Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-PRK-EK)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na zaocznych studiach II stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej na stanowiskach ekonomistów i pokrewnych, w tym finansistów, menedżerów, analityków.

Absolwent jest przygotowany do kariery na szczeblach kierowniczych i eksperckich, w kraju i za granicą, zwłaszcza w zawodach analityków, specjalistów, konsultantów w sektorze komercyjnym lub publicznym albo na skraju tych dwóch sektorów. Posiada również umiejętności niezbędne do prowadzenia doradczej albo własnej działalności. Na specjalizacji Ekonomia Integracji Europejskiej poza podstawowymi, ekonomicznymi kompetencjami studenci uzyskują kompetencje z zakresu ekonomii międzynarodowej i uzupełniających ją szczegółowych dyscyplin. Drugiego takiego programu studiów zaocznych, kładącego duży nacisk na podstawy teoretyczne ekonomii, zaawansowane narzędzia analityczne, a zarazem powiązanego z przedmiotami zapewniającymi umiejętności praktyczne, nie ma w ofercie edukacyjnej.

Student ma pogłębioną wiedzę z mikroekonomii i makroekonomii, zna jej zaawansowane teorie i metody analityczne. W szczególności zna i rozumie teorie działania przedsiębiorstwa, wie, jak przebiegają procesy ekonomiczne w mikro- i makroskali, w warunkach gospodarki zamkniętej i otwartej. Rozumie ich powiązanie z innymi procesami, a zwłaszcza społecznymi. Student wie, jak zmieniały się warunki życia gospodarczego. Student ma wiedzę w zakresie dyscyplin przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej: finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, prawa handlowego, zarządzania zasobami ludzkimi. Student zna i rozumie praktyczną przydatność narzędzi analiz ilościowych w ekonomii – metod matematycznych, statystyki matematycznej, ekonometrii. Zna narzędzia informatyczne potrzebne w zastosowaniach ekonomicznych. Student umie analizować przebieg zjawisk gospodarczych z perspektywy ekonomicznej i społecznej. Potrafi wyjaśniać działania w mikro- i makroskali z perspektywy poznanych teorii, wyjaśniać i przewidywać działanie firm, wybierać dla nich najkorzystniejsze warianty w zależności od struktur rynkowych, na których one działają. Potrafi analizować procesy ekonomiczne poznanymi narzędziami statystycznymi i ekonometrycznymi. Potrafi używać w zastosowaniach analitycznych i innych zawodowych narzędzia informatyczne. Student ma umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza prowadzenia rachunkowości i wykorzystywania jej instrumentów dla analizy sytuacji przedsiębiorstwa. Potrafi podjąć się zarządzania kapitałem ludzkim, wykorzystywać rachunek inwestycyjny w projektowaniu inwestycji oraz oceniać szanse i ryzyko działań na rynku kapitałowym.

Student, ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i praktyki działania przedsiębiorstwa. Zna metody analizy rynku, wie, jak funkcjonuje rynek kapitałowy, zna zasady prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Umie ponadto projektować strategie firm w zakresie finansów, marketingu, zarządzania produkcją, zarządzania jakością produktu, zarządzania personelem. Umie dostosować swoje wybory do warunków rynku kapitałowego. Program integruje wiedzę specjalistyczną i szeroką, akademicką wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, prawa, finansów i zarządzania oraz dyscyplin komplementarnych. W szczególności, zostaje pogłębiona wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu teorii przedsiębiorstwa, finansów przedsiębiorstw oraz mechanizmów działania rynków (organizacja rynku), w tym także kapitałowych. Dzięki tak skonstruowanemu programowi absolwent jest zdolny do podejmowania różnorodnych wyzwań i specjalistycznych zadań w obszarach działalności przedsiębiorstw, obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, jak i procesy inwestycyjne oraz doradcze. W porównaniu do studiów z zakresu zarządzania dysponuje szerszą wiedzą i umiejętnościami analitycznymi, zwłaszcza w zakresie analiz ilościowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z ekonomii, specjalność ekonomia przedsiębiorczości

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/