Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i medioznawstwo > Dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, drugiego stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-DM)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo trwają 4 semestry. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego magistra wynosi 120. Wiodącą dyscypliną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Podstawą programu kształcenia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach takie jak: Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku, Problemy prawne mediów, reklamy i public relations, Psychologia mediów, Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, Ekonomika mediów, Metody badań medioznawczych, Media lokalne i środowiskowe, Pragmatyka językowa, Semiotyka mediów, Analiza medialnych dyskursów kulturowych, Rynki medialne, PR w Internecie i mediach społecznościowych.

Treści kształcenia uzupełniają przedmioty ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze specjalistycznym i praktycznym realizowane w ramach czterech różnych specjalności:

  • Dziennikarstwo,
  • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza,
  • Public relations i marketing medialny,
  • Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV.

Rekrutacja na specjalności odbywa się pod koniec pierwszego semestru studiów. Warunkiem uruchomienia specjalności: Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz Public relations i marketing medialny jest zrekrutowanie grupy liczącej minimum 25 osób. Na specjalności Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV minimalny limit wynosi 15 osób. Na specjalnościach Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, oraz Public relations i marketing medialny obowiązują także limity przyjęć do 30 osób przyjmowanych, a na specjalności Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV do 20 osób. Limity (minimalnej i maksymalnej liczby osób rekrutowanych) obowiązują nadto na specjalizacjach, które student wybiera w ramach specjalności dziennikarskiej.

W ramach rekrutacji na specjalności studenci poza wskazaniem preferowanej specjalności będą mogli wykazać się doświadczeniem/dorobkiem potwierdzającym ich zainteresowanie specjalnością. Informacje dotyczące kwalifikacji na poszczególne specjalności studenci znajdą na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Tu znajdują się także informacje dotyczącej rekrutacji na specjalizacje w ramach specjalności dziennikarskiej.

W programie studiów przewidziany jest wspólny blok zajęć o charakterze podstawowym, wprowadzający studenta/kę w tematykę analiz dyskursów medialnych, genologii i hermeneutyki tekstów, psychologii mediów, ekonomiki mediów, propedeutyki badań opinii publicznej. Natomiast każda ze specjalizacji zawiera odrębny blok modułów o charakterze specjalizacyjnym i warsztatowym.

Przedmioty obowiązkowe w programie studiów mają wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Oznacza to nakierowanie na osiąganie efektów kształcenia w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które bez wątpienia okażą się niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację części modułów w formie konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Dokładny program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Szczególne znaczenie dla realizacji celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie dwóch lat studiów w wymiarze nie mniejszym niż 6 miesięcy. Celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do wymagań współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jako koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR.

Absolwent specjalności Dziennikarstwo uzyskuje umiejętności pozwalające mu na całkowicie samodzielną pracę w klasycznych instytucjach medialnych (redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne).

Absolwent po skończeniu specjalności Public relations i marketing medialny będzie posiadał umiejętność prowadzenia działalności specjalisty public relations i marketingu medialnego oraz promocji wszelkich instytucji publicznych i państwowych, firm i przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Od specjalistów wykonujących obowiązki specjalisty public relations oczekuje się samodzielnego wykonywania zadań związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną podmiotów. Może być również aktywnym uczestnikiem w pracach większych zespołów ludzkich realizujących konkretne projekty PR, w pracach zespołów działających dla różnych wspólnot i instytucji.

Absolwent specjalności Fotografia prasowa reklamowa i wydawnicza będzie posiadał praktyczne umiejętności z zakresu technik fotograficznych, fotografii cyfrowej, projektowania graficznego, obrazowania graficznego, oraz będzie umiał wykorzystać ich zalety, a także rozpoznać ograniczenia w ich zastosowaniu w pracy zawodowej. Będzie przygotowany do swobodnego funkcjonowania w świecie sztuki, jako autor dzieł, ale też jako organizator działań fotograficznych, kurator wystaw i teoretyk obrazów realizowanych metodami fotograficznymi.

Absolwent specjalności Dokumentalistyka. Reportaż, Film TV zdobywa umiejętności potrzebne to samodzielnego tworzenia reportaży prasowych, radiowych, fotoreportaży, a także praktyczne umiejętności potrzebne do pracy z dźwiękiem i obrazem (montaż, sztuka realizacji dźwięku).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Student po ukończeniu studiów posiada poszerzoną wiedzę:
1) na temat metod i technik badawczych umożliwiających rzetelne zestawianie i analizowanie różnych zjawisk medialnych w ich aspekcie socjologicznym, politologicznym, kulturoznawczym, prawniczym oraz ekonomicznym
2) na temat praw związanych z tworzeniem i przetwarzaniem różnorakich utworów dziennikarskich
3) na temat procesów, zjawisk oraz wydarzeń historycznych, warunkujących określone przemiany w strukturze systemu politycznego
Student potrafi:
1) identyfikować najważniejsze problemy struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz kulturowych i tłumaczyć zależności zachodzące między wskazanymi podsystemami wspólnoty społecznej
2) charakteryzować określone zjawiska i procesy w perspektywie prognozowania następstw i oczekiwanych zachowań najważniejszych podmiotów systemu medialnego
3) wskazać, wytłumaczyć, a także uwzględniać w swoim działaniu normy i zasady etycznego uczestniczenia, współtworzenia oraz zarządzania relacjami między poszczególnymi jednostkami, grupami i instytucjami w charakterze dziennikarza, marketera, specjalisty od public relations, czy też medioznawczy.
4) łączyć fakty, zestawiać dane i tłumaczyć proces w ramach samodzielnie przygotowanych wystąpień publicznych oraz raportów podsumowujących aktywność w danym zakresie
Student po ukończeniu studiów:
1) rozumie specyfikę, efemeryczność oraz labilność z mediatyzowanych relacji, zachodzących między różnymi podmiotami systemów medialnych i dostrzega celowość nieustannego aktualizowania zdobywanych informacji i wyrabianych opinii.
2) Jest w stanie odgrywać rolę lidera w grupach zadaniowych dedykowanych do różnorodnych projektów o charakterze medioznawczym.
Dostrzega niejednoznaczności, ryzyka uogólnień oraz błędy nadmiernej szczegółowości w identyfikowania, opisywania i wreszcie analizowaniu różnych procesów i zjawisk, zachodzących w zmediatyzowanej rzeczywistości zastanych struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych, dlatego zdobywaną wiedzę poddaje nieustannej weryfikacji oraz hierarchizacji w ramach tworzonych struktur poznawczych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/