Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia > Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (NW1-EK)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Na studia I stopnia są przyjmowani kandydaci łącznie na 3 kierunki: ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria.

Po pierwszym roku następuje wybór konkretnego kierunku i specjalności studiów:

  • ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa;
  • ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa;
  • finanse, inwestycje i rachunkowość;
  • finanse, inwestycje i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki;
  • informatyka i ekonometria.

Wszyscy studenci studiów I stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Znają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe). Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego), w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto dysponują wiedzą w zakresie innych dyscyplin społecznych, co pozwala zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki. Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia), pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.

Absolwenci WNE studiów I stopnia wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy i potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne i informatyczne), podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy.

Absolwenci dysponują ogólnymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze analitycznym, z wykorzystaniem podstawowych technik informatycznych. Mogą te zadania wykonywać w formie pracy indywidualnej lub zespołowej, bowiem zadania w trakcie zajęć wykonują zarówno indywidualnie, jak i w grupach projektowych. Uczą się sumiennie zdobywać wiedzę i umiejętności oraz poddawać je rzetelnemu ocenianiu, co pozwala wykształcić cechy uczciwego i odpowiedzialnego studenta i pracownika o wysokim poziomie etyki zawodowej.

Dzięki nauce języka obcego, dostępowi do zajęć prowadzonych po angielsku, wyjazdom na stypendia w ramach programu Erasmus i innych umów (uczestniczy w nich co najmniej 1/5 studentów) umożliwiającym studia przez co najmniej 1 semestr w uczelniach zagranicznych, goszczeniu wielu obcokrajowców (ok. 100 studentów każdego roku) absolwent WNE ma podstawy do podejmowania się zadań zawodowych wymagających użycia języka angielskiego, w tym w otoczeniu i w zespole międzynarodowym.

Wszyscy absolwenci – niezależnie od wybranego od II roku studiów kierunku i specjalności - mają wiedzę i umiejętności konieczne do pracy na stanowiskach ekonomistów i finansistów średniego szczebla w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, w instytucjach publicznych, organizacjach non-profit, a ponadto szereg umiejętności szczególnie sprzyjających zatrudnieniu zgodnemu z wiedzą i umiejętnościami wyspecjalizowanymi. W czasie studiów istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do egzaminu EBCL (Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) uznawanego w blisko 30 krajach na świecie, jak i SAS Data Mining Certificate Program.

Absolwenci są też przygotowani do samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji, jak również do dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia w najbardziej wymagających uczelniach krajowych lub zagranicznych. Rozumieją potrzebę systematycznego dostosowywania swoich kompetencji do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i dynamicznie rozwijającej się wiedzy o niej.

Ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa

Wybierając specjalność ekonomia międzynarodowa na kierunku ekonomia studenci mogą liczyć na uzyskanie solidnej podstawowej wiedzy teoretycznej wraz z wysokimi umiejętnościami warsztatowymi z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej. Absolwenci potrafią bowiem analizować problemy ekonomiczne, zarówno w pracy eksperckiej, jak i w zastosowaniach biznesowych przede wszystkim związanych z funkcjonowaniem gospodarek i firm w otoczeniu międzynarodowym (m.in. w zakresie marketingu międzynarodowego, kształtowania pozycji konkurencyjnej firmy w warunkach gospodarki otwartej, analizy biznesowej, czy też praktycznych aspektów transakcji międzynarodowych).

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu wykorzystania specjalistycznych narzędzi analitycznych służących do projektowania i prowadzenia analiz odnoszących się do problemów ekonomii międzynarodowej, zna i rozumie podstawowe teorie i mechanizmy funkcjonowania gospodarki otwartej w ujęciu makroekonomicznym, teorii przepływów handlowych i finansowych, mechanizmów integracji gospodarczej. Zna i rozumie zasady analizowania transakcji międzynarodowych. Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu rynków międzynarodowych (pracy, kapitału, technologii). Rozumie i zna zasady i uwarunkowania prowadzonej polityki gospodarczej w warunkach gospodarki otwartej i współpracy międzynarodowej. Zna i rozumie uwarunkowania instytucjonalne w gospodarce globalnej. Absolwent zna i rozumie uwarunkowania historyczne i geograficzne procesów zachodzących w gospodarce globalnej.

