka i rozumiejąc jej mechanizmy, potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania zaawansowanych analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju, stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne, statystyczne, ekonometryczne, informatyczne), podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy. Absolwent posiada zestaw komplementarnych kompetencji analitycznych, menedżerskich i społecznych, które pozwalają mu sprawdzić się na dowolnych stanowiskach menedżerskich i analitycznych.

Absolwent jest przygotowany do szczegółowego analizowania projektów inwestycyjnych i sytuacji konkurencyjnej firm, co umożliwia przygotowanie z rachunkowości i finansów oraz w zakresie stosowania narzędzi analitycznych. Absolwent sprawnie posługuje się technikami modelowania, prognozowania i analizy scenariuszy rozwoju procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Jest zdolny do stosowania nowoczesnych metod obliczeniowych i analizy informacji potrzebnych przy podejmowaniu decyzji operacyjnych zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Umie selekcjonować informacje i na ich podstawie tworzyć opracowania materiałów potrzebnych do konstruowania szeroko rozumianych strategii przedsiębiorstwa.

Absolwent dysponuje ogólnymi i specjalistycznymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych oraz redagowanie tekstów o charakterze analitycznym, z wykorzystaniem zaawansowanych technik informatycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Potrafi komunikatywnie przedstawiać dorobek nauki na zaawansowanym poziomie, wyniki cudzych i swoich analiz, wyjaśniać ich podstawy i konkluzje.

Potrafi samodzielnie zaproponować, a następnie skonstruować analizę i badanie na zadany temat i wyszukiwać zaawansowaną literaturę przedmiotu, pogłębiając przy tym własną wiedzę. Umie określić priorytety służące realizacji określonego zadania, w tym wybrać odpowiednią metodę badań oraz postępowania mającego na celu zastosowanie wyników analiz w praktyce. Rozumie znaczenie poszukiwania oryginalnych rozwiązań problemów ekonomicznych.

Potrafi identyfikować różne racje ekonomiczne i społeczne i prowadzić negocjacje zmierzające do ich realizacji. Potrafi przy budowaniu projektów w mikro- i makroskali i przewidywać możliwości (ekonomiczne, społeczne, polityczne, prawne) ich realizacji oraz takież skutki.

Potrafi też prezentować wyniki analiz, dyskutować o nich z użyciem argumentów zawodowych, podbudowanych znajomością zaawansowanej teorii i aktualnego stanu badań empirycznych. Umie formułować wypowiedzi i oceny na tematy zawodowe (również na forach publicznych) oraz podejmować dyskusję z ocenami i poglądami nieuzasadnionymi z fachowego punktu widzenia. Potrafi również – w przypadku braku podstaw do jednoznacznych rozstrzygnięć ekonomicznych w obrębie danego problemu - przedstawiać analizę kosztów i korzyści z przyjęcia różnych, możliwych rozwiązań.

Może te zadania wykonywać w samodzielnie lub w toku pracy zespołowej, bowiem w trakcie zajęć studenci pracują zarówno samodzielnie, jak i w grupach projektowych. Potrafi zorganizować pracę własną i zespołu do wykonania powierzonych zadań, planować przedsięwzięcia służące ich realizacji, kierować ich pracami w sposób odpowiedzialny i rzetelny. Potrafi przy budowaniu projektów w mikro- i makroskali i przewidywać możliwości (ekonomiczne, społeczne, polityczne, prawne) ich realizacji oraz takież skutki.

Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny, poszerzoną o umiejętność aktywnego propagowania takich postaw. Przestrzega zasad praw autorskich.

Absolwent – ma podstawy – do podejmowania się zadań wymagających użycia języka obcego, w tym w otoczeniu międzynarodowym.

Absolwent zna zasady prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, tworzenia organizacji non-profit, współpracy z instytucjami publicznymi, metody rekrutacji do firm prywatnych, ubiegania się o fundusze strukturalne. Ma także umiejętność podejmowania samodzielnej działalności w interesie publicznym lub własnym.

