Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-EK-MSEM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne są niezwykle interesujące i zarazem wymagające oraz skierowane do osób ambitnych, poszukujących praktycznych zastosowań matematyki w ekonomii. Nauka odbywa się na dwóch wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, według jednolitego, uzgodnionego programu. Na programie istnieje możliwość uzyskania dwóch dyplomów: na kierunku Ekonomia (WNE) w ramach specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne i na kierunku Matematyka (WMIM) w ramach specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne.

Absolwent kierunku posiada umiejętność swobodnego posługiwania się specjalistyczną terminologią ekonomiczną w języku angielskim i wykorzystuje ją w ciągłym procesie rozwijania kompetencji i umiejętności. Ponadto zna i rozumie różnorodne teorie matematyczne, potrafi je stosować w modelowaniu ekonomicznym, do budowania i analizy modeli matematycznych, ułatwiających poznanie złożonych procesów w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach. Absolwent zna podstawowe twierdzenia wybranych działów matematyki i potrafi wskazać ekonomiczne przykłady ilustrujące ich zastosowanie. Rozumie pojęcia matematyczne i z łatwością stosuje je podczas rozwiązywania ekonomicznych zadań analitycznych. Zna i rozumie narzędzia matematyczne, zna rachunek różniczkowy i całkowy, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę, algebrę i topologię, które dają mu solidne przygotowanie do nieograniczonego stosowania metod ilościowych. Student posiada wiedzę z zakresu metod i algorytmów optymalizacji matematycznej oraz równań różniczkowych.

Z drugiej strony absolwent zna i rozumie makroekonomiczne teorie opisujące funkcjonowanie gospodarki, teorie przepływów handlowych i finansowych, mechanizmy przepływów czynników produkcji i mechanizmy funkcjonowania rynków międzynarodowych, jak i mikroekonomiczne teorie wraz z założeniami, w tym teorię konsumenta, teorię preferencji, teorię producenta, teorię kosztów oraz teorię gier. Ponadto absolwent ma wiedzę na temat mechanizmów rynku finansowego, funkcji i instytucji systemu finansowego, instrumenty rynku finansowego. Zna i rozumie teorię portfelową, modele rynku kapitałowego, nowoczesne instrumenty finansowe, w tym kontrakty terminowe, opcje oraz swapy.

Absolwent zna też zaawansowane techniki informatyczne wykorzystywane w pracy analityka. Zna i rozumie podstawowe konstrukcje i pojęcia programistyczne używane w strukturalnych językach programowania. Zna postawy języków programowania C, C++ oraz SQL.

Absolwent zna metody statystycznej i ekonometrycznej analizy danych wielowymiarowych, a także metody predykcji i estymacji błędu. Student zna metody analizy szeregów czasowych. Zna programy do obliczeń statystycznych i ekonometrycznych, z których najważniejsze to STATA, R, Matlab, SAS, SPSS oraz EVIEWS.

Absolwent zna modele ryzyka ubezpieczeniowego. Zna rachunek aktuarialny, metody stosowane do wyceny składek w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych, a także modele podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Zna również podstawowe modele matematyki finansowej i aktuarialnej.

Absolwent rozwiązując problemy ekonomiczne, umie stosować narzędzia matematyczne, w tym algebrę liniową i analizę matematyczną, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Potrafi wykorzystać poznane metody obliczeniowe w ekonometrii, mikro- i makroekonomii, finansach i ubezpieczeniach, szczególnie w badaniach ilościowych.

Potrafi w sposób klarowny przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować i weryfikować ekonomiczne hipotezy, używając teorii matematycznych. Rozumie istotę procesów gospodarczych i z łatwością ilustruje je przy pomocy modeli matematycznych.

Absolwent posiada umiejętność doboru modelu statystycznego, ekonometrycznego, a także metody estymacji do analizowanego problemu oraz zbioru danych empirycznych. Umie wykorzystać metody ekonometryczne do identyfikacji związków między zmiennymi oraz zweryfikować hipotezy teoretyczne na podstawie danych. Umie zastosować pakiet statystyczny STATA oraz inne wybrane narzędzia obliczeniowe (SPSS, SAS, MATLAB, R).

