Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemiczna analiza instrumentalna > Chemiczna analiza instrumentalna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Chemiczna analiza instrumentalna, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-CHAI)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3,5-letnie
Język: polski

Studia prowadzone są w języku polskim.

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne

Liczba semestrów: 7

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier

Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.

Szczegółowy program studiów: tutaj

Program studiów realizowany na kierunku Chemiczna Analiza Instrumentalna (studia pierwszego stopnia) obejmuje oprócz podstaw z zakresu chemii również podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki oraz fizyki. Szczególny nacisk w trakcie kształcenia położony jest na dynamicznie rozwijające się metody instrumentalne i techniki pomiarowe, szeroko wykorzystywane w laboratoriach, w celu fizykochemicznej analizy zarówno nowo otrzymanych substancji takich jak: nowe leki, katalizatory, źródła energii, bioczujniki, jak i nowe materiały grafenowe czy nanocząstki metali i półprzewodników. Wiele z przedmiotów podstawowych pozwoli na dobre przygotowanie absolwentów kierunku do włączenia się w przyszłości w badania naukowe.

Efekty kształcenia, przyjęte dla ww. kierunku, zakładają m.in., że absolwent będzie potrafił przeprowadzić szeroko pojęte analizy fizyko-chemiczne posługując się wybranymi technikami i metodami analizy instrumentalnej. Program studiów zapewnia studentom przygotowanie do zaplanowania i wykonania prostych badań doświadczalnych. Studenci zapoznają się także z takimi zagadnieniami, jak: organizacja kosztów i wydatków, sposoby oszacowania kosztów analiz chemicznych oraz zarządzanie personelem.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Chemiczna Analiza instrumentalna:

  • posiada rzetelną wiedzę w zakresie ogólnych zagadnień z głównych dziedzin chemii: ogólnej, kwantowej, analitycznej, fizycznej, organicznej, bionieorganicznej, nieorganicznej, spektroskopii molekularnej, krystalografii i analizy struktury związków oraz technologii chemicznej;
  • zna postawy wyższej matematyki oraz fizyki, niezbędne w zaawansowanej edukacji chemicznej;
  • zna oraz potrafi używać podstawowych i zaawansowanych technik pomiarowych w celu analizy fizyko-chemicznej oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
  • zna zasady bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
  • zna podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii;
  • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych), w tym także w języku obcym;
  • potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych w szczególności aparatury analitycznej;
  • potrafi korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane, przygotowywać i prezentować referaty;
  • zna podstawy programowania i umie posługiwać się różnymi systemami komputerowymi;
  • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów zawodowych.

Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia w kraju lub za granicą.

Absolwent zainteresowany pracą zawodową może starać się o zatrudnienie w takich sektorach gospodarki jak analityka żywności, kryminalistyka, badania kliniczne, farmaceutyka, analiza nowych materiałów i pokrewne.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynier na kierunku chemiczna analiza instrumentalna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. Rozumie rolę i miejsce chemii i analizy chemicznej w strukturze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wkład tych nauk w rozwój naszej cywilizacji.
2. Zna podstawowe pojęcia matematyczne i rozumie znaczenie matematyki jako fundamentu nauk ścisłych.
3. Zna podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej umożliwiającej zaawansowane analizy chemiczne.
4. Potrafi zastosować poznane prawa chemii w rozwiązywaniu wybranych problemów chemicznych.
5. Potrafi posługiwać się metodami matematycznymi w rozwiązywaniu wybranych problemów chemicznych, fizycznych i analitycznych.
6. Umie wykorzystać i zastosować poznane prawa fizyki w analizie wybranych problemów chemicznych, fizycznych i analitycznych.
7. Posiada umiejętność przygotowania pisemnych raportów, rozpraw i publikacji w języku polskim i angielskim dotyczących wybranych zagadnień chemicznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także korzystając z różnych źródeł.
8. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w fachowej literaturze o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/