Absolwent studiów WNE wykształcił umiejętność samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji oraz świadomego budowania własnej kariery zawodowej w ciągu całego życia. Wybierając odpowiadające sobie zajęcia wie, że sam jest odpowiedzialny za ukształtowanie swojej wiedzy i umiejętności. Ma świadomość, że wiedza i narzędzia analizy rozwijają się i że ich aktualizacja jest koniecznością zawodową. Rozumie związek swojej dyscypliny z innymi i konieczność poszerzania swojej wiedzy i umiejętności, także w zakresie tychże. Jest przygotowany do edukacji ustawicznej, w tym także do studiów podyplomowych i studiów doktorskich we wszystkich renomowanych uczelniach – zagranicznych i krajowych.

Ponadto, absolwent studiów II stopnia specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa ma wykształcone postawy i cechy niezbędne do czynnego uczestnictwa w życiu gospodarczym firm oraz funkcjonowania organizacji na rynku globalnym. Poza pewnością siebie i umiejętnością poruszania się środowiskach biznesowych, absolwenta cechuje umiejętność integrowania wiedzy z różnych przedmiotów, zdolność do dokonywania krytycznej analizy, interpretacji, projektowania i wdrażania procesów zmian w przedsiębiorstwie. Połączenie wiedzy o możliwościach analitycznych rozwiązań ze świadomością realiów prawno-gospodarczych pozwala efektywnie formułować i podejmować strategiczne decyzje dotyczące budowania wartości przedsiębiorstwa.

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i dla przedstawicieli pokrewnych zawodów, od których wymaga się wysokich kompetencji w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i za granicą.

Celem kształcenia na studiach II stopnia specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa jest zapewnienie absolwentowi możliwość wyboru praktycznie dowolnej przyszłej ścieżki zawodowej. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w warunkach wysoce konkurencyjnego otoczenia krajowego i międzynarodowego, co więcej są przygotowani do kierowania transnarodowymi korporacjami i instytucjami. Absolwent łączy w sobie umiejętność kierowania ludźmi w dużych i małych organizacjach oraz bardzo dobre przygotowanie analitycznie i narzędziowe. Absolwent specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa jest w swojej istocie merytorycznym ekspertem i analitykiem, który może pełnić rolę przywódcy w dowolnym typie organizacji.

Absolwent może pracować m.in. na stanowiskach analityka, kontrolera finansowego, konsultanta lub doradcy ekonomicznego w kraju i za granicą, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, a także w sektorze finansów, bankowości, ubezpieczeń, jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach non-profit, może z powodzeniem ubiegać się o pracę w instytucjach edukacyjnych i badawczych, gdzie wielkim atutem będą uzyskane w trakcie studiów umiejętności analityczne.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z ekonomii, specjalność ekonomia międzynarodowa
Magisterium z ekonomii, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa
Magisterium z ekonomii, specjalność ekonomia sektora publicznego

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

ˑ

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:
 umiejętność wykorzystania zaawansowanej teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 umiejętność budowania statystycznych, finansowych i analitycznych modeli funkcjonowania gospodarek i przedsiębiorstw zaangażowanych w wymianę zagraniczną przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi przetwarzania i analizy danych i oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima
 umiejętność stosowania instrumentów finansowych w inżynierii finansowej międzynarodowej korporacji
 znajomość zasad funkcjonowania instytucji międzynarodowych (WTO, IMF, Bank Światowy), skutków ich polityk i metod rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi
 kompetencje niezbędne do analizy popytu i podaży na światowych rynkach towarowych, finansowych i walutowych
 znajomość prawnych i ekonomicznych ograniczeń w prowadzeniu polityki i działalności gospodarczej w Unii Europejskiej i gospodarce światowej
 znajomość zaawansowanych modeli makroekonomii gospodarki otwartej i oraz umiejętność prognozowania wpływu zjawisk makroekonomicznych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
 znajomość czynników kształtujących międzynarodową konkurencyjność państw i przedsiębiorstw, w tym wynikających z kreacji, absorpcji i międzynarodowej dyfuzji technologii
 umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 19
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 53
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 48

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kons - Konsultacje nieobowiązkowe
kon - Konwersatorium
kurs - Kurs repetytoryjny
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, specjalność ekonomia sektora publicznegoECTSwykćwkonskonkurszal
Analiza ekonomiczna w instytucjach publicznych II4zo
Ekonomia edukacji4zo
Ekonomia opodatkowania4zo
Ekonomia rynku pracy4zo
Ekonomika zdrowia4zo
Ubezpieczenia społeczne5zo
Razem:25

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/