Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia

Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (NW2-EK)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 2-letnie
Język: polski

Specjalność: ekonomia międzynarodowa

Celem studiów II stopnia jest poznanie teorii ekonomii, jej zastosowań z użyciem zaawansowanych narzędzi analitycznych. Absolwent studiów II stopnia specjalności „Ekonomia międzynarodowa” posiada głęboką wiedzę teoretyczną z zakresu mikro- i makroekonomii (zaawansowana mikroekonomia, zaawansowana makroekonomia), teorii międzynarodowej wymiany dóbr (teoria wymiany międzynarodowej), przepływów kapitału i technologii (makroekonomia gospodarki otwartej, finanse międzynarodowe, innowacje i międzynarodowy transfer technologii) i migracji (rynek pracy w gospodarce otwartej), a także wiedzę o alokacji działalności ekonomicznej w przestrzeni (nowa geografia ekonomiczna), a dzięki temu dogłębnie rozumie funkcjonowanie gospodarki otwartej. Absolwent wie, jak zmieniały się warunki życia gospodarczego. Wie również, jak rozwój ekonomii dostosowywał się do zmian gospodarczego otoczenia i że jest to proces ciągły. Rozumie niejednolitość podejść do wyjaśniania zjawisk ekonomicznych, rozumie jej przyczyny i kontekst stosowania. Wie, jakimi narzędziami analitycznymi (jakościowymi i ilościowymi) dysponuje ekonomia i dyscypliny społeczne i jak je one wykorzystują w badaniach zjawisk gospodarczych i społecznych, zwłaszcza zachodzących w obrębie instytucji publicznych, na styku oddziaływania sektora publicznego i prywatnego oraz w odniesieniu do kształtowania się istotnych procesów poddawanych wpływowi polityk państwa w otoczeniu międzynarodowym.

Absolwent nabył podczas studiów specjalistyczną, zaawansowaną wiedzę z dziedziny ekonomii międzynarodowej, z zakresu wykorzystania specjalistycznych narzędzi analitycznych służących do projektowania i prowadzenia własnych badań w obszarze handlu międzynarodowego, finansów międzynarodowych, przepływów czynników produkcji i transferów technologii. Absolwent zna i rozumie zaawansowane teorie i mechanizmy funkcjonowania gospodarki otwartej w ujęciu makroekonomicznym, zaawansowanej teorii przepływów handlowych i finansowych, mechanizmów integracji gospodarczej, przepływów czynników produkcji i lokalizacji działalności gospodarczej na świecie. Zna i rozumie zasady analizowania transakcji międzynarodowych. Ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu rynków międzynarodowych (pracy, kapitału, technologii). Rozumie i zna zasady i uwarunkowania prowadzonej polityki gospodarczej w warunkach gospodarki otwartej i współpracy międzynarodowej. Zna i rozumie uwarunkowania instytucjonalne w gospodarce globalnej. Zna i rozumie uwarunkowania historyczne i geograficzne procesów zachodzących w gospodarce globalnej.

Absolwenci wszystkich studiów II stopnia WNE wiedząc, jak funkcjonuje gospodarka i rozumiejąc jej mechanizmy, potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania zaawansowanych analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju czy grupy krajów, stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne, statystyczne, ekonometryczne, informatyczne), podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy.

Absolwent Ekonomii Międzynarodowej potrafi ponadto identyfikować najważniejsze problemy i kierunki badawcze, potrafi wykorzystywać poznane zaawansowane metody badawcze do analizy takich problemów jak: ocena skutków handlu międzynarodowego, skutków dobrobytowych liberalizacji polityki handlowej, przepływów czynników produkcji dla funkcjonowania poszczególnych rynków w krajach importujących i eksportujących, czy przyczyn i następstw transferu technologii.

Absolwenci potrafią formułować zalecenia względem kształtowania polityki gospodarczej z uwzględnieniem czynników o charakterze międzynarodowym. Potrafią prowadzić zaawansowane analizy współzależności gospodarczych w ramach ugrupowań integracyjnych na poziomie równowagi ogólnej oraz poszczególnych rynków.

