Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i medioznawstwo > Dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, drugiego stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-DM)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo trwają 4 semestry. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego magistra wynosi 120. Wiodącą dyscypliną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Podstawą programu kształcenia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach takie jak: Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku, Problemy prawne mediów, reklamy i public relations, Psychologia mediów, Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, Ekonomika mediów, Metody badań medioznawczych, Media lokalne i środowiskowe, Pragmatyka językowa, Semiotyka mediów, Analiza medialnych dyskursów kulturowych, Rynki medialne, PR w Internecie i mediach społecznościowych.

Treści kształcenia uzupełniają przedmioty ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze specjalistycznym i praktycznym realizowane w ramach czterech różnych specjalności:

  • Dziennikarstwo,
  • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza,
  • Public relations i marketing medialny,
  • Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV.

Rekrutacja na specjalności odbywa się pod koniec pierwszego semestru studiów. Warunkiem uruchomienia specjalności: Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz Public relations i marketing medialny jest zrekrutowanie grupy liczącej minimum 25 osób. Na specjalności Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV minimalny limit wynosi 15 osób. Na specjalnościach Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, oraz Public relations i marketing medialny obowiązują także limity przyjęć do 30 osób przyjmowanych, a na specjalności Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV do 20 osób. Limity (minimalnej i maksymalnej liczby osób rekrutowanych) obowiązują nadto na specjalizacjach, które student wybiera w ramach specjalności dziennikarskiej.

W ramach rekrutacji na specjalności studenci poza wskazaniem preferowanej specjalności będą mogli wykazać się doświadczeniem/dorobkiem potwierdzającym ich zainteresowanie specjalnością. Informacje dotyczące kwalifikacji na poszczególne specjalności studenci znajdą na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Tu znajdują się także informacje dotyczącej rekrutacji na specjalizacje w ramach specjalności dziennikarskiej.

W programie studiów przewidziany jest wspólny blok zajęć o charakterze podstawowym, wprowadzający studenta/kę w tematykę analiz dyskursów medialnych, genologii i hermeneutyki tekstów, psychologii mediów, ekonomiki mediów, propedeutyki badań opinii publicznej. Natomiast każda ze specjalizacji zawiera odrębny blok modułów o charakterze specjalizacyjnym i warsztatowym.

Przedmioty obowiązkowe w programie studiów mają wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Oznacza to nakierowanie na osiąganie efektów kształcenia w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które bez wątpienia okażą się niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację części modułów w formie konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Dokładny program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Szczególne znaczenie dla realizacji celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie dwóch lat studiów w wymiarze nie mniejszym niż 6 miesięcy. Celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do wymagań współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jako koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR.

Absolwent specjalności Dziennikarstwo uzyskuje umiejętności pozwalające mu na całkowicie samodzielną pracę w klasycznych instytucjach medialnych (redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne).

Absolwent po skończeniu specjalności Public relations i marketing medialny będzie posiadał umiejętność prowadzenia działalności specjalisty public relations i marketingu medialnego oraz promocji wszelkich instytucji publicznych i państwowych, firm i przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Od specjalistów wykonujących obowiązki specjalisty public relations oczekuje się samodzielnego wykonywania zadań związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną podmiotów. Może być również aktywnym uczestnikiem w pracach większych zespołów ludzkich realizujących konkretne projekty PR, w pracach zespołów działających dla różnych wspólnot i instytucji.

Absolwent specjalności Fotografia prasowa reklamowa i wydawnicza będzie posiadał praktyczne umiejętności z zakresu technik fotograficznych, fotografii cyfrowej, projektowania graficznego, obrazowania graficznego, oraz będzie umiał wykorzystać ich zalety, a także rozpoznać ograniczenia w ich zastosowaniu w pracy zawodowej. Będzie przygotowany do swobodnego funkcjonowania w świecie sztuki, jako autor dzieł, ale też jako organizator działań fotograficznych, kurator wystaw i teoretyk obrazów realizowanych metodami fotograficznymi.

