Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i medioznawstwo > Dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-DM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo trwają 6 semestrów. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego licencjata wynosi 180.

Wiodącą dyscypliną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są nauki o komunikacji społecznej i mediach. Podstawą programu kształcenia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach takie jak: prawo prasowe z elementami własności intelektualnej, polski system medialny, współczesne modele systemów medialnych, język wypowiedzi medialnej, retoryka i erystyka, teoria komunikacji społecznej. Nadto program przewiduje przedmioty kształcenia ogólnego takie jak: podstawy prawa, mikroekonomia, makroekonomia, historia Polski, historia powszechna po 1945 r., filozofia.

Istotnym elementem kształcenia są przedmioty ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze specjalistycznym i praktycznym realizowane w ramach trzech różnych specjalności:

  • Dziennikarstwo
  • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza,
  • Public relations i marketing medialny.

Rekrutacja na specjalności odbywa się pod koniec pierwszego semestru studiów. Warunkiem uruchomienia specjalności: Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz Public relations i marketing medialny jest zrekrutowanie grupy liczącej minimum 25 osób. Na wskazanych dwóch specjalnościach obowiązują także limity przyjęć do 30 osób przyjmowanych. Limity (minimalnej i maksymalnej liczby osób rekrutowanych) obowiązują nadto na specjalizacjach, które student wybiera w ramach specjalności dziennikarskiej.

Informacje dotyczące rekrutacji na poszczególne specjalności studenci znajdą na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Tu znajdują się także informacje dotyczącej rekrutacji na specjalizacje w ramach specjalności dziennikarskiej.

Od drugiego semestru dla wszystkich specjalizacji przewidziany jest wspólny blok zajęć o charakterze podstawowym, wprowadzający studenta/kę w tematykę systemów medialnych, regulacji prawnych dotyczących mediów, technologii informacyjnych. Natomiast każda ze specjalizacji zawiera odrębny blok modułów o charakterze specjalizacyjnym i warsztatowym.

Zdecydowana większość przedmiotów obowiązkowych w programie studiów ma profil praktyczny.

Oznacza to nakierowanie na osiąganie efektów kształcenia w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które bez wątpienia okażą się niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację części modułów w formie konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Dokładny program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Szczególne znaczenie dla realizacji celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie trzech lat studiów w wymiarze nie mniejszym niż 6 miesięcy. Celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do wymagań współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jak koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR.

Absolwent specjalności Dziennikarstwo uzyskuje umiejętności pozwalające mu na całkowicie samodzielną pracę w klasycznych instytucjach medialnych (redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne).

Absolwent po skończeniu specjalności Public relations i marketing medialny będzie posiadał umiejętność prowadzenia działalności specjalisty public relations i marketingu medialnego oraz promocji wszelkich instytucji publicznych i państwowych, firm i przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Od specjalistów wykonujących obowiązki specjalisty public relations oczekuje się samodzielnego wykonywania zadań związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną podmiotów. Może być również aktywnym uczestnikiem w pracach większych zespołów ludzkich realizujących konkretne projekty PR, w pracach zespołów działających dla różnych wspólnot i instytucji.

Absolwent specjalności Fotografia prasowa reklamowa i wydawnicza będzie posiadał praktyczne umiejętności z zakresu technik fotograficznych, fotografii cyfrowej, projektowania graficznego, obrazowania graficznego, oraz będzie umiał wykorzystać ich zalety, a także rozpoznać ograniczenia w ich zastosowaniu w pracy zawodowej. Będzie przygotowany do swobodnego funkcjonowania w świecie sztuki, jako autor dzieł, ale też jako organizator działań fotograficznych, kurator wystaw i teoretyk obrazów realizowanych metodami fotograficznymi.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Wiedza
Po ukończeniu studiów student posiada wiedzę:
1. o różnych strukturach i instytucjach medialnych w ramach społeczeństwa informacyjnego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym
2. o strukturach, instytucjach i procesach społecznych w społeczeństwach demokracji liberalnej
3. o typach, sposobach i efektach komunikacji społecznej
4. o instytucjach prawnych i relacjach zachodzących między nimi w państwach demokratycznych
5. o aktach normatywnych regulujących funkcjonowanie systemu medialnego
6. na temat najbardziej wpływowych prądów filozoficznych
7. o instytucjach, zjawiskach, relacjach i procesach natury ekonomicznej, warunkujących funkcjonowanie wolnego rynku na poziomie krajowym, europejskim i globalnym
8. o gatunkach i typach wypowiedzi dziennikarskich
9. o dystynktywnych cechach różnych systemów medialnych na świecie
10. o historycznie uwarunkowanych przemianach struktur, instytucji oraz procesów społecznych wpływających na współczesne demokracje liberalne
11. o dyskursie i narracjach o charakterze informatywnym i perswazyjnym
12. na temat historii rozwoju myśli medioznawczej
13. na temat różnych metod i technik badawczych dedykowanych przekazom i instytucjom medialnym
14. na temat struktury i funkcji opinii publicznej oraz sposobów jej badania

Umiejętności
Student po ukończeniu umie:
1. identyfikować grupy społeczne, rozpoznawać relacje między nimi zachodzące oraz nimi zarządzać
2. rozróżnić poszczególne instytucje polskiego systemu medialnego oraz analizować relacje, jakie między nimi zachodzą i trendy, które je przemieniają
3. scharakteryzować i używać różne style wypowiedzi
4. rozpoznawać, analizować oraz zarządzać relacjami komunikacyjnymi na poziomie interpersonalnym, grupowym, instytucjonalnym, wreszcie masowym
5. analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego
6. rozróżniać prądy filozoficzne warunkujące współczesne systemy wartości
7. porządkować, analizować oraz łączyć ze sobą różne fakty, problemy, zdarzenia i procesy historyczne
8. budować skuteczny komunikat perswazyjny
9. rozpoznawać cele projektów badawczych dedykowanych mediom oraz dostosowywać do nich repertuar technik i metod badawczych
10. tworzyć skuteczne i perswazyjnie fortunne przekazy medialne

Kompetencje
Student po ukończeniu studiów:
1. jest gotowy do współtworzenia skutecznych w działaniu grup zawodowych, stanowiących personel mediów masowych oraz alternatywnych
2. potrafi współtworzyć różnego rodzaju projekty badawcze, mające na celu analizowanie podmiotów medialnych, przekazów przez nie kreowanych oraz rezonansu, jaki mogą one wywoływać wśród odbiorców - w swoich audytoriach
3. potrafi w szybki i skuteczny sposób zaadaptować się do nowej sytuacji, grupy społecznej, w której przyjdzie mu pracować
4. zna normy i przestrzega zasad kodeksów praktyki dziennikarskiej, marketingowej oraz PR-owskiej
5. ma świadomość odpowiedzialności i konsekwencji działań w sferze medialnej

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/