Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, drugiego stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-BW)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów. Studia realizowane są w ramach dwóch specjalności: bezpieczeństwo energetyczne; zarządzanie kryzysowe. Kandydat dokonuje wyboru specjalności po przyjęciu na studia.

Wiedza

Absolwent studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien posiadać:

 • pogłębioną wiedzę o normach i regułach panujących w strukturach i instytucjach służących utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa;
 • poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie różnego rodzaju instytucji i mechanizmów (np. psychologicznych, prawnych) służących przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów występujących we współczesnym państwie oraz o procesach zmian zachodzących w tych mechanizmach i instytucjach;
 • poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie organizacji, funkcjonowania i zadań instytucji współczesnego państwa, wyspecjalizowanych w zakresie różnych wymiarów bezpieczeństwa (militarnego, polityczno-ustrojowego, gospodarczego, społecznego, ekologicznego etc.);
 • poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie tworzenia i stosowania instytucji i mechanizmów służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz o procesach zachodzących w nich zmian;
 • pogłębioną wiedzę w zakresie instytucjonalnych rozwiązań w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy międzynarodowej służącej regionalnym i globalnym zagrożeniom (np. o charakterze terrorystycznym).

Umiejętności

Absolwent studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien posiadać umiejętności:

 • rozumienia i analizowania (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różnych zjawisk społecznych, zaś przede wszystkim dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa;
 • wykorzystywania w zaawansowanym stopniu wiedzy teoretycznej (ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o charakterze metodologicznym) do samodzielnego opisu (w tym w postaci opracowań pisemnych) zagadnień bezpieczeństwa;
 • formułowania samodzielnych opinii, prognoz i propozycji rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w zakresie zjawisk, mechanizmów i instytucji bezpieczeństwa;
 • wykorzystywania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach pracy zawodowej oraz innych sytuacjach społecznych wymagających rozwiązania konkretnego problemu, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności krytycznej analizy skuteczności i przydatności zdobytej wiedzy oraz sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi.

Kompetencje

Absolwent studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien posiadać kompetencje:

 • przygotowania do pracy w wyspecjalizowanych zespołach, powołanych w celu przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom i podejmowania w nich odpowiedzialnych i samodzielnych zadań;
 • kierowania zespołem, przyjęcia odpowiedzialności za jego organizację i efekty pracy;
 • tworzenia i koordynowania projektów społecznych z zakresu bezpieczeństwa oraz przewidywania społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych skutków swej działalności.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata i egzamin konkursowy

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

WIEDZA
Posiada pogłębioną wiedzę o istocie, miejscu i znaczeniu bezpieczeństwa wewnętrznego jako podobszaru nauk społecznych oraz jego relacjach (przedmiotowych i metodologicznych) z innymi podobszarami nauk społecznych. Ma ugruntowaną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.
Posiada pogłębioną wiedzę na temat twórczej działalności człowieka w zakresie kreowania porządku społecznego, politycznego i gospodarczego.
Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach panujących w strukturach i instytucjach, służących utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa.
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie różnego rodzaju instytucji i mechanizmów (np. psychologicznych, prawnych) służących przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów występujących we współczesnym państwie o różnych reżimach politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem państwa demokratycznego oraz o procesach zmian zachodzących w tych mechanizmach i instytucjach.
Dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą w zakresie tworzenia i stosowania instytucji i mechanizmów służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz o procesach zachodzących w nich zmian.
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie instytucjonalnych rozwiązań w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy międzynarodowej służącej regionalnym i globalnym zagrożeniom (np. o charakterze terrorystycznym).

UMIEJĘTNOŚCI
Ma umiejętność rozumienia i analizowania (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różnych zjawisk społecznych, zaś przede wszystkim dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa.
Posiada umiejętność formułowania samodzielnych opinii, prognoz i propozycji rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w zakresie zjawisk, mechanizmów i instytucji bezpieczeństwa.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi pracować w wyspecjalizowanych zespołach, powołanych w celu przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom i podejmować w nich odpowiedzialne i samodzielne zadania.
Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny oraz potrafi propagować te wartości.

1. wymiar studiów w punktach ECTS i liczba studentów – 120 godz.; 4 semestry;
2. nie dotyczy
3. liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych – 18 ECTS; zajęcia modułowe do wyboru – 43 ECTS
4. nie dotyczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/