Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, drugiego stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-BW)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej.

Studia trwają cztery semestry, zaś od drugiego semestru studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalizacji:

  • Bezpieczeństwo energetyczne
  • Zarządzanie kryzysowe.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Dysponuje odpowiednim zakresem wiedzy humanistycznej, umiejętnością rozumienia idei i złożoności bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnego w danych warunkach działania. Absolwent uwzględnia ryzyko i przewiduje skutki podejmowanych decyzji, rozwiązuje złożone problemy zawodowe, planuje samodzielną działalność zawodową (w tym związaną z powołaniem własnego podmiotu gospodarczego), kreatywnie uczestniczy w pracy zespołowej oraz kieruje zespołami ludzkimi. Absolwent potrafi uzasadnić podjęte działania i decyzje a jednocześnie umie ponosić za nie odpowiedzialność.

Szczegóły na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-istotę, miejsce i znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego jako dyscypliny nauk społecznych oraz jego relacje (przedmiotowe i metodologiczne) z innymi obszarami nauk, a także dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą na temat metod i technik badawczych oraz narzędzi opisu stosowanych w obszarze bezpieczeństwa;
-różnego rodzaju więzi społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych kategorii więzi, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup, w których żyje oraz ma wiedzę o procesach zachodzących w nich zmian, jak również o twórczej działalności człowieka w zakresie kreowania porządku społecznego, politycznego i gospodarczego;
-normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. psychologiczne, społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie;
-organizację, funkcjonowanie i zadania instytucji współczesnego państwa, wyspecjalizowanych w zakresie różnych wymiarów bezpieczeństwa (militarnego, polityczno-ustrojowego, gospodarczego, społecznego, ekologicznego etc.);
-środki ochrony praw i wolności człowieka i obywatela;
-instytucjonalne rozwiązania w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy międzynarodowej służącej regionalnym i globalnym zagrożeniom (np. o charakterze terrorystycznym);
-poglądy na temat struktur, instytucji, mechanizmów i norm w zakresie problematyki bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa, zarówno współczesnych, jak i z perspektywy ich historycznej ewolucji, z uwzględnieniem głównych mechanizmów rozwoju dyscypliny;
-pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;
-ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa.

Umiejętności: absolwent potrafi

-analizować i wyjaśniać wzajemne relacje i zależności zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury, szczególnie w odniesieniu do szeroko pojętego bezpieczeństwa;
-analizować (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różne zjawiska społeczne, zaś przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa;
-wykorzystywać wiedzę teoretyczną (ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o charakterze metodologicznym) do samodzielnego opisu (w tym w postaci opracowań pisemnych) zagadnień bezpieczeństwa. Potrafi stawiać hipotezy badawcze i weryfikować je;
-formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w zakresie zjawisk, mechanizmów i instytucji bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych;
-przygotowywać wystąpienia publiczne (w tym prowadzić debatę) w zakresie właściwym dla problematyki bezpieczeństwa i dyscyplin pokrewnych;
-posługiwać się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu B2+ESOKJ, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości terminologii z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego;
-pracować w wyspecjalizowanych zespołach, powołanych w celu przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom i podejmować w nich odpowiedzialne i samodzielne zadania;
-kierować zespołem, biorąc odpowiedzialność za jego organizację i efekty pracy;
-potrafi pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę oraz umiejętności, w szczególności jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-zdefiniowania priorytetów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich określonego ładu i porządku;
-uczestniczenia w tworzeniu i koordynowaniu projektów społecznych z zakresu bezpieczeństwa oraz jest gotów przewidywać społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne skutki swej działalności;
-zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny oraz do propagowania tych wartości przy pełnieniu ról zawodowych;
-wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach pracy zawodowej oraz innych sytuacjach społecznych wymagających rozwiązania konkretnego problemu, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności krytycznej analizy skuteczności i przydatności zdobytej wiedzy oraz sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi;
-wykazywania się przedsiębiorczością, umożliwiającą efektywne funkcjonowanie na rynku pracy; w szczególności do podjęcia działań mających na celu powołanie własnego podmiotu gospodarczego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/