Absolwent specjalności ekonomia międzynarodowa potrafi identyfikować problemy z zakresu ekonomii międzynarodowej. Program zapewnia absolwentom zdobycie umiejętności syntezy oraz krytycznej analizy literatury, umiejętność zebrania oraz obróbki danych statystycznych, zdolność identyfikacji właściwej metody badawczej, konstrukcji modelu, a także umiejętność interpretacji oraz prezentacji uzyskanych wyników badań. Absolwent potrafi krytycznie oceniać stosowane modele i teorie, znając ich założenia i ograniczenia. Potrafi wskazywać na przyczyny i analizować konsekwencje poszczególnych zjawisk w gospodarce globalnej, a także potrafi określić kierunki wzajemnych zależności pomiędzy gospodarkami poszczególnych krajów. Absolwent umie również analizować procesy zachodzące w gospodarce światowej i oceniać ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, potrafi weryfikować poznane teoretyczne zagadnienia ekonomii międzynarodowej z wykorzystaniem danych empirycznych, potrafią posługiwać się dokumentami w rozliczeniach międzynarodowych.

Wymienione cechy pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i dla przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i za granicą. Wiedza i umiejętności związane ze specjalnością ekonomia międzynarodowa pozwalają im zwłaszcza zatrudnić się na stanowiskach wykonawczych, analitycznych lub średniego szczebla menedżerskiego w otoczeniu międzynarodowym, w firmach sektora prywatnego, które konkurują w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej, ale także w sektorze publicznym, świadcząc usługi w zakresie procesu pozyskiwania funduszy strukturalnych. Absolwenci mogą również z powodzeniem rozpocząć ścieżkę własnej działalności gospodarczej.

Ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa

Wybierając specjalność ekonomia przedsiębiorstwa studenci zapoznają się z różnymi aspektami działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej, nabywają praktyczne umiejętności związane z tworzeniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem, a także poznają ekonomiczne (zwłaszcza finansowe) i organizacyjne uwarunkowania działalności firm. Studia dostarczają wiedzę o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, o sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych, jak i o sposobach analizy otoczenia przedsiębiorstwa.

Absolwent specjalności ekonomia przedsiębiorstwa jest zdolny do rozumienia i interpretacji złożonych procesów kształtujących zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje. W szczególności: umie analizować i oceniać nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne procesy zachodzące w przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu, potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy dotyczące gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, czy administracyjnym, opanował podstawowe narzędzia ilościowej analizy ekonomicznej oraz podstawowe metody badań społecznych, potrafi wykorzystywać narzędzia analizy finansowej i strategicznej przedsiębiorstw, badać ich potencjał rynkowy oraz inwestycyjny.

Dogłębna wiedza i zrozumienie fundamentów działalności przedsiębiorstwa idzie w parze z wyposażeniem absolwenta w zestaw umiejętności analitycznych służących stawianiu diagnoz i znajdowaniu optymalnych rozwiązań dla problemów przedsiębiorstw. Absolwent studiów I stopnia specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa umie przeprowadzać analizy ekonomiczne w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne).

Dzięki opanowaniu podstawowych narzędzi ilościowej analizy ekonomicznej (wybrane metody ekonometryczne i statystyczne) oraz podstawowe metody badań społecznych, posiada umiejętności związane z tworzeniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem podbudowane umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy.

Absolwent specjalności ekonomia przedsiębiorstwa umie rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy dotyczące gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, czy administracyjnym. Poza analizą bieżącej sytuacji w przedsiębiorstwie absolwent potrafi wykorzystywać narzędzia analizy finansowej i strategicznej przedsiębiorstw, badać ich potencjał rynkowy oraz inwestycyjny w celu tworzenia możliwie trafnych prognoz.

