Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-EK)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

EKONOMIA, specjalność: ekonomia przedsiębiorczości

Celem kształcenia na zaocznych studiach II stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej na stanowiskach ekonomistów i pokrewnych, w tym finansistów, menedżerów, analityków.

Student może wybrać specjalizację: Ekonomia Przedsiębiorczości. Specjalizacja ułatwia przygotowanie do podjęcia pracy w biznesie. Jej absolwent jest przygotowany do kariery na szczeblach kierowniczych i eksperckich, w kraju i za granicą, zwłaszcza w zawodach analityków, specjalistów, konsultantów w sektorze komercyjnym lub publicznym albo na skraju tych dwóch sektorów. Posiada również umiejętności niezbędne do prowadzenia doradczej albo własnej działalności. Na specjalizacji Ekonomia Integracji Europejskiej poza podstawowymi, ekonomicznymi kompetencjami studenci uzyskują kompetencje z zakresu ekonomii międzynarodowej i uzupełniających ją szczegółowych dyscyplin. Drugiego takiego programu studiów zaocznych, kładącego duży nacisk na podstawy teoretyczne ekonomii, zaawansowane narzędzia analityczne, a zarazem powiązanego z przedmiotami zapewniającymi umiejętności praktyczne, nie ma w ofercie edukacyjnej.

Student ma pogłębioną wiedzę z mikroekonomii i makroekonomii, zna jej zaawansowane teorie i metody analityczne. W szczególności zna i rozumie teorie działania przedsiębiorstwa, wie, jak przebiegają procesy ekonomiczne w mikro- i makroskali, w warunkach gospodarki zamkniętej i otwartej. Rozumie ich powiązanie z innymi procesami, a zwłaszcza społecznymi. Student wie, jak zmieniały się warunki życia gospodarczego. Student ma wiedzę w zakresie dyscyplin przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej: finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, prawa handlowego, zarządzania zasobami ludzkimi. Student zna i rozumie praktyczną przydatność narzędzi analiz ilościowych w ekonomii – metod matematycznych, statystyki matematycznej, ekonometrii. Zna narzędzia informatyczne potrzebne w zastosowaniach ekonomicznych. Student umie analizować przebieg zjawisk gospodarczych z perspektywy ekonomicznej i społecznej. Potrafi wyjaśniać działania w mikro- i makroskali z perspektywy poznanych teorii, wyjaśniać i przewidywać działanie firm, wybierać dla nich najkorzystniejsze warianty w zależności od struktur rynkowych, na których one działają. Potrafi analizować procesy ekonomiczne poznanymi narzędziami statystycznymi i ekonometrycznymi. Potrafi używać w zastosowaniach analitycznych i innych zawodowych narzędzia informatyczne. Student ma umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza prowadzenia rachunkowości i wykorzystywania jej instrumentów dla analizy sytuacji przedsiębiorstwa. Potrafi podjąć się zarządzania kapitałem ludzkim, wykorzystywać rachunek inwestycyjny w projektowaniu inwestycji oraz oceniać szanse i ryzyko działań na rynku kapitałowym.

Student dysponuje ogólnymi i specjalistycznymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych oraz redagowanie tekstów o charakterze analitycznym, z wykorzystaniem technik informatycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Potrafi komunikatywnie przedstawiać dorobek nauki na zaawansowanym poziomie, wyniki cudzych i swoich analiz, wyjaśniać ich podstawy i konkluzje. Potrafi samodzielnie zaproponować, a następnie skonstruować analizę i badanie na zadany temat i wyszukiwać zaawansowaną literaturę przedmiotu, pogłębiając przy tym własną wiedzę. Umie określić priorytety służące realizacji określonego zadania, w tym wybrać odpowiednią metodę badań oraz postępowania mającego na celu zastosowanie wyników analiz w praktyce. Rozumie znaczenie poszukiwania właściwych rozwiązań problemów ekonomicznych. Potrafi też prezentować wyniki analiz i dyskutować o nich z użyciem argumentów zawodowych. Umie formułować wypowiedzi i oceny na tematy zawodowe (również na forach publicznych) oraz podejmować dyskusję z nieuzasadnionymi z fachowego punktu widzenia ocenami i poglądami. Może te zadania wykonywać samodzielnie lub w toku pracy zespołowej, ponieważ w trakcie zajęć student pracuje zarówno samodzielnie, jak i w grupie projektowej. Potrafi identyfikować różne racje ekonomiczne i społeczne. Potrafi przy budowaniu projektów w mikro- i makroskali przewidywać możliwości oraz skutki (ekonomiczne, społeczne, prawne) ich realizacji.

