Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europeistyka-integracja europejska > Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-EUIE-OG)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Efekty ksztalcenia w zakresie wiedzy:

 • ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych i ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
 • ma wiedzę o teoriach wyjaśniających międzynarodowe relacje państw, procesy integracji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej
 • ma podstawową wiedzę o ładzie prawno-międzynarodowym, rządzących nim zasadach, ich źródłach oraz ich wpływie na współpracę między państwami
 • ma wiedzę o grupach, społeczeństwach, narodach i kulturach Europy, a także o prawidłowościach, naturze, zmianach i przejawach ich funkcjonowania zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych o Unii Europejskiej i procesach w niej zachodzących
 • ma uporządkowaną wiedzę, rozumie proces oraz koncepcje rozwoju Unii Europejskiej, zależności między kształtowaniem i funkcjonowaniem Unii Europejskiej a zmianami w sferach społeczno-kulturowej i ekonomiczno-politycznej świata i kontynentu
 • ma wiedzę o międzynarodowych stosunkach gospodarczych i politycznych oraz miejscu i znaczeniu UE w tych relacjach
 • ma wiedzę o strukturze, kompetencjach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz jej oddziaływaniu na państwa członkowskie i ich wzajemne relacje
 • ma wiedzę o poglądach i ich źródłach na temat struktur i instytucji unijnych oraz bieżącego funkcjonowania Unii Europejskiej
 • ma wiedzę o normach prawnych i etycznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne i gospodarcze w tym o prawie ochrony własności intelektualnej oraz o źródłach tych norm, ich specyfice, ewolucji i oddziaływaniu na ludzkie zachowanie
 • ma wiedzę o gospodarczych i społecznych aspektach integracji państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpływie Unii Europejskiej na polityki ekonomiczne i społeczne państw członkowskich, w tym różne formy przedsiębiorczości posiada elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych

Efekty ksztalcenia w zakresie umiejętności:

 • potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące we Europie i Unii Europejskiej oraz analizuje powiązania między obszarami kulturowym, politycznym, ekonomicznym, prawnym w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym
 • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i metody badawcze nauk społecznych do pozyskiwania i interpretacji danych o Unii Europejskiej i państwach europejskich
 • potrafi analizować procesy i zjawiska społeczne oraz związki pomiędzy obszarami zjawisk i procesów kulturowym, politycznym, prawnym, ekonomicznym w Europie i wewnątrz państw europejskich
 • potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich
 • potrafi analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym
 • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego Unii Europejskiej i Europy oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
 • potrafi analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym
 • posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i angielskim dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem specjalistycznych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i angielskim dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem specjalistycznych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie potrzebę nauki przez całe życie i potrafi ją uzupełniać i doskonalić
 • potrafi współdziałać i współpracować w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach pełniąc w niej różne role
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku europeistyka - integracja europejska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

świadectwo dojrzałości

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/