Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia > Chemia, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)

Chemia, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim) (S2-CH-ANG)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Studia prowadzone są w języku angielskim.

 • Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne
 • Liczba semestrów: 4
 • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 120
 • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
 • Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.
 • Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj

Studia II stopnia na kierunku Chemia w formie anglojęzycznej odbywają się w ramach sześciu specjalizacji: fizykochemii nowych materiałów, chemii teoretycznej, syntezy organicznej, technologii chemicznej, bioanalityki i analityki środowiska i krystalografii. Po pierwszym semestrze studenci powinni wybrać specjalizację. Opiekun danej dziedziny przedstawia możliwości wykonywania prac magisterskich oraz ich promotorów. Promotor ustala z każdym studentem indywidualny program studiów w zakresie wybieranych przedmiotów. Podczas studiów II stopnia student musi odbyć nie mniej niż 1000 godzin zajęć i uzyskać 120 ECTS.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Chemia:

 • posiada wiedzę w dziedzinie chemii, rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia;
 • wykazuje biegłą znajomość zagadnień z zakresu wybranej specjalizacji;
 • posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami, oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych;
 • zna podstawowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym, potrafi też w sposób odpowiedzialny stosować tę wiedzę w pracy zawodowej (w tym - dokonywać analizy ryzyka);
 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych, zarówno tradycyjnych jak i wyposażonych w zaawansowaną aparaturę badawczą.
 • umie gromadzić i krytycznie analizować dane potrzebne do przygotowania publikacji naukowej;
 • potrafi przygotować i prezentować referaty w języku angielskim a także prowadzić w tym języku merytoryczne dyskusje ze specjalistami;
 • posiada umiejętności wystarczające do rozwiązywania problemów chemicznych, również niestandardowych, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalizacji;
 • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego;
 • jest przygotowany do organizowania pracy grupowej i do kierowania pracą zespołową;

Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich w kraju lub za granicą.

Absolwent zainteresowany pracą zawodową może starać się o zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych i badawczych o profilach chemicznych lub pokrewnych, w wydawnictwach naukowych itp.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z chemii

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów Chemia II stopień.
Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych samodzielnie doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej, a także przedyskutować niepewność pomiarów, posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań teoretycznych oraz praktycznych, a także innowacyjnie rozwiązywać problemy praktyczne nieopisane w dostępnych źródłach.
W pogłębionym stopniu posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę zagadnień z chemii i ocenę tej wiedzy korzystając z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji, oraz posiada umiejętność oceny rzetelności pozyskanych informacji.

Wiedza, absolwent zna i rozumie:
- ma rozszerzoną wiedzę o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych i przyrodniczych, oraz o jej znaczenia dla rozwoju ludzkości;
- zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii;
- posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu wybranej specjalizacji chemicznej pozwalającą na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi dla tej specjalizacji i pozwalające na samodzielną pracę badawczą;
- posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu metod obliczeniowych właściwych dla danej specjalizacji chemicznej;
- zna aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w danej specjalizacji chemicznej;
- posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami, oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych. Zna podstawowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym, potrafi też w sposób odpowiedzialny stosować tę wiedzę w pracy zawodowej (w tym - dokonywać analizy ryzyka);
- zna podstawy chemii jądrowej i rozumie znaczenie promieniotwórczości w nauce, technice i medycynie;
- posiada dobrą orientację w aktualnych kierunkach rozwoju chemii i najnowszych odkryciach naukowych w danej specjalizacji chemicznej.

Umiejętności, absolwent potrafi:
- potrafi zastosować odpowiednie metody, techniki i narzędzia badawcze w ramach danej specjalności chemicznej, konieczne dla wyjaśnienia postawionego problemu;
- posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej;
- potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki przeprowadzonych samodzielnie doświadczeń w ramach swojej specjalności chemicznej, a także przedyskutować błędy pomiarowe;
- potrafi zastosować zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych, a także pracować w zespołach interdyscyplinarnych;
- potrafi posługiwać się technikami biochemii i wykorzystywać proste procesy biologiczne w chemii i technice;
- potrafi analizować problemy z zakresu chemii jądrowej, potrafi ocenić jej znaczenie i zagrożenia dla społeczeństwa;
- potrafi dyskutować o miejscu chemii w systemie nauk ścisłych i przyrodniczych, oraz o jej znaczeniu dla rozwoju naszej cywilizacji;
- potrafi w sposób zrozumiały także dla niespecjalistów przedstawić wyniki najważniejszych odkryć dokonanych w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:
- rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (także obcojęzycznej) oraz korzystać z rad ekspertów;
- potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową;
- posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania. Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze;
- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej;
- potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów, jak i niespecjalistów;
- potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/