Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ekonomia (Economics) > Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim)

Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim) (S2-EC)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Po sporządzeniu listy rankingowej Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia.

Celem kształcenia w ramach specjalności International Economics jest wyposażenie absolwentów w dogłębną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej oraz integrację z głównym nurtem nauki światowej, w którym język angielski jest podstawowym środkiem komunikacji. Studia na specjalności International Economics są jedynym programem zaawansowanych studiów z ekonomii międzynarodowej w Polsce prowadzonym w języku angielskim, będącym odpowiednikiem programów oferowanych na czołowych uczelniach w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych i jedynym programem na WNE UW, w ramach którego istnieje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Absolwenci potrafią biegle posługiwać się językiem angielskim, również w zakresie terminologii fachowej używanej w ekonomii i biznesie międzynarodowym.

Specjalność łączy w sobie cechy zarówno programu badawczego, jak i zawodowego w zależności od obranej ścieżki specjalizacji. Badawczy wymiar programu zapewnia jego uczestnikom skrócenie ścieżki prowadzącej do doktoratu. Absolwenci potrafią formułować i rozwiązywać problemy ekonomiczne, zarówno w przyszłej pracy naukowej, eksperckiej, jak i w zastosowaniach biznesowych, przede wszystkim związanych z funkcjonowaniem gospodarek i firm w otoczeniu międzynarodowym. Międzynarodowy wymiar programu, przejawiający się, m.in, w codziennych interakcjach z cudzoziemcami sprawia, że uczestnicy programu od samego początku są przyzwyczajeni do pracy w wielokulturowym otoczeniu.

Studia oferują przedmioty (takie jak: International Trade Theory, International Labour Migration, Theory of Economic Integration), które w sposób zaawansowany pogłębiają wiedzę studentów z obszarów kluczowych dla teorii funkcjonowania gospodarki otwartej i wprost nawiązują do najnowszych osiągnięć w światowej literaturze przedmiotu. Dzięki nim student posiada pogłębioną wiedzę ogólną z zaawansowanej ekonomii, jej teorii i metod analitycznych (w obrębie mikroekonomii głównie w zakresie teorii gier i równowagi ogólnej, w obrębie makroekonomii głównie w zakresie problemów wzrostu gospodarczego, cykliczności, problemów monetarnych), ma dostęp do najnowszej wiedzy specjalistycznej z dziedziny ekonomii międzynarodowej m.in. zna i rozumie podstawowe teorie i mechanizmy funkcjonowania gospodarki otwartej w ujęciu makroekonomicznym, zaawansowanej teorii przepływów handlowych i finansowych, mechanizmów integracji gospodarczej, przepływów czynników produkcji i lokalizacji działalności gospodarczej na świecie. Zna i rozumie zasady analizowania transakcji międzynarodowych, funkcjonowania rynków międzynarodowych, polityki gospodarczej w warunkach gospodarki otwartej i współpracy międzynarodowej etc.

Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu wykorzystania specjalistycznych narzędzi analitycznych (metod matematycznych, mikroekonometrii i makroekonomometrii) służących do prowadzenia własnych badań.

Studia służą wypromowaniu postawy otwartości intelektualnej, kreatywności i elastyczności, zdolności do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji, czyli cech szczególnie cenionych na rynku pracy. Szczególną wartością jest wykształcenie w studentach elastycznych postaw profesjonalnych, charakteryzujących się przedsiębiorczością i innowacyjnością, umiejętnością dostosowania się do zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym, pracy samodzielnej i w zespołach.

Studia przygotowują studentów tej specjalności do kariery na szczeblach kierowniczych i eksperckich, w kraju i za granicą, zwłaszcza w zawodach wysoko wyspecjalizowanych analityków, specjalistów i konsultantów z dziedziny funkcjonowania handlu i finansów międzynarodowych. Szeroka znajomość teorii ekonomicznej oraz trendów we współczesnej gospodarce w skali międzynarodowej otwiera przed nimi możliwości zatrudnienia, zarówno w administracji publicznej (współudział w kształtowaniu polityki gospodarczej, tworzenie i ewaluacja projektów gospodarczych), jak i w organizacjach pozarządowych oraz dynamicznie rozwijających się firmach konsultingowych. Solidne podstawy edukacji pozwalają także studentom na skuteczne podejmowanie własnej działalności gospodarczej.

Przyszłe zatrudnienie studentów może być umiejscowione:

 • na stanowiskach wyższego szczebla menedżerskiego w sektorze prywatnym,
 • w sektorze prywatnym na stanowiskach ekspertów, doradców, konsultantów i wyspecjalizowanych analityków,
 • w instytucjach projektujących, wdrażających programy i realizujących wspólne polityki Unii Europejskiej,
 • w międzynarodowych instytucjach (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, OECD, instytucje Unii Europejskiej), w placówkach analityczno-badawczych w kraju i za granicą.

Więcej informacji: strona programu

   Koordynatorzy ECTS:

   Przyznawane kwalifikacje:

   Magisterium z ekonomii, specjalność International Economics

   Dalsze studia:

   studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

   Warunki przyjęcia

   dyplom licencjata lub równoważny

   Efekty kształcenia

   Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:
    umiejętność wykorzystania zaawansowanej teorii mikro i makroekonomicznej do modelowania procesów społeczno-ekonomicznych w oparciu o metodę naukową
    umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki, zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych połączona z umiejętnością wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima, Eviews do przeprowadzania zaawansowanej ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych
    Rozumienie funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych i walutowych, wyceny i zastosowania instrumentów finansowych w inżynierii finansowej międzynarodowej korporacji
    Znajomość i umiejętność zastosowania najnowszych wersji modeli handlu międzynarodowego, w tym transferu technologii w globalnej gospodarce opartej na wiedzy
    Znajomość i umiejętność analizy aktualnych zjawisk w rozwoju gospodarki światowej, tendencji handlu międzynarodowego, oraz polityki handlowej
    Znajomość i umiejętność analizy procesów aglomeracji i deglomeracji, w tym przepływów inwestycji zagranicznych, na bazie modeli geografii ekonomicznej
    Znajomość i umiejętność analizy międzynarodowych procesów migracji ludności i siły roboczej
    Znajomość międzynarodowych organizacji gospodarczych, handlowych i finansowych, oraz zasady negocjacji i rozstrzygania sporów handlowych
    Umiejętność negocjacji handlowych, komunikacji i prezentacji wyników własnych analiz, korespondencji handlowej, także biegle w języku angielskim
    znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

   Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry
   Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 40
   Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 28
   Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 52

   Plan studiów:

   Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
   wyk - Wykład
   ćw - Ćwiczenia
   kons - Konsultacje nieobowiązkowe
   e - Egzamin
   Drugi rok, International EconomicsECTSwykćwkonszal
   Economics of Transition6e
   International Finance630e
   International Marketing6 lub 730e
   International Monetary Policy6 lub 730e
   International Trade Policy6 lub 8 lub 9 lub 530*e
   Theory of Economic Integration6 lub 730e
   International Economic Geography830e
   Razem:20180

   Kwalifikacja:

   Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/