Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europeistyka-integracja europejska > Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-EUIE-PR)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Program europeistyka – integracja europejska o profilu praktycznym stawia sobie za cel przygotowanie studentów do pracy w charakterze urzędnika struktur unijnych i krajowych pracujących w obszarze spraw europejskich oraz zdobycie umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej na rynku europejskim. Celowi temu przyświeca kompozycja efektów kształcenia i struktura programu nauczania. Koncentruje się on na wyposażeniu absolwenta w wiedzę i całą gamę kompetencji przydatnych do pracy i aktywności w sferach: administracyjnej, obywatelskiej, gospodarczej i zarządzania funduszami. Zajęcia będą prowadzić zarówno nauczyciele akademiccy, jak i osoby posiadające umiejętności praktyczne w wybranych dziedzinach.

Celem programu studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka – integracja europejska w profilu praktycznym jest wyposażenie studenta w wiedzę i kompetencje, które pozwolą podjąć aktywność zawodową w sferze administracyjnej (w wymiarze europejskim i krajowym), gospodarczej i zarządzania funduszami. Studenci nabędą umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, w szczególności w obszarze rozwiązywania problemów zawodowych, uczestniczenia w pracy zespołowej, kierowania małymi zespołami ludzkimi, komunikowania z otoczeniem, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Program kształcenia zakłada uzyskanie przez studenta biegłej znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Od drugiego roku student realizuje jedną z dwóch dostępnych specjalności:

  • Praca w instytucjach UE
  • Fundusze UE i przedsiębiorczość

Realizacja programu kształcenia na specjalności Praca w instytucjach UE umożliwia przygotowanie do pracy w instytucjach UE, administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.

Po specjalności Praca w instytucjach UE absolwent posiada dodatkowo wiedzę o zasadach zatrudniania i administrowania w instytucjach UE oraz o zarządzaniu sprawami unijnymi w krajach członkowskich.

Realizacja programu kształcenia na specjalności Fundusze UE i przedsiębiorczość umożliwia nabycie umiejętności praktycznych przygotowujących do podjęcia pracy w sektorze prywatnym i realizowania zadań związanych z pozyskiwaniem i prawidłowym wykorzystaniem funduszy unijnych.

Po specjalności Fundusze UE i przedsiębiorczość absolwent posiada dodatkowo wiedzę o zasadach pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w realizacji celów społeczno-ekonomicznych.

Realizacja programu kształcenia wpaja potrzebę dalszego kształcenia jako warunku rozwoju zawodowego i przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia zarówno na kierunku europeistyka, jak i na innych rodzajach studiów w obszarze nauk społecznych.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, od poniedziałku do piątku.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku europeistyka - integracja europejska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza:

-ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych i ich miejscu w systemie nauk, a szczególnie o relacjach zachodzących między subdyscyplinami wchodzącymi w skład studiów europejskich, tj. administracją, prawem, ekonomią, naukami o polityce i naukami o polityce publicznej, zorientowanymi na zastosowanie praktyczne w sferze działalności administracyjno-urzędniczej i przedsiębiorczości -ma wiedzę o państwie, jego ewolucji i strukturze oraz roli we współczesnych procesach integracji i globalizacji;
-ma podstawową wiedzę o człowieku i obywatelu jako konstytuujących zróżnicowane struktury społeczno-zawodowe, o ich statusie i prawach oraz zasadach ich funkcjonowania w tych strukturach w wymiarze krajowym i europejskim;
-ma podstawową wiedzę o formach i płaszczyznach obecności Unii Europejskiej w międzynarodowych stosunkach politycznych i gospodarczych;
-ma wiedzę o strukturze administracyjnej UE i państw europejskich oraz o normatywnych i funkcjonalno-strukturalnych uwarunkowaniach kompetencji organów władzy UE, państwowej i samorządowej państw członkowskich i ich wzajemnych relacjach;
-ma podstawową wiedzę o strukturze i uwarunkowaniach prowadzenia polityk szczegółowych przez państwa europejskie i Unię Europejską;
-ma podstawową wiedzę o rynku europejskim i obecności na nim państw i gospodarek państw członkowskich UE;
-ma wiedzę o oddziaływaniu UE na państwa członkowskie i ościenne oraz wzajemnych relacjach państw unijnych i europejskich;
-ma podstawową wiedzę o sektorach publicznym i prywatnym i ich wzajemnych relacjach oraz współpracy na rzecz realizacji celów społeczno-ekonomicznych UE i państw członkowskich;
-ma wiedzę o normach prawnych i społecznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne w tym o prawie ochrony własności intelektualnej oraz o źródłach tych norm, ich specyfice, ewolucji i oddziaływaniu na ludzkie zachowanie;
-ma wiedzę o źródłach, metodach i narzędziach pozyskiwania informacji naukowej i administracyjno-urzędniczej w obszarze UE;
-ma wiedzę o poglądach i ich źródłach na temat struktur i instytucji unijnych oraz bieżącego funkcjonowania Unii Europejskiej;
-zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej, w tym tajemnicy państwowej, ochrony danych osobowych i handlowych podmiotów publicznych i prywatnych, dostępu do informacji jawnej;
-zna ogólne zasady funkcjonowania sfery gospodarczo – społecznej państw członkowskich i UE oraz różnych form przedsiębiorczości;
-posiada elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych.

Umiejętności:

-w sposób naukowy potrafi obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska społeczne, w tym związki pomiędzy obszarami zjawisk i procesów sfery polityczno-administracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich;
-posiada umiejętność posługiwania się siatką pojęciową i nazewnictwem instytucji i procedur w Unii Europejskiej;
-rozumie uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania wybranych instytucji unijnych i instytucji państw członkowskich;
-potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne oraz ich praktyczne skutki przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk społeczno- politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich;
-posługuje się systemami normatywnymi o charakterze powszechnym oraz wybranymi normami i regułami właściwymi dla wybranych instytucji i struktur w celu właściwego zarządzania i kierowania instytucją i jej sprawami oraz rozwiązywania zadań z zakresu ich kompetencji;
-posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na zarządzanie stanowiskiem pracy zdobyte w trakcie kształcenia i realizacji praktyk zawodowych;
-analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia;
-potrafi opracowywać i prezentować wyniki badań naukowych i wykorzystywać je do analizy i rozwiązywania problemów naukowych oraz wdrażania rozwiązań praktycznych problemów społecznych właściwych dla studiów europejskich i miejsca pracy w administracji publicznej;
-posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i angielskim dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki;
-posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i angielskim dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki;
-posiada umiejętności językowe w zakresie studiów europejskich zgodnie z wymaganiami określonego dla poziomu B2 ESOKJ;
-potrafi posługiwać się sprzętem sportowym oraz posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe nabyte podczas indywidualnych lub grupowych zajęć sportowych.

Kompetencje społeczne:

-rozumie potrzebę nauki i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie;
-potrafi w sposób kreatywny i przedsiębiorczy współdziałać i współpracować w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach pełniąc w niej różne role;
-potrafi właściwie określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych;
-uczestniczy w inicjatywach obywatelskich i projektach uwzględniając ich konsekwencje o charakterze społeczno-politycznym i ekonomicznym.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/