Wiedza i umiejętności związane ze specjalnością ekonomia przedsiębiorstwa pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów analizujących różne aspekty działalności przedsiębiorstwa i dla przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie zwłaszcza na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerów średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych (m.in. pracownicy działów finansowych, analitycy biznesowi, kontrolerzy finansowi), instytucjach finansowych oraz konsultingowych (np. przy analizie rynków, restrukturyzacji przedsiębiorstw, doradztwie finansowym, czy pozyskiwaniu funduszy unijnych), jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach non-profit. Ponadto, absolwenci dysponują niezbędną wiedzą do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Finanse, inwestycje i rachunkowość

Wybierając kierunek finanse, inwestycje i rachunkowość studenci mogą liczyć na uzyskanie zaawansowanej wiedzy na temat rynków finansowych i ich miejsca w gospodarce rynkowej. Zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: funkcje i instytucje systemu finansowego, instrumenty rynku finansowego, ocena dochodowości instrumentów finansowych, analiza ryzyka działalności gospodarczej, kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, teoria portfelowa, modele rynku kapitałowego.

Absolwent tego kierunku ma wiedzę związaną z bankowością centralną oraz komercyjną, polityką pieniężną, rynkami finansowymi, systemami płatności międzybankowych, funkcjonowaniem organizacji stabilizujących systemy bankowe (nadzorem bankowym oraz bankowym funduszem gwarancyjnym), zarządzaniem płynnością i zarządzaniem aktywami, a także podstawami systemu nadzoru. Zapozna się też z głównymi produktami banków komercyjnych, podstawami rachunkowości bankowej, analizą bilansu i rachunku nakładów-wyników, w tym analizy ryzyka i efektywności a także podstawowymi elementami strategii rynkowych/biznesowych banku ze szczególnym uwzględnieniem działań o charakterze promocyjno-marketingowym. Wie, jaki jest bieżący stan wiedzy związanej z ekonomią ubezpieczeń, zasadami rachunkowości ubezpieczeniowej oraz instrumentami regulacji rynku ze szczególnym uwzględnieniem reformy Solvency II. Zna istotę ryzyka ubezpieczeniowego oraz usługi ubezpieczeniowej.

Ważnym efektem kształcenia jest znajomość zasad rachunkowości i analizy bilansu i rachunku zysków i strat, w tym wiedza, co obejmują i jak są wyceniane poszczególne pozycje bilansu i rachunku zysków i strat. Absolwent umie analizować kategorie kosztów i przychodów oraz zna zasady konsolidacji sprawozdań finansowych oraz powiązania między jednostkami grupy kapitałowej, procedury konsolidacji sprawozdań finansowych oraz główne metody wyceny przedsiębiorstw.

Poza umiejętnościami pozyskanymi na zajęciach podstawowych (m.in. takimi, jak zastosowanie modeli i teorii ekonomicznych do analizy zjawisk ekonomicznych) na zajęciach kierunkowych absolwent umie dokonać wyceny akcji i obligacji, ocenić ryzyko działalności gospodarczej i finansowej, oszacować koszty obsługi długu, rentowność instrumentów finansowych, będzie w stanie przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zna kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych i umie ich dokonywać, korzystać z instrumentów finansowych, zarządzać ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Absolwent jest w stanie przeprowadzić analizę zjawisk związanych z polityką pieniężną, sprawnie poruszać się w zagadnieniach systemów płatniczych oraz nadzoru bankowego, a także potrafi umiejscowić i opisać rolę banków komercyjnych w systemie finansowym, zna i rozumie teoretyczne podstawy mikroekonomiczne ich funkcjonowania, w tym średniozaawansowane modele opisujące ich działalność.

Absolwent rozumie również podstawy teorii zarządzania przedsiębiorstwem bankowym. Ma wiedzę nt. głównych produktów bankowych, umie przeanalizować podstawowe dokumenty finansowe banków komercyjnych, w tym bilans, zna i rozumie różne strategie rynkowe (biznesowe) tych podmiotów. Umie także analizować praktyczne opracowania, dotyczące bankowości komercyjnej, a także prostsze artykuły teoretyczne (i inną literaturę) z tej dziedziny.

W dziedzinie ubezpieczeń potrafi dokonać kalkulacji składki, wyliczyć rezerwy ubezpieczyciela oraz dokonać reasekuracji ryzyk na rynkach ubezpieczeń życiowych, finansowych oraz przedsiębiorstw.

