Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, drugiego stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-BW)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Wybierz BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE jeśli…

...masz już sprecyzowane plany i myślisz o karierze w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa, chciałbyś zostać specjalistą zajmującym się przeciwdziałaniem terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej i cyberterroryzmowi.

...szukasz nowego, perspektywicznego kierunku, który jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację we współczesnym świecie i który daje konkretne umiejętności tworzenia i zarządzania systemami bezpieczeństwa.

Ogólna charakterystyka

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW posiada wykształconą i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami (między innymi Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie) oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej. Studia są realizowane w ramach dwóch specjalności: Bezpieczeństwo energetyczne, Zarządzanie kryzysowe. Kształcenie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego wpisuje się w priorytety polityki państwa zawarte m. in. w dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Wyspecjalizowana wiedza z zakresu nowoczesnych form, instytucji i mechanizmów zarządzania kryzysowego pozwala na elastyczne dopasowywanie się do wymogów współczesnego rynku pracy oraz włączenie w badania naukowe w zakresie zarządzania kryzysowego. 

Wiedza, umiejętności, kompetencje

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Dysponuje odpowiednim zakresem wiedzy humanistycznej, umiejętnością rozumienia idei i złożoności bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnego w danych warunkach działania. Absolwent uwzględnia ryzyko i przewiduje skutki podejmowanych decyzji, rozwiązuje złożone problemy zawodowe, planuje samodzielną działalność zawodową (w tym związaną z powołaniem własnego podmiotu gospodarczego), kreatywnie uczestniczy w pracy zespołowej oraz kieruje zespołami ludzkimi. Absolwent potrafi uzasadnić podjęte działania i decyzje a jednocześnie umie ponosić za nie odpowiedzialność.

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo energetyczne jest przygotowany do pracy w charakterze analityka – specjalisty w zakresie szeroko rozumianej tematyki energetycznej oraz do gruntownego i kompleksowego realizowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa gospodarczego państwa w wymiarze sektora energetycznego.

Absolwent specjalności Zarządzanie kryzysowe ma wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu nowoczesnych form i mechanizmów zarządzania kryzysowego oraz kompleksową wiedzę na temat instytucji i funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce i w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich UE i NATO.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata i egzamin konkursowy

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

WIEDZA
Posiada pogłębioną wiedzę o istocie, miejscu i znaczeniu bezpieczeństwa wewnętrznego jako podobszaru nauk społecznych oraz jego relacjach (przedmiotowych i metodologicznych) z innymi podobszarami nauk społecznych. Ma ugruntowaną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.
Posiada pogłębioną wiedzę na temat twórczej działalności człowieka w zakresie kreowania porządku społecznego, politycznego i gospodarczego.
Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach panujących w strukturach i instytucjach, służących utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa.
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie różnego rodzaju instytucji i mechanizmów (np. psychologicznych, prawnych) służących przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów występujących we współczesnym państwie o różnych reżimach politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem państwa demokratycznego oraz o procesach zmian zachodzących w tych mechanizmach i instytucjach.
Dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą w zakresie tworzenia i stosowania instytucji i mechanizmów służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz o procesach zachodzących w nich zmian.
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie instytucjonalnych rozwiązań w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy międzynarodowej służącej regionalnym i globalnym zagrożeniom (np. o charakterze terrorystycznym).

UMIEJĘTNOŚCI
Ma umiejętność rozumienia i analizowania (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różnych zjawisk społecznych, zaś przede wszystkim dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa.
Posiada umiejętność formułowania samodzielnych opinii, prognoz i propozycji rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w zakresie zjawisk, mechanizmów i instytucji bezpieczeństwa.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi pracować w wyspecjalizowanych zespołach, powołanych w celu przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom i podejmować w nich odpowiedzialne i samodzielne zadania.
Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny oraz potrafi propagować te wartości.

1. wymiar studiów w punktach ECTS i liczba studentów – 120 godz.; 4 semestry;
2. nie dotyczy
3. liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych – 18 ECTS; zajęcia modułowe do wyboru – 43 ECTS
4. nie dotyczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/