Potrafi zastosować modele i teorie makroekonomiczne i mikroekonomiczne w badaniu empirycznym, uwzględniając ich założenia i specyficzne ograniczenia wynikające z niepełnej informacji. Absolwent potrafi dokonać wyceny akcji i obligacji, ocenić ryzyko finansowe firmy, ocenić rentowność instrumentów finansowych. Umie stosować kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Absolwent potrafi stosować metody statystycznej i ekonometrycznej analizy danych wielowymiarowych, a także analizować i prognozować szeregi czasowe. Umie stosować zaawansowane techniki informatyczne w analizie ekonomicznej. Potrafi wykorzystać umiejętność programowania komputerowego w analizie procesów ekonomicznych. Posiada umiejętność doboru metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych, potrafi wykorzystać narzędzia matematyczne i obliczeniowe, w tym przykłady dyskretnych i ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa, do wyceny ryzyka ubezpieczeniowego, umie obliczyć wysokość składki i poziom rezerwy w ubezpieczeniu indywidualnym i grupowym stosując zaawansowany rachunek prawdopodobieństwa, statystykę matematyczną oraz teorię wnioskowania statystycznego.

Absolwent potrafi precyzyjnie formułować pytania badawcze przy użyciu modelowania matematycznego i teorii ekonomii. Student rozumie znaczenie badań ilościowych i ich rolę w analizowaniu procesów ekonomicznych. Ma świadomość wagi ich zastosowań dla teorii i praktyki gospodarczej. Student ma świadomość korzyści płynących z zaawansowanych badań empirycznych i analizy danych. Wie, że wszystkie instytucje rynku finansowego i ubezpieczeniowego oraz większość podmiotów gospodarczych gromadzą i analizują dane pochodzące z różnych sektorów gospodarki. Są to nie tylko statystyczne dane finansowe, makroekonomiczne, panelowe, regionalne, przestrzenne, ale coraz częściej dane transakcyjne, finansowe dane dużej częstotliwości czy też nieustrukturalizowane dane tekstowe. Student rozumie potrzebę stosowania coraz nowocześniejszych metod ilościowych i symulacyjnych.

Absolwent zna obszary zastosowań matematyki w ekonomii i naukach pokrewnych, a także technik informatycznych - w pracy wysoko wykwalifikowanego analityka procesów ekonomicznych. Rozumie ich znaczenie w procesie podejmowania kluczowych decyzji ekonomicznych. Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób etyczny i profesjonalny w sytuacjach, gdy podstawą decyzji są wnioski płynące z prowadzonych badań ilościowych. Rozumie konieczność weryfikacji poznanych teorii mikro- i makroekonomicznych za pomocą danych empirycznych. i potrzebę rzetelnego formułowania założeń w modelu matematycznym, od których zależą wnioski końcowe. Jednocześnie ma świadomość ograniczeń i niedoskonałości modeli ilościowych stosowanych w analizie empirycznej. Absolwent wykazuje należytą staranność w procesie doboru i obróbki danych empirycznych, potrafi samodzielnie budować i rzetelnie analizować modele matematyczne stosowane w wielu działach ekonomii i finansów. Potrafi prezentować wyniki cudzych i swoich analiz badawczych, wskazywać różnice i proponować kierunki ich modyfikacji. Potrafi formułować na ich podstawie syntetyczne wnioski odnoszące się do wybranych teorii ekonomicznych.

Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach realizujących cele społeczne (polityczne, gospodarcze, obywatelskie) w oparciu o badania ekonometryczne. Potrafi zaplanować badanie empiryczne, i współpracując w grupie, zrealizować zamierzony cel.

Wymienione cechy pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i dla przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i zagranicą. Charakter zatrudnienia zależy w dużej mierze od indywidualnych predyspozycji i wyboru ścieżki kształcenia podczas studiów. Absolwent może pracować w zespołach analitycznych przedsiębiorstw oraz instytucji rynku finansowego, w szczególności w firmach ubezpieczeniowych i bankach. Jest należycie przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, informatycznych, statystycznych i ekonometrycznych do badania, prognozowania i symulacji procesów ekonomicznych. Posiadając szerokie kwalifikacje analityczne i teoretyczne w dziedzinie matematyki i ekonomii, absolwent jest zdolny do pracy zarówno w charakterze samodzielnego specjalisty, jak i członka zespołu analitycznego.

Absolwenci umieją doskonalić swoje kwalifikacje, zarówno w dalszej pracy zawodowej, jak i dalszej nauce w ramach studiów drugiego i trzeciego stopnia. Ze względu na intensywny rozwój zastosowań matematyki w modelowaniu procesów przebiegających w gospodarce rynkowej, absolwenci są szczególnie otwarci na najnowsze osiągnięcia nauki światowej.

Program studiów otwiera możliwość dalszej specjalizacji w ramach studiów drugiego stopnia, zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych, studiach ekonomicznych lub finansowych oraz edukację w zakresie nauk aktuarialnych w ramach Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych lub Podyplomowego Studium Ubezpieczeń. Studenci mogą ukończyć SAS Data Mining Certificate Program, który przeznaczony jest dla analityków danych.

Koordynatorzy ECTS:

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
kurs - Kurs repetytoryjny
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/