Absolwent specjalności Dokumentalistyka. Reportaż, Film TV zdobywa umiejętności potrzebne to samodzielnego tworzenia reportaży prasowych, radiowych, fotoreportaży, a także praktyczne umiejętności potrzebne do pracy z dźwiękiem i obrazem (montaż, sztuka realizacji dźwięku).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 - różne grupy, trendy i instytucje kulturalne, funkcjonujące w ramach społeczeństwa demokratycznego.
K_W02 - zakresy i efekty oddziaływania mediów masowych na poszczególne grupy odbiorców w ramach szerokich (krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturalnych.
K_W03 - różne wymiary interdyscyplinarnych aspektów komunikowania międzykulturowego
K_W04 - wielorakie modele komunikowania społecznego w ramach różnych orientacji badawczych, kulturalnych, ekonomicznych oraz politycznych.
K_W05 - instytucje, zjawiska, relacje i procesy natury ekonomicznej, warunkujące funkcjonowanie instytucji medialnych na wolnym rynku.
K_W06 - procesy, zjawiska oraz wydarzenia historyczne, warunkujące określone przemiany w strukturze systemu politycznego.
K_W07 - językoznawczy wymiar funkcjonowania przekazów medialnych.
K_W08 - różne podmioty systemu medialnego w perspektywie lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej, a także mediów dedykowanych wyodrębnionym środowiskom.
K_W09 - obsługę urządzeń i systemów technicznych stosowanych w telewizji, filmie i teatrze oraz w fotografii prasowej, reklamowej i wydawniczej
K_W10 - prawne, etyczne, psychologiczne aspekty funkcjonowania jednostek i grup w ramach struktur społecznych oraz pogłębioną wiedzę o procesach i zjawiskach występujących w ramach nieustannie oddziaływujących na siebie grup społecznych w ich wymiarze psychologicznym oraz komunikacyjnym.
K_W11 - metody i techniki badawcze umożliwiające rzetelne zestawianie i analizowanie różnych zjawisk medialnych w ich aspekcie socjologicznym, politologicznym, kulturoznawczym, prawniczym oraz ekonomicznym.
K_W12 - techniki i sposoby badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji społecznej - nadawcy i odbiorcy, a także samych przekazów medialnych - ich specyfiki, różnorodności, wydźwięku, efektywności.
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 - identyfikować najważniejsze problemy struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz kulturowych i tłumaczyć zależności zachodzące między wskazanymi podsystemami wspólnoty społecznej.
K_U02 - diagnozować wielowymiarowe zjawiska i procesy zmediatyzowanej rzeczywistości współczesnych systemów politycznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz zajmować stanowisko, podlegające kryteriom rzetelności i uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych i badawczych
K_U03 - charakteryzować określone zjawiska i procesy w perspektywie prognozowania następstw i oczekiwanych zachowań najważniejszych podmiotów systemu medialnego.
K_U04 - potrafi wykorzystać technologie do realizacji projektów fotograficznych, widowisk telewizyjnych i filmowych oraz zasady montażu jako elementu budowania napięcia dramaturgicznego
K_U05 - przygotowywać wystąpienia publiczne w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i obcym
K_U06 - wypowiadać się w języku obcym w zakresie medioznawstwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U07 - postawić cele i problemy badawcze przed określonymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem wielostronnie postrzeganego systemu medialnego, a następnie jest w stanie zaprojektować i przeprowadzić, używając różnorodnych technik i metod badawczych, interdyscyplinarną analizę medioznawczą
K_U08 - łączyć fakty, zestawiać dane i tłumaczyć proces w ramach samodzielnie przygotowanych wystąpień publicznych oraz raportów podsumowujących aktywność w danym zakresie, pozyskując informację z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł także w języku obcym a także zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie.
K_U09 - określać specyfikę, efemeryczność oraz labilność zmediatyzowanych relacji, zachodzących między różnymi podmiotami systemów medialnych i dostrzega celowość nieustannego aktualizowania zdobywanych informacji i wyrabianych opinii.
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 - podchodzenia w sposób krytyczny do odbieranych treści oraz poddać konstruktywnej krytyce działania innych osób
K_K02 - zestawiać sprzeczne opinie, eksponować wady i zalety wielowektorowych argumentacji oraz racji przez co jest w stanie zajmować adekwatne, zracjonalizowane stanowisko.
K_K03 - podejmować refleksję na temat społecznych , naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością zawodową oraz inicjować działania, które będą prezentować w przystępnej formie
K_K04 - odgrywania roli lidera w grupach zadaniowych dedykowanych do różnorodnych projektów o charakterze medioznawczym
K_K05 - rozwiązywać postawione przed nim/nią problemy i zadania w sposób systemowy, uporządkowany i teleologiczny
K_K06 - wykorzystania umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych; świadomego używania takich narzędzi i pojęć jak: postać, konstrukcja i ewolucja postaci, konflikt, plot, story, podstawowe pojęcia konstrukcyjne, otwarcie, punkty zwrotne, kwestia stylu i konwencji

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/