Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia (NZ2-BW)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka studiów

Współczesny świat jest pełen wyzwań i kryzysów, pojawiają się nowe zagrożenia, a te które były znane dotychczas eskalują. W takim kontekście ogromnie wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy, energetyczny, społeczny i prywatny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli zatem interesujesz się problematyką bezpieczeństwa, dostrzegasz wagę tego wymiaru i z tą sferą łączysz swoją zawodową przyszłość te studia są dla Ciebie.

Struktura studiów

Studia II stopnia (magisterskie) trwają cztery semestry. Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie niestacjonarnej. Kwalifikacja na studia niestacjonarne odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów i oceny końcowej na dyplomie.

Od drugiego semestru studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalizacji:

 • Zarządzanie kryzysowe - to specjalizacja dla studentów, którzy swą przyszłość widzą w zawodach związanych z zarządzaniem sferą bezpieczeństwa w instytucjach publicznych i prywatnych. To specjalizacja dla studentów, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego uzyskaną na studiach I stopnia oraz dla tych, którzy zyskać chcą nowe kompetencje zawodowe. Realizowane są tu takie przedmioty jak: Przestępczość transgraniczna i handel ludźmi, Klęski żywiołowe i awarie techniczne, Rozwiązywanie konfliktów, Analiza informacji w systemie bezpieczeństwa państwa i inne.
 • Bezpieczeństwo energetyczne - to specjalizacja odnosząca się wprost do współczesnych zagrożeń w tej płaszczyźnie. Tu studenci nabywają kompetencje do analizy i doradztwa w zakresie sektora energetycznego, zarządzania sferą bezpieczeństwa energetycznego i transformacją energetyczną. Realizowane są tu takie przedmioty jak: Polityka energetyczna Polski, Odnawialne źródła energii, Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym, Megatrendy w sektorze energii, Polityka klimatyczno-energetyczna UE.

Zajęcia odbywają się w weekendy (8 zjazdów w semestrze), głównie w nowym, komfortowym budynku Collegium Politicum oraz na Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego.

Sylwetka absolwenta

Naszym celem jest przekazanie wszechstronnej i pogłębionej wiedzy na temat współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Program studiów łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających niezbędną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności, instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej i sektora prywatnego.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Dysponują odpowiednim zakresem wiedzy humanistycznej, umiejętnością rozumienia idei i złożoności bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnego w danych warunkach działania. Absolwenci uwzględniają ryzyko i przewidują skutki podejmowanych decyzji, rozwiązują złożone problemy zawodowe, planują samodzielną działalność zawodową (w tym związaną z powołaniem własnego podmiotu gospodarczego), kreatywnie uczestniczą w pracy zespołowej oraz kierują zespołami ludzkimi.

Perspektywy pracy zawodowej

Podjęcie studiów na najlepszej Uczelni w Polsce i na najwyżej ocenionym kierunku w zakresie bezpieczeństwa otwiera znakomite perspektywy pracy zawodowej. Jakość naszego dyplomu jest potwierdzona renomą Wydziału oraz wynikami rankingów i niezależnych ocen. Pozyskana wiedza oraz kompetencje i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy jako np.:

 • specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • doradca i analityk z zakresu bezpieczeństwa,
 • pracownik ochrony infrastruktury krytycznej,
 • specjalista z zakresu organizacji i zabezpieczenia imprez masowych,
 • analityk, doradca w sektorze bezpieczeństwa energetycznego,
 • doradca w zakresie odnawialnych źródeł energii,
 • funkcjonariusz służb publicznych z zakresu bezpieczeństwa,
 • audytor w wymiarze bezpieczeństwa i wielu innych.

Naszym atutem są badania naukowe

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową. Wykładowcy od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa. Nasi Pracownicy są doceniani za jakość publikacji, biorą udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, odbywają zagraniczne staże, zdobywają nagrody, pozyskują granty na badania. Dzięki temu Studenci otrzymają pogłębioną i aktualną wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i narzędzi zarządzania bezpieczeństwem. Stanowimy zgrany i przyjazny dla Studentów zespół.

Naszą siłą jest jakość zajęć dydaktycznych

Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia, mają profil ogólnouniwersytecki, w ramach ich programu realizowane są zarówno przedmioty ukazujące problematykę bezpieczeństwa z różnych perspektyw (np.: teorii, metodologii, wymiarów, uwarunkowań bezpieczeństwa), lecz także przedmioty ukierunkowane na zdobycie kompetencji praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej. Na studiach Bezpieczeństwo Wewnętrzne, zajęcia prowadzą doświadczeni dydaktycy, a także liczne grono specjalistów, którzy zawodowo zajmują się problemami bezpieczeństwa np.: pracownicy służb mundurowych, administracji publicznej, praktycy działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, analitycy i doradcy sfery bezpieczeństwa energetycznego.

