Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-EK-MSEMEN)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Na studia I stopnia są przyjmowani kandydaci na 3 kierunki łącznie: ekonomia, finanse i rachunkowość , informatyka i ekonometria.

Przed pierwszym rokiem studiów następuje wybór specjalności w przypadku kierunku Ekonomia:

 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie (w trakcie składania dokumentów)
 • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (w systemie IRK)

Po pierwszym roku studiów następuje wybór konkretnego kierunku (i ew. specjalności studiów) w przypadku programów:

 • Kierunek ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa
 • Kierunek ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa
 • Kierunek Finanse i rachunkowość
 • Kierunek Finanse i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki
 • Kierunek informatyka i ekonometria

Zapisy na kierunki i specjalności studiów odbywają się na podstawie preferencji Studenta oraz średniej ocen z pierwszego roku studiów.

Wszyscy studenci studiów I stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych - analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Znają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe). Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego biznesowego), w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto dysponują wiedzą w zakresie innych dyscyplin społecznych, co pozwala zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki. Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia), pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.

Absolwenci WNE studiów I stopnia wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy i potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne i informatyczne), podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy.

Absolwenci dysponują ogólnymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze analitycznym, z wykorzystaniem podstawowych technik informatycznych. Mogą te zadania wykonywać w formie pracy indywidualnej lub zespołowej, bowiem zadania w trakcie zajęć wykonują zarówno indywidualnie, jak i w grupach projektowych. Uczą się sumiennie zdobywać wiedzę i umiejętności oraz poddawać je rzetelnemu ocenianiu, co pozwala wykształcić cechy uczciwego i odpowiedzialnego studenta i pracownika o wysokim poziomie etyki zawodowej.

Dzięki nauce języka obcego, dostępowi do zajęć prowadzonych po angielsku, wyjazdom na stypendia w ramach programu Erasmus i innych umów umożliwiającym studia przez co najmniej 1 semestr w uczelniach zagranicznych, środowisku międzynarodowemu na Wydziale Nauk Ekonomicznych (stopień internacjonalizacji ponad 20%) czy goszczeniu wielu obcokrajowców (ponad 100 studentów każdego roku) absolwent WNE ma podstawy do podejmowania się zadań zawodowych wymagających użycia języka angielskiego, w tym w otoczeniu i w zespole międzynarodowym.

Wszyscy absolwenci – niezależnie od wybranego od II roku studiów kierunku i specjalności - mają wiedzę i umiejętności konieczne do pracy na stanowiskach ekonomistów i finansistów średniego szczebla w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, w instytucjach publicznych, organizacjach non-profit, a ponadto szereg umiejętności szczególnie sprzyjających zatrudnieniu zgodnemu z wiedzą i umiejętnościami wyspecjalizowanymi. W czasie studiów istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach akredytowanych ACCA, jak i SAS Data Mining Certificate Program, a także innych oferowanych przez Wydział ścieżkach rozwoju zawodowego.

Absolwenci są też przygotowani do samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji, jak również do dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia w najbardziej wymagających uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (MSEM) to specjalność prowadzona wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Studia na tej specjalności mogą podjąć jedynie studenci zakwalifikowani zarówno na matematykę, jak i na ekonomię, którzy w rekrutacji na kierunek Matematyka uzyskali co najmniej 80 punktów rekrutacyjnych. To wymagająca ścieżka, dająca możliwość uzyskania dyplomów zarówno z matematyki, jak i ekonomii.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

 • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
 • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
 • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2020 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
 • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z ekonomii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent specjalności:
- Zna i rozumie metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości
- Ma wiedzę w zaawansowanym stopniu z zakresu mikro- i makroekonomii, finansów oraz metod ilościowych w ekonomii, w tym metod pozyskiwania i analizowania danych.
- Wie w zaawansowanym stopniu jak funkcjonuje gospodarka, rynki oraz instytucje rynkowe.
- Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności różnych typów organizacji, jej kluczowych funkcji (operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem) i jej relacji z otoczeniem.
- Ma wiedzę z matematyki, którą stosuje w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i związanych z zarządzaniem organizacjami
- Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.
- Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
- Potrafi wykorzystać teorię mikro i makroekonomiczną i finansową do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych i biznesowych w oparciu o metodę naukową.
- Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody.
- Umie tworzyć raporty dla biznesu i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, także w języku angielskim na poziomie min. B2 i wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne.
- Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych połączoną z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych, w szczególności w badaniu przedsiębiorstw.
- Potrafi brać udział w debatach, krytycznie odnosić się do wyników własnych analiz i zestawiać je z badaniami naukowymi w ekonomii i finansach oraz w naukach o zarządzaniu i jakości. Potrafi planować i organizować pracę własną oraz w zespole, szczególnie o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.
- Jest gotów do uczestniczenia w przygotowywaniu projektów biznesowych dla podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/