W zakresie księgowości i rachunkowości potrafi wyjaśnić skąd pochodzą (na skutek jakich operacji gospodarczych) pozycje bilansu i rachunku zysków i strat. Może zaksięgować i ewidencjonować typowe operacje gospodarcze, sporządzić bilans otwarcia i zamknięcia oraz rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, wycenić poszczególne składniki aktywów i pasywów, obliczyć wynik finansów, rozpoznać powiązania pomiędzy poszczególnymi pozycjami bilansu i rachunku zysków i strat. Absolwent potrafi wyceniać pozycje sprawozdań finansowych, analizować i wyjaśniać skutki zmiany wartości aktywów i pasywów na dzień bilansowy, sporządzać sprawozdanie finansowe skonsolidowane (bilans i rachunek zysków i strat), przeprowadzać test na utratę wartości aktywów oraz kalkulować ich utratę, ustalać wartość firmy a także sporządzać wycenę przedsiębiorstwa metodą DCF i metodami mnożnikowymi.

Wyjątkowość tych studiów polega na połączeniu specjalistycznego i dopracowanego programu studiów oraz profesjonalnej kadry naukowej mającej doświadczenia zawodowe w instytucjach finansowych, centralnych, badaniach naukowych a także w pracy dydaktycznej ze studentami. Program studiów kładzie nacisk na intensywne poznanie zarówno podstawowych narzędzi finansisty i analityka (m.in. rozbudowane kursy mikroekonomii, makroekonomii, finansów, statystyki, ekonometrii), jak i zaawansowanych mechanizmów rządzących zarówno gospodarką realną, jak i finansami (teorii wymiany międzynarodowej, makroekonomia gospodarki otwartej, bankowości, rachunkowości, ubezpieczeń).

Wiedza i umiejętności kierunkowe przygotują przede wszystkim do pracy w instytucjach finansowych (bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych), przedsiębiorstwach, centralnych jednostkach administracji publicznej, instytutach badawczych, instytucjach edukacyjnych, a także we własnej firmie. Uzyskane podstawy teoretyczne, jak również znajomość praktycznego zastosowania metod analitycznych, wybranych narzędzi ekonometrycznych oraz rachunkowości mogą znaleźć swoje zastosowanie w pracy na stanowiskach ekonomistów, analityków, handlowców, księgowych. Absolwenci finansów i rachunkowości, z wykształceniem wyższym, z trzyletnią praktyką w księgowości otrzymują certyfikat Ministerstwa Finansów, który daje uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (szczególnie ważne dla zainteresowanych karierą głównego księgowego lub prowadzeniem własnego biura rachunkowego).

Specjalność: finanse publiczne i podatki

Sektor publiczny jest niezwykle ważnym aktorem współczesnych gospodarek. Decyduje o wydatkach (stanowiących około 40% PKB w krajach rozwiniętych), które finansuje wprowadzając obowiązkowe daniny publiczne - podatki. Poprzez te działania, jak również kształtowanie prawa oddziałuje na wszystkie podmioty w gospodarce. Zrozumienie finansów publicznych jest niezbędne dla sprawnego poruszania się we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej. Szczególną rolę odgrywają tu podatki. To, jak są ukształtowane będzie wpływać zarówno na stabilność budżetów publicznych, ale również na decyzje podmiotów prywatnych.

Program specjalności finanse publiczne i podatki zbudowany jest w ten sposób, że student poznaje perspektywę funkcjonowania zarówno podmiotów finansów publicznych, jak i prywatnych. Dzięki temu otrzymuje całkowity obraz rzeczywistości gospodarczej, w której finanse te są współzależne. Kompetencje absolwenta pozwolą mu podjąć pracę w sektorze prywatnym i publicznym, dając jednocześnie unikalną wiedzę o wzajemnym oddziaływaniu sektorów.

Absolwent tej specjalności będzie posiadał umiejętności: właściwego korzystania z praw i obowiązków podatnika, w tym dokonywania optymalizacji podatkowych, znajomości polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, zarządzania finansami podmiotów publicznych i prywatnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zarządczych, rozumienia i właściwego stosowania prawa gospodarczego.