Program zapewnia absolwentom zdobycie umiejętności syntezy oraz krytycznej analizy literatury, umiejętność identyfikacji oraz sformułowania problemu badawczego i hipotez, zdolność do sporządzenia planu badania, zebrania oraz obróbki danych statystycznych, identyfikacji właściwej metody badawczej i jej użycia, a także umiejętność interpretacji oraz sprawnej prezentacji uzyskanych wyników badań. Absolwent potrafi krytycznie oceniać stosowane modele i teorie, znając ich założenia i ograniczenia. Potrafi wskazywać przyczyny i analizować konsekwencje poszczególnych zjawisk w gospodarce globalnej, a także potrafi określić kierunki wzajemnych zależności pomiędzy gospodarkami poszczególnych krajów.

Absolwenci potrafią swobodnie posługiwać się terminologią anglojęzyczną, co pozwala na nieustanne pogłębianie wiedzy w styczności z najnowszą literaturą światową oraz na wykorzystywanie i doskonalenie własnych umiejętności w projektach o zasięgu międzynarodowym.

Absolwent w trakcie studiów zdobywa umiejętności stosowania zaawansowanych statystycznych i ekonometrycznych narzędzi analizy ekonomicznej (zaawansowana ekonometria, makroekonometria); potrafi formułować i rozwiązywać problemy ekonomiczne, zarówno w pracy naukowej, eksperckiej, jak i w zastosowaniach biznesowych przede wszystkim związane z funkcjonowaniem w otoczeniu międzynarodowym (m.in. w zakresie marketingu międzynarodowego, kształtowania pozycji konkurencyjnej firmy w warunkach gospodarki otwartej oraz negocjacji międzynarodowych).

Absolwent ma ponadto umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym zmian na rynku pracy. Potrafi pracować i samodzielnie i w grupie, jak również koordynować pracę innych osób w zespołach badawczych. Dzięki studiom zyskuje postawę otwartości intelektualnej, kreatywności i elastyczności, zdolności do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji.

Wszystko to razem sprawia, że absolwenci studiów II stopnia specjalności „Ekonomia międzynarodowa” mogą z powodzeniem starać się o zatrudnienie na stanowiskach wyższego szczebla menedżerskiego w sektorze prywatnym, na których praca wymaga wiedzy merytorycznej i umiejętności współpracy gospodarczej międzynarodowej. Mogą też pracować w instytucjach publicznych ukierunkowanych na współpracę międzynarodową w charakterze ekspertów. Solidne podstawy edukacji ekonomicznej pozwalają także absolwentom na skuteczne podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Z racji dużego nacisku położonego na podstawy teoretyczne funkcjonowania gospodarki otwartej w połączeniu z warsztatem narzędziowym, absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w międzynarodowych instytucjach (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, OECD, instytucje Unii Europejskiej) oraz w placówkach analityczno-badawczych w kraju i za granicą.

Studia w WNE kształcą umiejętność samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji, świadomego budowania własnej kariery zawodowej w ciągu całego życia. Stanowią również znakomite przygotowanie do edukacji ustawicznej, w tym także do studiów podyplomowych i doktorskich we wszystkich renomowanych uczelniach - europejskich i światowych, zwłaszcza w zakresie ekonomii, finansów, handlu międzynarodowego, jak i kierunków zajmujących się analizą ilościową w zakresie nauk społecznych lub pokrewnych.

Specjalność: ekonomia przedsiębiorczości

Celem kształcenia na zaocznych studiach II stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej na stanowiskach ekonomistów i pokrewnych, w tym finansistów, menedżerów, analityków.

