Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i medioznawstwo > Dziennikarstwo i medioznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-PRK-DM)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Studia niestacjonarne II stopnia o profilu praktycznym na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo trwają 4 semestry. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego magistra wynosi 120. Wiodącą dyscypliną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Podstawą programu kształcenia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach takie jak: Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku, Problemy prawne mediów, reklamy i public relations, Psychologia mediów, Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, Ekonomika mediów, Metody badań medioznawczych, Media lokalne i środowiskowe, Pragmatyka językowa, Semiotyka mediów, Analiza medialnych dyskursów kulturowych, Rynki medialne, PR w Internecie i mediach społecznościowych.

Treści kształcenia uzupełniają przedmioty ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze specjalistycznym i praktycznym realizowane w ramach dwóch różnych specjalności:

  • Dziennikarstwo,
  • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza.

Studenci będą rekrutowani na specjalności pod koniec pierwszego semestru. Warunkiem uruchomienia specjalności Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza jest zrekrutowanie minimum 25 osób. Na specjalności fotograficznej obowiązuje także limit przyjęć do 30 osób. Limity (minimalnej i maksymalnej liczby osób rekrutowanych) obowiązują nadto na specjalizacjach, które student wybiera w ramach specjalności dziennikarskiej.

W ramach rekrutacji na specjalności studenci poza wskazaniem preferowanej specjalności będą mogli wykazać się doświadczeniem/dorobkiem potwierdzającym ich zainteresowanie specjalnością. Informacje dotyczące kwalifikacji na poszczególne specjalności studenci znajdą na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Rekrutacja na specjalizacje w ramach specjalności dziennikarskiej odbywają się w ramach rejestracji na zajęcia w USOSweb.

W programie studiów przewidziany jest wspólny blok zajęć o charakterze podstawowym, wprowadzający studenta/kę w tematykę analiz dyskursów medialnych, genologii i hermeneutyki tekstów, psychologii mediów, ekonomiki mediów, propedeutyki badań opinii publicznej. Natomiast każda ze specjalizacji zawiera odrębnych blok modułów o charakterze specjalizacyjnym i warsztatowym.

Przedmioty obowiązkowe w programie studiów mają wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Oznacza to nakierowanie na osiąganie efektów kształcenia w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które bez wątpienia okażą się niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację części modułów w formie konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Dokładny program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Szczególne znaczenie dla osiągnięcia celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie dwóch lat studiów w wymiarze nie mniejszym niż 6 miesięcy. Celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do wymagań współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jak koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR.

Absolwent specjalności Dziennikarstwo uzyskuje umiejętności pozwalające mu na całkowicie samodzielną pracę w klasycznych instytucjach medialnych (redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne).

Absolwent specjalności Fotografia prasowa reklamowa i wydawnicza będzie posiadał praktyczne umiejętności z zakresu technik fotograficznych, fotografii cyfrowej, projektowania graficznego, obrazowania graficznego, oraz będzie umiał wykorzystać ich zalety, a także rozpoznać ograniczenia w ich zastosowaniu w pracy zawodowej. Będzie przygotowany do swobodnego funkcjonowania w świecie sztuki, jako autor dzieł, ale też jako organizator działań fotograficznych, kurator wystaw i teoretyk obrazów realizowanych metodami fotograficznymi.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 - Posiada pogłębioną wiedzę o różnych grupach, trendach i instytucjach kulturalnych, funkcjonujących w ramach społeczeństwa demokratycznego
K_W02 - Posiada ugruntowaną wiedzę na temat zakresów i efektów oddziaływania mediów masowych na poszczególne grupy odbiorców w ramach szerokich (krajowych oraz międzynarodowych) audytoriów, struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturalnych.
K_W03 - Posiada pogłębioną wiedzę na temat różnych wymiarów interdyscyplinarnych aspektów komunikowania międzykulturowego
K_W04 - Posiada rozszerzoną wiedzę na temat wielorakich modelów komunikowania społecznego w ramach różnych orientacji badawczych, kulturalnych, ekonomicznych oraz politycznych.
K_W05 - Posiada wiedzę o instytucjach, zjawiskach, relacjach i procesach natury ekonomicznej, warunkujące funkcjonowanie instytucji medialnych na wolnym rynku.
K_W06 - Posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów, zjawisk oraz wydarzeń
K_W07 - Posiada pogłębioną wiedzę na temat językoznawczego wymiaru funkcjonowania przekazów medialnych.
K_W08 - Posiada poszerzoną wiedzę na temat specyfiki różnych podmiotów systemu medialnego w perspektywie lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej, a także mediów dedykowanych wyodrębnionym środowiskom.
K_W09 - Dysponuje wiedzą z zakresu obsługi urządzeń i systemów technicznych stosowanych w telewizji, filmie i teatrze oraz w fotografii prasowej, reklamowej i wydawniczej
K_W10 - Posiada poszerzoną wiedzę o prawnych, etycznych, psychologicznych aspektach funkcjonowania jednostek i grup w ramach struktur społecznych oraz pogłębioną wiedzę o procesach i zjawiskach występujących w ramach nieustannie oddziaływujących na siebie grup społecznych w ich wymiarze psychologicznym oraz komunikacyjnym.
K_W11 - Posiada rozszerzoną wiedzę na temat metod i technik badawczych umożliwiających rzetelne zestawianie i analizowanie różnych zjawisk medialnych w ich aspekcie socjologicznym, politologicznym, kulturoznawczym, prawniczym oraz ekonomicznym.
K_W12 - Posiada poszerzoną wiedzę na temat technik i sposobów badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji społecznej - nadawcy i odbiorcy, a także samych przekazów medialnych – ich specyfiki, różnorodności, wydźwięku, efektywności.

Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 - Potrafi identyfikować najważniejsze problemy struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz kulturowych i tłumaczyć zależności zachodzące między wskazanymi podsystemami wspólnoty społecznej.
K_U02 - Potrafi diagnozować wielowymiarowe zjawiska i procesy zmediatyzowanej rzeczywistości współczesnych systemów politycznych, ekonomicznych i kulturalnych oraz zajmować stanowisko, podlegające kryteriom rzetelności i uczciwości, względem różnych perspektyw teoretycznych i badawczych.
K_U03 - Potrafi charakteryzować określone zjawiska i procesy w perspektywie prognozowania następstw i oczekiwanych zachowań najważniejszych podmiotów systemu medialnego.
K_U04 - Rozumie technologie realizacji projektów fotograficznych, widowisk telewizyjnych i filmowych oraz zasady montażu jako elementu budowania napięcia dramaturgicznego
K_U05 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień publicznych w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i obcym
K_U06 - Ma umiejętności językowe w zakresie medioznawstwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
K_U07 - Potrafi postawić cele i problemy badawcze przed określonymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem wielostronnie postrzeganego systemu medialnego, a następnie jest w stanie zaprojektować i przeprowadzić, używając różnorodnych technik i metod badawczych, interdyscyplinarną analizę medioznawczą
K_U08 - Potrafi łączyć fakty, zestawiać dane i tłumaczyć proces w ramach samodzielnie przygotowanych wystąpień publicznych oraz raportów podsumowujących aktywność w danym zakresie, pozyskując informację z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł także w języku obcym a także zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie.
K_U09 - Rozumie specyfikę, efemeryczność oraz labilność zmediatyzowanych relacji, zachodzących między różnymi podmiotami systemów medialnych i dostrzega celowość nieustannego aktualizowania zdobywanych informacji i wyrabianych opinii.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 - Potrafi podejść w sposób krytyczny do odbieranych treści oraz poddać konstruktywnej krytyce działania innych osób
K_K02 - Potrafi zestawiać sprzeczne opinie, eksponować wady i zalety wielowektorowych argumentacji oraz racji przez co jest w stanie zajmować adekwatne, zracjonalizowane stanowisko.
K_K03 - Potrafi podjąć refleksję na temat społecznych , naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością zawodową oraz inicjować działania, które będą prezentować w przystępnej formie
K_K04 - Jest w stanie odgrywać rolę lidera w grupach zadaniowych dedykowanych do różnorodnych projektów o charakterze medioznawczym.
K_K05 Rozwiązuje postawione przed nim/nią problemy i zadania w sposób systemowy, uporządkowany i teleologiczny.
K_K06 - wykorzystania umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych; świadomego używania takich narzędzi i pojęć jak: postać, konstrukcja i ewolucja postaci, konflikt, plot, story, podstawowe pojęcia konstrukcyjne, otwarcie, punkty zwrotne, kwestia stylu i konwencji

Specjalność dziennikarstwo

Wiedza: absolwent zna i rozumie
S2_W01 - Posiada poszerzoną wiedzę o tym, jakie są główne cechy poszczególnych gatunków dziennikarskich.
S2_W02 - Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, ma szczegółową wiedzę w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w teatrze i filmie i jest świadoma rozwoju technologicznego związanego ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością
S2_W03 - Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej, zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystujące wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

Umiejętności: absolwent potrafi
S2_U01 - Potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić rozmowę, gromadzić i selekcjonować materiał oraz łączyć w całość różnorodne materiały dziennikarskie.
S2_U02 - Będzie posiadał pogłębioną umiejętność zajmowania się tematyką różnoraką oraz określenia specyfiki mediów. Będzie umiał przygotować materiał dziennikarski dla różnego typu mediów: telewizja, radio, prasa internet.
S2_U03 - Potrafi samodzielnie przeanalizować każdy materiał dziennikarski, wykazując jego wady i zalety.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
S2_K01 - Potrafi samodzielnie wychwycić manipulację informacyjną, oraz posiada poszerzoną wiedzę umożliwiającą unikanie w praktyce naruszeń prawa prasowego i innych przepisów związanych z pracą dziennikarską.
S2_K02 Potrafi kierować pracą w zespole dziennikarskim.
S2_K03 - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/