Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki > Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki , stacjonarne, pierwszego stopnia

Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki , stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-CHJR)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia prowadzone są w języku polskim.

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne

Liczba semestrów: 6

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 180

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1

Szczegółowy program studiów: tutaj

Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki to kierunek studiów zapewniający kształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą posiadali szeroką wiedzę z zakresu metod syntezy radiofarmaceutyków lub umiejętności bezpiecznej pracy z izotopami promieniotwórczymi. Dodatkowo, interdyscyplinarne podejście do kształcenia powoduje ujęcie w programie studiów ChJR wiedzy z różnych działów chemii (analitycznej, nieorganicznej, organicznej), ale także fizyki czy biologii.

W ramach obowiązkowych przedmiotów, przeprowadzone zostaną zajęcia z dozymetrii i ochrony radiologicznej. Zajęcia te, wraz z pozostałymi przedmiotami kierunkowymi, np. Chemią jądrową i radiacyjną, oferowane będą w takim wymiarze godzin, aby absolwent Kierunku ChJR będzie mógł przystąpić do państwowego egzaminu na Inspektora Ochrony Radiologicznej.

Dodatkowo, obowiązkowe praktyki zawodowe, przewidziane podczas III roku studiów, w firmach zajmujących się pracą z wykorzystaniem radioizotopów i/lub promieniowania jonizującego, wzmocnią kompetencje zawodowe przyszłych absolwentów kierunku ChJR.

Absolwent kierunku Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki będzie posiadał następujące kompetencje:

  • szeroką wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu współczesnej chemii i fizyki jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik laboratoryjnych;
  • wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu syntezy preparatów promieniotwórczych wykorzystywanych w medycynie, a także z zakresu wykorzystywania technik radiochemicznych;
  • planowania i przeprowadzania badań i pomiarów z zakresu chemii jądrowej z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej oraz umiejętności interpretacji ich wyników z wykorzystaniem aktualnego stanu wiedzy naukowej;
  • w zakresie dozymetrii promieniowania jonizującego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z chemii jądrowej i radiofarmaceutyków

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia zdefiniowane dla programu studiów Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki I stopień.
Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę zagadnień z zakresu fizyki, chemii i nauk
o promieniotwórczości. Potrafi określić zależności pomiędzy fizycznymi i chemicznymi właściwościami pierwiastków i związków chemicznych, położeniem pierwiastka w układzie okresowym a strukturą elektronową atomów i cząsteczek. Zna sposoby detekcji promieniowania jonizującego oraz sposoby syntez radiofarmaceutyków. Potrafi ocenić tę wiedzę korzystając z literatury fachowej oraz w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie z użyciem specjalistycznej terminologii.

Wiedza, absolwent zna i rozumie:
- rolę i miejsce chemii w strukturze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz jej wkład w rozwój naszej cywilizacji. Zna podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, zna symbolikę, nomenklaturę i notację chemiczną, zna i rozumie zapis reakcji chemicznych;
- podstawowe pojęcia z matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych i chemicznych o średnim poziomie złożoności;
-podstawy budowy i działania aparatury naukowej i sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w fizyce i chemii
- podstawy teoretyczne różnych spektroskopii molekularnych. Zna zastosowania różnych spektroskopii molekularnych;
- sposoby syntezy izotopów diagnostycznych, terapeutycznych oraz radiofarmaceutyków;
- podstawowe właściwości promieniowania jądrowego i jego oddziaływania z materią;
- zasady ochrony radiologicznej i obowiązujące w Polsce przepisy prawne;
- podstawowe pojęcia z fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, reakcji jądrowych i zjawisk promieniotwórczości.

Umiejętności, absolwent potrafi:
- planować i wykonywać analizy ilościowe i formułować na tej podstawie wnioski jakościowe;
- planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki;
- w sposób zrozumiały przedstawić określony problem z zakresu fizyki, chemii oraz nauk o promieniotwórczości wraz ze sposobami jego rozwiązania;
- posługiwać się mapą nuklidów, tablicami i schematami poziomów jąder;
- przygotować i kontrolować w jednostce organizacyjnej procedury ochrony radiologicznej oraz prowadzić kontrolę dozymetryczną indywidualną oraz środowiska pracy;
- dobrać odpowiedni detektor w celu detekcji danego rodzaju promieniowania;

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:
- ciągłego dokształcania się oraz samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze, także obcojęzycznej;
- krytycznej oceny stopnia zaawansowania swojej wiedzy (w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięga opinii ekspertów). Jest gotów do samodzielnego podejmowania i inicjowania prostych działań badawczych;
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych (mając przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny);
- do określenia zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz do podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych;
- wypełniania zobowiązań społecznych i zawodowych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;
- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/