Student może wybrać specjalizację: Ekonomia Przedsiębiorczości. Specjalizacja ułatwia przygotowanie do podjęcia pracy w biznesie. Jej absolwent jest przygotowany do kariery na szczeblach kierowniczych i eksperckich, w kraju i za granicą, zwłaszcza w zawodach analityków, specjalistów, konsultantów w sektorze komercyjnym lub publicznym albo na skraju tych dwóch sektorów. Posiada również umiejętności niezbędne do prowadzenia doradczej albo własnej działalności. Na specjalizacji Ekonomia Integracji Europejskiej poza podstawowymi, ekonomicznymi kompetencjami studenci uzyskują kompetencje z zakresu ekonomii międzynarodowej i uzupełniających ją szczegółowych dyscyplin. Drugiego takiego programu studiów zaocznych, kładącego duży nacisk na podstawy teoretyczne ekonomii, zaawansowane narzędzia analityczne, a zarazem powiązanego z przedmiotami zapewniającymi umiejętności praktyczne, nie ma w ofercie edukacyjnej.

Student ma pogłębioną wiedzę z mikroekonomii i makroekonomii, zna jej zaawansowane teorie i metody analityczne. W szczególności zna i rozumie teorie działania przedsiębiorstwa, wie, jak przebiegają procesy ekonomiczne w mikro- i makroskali, w warunkach gospodarki zamkniętej i otwartej. Rozumie ich powiązanie z innymi procesami, a zwłaszcza społecznymi. Student wie, jak zmieniały się warunki życia gospodarczego. Student ma wiedzę w zakresie dyscyplin przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej: finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, prawa handlowego, zarządzania zasobami ludzkimi. Student zna i rozumie praktyczną przydatność narzędzi analiz ilościowych w ekonomii – metod matematycznych, statystyki matematycznej, ekonometrii. Zna narzędzia informatyczne potrzebne w zastosowaniach ekonomicznych. Student umie analizować przebieg zjawisk gospodarczych z perspektywy ekonomicznej i społecznej. Potrafi wyjaśniać działania w mikro- i makroskali z perspektywy poznanych teorii, wyjaśniać i przewidywać działanie firm, wybierać dla nich najkorzystniejsze warianty w zależności od struktur rynkowych, na których one działają. Potrafi analizować procesy ekonomiczne poznanymi narzędziami statystycznymi i ekonometrycznymi. Potrafi używać w zastosowaniach analitycznych i innych zawodowych narzędzia informatyczne. Student ma umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza prowadzenia rachunkowości i wykorzystywania jej instrumentów dla analizy sytuacji przedsiębiorstwa. Potrafi podjąć się zarządzania kapitałem ludzkim, wykorzystywać rachunek inwestycyjny w projektowaniu inwestycji oraz oceniać szanse i ryzyko działań na rynku kapitałowym.

Student dysponuje ogólnymi i specjalistycznymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych oraz redagowanie tekstów o charakterze analitycznym, z wykorzystaniem technik informatycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Potrafi komunikatywnie przedstawiać dorobek nauki na zaawansowanym poziomie, wyniki cudzych i swoich analiz, wyjaśniać ich podstawy i konkluzje. Potrafi samodzielnie zaproponować, a następnie skonstruować analizę i badanie na zadany temat i wyszukiwać zaawansowaną literaturę przedmiotu, pogłębiając przy tym własną wiedzę. Umie określić priorytety służące realizacji określonego zadania, w tym wybrać odpowiednią metodę badań oraz postępowania mającego na celu zastosowanie wyników analiz w praktyce. Rozumie znaczenie poszukiwania właściwych rozwiązań problemów ekonomicznych. Potrafi też prezentować wyniki analiz i dyskutować o nich z użyciem argumentów zawodowych. Umie formułować wypowiedzi i oceny na tematy zawodowe (również na forach publicznych) oraz podejmować dyskusję z nieuzasadnionymi z fachowego punktu widzenia ocenami i poglądami. Może te zadania wykonywać samodzielnie lub w toku pracy zespołowej, ponieważ w trakcie zajęć student pracuje zarówno samodzielnie, jak i w grupie projektowej. Potrafi identyfikować różne racje ekonomiczne i społeczne. Potrafi przy budowaniu projektów w mikro- i makroskali przewidywać możliwości oraz skutki (ekonomiczne, społeczne, prawne) ich realizacji.

