Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-EK-MSEMEN)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Studenci Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich studiują jednocześnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych (WNE) i Wydziale Zarządzania (WZ). W trakcie studiów istnieje możliwość uzyskania dwóch dyplomów: na kierunku Ekonomia (WNE) w ramach specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie i na kierunku Zarządzanie (WZ) w ramach specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie.

Na WNE studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Poznają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe). Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego), w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto kształcą się w zakresie innych dyscyplin społecznych, dzięki czemu rozumieją społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki (do wyboru: socjologia, psychologia społeczna, politologia).

Wybierając specjalność ekonomiczno-menedżerską, studenci mogą liczyć również na opanowanie podstaw prawa i rachunkowości, co ułatwia im funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku w porównaniu z absolwentami jedynie studiów ekonomicznych. Jednocześnie umożliwia to później wybór zawodów cechujących się różnym poziomem samodzielności decyzji, od prac standardowych aż do decydowania o organizacji pracy innych osób i rozwiązywania złożonych problemów ekonomicznych w przedsiębiorstwach.

Kończąc studia I stopnia absolwenci WNE wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy i potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju - stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne), podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy. Cechą wyróżniającą absolwentów Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich jest posiadanie specyficznych połączonych umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania organizacją oraz rachunku ekonomicznego. Osoby kończące te studia posiadają odpowiedni zakres wiedzy i zdolności praktycznych, dotyczących formułowania strategii rozwoju organizacji i operacjonalizacji jej bieżącej działalności, z uwzględnieniem takich obszarów, jak: zarządzanie marketingowe, rachunkowość czy negocjacje, podparte szerokimi i adekwatnymi podstawami wiedzy prawniczej i socjologicznej, a bazujących na gruntownej wiedzy ekonomicznej, istotnie wzbogacającej warsztat pracy i horyzonty myślowe współczesnego menedżera: makro i mikroekonomii, teorii handlu, finansów i bankowości i innych dziedzin pokrewnych.

Absolwenci dysponują ogólnymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak: wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym, z wykorzystaniem podstawowych technik informatycznych. W szczególności, absolwenci tych studiów są przygotowani do:

  • analizowania projektów ekonomicznych (finansowych i rzeczowych) i badania działalności podmiotów gospodarczych, zarówno pod kątem ich oceny dla wewnętrznych celów tych organizacji (zarządzanie strategiczne czy operacyjne – np. projektem inwestycyjnym), jak i z punktu widzenia wpływu aktywności tych podmiotów na funkcjonowanie sektorów, branż czy całej gospodarki,
  • dobierania odpowiednich metod analizy problemów łączących perspektywę zarządczą i ekonomiczną, wyciągania na ich podstawie wniosków oraz prezentacji wyników analiz w różnych formach,
  • zbierania i opracowywania materiałów potrzebnych do tworzenia szeroko rozumianych strategii przedsiębiorstwa (zarówno długofalowych, jak i doraźnych), a także ich wdrożeń oraz ekonomicznej oceny ich wykonalności, efektów, skuteczności, kosztów i korzyści,
  • pisania wysoce wyspecjalizowanych raportów, analiz i ekspertyz nt. procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu (w tym otoczeniu rynkowym – także konkurencyjnym – społecznym i in.) w oparciu o synergicznie działające wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i zarządzania.

Mogą te zadania wykonywać w formie pracy indywidualnej lub zespołowej, bowiem zadania w trakcie zajęć wykonują i indywidualnie, i w grupach projektowych. Uczą się zdobywać wiedzę i umiejętności i rzetelnie poddawać je ocenianiu, co pozwala wykształcić cechy uczciwego, etycznego i odpowiedzialnego studenta i pracownika.

Te cechy pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i dla przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i za granicą. Wiedza i umiejętności związane ze specjalnością studiów pozwalają zwłaszcza zatrudnić się przy samodzielnym projektowaniu i wykonywania analiz w skali mikro- i makroekonomicznej, w szczególności dotyczących przedsiębiorstw, branż oraz gospodarki narodowej. Jednocześnie, uzyskane wykształcenie umożliwia pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i menedżerów oraz zawodów pokrewnych w każdym sektorze i dziale gospodarki, w tym również na skuteczne prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dużym atutem absolwenta tych studiów jest posiadanie dobrego przygotowania do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach różnego typu (w tym: przedsiębiorstwach) dzięki umiejętnościom interpretacji i oceny zjawisk zachodzących w gospodarce, dokonywania wszechstronnych analiz ekonomicznych oraz pracy z zespołami ludzi.

Absolwenci są też przygotowani do samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji, jak również do dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia w najbardziej wymagających uczelniach krajowych lub zagranicznych. Rozumieją potrzebę systematycznego dostosowywania swoich kompetencji do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i dynamicznie rozwijającej się wiedzy o niej.

Koordynatorzy ECTS:

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/