Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia > Chemia, stacjonarne, drugiego stopnia

Chemia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-CH)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, polski

Studia prowadzone są w języku polskim.

 • Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne
 • Liczba semestrów: 4
 • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 120
 • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
 • Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.
 • Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Podczas studiów II stopnia student musi odbyć nie mniej niż 1000 godzin i 120 ECTS. Najpóźniej w drugim semestrze studenci powinni dokonać wyboru ścieżki, w ramach której przygotowują się do wykonywania prac magisterskich. Specjalizacje są przyporządkowane do poszczególnych zakładów dydaktycznych. Drugi rok studiów przeznaczony jest na wykonanie pracy magisterskiej w określonej pracowni naukowej zakładu dydaktycznego, w którym student odbywał specjalizację. Na przygotowanie projektu magisterskiego na Wydziale Chemii UW przeznaczone jest znacznie więcej godzin i punktów ECTS niż przewidują standardy. W trakcie studiów II stopnia na kierunku Chemia student może nabyć uprawnienia do nauczania chemii w szkołach.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Chemia:

 • posiada wiedzę w dziedzinie chemii, rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia;
 • wykazuje biegłą znajomość zagadnień z zakresu wybranej specjalizacji;
 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych, zarówno tradycyjnych jak i wyposażonych w zaawansowaną aparaturę badawczą;
 • umie gromadzić i krytycznie analizować dane potrzebne do przygotowania publikacji naukowej;
 • potrafi przygotować i prezentować referaty, a także prowadzić merytoryczne dyskusje ze specjalistami;
 • posiada umiejętności wystarczające do rozwiązywania problemów chemicznych, również niestandardowych, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalizacji;
 • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego;
 • jest przygotowany do organizowania pracy grupowej i do kierowania pracą zespołową.


Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich w kraju lub za granicą.

Absolwent zainteresowany pracą zawodową może starać się o zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych i badawczych o profilach chemicznych lub pokrewnych. Może także podjąć pracę w wydawnictwach naukowych. Absolwent, który podczas studiów zrealizował blok pedagogiczny ma uprawnienia do nauczania chemii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Może on ubiegać się o zatrudnienie w szkole, w ośrodkach kształcenia nauczycieli oraz innych instytucjach oświatowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z chemii

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów Chemia II stopień.
Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych samodzielnie doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej, a także przedyskutować niepewność pomiarów, posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań teoretycznych oraz praktycznych, a także innowacyjnie rozwiązywać problemy praktyczne nieopisane w dostępnych źródłach.
W pogłębionym stopniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę zagadnień z chemii i ocenę tej wiedzy korzystając z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji, oraz posiada umiejętność oceny rzetelności pozyskanych informacji.

Wiedza, absolwent zna i rozumie:
- ma rozszerzoną wiedzę o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych i przyrodniczych, oraz o jej znaczenia dla rozwoju ludzkości;
- zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii;
- posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu wybranej specjalizacji chemicznej pozwalającą na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi dla tej specjalizacji i pozwalające na samodzielną pracę badawczą;
- posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu metod obliczeniowych właściwych dla danej specjalizacji chemicznej;
- zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w danej specjalizacji chemicznej;
- posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami, oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych. Zna podstawowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym, potrafi też w sposób odpowiedzialny stosować tę wiedzę w pracy zawodowej (w tym - dokonywać analizy ryzyka);
- zna podstawy chemii jądrowej i rozumie znaczenie promieniotwórczości w nauce, technice i medycynie;
- posiada dobrą orientację w aktualnych kierunkach rozwoju chemii i najnowszych odkryciach naukowych w danej specjalizacji chemicznej.

Umiejętności, absolwent potrafi:
- potrafi zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze w ramach danej specjalności chemicznej, konieczne dla wyjaśnienia postawionego problemu;
- posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej;
- potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych samodzielnie doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej, a także przedyskutować błędy pomiarowe;
- potrafi zastosować zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych, a także pracować w zespołach interdyscyplinarnych;
- potrafi posługiwać się technikami biochemii i wykorzystywać proste procesy biologiczne w chemii i technice;
- potrafi analizować problemy z zakresu chemii jądrowej, potrafi ocenić jej znaczenie i zagrożenia dla społeczeństwa;
- potrafi dyskutować o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych i przyrodniczych, oraz o jej znaczeniu dla rozwoju naszej cywilizacji;
- potrafi w sposób zrozumiały także dla niespecjalistów przedstawić wyniki najważniejszych odkryć dokonanych w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:
- rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (także obcojęzycznej) oraz korzystać z rad ekspertów;
- potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową;
- posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania. Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze;
- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej;
- potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów, jak i niespecjalistów;
- potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
sem_mgr - Seminarium magisterskie
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr pierwszego roku chemiiECTSwykćwsem_mgrzal
Przedmioty kierunkowe w semestrze 1M6
Razem:6
Trzeci semestr drugiego roku chemiiECTSwykćwsem_mgrzal
Pracownia specjalizacyjna 2zo
Seminarium magisterskie 1115zo
Razem:115
Czwarty semestr drugiego roku chemiiECTSwykćwsem_mgrzal
Pracownia magisterskazo
Seminarium magisterskie 2330z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6
Razem:930

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/