Studia pierwszego stopnia, w ramach przedmiotów podstawowych dają studentowi wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i umiejętność prowadzenia analiz ekonomicznych (z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i ekonometrycznych oraz metod matematycznych w ekonomii). Z kolei w ramach przedmiotów kierunkowych koncentrują się na wyposażeniu studenta w praktyczną wiedzę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, podatkami, zarządzaniem i budżetowaniem w sektorze prywatnym i publicznym.

Specjalność finanse publiczne i podatki przeznaczona jest w szczególności dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z podatkami - projektowaniem i oceną rozwiązań podatkowych, audytem, doradztwem podatkowym, optymalizacją podatkową przedsiębiorstw. Jednocześnie wiedza i umiejętności, w jakie wyposażeni będą absolwenci specjalności pozwolą im podjąć pracę zarówno w podmiotach sektora publicznego jak i prywatnego np.:

- w przedsiębiorstwach i bankach, które realizują usługi na zamówienie sektora publicznego;

- w firmach doradczych, wspierających współpracę podmiotów prywatnych i publicznych;

- w jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej, a także międzynarodowej).

Celem kształcenia w ramach specjalności finanse publiczne i podatki jest ukształtowanie u absolwenta postawy świadomego obywatela, aktywnego uczestnika życia społecznego i gospodarczego. Ta postawa oznacza m.in. świadomość konieczności stałego pogłębiania swojej wiedzy. Pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych prowadzą szereg badań naukowych związanych z finansami i zarządzaniem w sektorze publicznym, podatkami, zależnościami między prawem a działalnością gospodarczą. W programie studiów będzie wykorzystany dorobek tych badań. Zainteresowani studenci będą mogli współuczestniczyć w pracach badawczych.

Informatyka i ekonometria

Studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria kształcą wysoko wyspecjalizowanych analityków danych empirycznych. Studia te są wyjątkowo ciekawe i otwierają szeroką gamę możliwości dalszej specjalizacji. Są one atrakcyjną propozycją dla osób pragnących zdobyć wiedzę z kilku pozornie odległych dziedzin, począwszy od ekonomii, zarządzania i finansów, poprzez informatykę, matematykę, a na ekonometrii i metodach ilościowych kończąc.

Absolwenta wyróżnia szczególnie ceniona na rynku pracy umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z kompleksowym podejściem do analizy danych empirycznych, a także umiejętność pogłębiania zdobytej już wiedzy i doskonalenia kwalifikacji zdobytych podczas studiów.

Absolwent posiada wiedzę, indywidualnie dobrane kompetencje społeczne oraz umiejętności niezbędne do pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych, w działach analitycznych największych instytucji rynku finansowego i ubezpieczeniowego.

Absolwent tych studiów zna metody i narzędzia wykorzystywane w pracy analityka danych empirycznych. Absolwent zna klasyczne i nowoczesne metody ilościowe, a także narzędzia informatyczne, obliczeniowe i ekonometryczne stosowane w procesie analizy danych empirycznych. Zna metody pozyskiwania i przetwarzania danych do badania.

Jednocześnie zna i rozumie makroekonomiczne teorie opisujące funkcjonowanie gospodarki, teorie przepływów handlowych i finansowych, mechanizmy przepływów czynników produkcji i mechanizmy funkcjonowania rynków międzynarodowych. Zna i rozumie mikroekonomiczne teorie wraz z założeniami, w tym teorię konsumenta, teorię preferencji, teorię producenta, teorię kosztów oraz teorię gier. Zna również mechanizmy rynku finansowego, funkcje i instytucje systemu finansowego, instrumenty rynku finansowego. Zna i rozumie teorię portfelową, modele rynku kapitałowego, nowoczesne instrumenty finansowe, w tym kontrakty terminowe, opcje oraz swapy.

Absolwent zna i rozumie podstawowe narzędzia matematyczne. Ma wiedzę o technikach algebry liniowej i analizy matematycznej, które stosuje się w statystyce, ekonometrii, mikro- i makroekonomii, finansach i ubezpieczeniach, a także do budowania matematycznych modeli optymalizacji decyzji. Student zna rachunek różniczkowy, rachunek całkowy, rachunek macierzowy oraz rachunek prawdopodobieństwa, które wykorzystuje w badaniach ilościowych. Posiada wiedzę z zakresu metod i algorytmów optymalizacji matematycznej oraz z zakresu równań różniczkowych. Zna metody statystycznej i ekonometrycznej analizy danych wielowymiarowych, w szczególności metody opisujące strukturę zbioru danych i zależności między nimi, a także metody predykcji i estymacji błędu. Student ma wiedzę o podstawowych pojęciach i narzędziach wykorzystywanych w analizie i prognozowaniu szeregów czasowych. Zna programy do obliczeń statystycznych i ekonometrycznych, z których najważniejsze to STATA, R, Matlab, SAS, SPSS oraz EVIEWS.