Student, który wybrał specjalizację Ekonomia Przedsiębiorczości, ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i praktyki działania przedsiębiorstwa. Zna metody analizy rynku, wie, jak funkcjonuje rynek kapitałowy, zna zasady prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Umie ponadto projektować strategie firm w zakresie finansów, marketingu, zarządzania produkcją, zarządzania jakością produktu, zarządzania personelem. Umie dostosować swoje wybory do warunków rynku kapitałowego. Program studiów na specjalizacji Ekonomia Przedsiębiorczości integruje wiedzę specjalistyczną i szeroką, akademicką wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, prawa, finansów i zarządzania oraz dyscyplin komplementarnych. W szczególności, zostaje pogłębiona wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu teorii przedsiębiorstwa, finansów przedsiębiorstw oraz mechanizmów działania rynków (organizacja rynku), w tym także kapitałowych. Dzięki tak skonstruowanemu programowi absolwent jest zdolny do podejmowania różnorodnych wyzwań i specjalistycznych zadań w obszarach działalności przedsiębiorstw, obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, jak i procesy inwestycyjne oraz doradcze. W porównaniu do studiów z zakresu zarządzania dysponuje szerszą wiedzą i umiejętnościami analitycznymi, zwłaszcza w zakresie analiz ilościowych.

Absolwenci są przygotowani do samodzielnego uzupełniania wiedzy i doskonalenia kwalifikacji, jak również do dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz podyplomowych, zwłaszcza w zakresie takich dziedzin jak ekonomia, finanse, zarządzanie, jak i kierunków zajmujących się analizą ilościową w zakresie nauk społecznych lub pokrewnych oraz związanych z funkcjonowaniem procesów integracyjnych np. wdrażaniem programu spójności, migracjami itp. Ponadto, w trakcie studiów studenci mają możliwość korzystania ze stypendiów LLP Erasmus oraz innych programów wymiany międzynarodowej, co pozwala kontynuować własną edukację przynajmniej w wymiarze jednego semestru w uczelniach partnerskich za granicą.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z ekonomii

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:
 umiejętność wykorzystania zaawansowanej teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania zaawansowanej ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 wiedza z zakresu finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu wsparta znajomością polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 znajomość zjawisk finansowych poszerzona w odniesieniu do zjawisk ekonomicznych oraz umiejętność ich analizowania, przedstawiania oraz oceny
 umiejętność analitycznego myślenia, w tym zdolność rozumienia oraz zarządzania finansowym aspektem działalności przedsiębiorstwa
 umiejętność przygotowania analiz ekonomicznych i finansowych, realizacji projektów doradczych i opracowywania dokumentacji finansowych, budżetów i biznesplanów, a także długoterminowych prognoz finansowych
 umiejętność planowania i wdrażania strategii marketingowych, w tym zdolność do sporządzania prognoz i statystyk sprzedażowych, planowania, monitorowania realizacji i zarządzania projektami
 umiejętność myślenia procesowego, w tym znajomość zasad, metod i narzędzi wspierających analizę procesów biznesowych
 umiejętności negocjacyjne, odpowiedzialność za podejmowane decyzje, konsekwencja w działaniu oraz duża samodzielność przekładające się na umiejętność budowania zespołu i zarządzania nim, motywowania, wspierania w osiąganiu założonych wyników
 znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 39
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 40
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 41

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, Ekonomia PrzedsiębiorczościECTSwykćwkonzal
Gry biznesowe424zo
Organizacja rynku324zo
Rachunek inwestycyjny424zo
Ekonometria106060e
Historia ekonomii430zo
Prawo handlowe330e
Razem:28144108

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/