W trakcie studiów prowadzone są takie zajęcia jak: Psychologia społeczna, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Studia nad wywiadem, Bezpieczeństwo cybernetyczne, Strategie zapobiegania przestępczości, Badania nad wojną i pokojem, Zwalczenie terroryzmu, Przestępczość transgraniczna i handel ludźmi. Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań w ramach szerokiej bazy przedmiotów do wyboru (OGUN) oraz podniesienia kwalifikacji w zakresie posługiwania się zawodowym językiem obcym.

Gwarantowana jakość studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Nasze atuty w zakresie jakości studiów, prowadzonych badań, dydaktyki, zaplecza materialnego, są potwierdzone w niezależnych postępowaniach ewaluacyjnych i rankingach kierunków studiów:

 • całościowym potwierdzeniem jakości studiów jest zajęcie pierwszego miejsca w Polsce kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW w rankingu „Perspektywy 2022”. Jesteśmy najlepsi w Polsce wśród Uczelni które oferują kierunki związane z bezpieczeństwem.
 • w ramach ostatniej ewaluacji naukowej dyscyplina Nauki o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim otrzymała najwyższą możliwą i rzadko przyznawaną kategorię A+ , co stanowi o jakości naszej kadry naukowej i badań na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
 • w roku 2020 kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW otrzymał także pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

O Wydziale

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest również największym ośrodkiem politologicznym w Polsce.

Studiuje u nas ponad 3 000 studentów a nasze kierunki od wielu lat zajmują pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw , co czyni je najlepszymi w Polsce!

Strona wydziału: wnpism.uw.edu.pl

Facebook: facebook.com/wnpism

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-istotę, miejsce i znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego jako dyscypliny nauk społecznych oraz jego relacje (przedmiotowe i metodologiczne) z innymi obszarami nauk, a także dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą na temat metod i technik badawczych oraz narzędzi opisu stosowanych w obszarze bezpieczeństwa;
-różnego rodzaju więzi społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem tych kategorii więzi, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup, w których żyje oraz ma wiedzę o procesach zachodzących w nich zmian, jak również o twórczej działalności człowieka w zakresie kreowania porządku społecznego, politycznego i gospodarczego;
-normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. psychologiczne, społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie;
-organizację, funkcjonowanie i zadania instytucji współczesnego państwa, wyspecjalizowanych w zakresie różnych wymiarów bezpieczeństwa (militarnego, polityczno-ustrojowego, gospodarczego, społecznego, ekologicznego etc.);
-środki ochrony praw i wolności człowieka i obywatela;
-instytucjonalne rozwiązania w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy międzynarodowej służącej regionalnym i globalnym zagrożeniom (np. o charakterze terrorystycznym);
-poglądy na temat struktur, instytucji, mechanizmów i norm w zakresie problematyki bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa, zarówno współczesnych, jak i z perspektywy ich historycznej ewolucji, z uwzględnieniem głównych mechanizmów rozwoju dyscypliny;
-pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;
-ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa.

Umiejętności: absolwent potrafi

-analizować i wyjaśniać wzajemne relacje i zależności zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury, szczególnie w odniesieniu do szeroko pojętego bezpieczeństwa;
-analizować (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różne zjawiska społeczne, zaś przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa;
-wykorzystywać wiedzę teoretyczną (ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o charakterze metodologicznym) do samodzielnego opisu (w tym w postaci opracowań pisemnych) zagadnień bezpieczeństwa. Potrafi stawiać hipotezy badawcze i weryfikować je;
-formułować samodzielne opinie, prognozy i propozycje rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w zakresie zjawisk, mechanizmów i instytucji bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych;
-przygotowywać wystąpienia publiczne (w tym prowadzić debatę) w zakresie właściwym dla problematyki bezpieczeństwa i dyscyplin pokrewnych;
-posługiwać się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu B2+ESOKJ, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości terminologii z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego;
-pracować w wyspecjalizowanych zespołach, powołanych w celu przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom i podejmować w nich odpowiedzialne i samodzielne zadania;
-kierować zespołem, biorąc odpowiedzialność za jego organizację i efekty pracy;
-potrafi pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę oraz umiejętności, w szczególności jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-zdefiniowania priorytetów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich określonego ładu i porządku;
-uczestniczenia w tworzeniu i koordynowaniu projektów społecznych z zakresu bezpieczeństwa oraz jest gotów przewidywać społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne skutki swej działalności;
-zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny oraz do propagowania tych wartości przy pełnieniu ról zawodowych;
-wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach pracy zawodowej oraz innych sytuacjach społecznych wymagających rozwiązania konkretnego problemu, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności krytycznej analizy skuteczności i przydatności zdobytej wiedzy oraz sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi;
-wykazywania się przedsiębiorczością, umożliwiającą efektywne funkcjonowanie na rynku pracy; w szczególności do podjęcia działań mających na celu powołanie własnego podmiotu gospodarczego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/