Student, który wybrał specjalizację Ekonomia Przedsiębiorczości, ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i praktyki działania przedsiębiorstwa. Zna metody analizy rynku, wie, jak funkcjonuje rynek kapitałowy, zna zasady prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Umie ponadto projektować strategie firm w zakresie finansów, marketingu, zarządzania produkcją, zarządzania jakością produktu, zarządzania personelem. Umie dostosować swoje wybory do warunków rynku kapitałowego. Program studiów na specjalizacji Ekonomia Przedsiębiorczości integruje wiedzę specjalistyczną i szeroką, akademicką wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, prawa, finansów i zarządzania oraz dyscyplin komplementarnych. W szczególności, zostaje pogłębiona wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu teorii przedsiębiorstwa, finansów przedsiębiorstw oraz mechanizmów działania rynków (organizacja rynku), w tym także kapitałowych. Dzięki tak skonstruowanemu programowi absolwent jest zdolny do podejmowania różnorodnych wyzwań i specjalistycznych zadań w obszarach działalności przedsiębiorstw, obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, jak i procesy inwestycyjne oraz doradcze. W porównaniu do studiów z zakresu zarządzania dysponuje szerszą wiedzą i umiejętnościami analitycznymi, zwłaszcza w zakresie analiz ilościowych.

Absolwenci są przygotowani do samodzielnego uzupełniania wiedzy i doskonalenia kwalifikacji, jak również do dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz podyplomowych, zwłaszcza w zakresie takich dziedzin jak ekonomia, finanse, zarządzanie, jak i kierunków zajmujących się analizą ilościową w zakresie nauk społecznych lub pokrewnych oraz związanych z funkcjonowaniem procesów integracyjnych np. wdrażaniem programu spójności, migracjami itp. Ponadto, w trakcie studiów studenci mają możliwość korzystania ze stypendiów LLP Erasmus oraz innych programów wymiany międzynarodowej, co pozwala kontynuować własną edukację przynajmniej w wymiarze jednego semestru w uczelniach partnerskich za granicą.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z ekonomii, specjalność ekonomia międzynarodowa
Magisterium z ekonomii, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa
Magisterium z ekonomii, specjalność ekonomia sektora publicznego

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:
 umiejętność wykorzystania zaawansowanej teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 umiejętność budowania statystycznych, finansowych i analitycznych modeli funkcjonowania gospodarek i przedsiębiorstw zaangażowanych w wymianę zagraniczną przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi przetwarzania i analizy danych i oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima
 umiejętność stosowania instrumentów finansowych w inżynierii finansowej międzynarodowej korporacji
 znajomość zasad funkcjonowania instytucji międzynarodowych (WTO, IMF, Bank Światowy), skutków ich polityk i metod rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi
 kompetencje niezbędne do analizy popytu i podaży na światowych rynkach towarowych, finansowych i walutowych
 znajomość prawnych i ekonomicznych ograniczeń w prowadzeniu polityki i działalności gospodarczej w Unii Europejskiej i gospodarce światowej
 znajomość zaawansowanych modeli makroekonomii gospodarki otwartej i oraz umiejętność prognozowania wpływu zjawisk makroekonomicznych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
 znajomość czynników kształtujących międzynarodową konkurencyjność państw i przedsiębiorstw, w tym wynikających z kreacji, absorpcji i międzynarodowej dyfuzji technologii
 umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 19
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 53
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 48

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kons - Konsultacje nieobowiązkowe
kon - Konwersatorium
kurs - Kurs repetytoryjny
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, specjalność ekonomia sektora publicznegoECTSwykćwkonskonkurszal
Analiza ekonomiczna w instytucjach publicznych II4zo
Ekonomia edukacji4zo
Ekonomia opodatkowania4zo
Ekonomia rynku pracy4zo
Ekonomika zdrowia4zo
Ubezpieczenia społeczne5zo
Razem:25

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/