Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Energetyka i chemia jądrowa > Energetyka i chemia jądrowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Energetyka i chemia jądrowa, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-ECHJ)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc: 3, w tym: 2 miejsca dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników z dotychczasowych studiów oraz 1 miejsce dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie egzaminu.

Studia prowadzone są w języku polskim.

 • Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne
 • Liczba semestrów: 4
 • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 120
 • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
 • Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1 oraz na Wydziale Fizyki, przy ulicy Pasteura 5.
 • Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa nie jest wymagane ukończenie studiów I stopnia na tym kierunku, konieczny jest jedynie licencjat z chemii, fizyki lub nauk pokrewnych, zdobyty na dowolnej uczelni.

Na studiach II stopnia dostępne są dwie ścieżki kształcenia:

 • Fizyka u podstaw Energetyki Jądrowej

Ścieżka ta obejmuje głównie zagadnienia fizyki reaktorowej, jak neutronika i zagadnienia cieplno-przepływowe oraz zaawansowanej fizyki jądrowej. W toku studiów odbędą się ćwiczenia laboratoryjne przy reaktorze jądrowym oraz pracę z symulatorami reaktora i oprogramowaniem do symulacji procesów zachodzących w reaktorze.

 • Chemia Jądrowa

Ścieżka chemiczna obejmuje zagadnienia z obszaru energetyki jądrowej, chemii analitycznej izotopów promieniotwórczych, zaawansowanej fizyki jądrowej, wykorzystania źródeł promieniotwórczych w nauce, przemyśle i medycynie jak również problemy bezpieczeństwa jądrowego, w tym kwestie bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego oraz sposoby postępowania w sytuacji kryzysowej związanej z wypadkami radiacyjnymi.

Wyboru specjalności dokonuje się po pierwszym semestrze. Na obu ścieżkach student ma dużą swobodę wyboru przedmiotów.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa:

 • posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizyki, chemii i medycyny jądrowej;
 • jest merytorycznie przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych i naukowych z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych, zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej, w tym także badań środowiskowych;
 • posiada umiejętność rozumienia działania urządzeń jądrowych: reaktorów jądrowych, akceleratorów;
 • posiada praktyczną umiejętność detekcji promieniowania jonizującego, obsługi urządzeń dozymetrycznych, umiejętność oceny zagrożenia promieniowaniem jonizującym oraz znajomość sposobów ograniczania narażenia;
 • umie pozyskiwać i opracowywać dane empiryczne, potrafi je wizualizować i interpretować, posiada umiejętność korzystania z literatury naukowej i technicznej, baz danych jądrowych;
 • potrafi skutecznie komunikować się ze specjalistami oraz niespecjalistami w zakresie fizyki, chemii, nauk i technik jądrowych oraz dziedzin pokrewnych, nawiązując dyskusję naukową lub przyczyniając się do popularyzacji wiedzy.
 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych oraz radiochemicznych.

Uzyskana wiedza pozwoli absolwentowi na podjęcie pracy w instytucjach związanych z wykorzystaniem energetyki jądrowej, chemii jądrowej, radioanalityką, medycyną jądrową oraz na kontynuowanie nauki, w tym podjęcia studiów 3 stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z energetyki i chemii jądrowej

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

I) 8 najważniejszych efektów kształcenia
1) Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii, a także zna jej historyczny rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości.
2) Potrafi budować modele matematyczne, a także samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody.
3) Zna zaawansowane techniki doświadczalne i obserwacyjne; jest zaznajomiony z działaniem aparatury naukowej, badawczej oraz częściowo aparatury przemysłowej wykorzystującej techniki jądrowe.
4) Posiada pogłębioną wiedzę z fizyki i chemii w zakresie nauk i technik jądrowych.
5) Potrafi zaplanować i wykonać obserwacje, doświadczenia, i obliczenia z zakresu fizyki, chemii oraz dotyczące nauk i technik jądrowych.
6) Potrafi krytycznie ocenić wyniki doświadczeń i obliczeń teoretycznych oraz przeprowadzić analizę ich dokładności.
7) Umie zastosować zdobytą wiedzę, umiejętności oraz metodykę fizyki i chemii do rozwiązywania problemów z dziedzin pokrewnych.
8) Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga związane z wykonywaniem zawodu dylematy, zarówno natury merytorycznej, jak i metodycznej, organizacyjnej oraz etycznej.
II) Wymiar studiów w punktach ECTS: 120, liczba semestrów: 4.
III) Odniesienie do standardu kształcenie nauczycieli - nie dotyczy.
IV) Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 47 ECTS; zajęcia o charakterze praktycznym (w tym laboratoria, ćwiczenia rachunkowe i zajęcia projektowe): 87,5 ECTS; zajęcia modułowe do wyboru: 87 ECTS.
V) Informacja o praktykach - brak praktyk.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/