Absolwent zna też zaawansowane techniki informatyczne stosowane do rozwiązywania różnorodnych problemów z zakresu analizy ekonomicznej, zna metody zarządzania danymi i mechanizmy wspomagające ich obróbkę., zna i rozumie podstawowe konstrukcje i pojęcia programistyczne używane w strukturalnych językach programowania. Zna postawy języków programowania C, C++ oraz SQL. Student zna rolę i zastosowania systemów informatycznych w gospodarce. Zna podstawowe techniki projektowania systemów informatycznych. Rozumie rolę informacji jako kategorii ekonomicznej oraz problematykę tworzenia rynków w przestrzeni elektronicznej.

Absolwent także zna modele ryzyka ubezpieczeniowego. Zna rachunek aktuarialny, metody stosowane do wyceny składek w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych, a także modele podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Student zna podstawowe modele matematyki finansowej i aktuarialnej.

Dzięki wspomnianej wiedzy absolwent posiada umiejętność doboru modelu statystycznego, ekonometrycznego, a także metody estymacji do analizowanego problemu oraz zbioru danych empirycznych. Umie wykorzystać metody ekonometryczne do identyfikacji związków między zmiennymi oraz zweryfikować hipotezy teoretyczne na podstawie danych. Umie zastosować pakiet statystyczny STATA oraz inne wybrane narzędzia obliczeniowe (SPSS, SAS, MATLAB, R).

Absolwent potrafi zastosować modele i teorie makroekonomiczne oraz mikroekonomiczne w badaniu empirycznym, uwzględniając ich założenia i specyficzne ograniczenia wynikające z niepełnej informacji. Potrafi dokonać wyceny akcji i obligacji, ocenić ryzyko finansowe firmy, ocenić rentowność.

Absolwent rozwiązując problemy ekonomiczne, umie stosować narzędzia matematyczne, metody statystycznej i ekonometrycznej analizy danych wielowymiarowych, analizować i prognozować szeregi czasowe, a także umie stosować zaawansowane techniki informatyczne w analizie ekonomicznej, w tym potrafi wykorzystać umiejętność programowania do analizowania procesów ekonomicznych. Absolwent potrafi tworzyć proste programy w języku C++. Potrafi również je testować, poprawiać błędy i dokonywać ich modyfikacji. Potrafi opracować algorytm, który rozwiązuje postawione zadanie. Umie posługiwać się językiem stosowanym do projektowania systemów informatycznych.

Absolwent umie dobrać metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych. Potrafi wykorzystać narzędzia matematyczne i obliczeniowe do wyceny ryzyka ubezpieczeniowego. Student umie obliczyć wysokość składki i poziom rezerwy w ubezpieczeniu indywidualnym i grupowym.

Studia umożliwiają nabycie wiedzy z zakresu matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, a także teorii ryzyka, czyli dziedzin stanowiących podstawę edukacji aktuarialnej. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia pozwala ona zdobyć uprawnienia aktuariusza i pracę w prestiżowych instytucjach rynku ubezpieczeniowego na stanowiskach menadżerskich. Wydział Nauk Ekonomicznych UW jest najpoważniejszym w Polsce ośrodkiem akademickim umożliwiającym edukację aktuarialną.

