Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-PRK-EK)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na zaocznych studiach II stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej na stanowiskach ekonomistów i pokrewnych, w tym finansistów, menedżerów, analityków.

Studenci realizują specjalność Ekonomia Przedsiębiorczości.

Absolwent jest przygotowany do kariery na szczeblach kierowniczych i eksperckich, w kraju i za granicą, zwłaszcza w zawodach analityków, specjalistów, konsultantów w sektorze komercyjnym lub publicznym albo na skraju tych dwóch sektorów. Posiada również umiejętności niezbędne do prowadzenia doradczej albo własnej działalności. Drugiego takiego programu studiów zaocznych, kładącego duży nacisk na podstawy teoretyczne ekonomii, zaawansowane narzędzia analityczne, a zarazem powiązanego z przedmiotami zapewniającymi umiejętności praktyczne, nie ma w ofercie edukacyjnej.

Student ma pogłębioną wiedzę z mikroekonomii i makroekonomii, zna jej zaawansowane teorie i metody analityczne. W szczególności zna i rozumie teorie działania przedsiębiorstwa, wie, jak przebiegają procesy ekonomiczne w mikro- i makroskali, w warunkach gospodarki zamkniętej i otwartej. Rozumie ich powiązanie z innymi procesami, zwłaszcza społecznymi.

Student zna i rozumie praktyczną przydatność narzędzi analiz ilościowych w ekonomii – metod matematycznych, statystyki matematycznej, ekonometrii. Zna narzędzia informatyczne potrzebne w zastosowaniach ekonomicznych. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki, zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych oraz umiejętność wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania zaawansowanej ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych.

Student programu posiada pogłębioną wiedzę w dziedzinie finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu, wspartej znajomością polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.

Student umie analizować przebieg zjawisk gospodarczych z perspektywy ekonomicznej i społecznej. Potrafi wyjaśniać działania w mikro- i makroskali z perspektywy poznanych teorii, wyjaśniać i przewidywać działanie firm, wybierać dla nich najkorzystniejsze warianty w zależności od struktur rynkowych, na których one działają. Student ma umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza prowadzenia rachunkowości i wykorzystywania jej instrumentów dla analizy sytuacji przedsiębiorstwa.

Student ma rozległą wiedzę z zakresu teorii i praktyki działania przedsiębiorstwa. Zna metody analizy rynku, wie, jak funkcjonuje rynek kapitałowy, zna zasady prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Umie ponadto projektować strategie firm w zakresie finansów, marketingu, zarządzania produkcją, zarządzania jakością produktu, zarządzania personelem.

Posiada w tym zakresie umiejętność przygotowania analiz ekonomicznych i finansowych, projektów doradczych, dokumentacji finansowej, budżetów i biznesplanów, a także długoterminowych prognoz finansowych. Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne są także przydatne w planowaniu i wdrażaniu strategii marketingowych, sporządzaniu prognoz i statystyk sprzedażowych, jak i planowaniu, monitorowaniu i realizacji i zarządzania projektami

Program studiów integruje wiedzę specjalistyczną i szeroką, akademicką wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, prawa, finansów i zarządzania oraz dyscyplin komplementarnych. W szczególności, zostaje pogłębiona wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu teorii przedsiębiorstwa, finansów przedsiębiorstw oraz mechanizmów działania rynków (organizacja rynku), w tym także kapitałowych.

Dzięki tak skonstruowanemu programowi absolwent jest zdolny do podejmowania różnorodnych wyzwań i specjalistycznych zadań w obszarach działalności przedsiębiorstw, obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, jak i procesy inwestycyjne oraz doradcze. W porównaniu do studiów z zakresu zarządzania dysponuje szerszą wiedzą i umiejętnościami analitycznymi, zwłaszcza w zakresie analiz ilościowych.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

  • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
  • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
  • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2020 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
  • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z ekonomii, specjalność ekonomia przedsiębiorczości

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent specjalności:
- Zna w pogłębionym stopniu teorie mikro i makroekonomii, w tym teorii przedsiębiorstwa i organizacji rynków oraz metody ekonometryczne stosowane w biznesie.
- Zna w pogłębionym stopniu zasady funkcjonowania gospodarki krajowej i międzynarodowej, w tym finansów przedsiębiorstw oraz zasad rachunkowości stosowanych w biznesie.
- Zna miejsce teorii ekonomicznych oraz pojęć z nimi związanych w naukach społecznych i ich historyczne uwarunkowania oraz powiązania ekonomii z innymi naukami społecznymi.
- Zna zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego w szczególności w biznesie.
- Potrafi zastosować modelowanie ekonometryczne, poparte pogłębioną znajomością niezbędnych narzędzi matematycznych i statystycznych, prognozować szeregi czasowe, wykorzystywać narzędzia analityczno-informatycznych jak STATA, Excel, Maxima.
- Potrafi analizować zjawiska w gospodarce oraz w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, stosując metody i narzędzia wspierające analizę procesów ekonomicznych oraz standardy rachunkowości.
- Umie identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska w biznesie przy wykorzystaniu wiedzy z teorii ekonomii oraz pokrewnych nauk społecznych.
- Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska z biznesie przy wykorzystaniu wiedzy z finansów, rachunkowości i teorii przedsiębiorstwa.
- Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz i prac zespołowych, także w języku angielskim na poziomie B2+. Potrafi brać udział w debatach, krytycznie odnosić się do wyników własnych analiz i zestawiać je z badaniami naukowymi w ekonomii i finansach. Rozumie znaczenie kształcenia przez całe życie, a także posiada umiejętność planowania, dobrego organizowania pracy własnej i zespołowej.
- Jest gotów do krytycznej ocena dorobku mikroekonomii, makroekonomii, teorii finansów i przedsiębiorstwa, w szczególności w odniesieniu do biznesu.
- Jest gotów myśleć i działać przedsiębiorczo, społecznie i etycznie w biznesie i jego otoczeniu.
- Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych w biznesie.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/