Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Energetyka i chemia jądrowa > Energetyka i chemia jądrowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Energetyka i chemia jądrowa, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-ECHJ)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc: 3, w tym: 2 miejsca dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników z dotychczasowych studiów oraz 1 miejsce dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie egzaminu.

Studia prowadzone są w języku polskim.

 • Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne
 • Liczba semestrów: 4
 • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 120
 • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
 • Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1 oraz na Wydziale Fizyki, przy ulicy Pasteura 5.
 • Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa nie jest wymagane ukończenie studiów I stopnia na tym kierunku, konieczny jest jedynie licencjat z chemii, fizyki lub nauk pokrewnych, zdobyty na dowolnej uczelni.

Na studiach II stopnia dostępne są dwie ścieżki kształcenia:

 • Fizyka u podstaw Energetyki Jądrowej

Ścieżka ta obejmuje głównie zagadnienia fizyki reaktorowej, jak neutronika i zagadnienia cieplno-przepływowe oraz zaawansowanej fizyki jądrowej. W toku studiów odbędą się ćwiczenia laboratoryjne przy reaktorze jądrowym oraz pracę z symulatorami reaktora i oprogramowaniem do symulacji procesów zachodzących w reaktorze.

 • Chemia Jądrowa

Ścieżka chemiczna obejmuje zagadnienia z obszaru energetyki jądrowej, chemii analitycznej izotopów promieniotwórczych, zaawansowanej fizyki jądrowej, wykorzystania źródeł promieniotwórczych w nauce, przemyśle i medycynie jak również problemy bezpieczeństwa jądrowego, w tym kwestie bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego oraz sposoby postępowania w sytuacji kryzysowej związanej z wypadkami radiacyjnymi.

Wyboru specjalności dokonuje się po pierwszym semestrze. Na obu ścieżkach student ma dużą swobodę wyboru przedmiotów.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa:

 • posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizyki, chemii i medycyny jądrowej;
 • jest merytorycznie przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych i naukowych z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych, zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej, w tym także badań środowiskowych;
 • posiada umiejętność rozumienia działania urządzeń jądrowych: reaktorów jądrowych, akceleratorów;
 • posiada praktyczną umiejętność detekcji promieniowania jonizującego, obsługi urządzeń dozymetrycznych, umiejętność oceny zagrożenia promieniowaniem jonizującym oraz znajomość sposobów ograniczania narażenia;
 • umie pozyskiwać i opracowywać dane empiryczne, potrafi je wizualizować i interpretować, posiada umiejętność korzystania z literatury naukowej i technicznej, baz danych jądrowych;
 • potrafi skutecznie komunikować się ze specjalistami oraz niespecjalistami w zakresie fizyki, chemii, nauk i technik jądrowych oraz dziedzin pokrewnych, nawiązując dyskusję naukową lub przyczyniając się do popularyzacji wiedzy.
 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych oraz radiochemicznych.

Uzyskana wiedza pozwoli absolwentowi na podjęcie pracy w instytucjach związanych z wykorzystaniem energetyki jądrowej, chemii jądrowej, radioanalityką, medycyną jądrową oraz na kontynuowanie nauki, w tym podjęcia studiów 3 stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z energetyki i chemii jądrowej

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów Energetyka i Chemia Jądrowa II stopień.
Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pogłębioną analizę zagadnień z zakresu fizyki, chemii, nauk i technik jądrowych. Potrafi przedstawić zagadnienia z zakresu fizyki reaktorowej oraz cyklu paliwowego. Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej Zna uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową i dydaktyczną.

Wiedza, absolwent zna i rozumie:
- fizykę i chemię na poziomie zaawansowanym, a także zna ich historyczny rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości;
- pogłębione pojęcia w zakresie zaawansowanej matematyki i metod matematycznych
zasady bezpieczeństwa pracy z izotopami promieniotwórczymi;
- zaawansowane techniki doświadczalne i obserwacyjne; jest zaznajomiony z działaniem aparatury naukowej, badawczej oraz częściowo aparatury przemysłowej wykorzystującej techniki jądrowe;
- zaawansowane pojęcia z fizyki i chemii w zakresie nauk i technik jądrowych;
- aktualne kierunki rozwoju i najnowszych odkryć w dziedzinie fizyki, chemii oraz nauk i technik jądrowych;
- obecnie obowiązujące prawo atomowe;
- podstawowe pojęcia z fizyki reaktorowej i z chemii cyklu paliwowego;
- zagadnienia fizyczne związane z funkcjonowaniem reaktora jądrowego

Umiejętności, absolwent potrafi:
- zaplanować i wykonać obserwacje, doświadczenia, i obliczenia z zakresu fizyki, chemii oraz dotyczące nauk i technik jądrowych;
- współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierownicze
- krytycznie ocenić wyniki doświadczeń i obliczeń teoretycznych oraz przeprowadzić analizę ich dokładności;
- znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach;
- zastosować zdobytą wiedzę, umiejętności oraz metodykę fizyki i chemii do rozwiązywania problemów z dziedzin pokrewnych;
- przedstawić wiedzę, wyniki badań i odkrycia naukowe w sposób jasny i systematyczny trafnie rozpoznając i uwypuklając najważniejsze aspekty rozważanego zagadnienia oraz prezentując przyjętą metodologię a także omawiając znaczenie uzyskanych wyników na tle innych podobnych badań;
- skutecznie komunikować się ze specjalistami oraz niespecjalistami w zakresie fizyki, chemii, nauk i technik jądrowych oraz dziedzin pokrewnych, nawiązując dyskusję naukową lub przyczyniając się do popularyzacji wiedzy;
- przygotować różne prace pisemne, w tym plakat, opis, artykuł oraz średniozaawansowaną rozprawę naukową z zakresu fizyki, chemii, nauk i technik jądrowych oraz dziedzin pokrewnych, w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem komputerowych narzędzi składania tekstu oraz graficznej wizualizacji wyników

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:
- ciągłego dokształcania się oraz samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze, także obcojęzycznej;
- odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;
- prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania związanych z wykonywaniem zawodu dylematów, zarówno natury merytorycznej, jak i metodycznej, organizacyjnej oraz etycznej;
- systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania i poszerzania wiedzy ze świadomością zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z internetu;
- świadomej odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji;
- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;
- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/