Te cechy pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i dla przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i za granicą. Absolwent kierunku informatyka i ekonometria jest należycie przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych w podstawowym zakresie. Absolwent posiada również umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności doradczej, wymagającej kwalifikacji analitycznych oraz znajomości narzędzi informatycznych i ekonometrycznych. Jest więc też przygotowany do podjęcia pracy nie tylko w instytucjach finansowych, ale również w firmach, które prowadzą badania marketingowe.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z informatyki i ekonometrii
Licencjat z ekonomii, specjalność ekonomia międzynarodowa
Licencjat z ekonomii, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa
Licencjat z ekonomii, specjalność ekonomia sektora publicznego,
Licencjat z finansów, inwestycji i rachunkowości
Licencjat z finansów, inwestycji i rachunkowości, specjalność finanse publiczne i podatki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw lub egzamin centralny

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta:
 umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, badań operacyjnych, metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
 umiejętność wykorzystania teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
 wiedza z zakresu funkcjonowania międzynarodowych rynków kapitału, pracy i rynków walutowych
 zrozumienie i umiejętność praktycznego zastosowania do analiz empirycznych modeli handlu zagranicznego, produkcji międzynarodowej i finansów międzynarodowych
 znajomość i umiejętność wykorzystania instrumentów służących do rozliczania transakcji na rynkach zagranicznych
 znajomość i umiejętność analizy procesów integracji walutowej i gospodarczej i ich skutków dla podmiotów prywatnych i publicznych; znajomość reguł działania międzynarodowych instytucji gospodarczych
 umiejętność przeprowadzania analizy biznesowej w sektorze publicznym i prywatnym oraz kwalifikacje w zakresie rachunkowości i zarządzania przydatne do podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach działających na rynkach zagranicznych
 umiejętność tworzenia raportów i komunikatywnego prezentowania wyników samodzielnych analiz, także w języku angielskim
 umiejętność planowania, dobra organizacja pracy własnej oraz zespołowej, zdolność do szybkiego samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji
 znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 ECTS, sześć semestrów
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 84,5
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 27
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 67,5
Informacja o praktykach: konieczne do odbycia w wymiarze nie mniej niż 120h (3 tygodnie), 3 ECTS

Uzyskane w trakcie praktyk kompetencje: Student wie, jakie zastosowania w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych ma wiedza teoretyczna i analityczna uzyskana na zajęciach uniwersyteckich i potrafi ją wykorzystać. Wie, jak funkcjonuje środowisko zawodowe dla absolwentów kierunków ekonomicznych i finansowych i zna struktury organizacyjne występujące w firmach, zasady organizacji ich pracy, podział kompetencji, procedury, proces planowania pracy i formy jej kontroli. Student umie dostosować pracę własną do wymagań środowiska zawodowego, potrafi doskonalić organizację pracy własnej i zespołowej, efektywnie zarządzać czasem, ponosić odpowiedzialność za powierzone zadania, sumiennie je wykonywać. Umie podjąć działania zawodowe w organizacji indywidualne i grupowo, potrafi zachowywać się przedsiębiorczo w trakcie podejmowania pracy, potrafi w niej się skutecznie komunikować. Umie identyfikować problemy zawodowe w miejscu pracy i oceniać swoje kompetencje z perspektywy ich rozwiązywania.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kons - Konsultacje nieobowiązkowe
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
kurs - Kurs repetytoryjny
praktyka - Praktyka
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Trzeci rok, kierunek finanse, inwestycje i rachunkowośćECTSwykćwkonskonkintkurspraktykazal
Bankowość centralna1330e
Bankowość komercyjna330e
Ubezpieczenia2 lub 430zo
Warsztaty finansowe4 lub 3zo
Praktyki23120z
Ekonometria37303020e
Instrumenty finansowe330zo
Teoria wymiany międzynarodowej6 lub 5303020e
Zarządzanie5 lub 460e
Lektoraty dla studiów licencjackich - Ekonomia oraz MSEMen8
Razem:27210603040120
Trzeci rok, specjalność ekonomia przedsiębiorstwaECTSwykćwkonskonkintkurspraktykazal
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie530e
Decyzje w przedsiębiorstwach: kształtowanie rynku430e
Gry biznesowe430zo
Praktyki13120z
Ekonometria27303020e
Instrumenty finansowe330zo
Teoria wymiany międzynarodowej6 lub 5303020e
Zarządzanie5 lub 460e
Lektoraty dla studiów licencjackich - Ekonomia oraz MSEMen8
Razem:341206012040120

1 - lub Praktyki lub Praktyki lub Praktyki lub Praktyki

2 - lub Ekonometria lub Ekonometria

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/