Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europeistyka-integracja europejska > Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-EUIE-PR)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Program europeistyka – integracja europejska o profilu praktycznym stawia sobie za cel przygotowanie studentów do pracy w charakterze urzędnika struktur unijnych i krajowych pracujących w obszarze spraw europejskich oraz zdobycie umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej na rynku europejskim. Celowi temu przyświeca kompozycja efektów kształcenia i struktura programu nauczania. Koncentruje się on na wyposażeniu absolwenta w wiedzę i całą gamę kompetencji przydatnych do pracy i aktywności w sferach: administracyjnej, obywatelskiej, gospodarczej i zarządzania funduszami. Zajęcia będą prowadzić zarówno nauczyciele akademiccy, jak i osoby posiadające umiejętności praktyczne w wybranych dziedzinach.

Celem programu studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka – integracja europejska w profilu praktycznym jest wyposażenie studenta w wiedzę i kompetencje, które pozwolą podjąć aktywność zawodową w sferze administracyjnej (w wymiarze europejskim i krajowym), gospodarczej i zarządzania funduszami. Studenci nabędą umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, w szczególności w obszarze rozwiązywania problemów zawodowych, uczestniczenia w pracy zespołowej, kierowania małymi zespołami ludzkimi, komunikowania z otoczeniem, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Program kształcenia zakłada uzyskanie przez studenta biegłej znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Od drugiego roku student realizuje jedną z dwóch dostępnych specjalności:

  • Praca w instytucjach UE
  • Fundusze UE i przedsiębiorczość

Realizacja programu kształcenia na specjalności Praca w instytucjach UE umożliwia przygotowanie do pracy w instytucjach UE, administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.

Po specjalności Praca w instytucjach UE absolwent posiada dodatkowo wiedzę o zasadach zatrudniania i administrowania w instytucjach UE oraz o zarządzaniu sprawami unijnymi w krajach członkowskich.

Realizacja programu kształcenia na specjalności Fundusze UE i przedsiębiorczość umożliwia nabycie umiejętności praktycznych przygotowujących do podjęcia pracy w sektorze prywatnym i realizowania zadań związanych z pozyskiwaniem i prawidłowym wykorzystaniem funduszy unijnych.

Po specjalności Fundusze UE i przedsiębiorczość absolwent posiada dodatkowo wiedzę o zasadach pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w realizacji celów społeczno-ekonomicznych.

Realizacja programu kształcenia wpaja potrzebę dalszego kształcenia jako warunku rozwoju zawodowego i przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia zarówno na kierunku europeistyka, jak i na innych rodzajach studiów w obszarze nauk społecznych.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, od poniedziałku do piątku.

Szczegóły na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku europeistyka - integracja europejska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
– charakter nauk społecznych i ich miejsce w systemie nauk, a szczególnie relacje zachodzące między subdyscyplinami wchodzącymi w skład studiów europejskich, tj. administracją, prawem, ekonomią, naukami o polityce i naukami o polityce publicznej, zorientowanymi na zastosowanie praktyczne w sferze działalności administracyjno-urzędniczej i przedsiębiorczości;
– ewolucję państwa, jego strukturę oraz rolę we współczesnych procesach integracji i globalizacji;
– rolę człowieka i obywatela jako konstytuujących zróżnicowane struktury społeczno-zawodowe, ich status i prawa oraz zasady ich funkcjonowania w tych strukturach w wymiarze krajowym i europejskim;
– formy i płaszczyzny obecności Unii Europejskiej w międzynarodowych stosunkach politycznych i gospodarczych;
– strukturę administracyjną UE i państw europejskich oraz normatywne i funkcjonalno-strukturalne uwarunkowania kompetencji organów władzy UE, władzy państwowej i samorządowej państw członkowskich i ich wzajemne relacje;
– strukturę i uwarunkowania prowadzenia poszczególnych polityk publicznych przez państwa europejskie i Unię Europejską;
– rynek europejski i obecność na nim państw i gospodarek państw członkowskich UE;
– oddziaływania UE na państwa członkowskie i ościenne oraz wzajemne relacje państw unijnych i europejskich;
– zasady zakładania i rozwoju działalności gospodarczej na rynku UE, funkcjonowania sektora publicznego i prywatnego oraz ich wzajemne relacje, jak i współpracę na rzecz realizacji celów społeczno-ekonomicznych UE i państw członkowskich;
– cechy norm prawnych i społecznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne, w tym prawo ochrony własności intelektualnej oraz źródła tych norm, ich specyfikę, ewolucję i oddziaływanie na ludzkie zachowanie;
– źródła, metody i narzędzia pozyskiwania informacji naukowej i administracyjno-urzędniczej w obszarze UE;
– poglądy na temat struktur i instytucji unijnych oraz bieżącego funkcjonowania Unii Europejskiej oraz o źródła tych poglądów;
– ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania działań podmiotów prywatnych i publicznych w systemie politycznym UE, w tym pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz tajemnicy państwowej, ochrony danych osobowych i handlowych podmiotów publicznych i prywatnych, dostępu do informacji jawnej.

Umiejętności: absolwent potrafi
– obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska społeczne, w tym związki pomiędzy zjawiskami i procesami sfery polityczno-administracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich;
– posługiwać się siatką pojęciową i nazewnictwem instytucji i procedur w Unii Europejskiej;
– analizować uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania wybranych instytucji unijnych i instytucji państw członkowskich;
– prognozować procesy i zjawiska społeczne oraz ich praktyczne skutki przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk społeczno-politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich;
– posługiwać się systemami normatywnymi o charakterze powszechnym oraz wybranymi normami i regułami właściwymi dla wybranych instytucji i struktur w celu właściwego zarządzania i kierowania instytucją i jej sprawami oraz rozwiązywania zadań z zakresu ich kompetencji;
– zarządzać stanowiskiem pracy z wykorzystaniem umiejętności zdobytych w trakcie kształcenia i realizacji praktyk zawodowych, działać w sposób przedsiębiorczy oraz realizować ideę uczenia się przez całe życie;
– analizować rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego oraz proponuje skuteczne i etyczne sposoby rozstrzygnięcia tych problemów;
– opracowywać i prezentować wyniki badań naukowych i wykorzystywać je do analizy i rozwiązywania problemów naukowych oraz wdrażania rozwiązań praktycznych problemów społecznych właściwych dla studiów europejskich i miejsca pracy w administracji publicznej;
– przygotowywać prace pisemne indywidualnie i zespołowo w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki;
– przygotować indywidualnie i zespołowo wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki;
– posługiwać się językiem obcym w zakresie studiów europejskich zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
– uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie;
– odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, budowania tradycji zawodowej oraz współdziałania w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach, wymagając od siebie i innych zasad etyki;
– inicjowania i określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów społecznych i na rzecz interesu publicznego;
– prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu urzędnika i pracownika administracji na bazie przepisów prawa i kodeksów wewnętrznych;
– uczestniczy w inicjatywach obywatelskich i projektach uwzględniając ich konsekwencje o charakterze społeczno-politycznym i ekonomicznym;
– jest kreatywny i przedsiębiorczy w zakresie poszukiwania i generowania nowych miejsc pracy.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/