Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia (NZ2-BW)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Studia II stopnia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie niestacjonarnej zaocznej.

Studia trwają cztery semestry, zaś od drugiego semestru studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalizacji:

  • Bezpieczeństwo energetyczne
  • Zarządzanie kryzysowe

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co około dwa tygodnie, w godzinach 800-2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Dysponuje odpowiednim zakresem wiedzy humanistycznej, umiejętnością rozumienia idei i złożoności bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnego w danych warunkach działania. Absolwent uwzględnia ryzyko i przewiduje skutki podejmowanych decyzji, rozwiązuje złożone problemy zawodowe, planuje samodzielną działalność zawodową (w tym związaną z powołaniem własnego podmiotu gospodarczego), kreatywnie uczestniczy w pracy zespołowej oraz kieruje zespołami ludzkimi. Absolwent potrafi uzasadnić podjęte działania i decyzje a jednocześnie umie ponosić za nie odpowiedzialność.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-Posiada pogłębioną wiedzę o istocie, miejscu i znaczeniu bezpieczeństwa wewnętrznego jako dyscypliny nauk społecznych oraz jego relacjach (przedmiotowych i metodologicznych) z innymi obszarami nauk, a także dysponuje poszerzoną i pogłębioną wiedzą na temat metod i technik badawczych oraz narzędzi opisu stosowanych w obszarze bezpieczeństwa.
-Posiada pogłębioną wiedzę na temat różnego rodzaju więzi społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych kategorii więzi, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup, w których żyje oraz o procesach zachodzących w nich zmian, jak również twórczej działalności człowieka w zakresie kreowania porządku społecznego, politycznego i gospodarczego.
-Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach panujących w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmach np. psychologicznych, społecznych, prawnych służących przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie.
-Posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie organizacji, funkcjonowania i zadań instytucji współczesnego państwa, wyspecjalizowanych w zakresie różnych wymiarów bezpieczeństwa (militarnego, polityczno-ustrojowego, gospodarczego, społecznego, ekologicznego etc.).
-Ma pogłębioną wiedzę w zakresie środków ochrony praw i wolności człowieka i obywatela.
-Ma pogłębioną wiedzę w zakresie instytucjonalnych rozwiązań w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy międzynarodowej służącej regionalnym i globalnym zagrożeniom (np. o charakterze terrorystycznym).
-Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat struktur, instytucji, mechanizmów i norm w zakresie problematyki bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa, zarówno współczesnych, jak i z perspektywy ich historycznej ewolucji.
-Dysponuje wiedzą na temat pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
-Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa.

Umiejętności: absolwent potrafi

-Ma umiejętność pogłębionej analizy i wyjaśniania wzajemnych relacji i zależności zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury, szczególnie w odniesieniu do szeroko pojętego bezpieczeństwa.
-Rozumie i analizuje(z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różne zjawiska społeczne, zaś przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa.
-Potrafi w zaawansowanym stopniu wykorzystywać wiedzę teoretyczną (ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o charakterze metodologicznym) do samodzielnego opisu (w tym w postaci opracowań pisemnych) zagadnień bezpieczeństwa. Potrafi stawiać hipotezy badawcze i weryfikować je.
-Posiada umiejętność formułowania samodzielnych opinii, prognoz i propozycji rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w zakresie zjawisk, mechanizmów i instytucji bezpieczeństwa.
-Posiada zaawansowaną umiejętność przygotowywania wystąpień publicznych w języku polskim i obcym w zakresie właściwym dla problematyki bezpieczeństwa i dyscyplin pokrewnych.
-Ma odpowiednie dla ukończonego kierunku umiejętności językowe, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu B2+.
-Potrafi pracować w wyspecjalizowanych zespołach, powołanych w celu przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom i podejmować w nich odpowiedzialne i samodzielne zadania.
-Potrafi kierować zespołem, biorąc odpowiedzialność za jego organizację i efekty pracy.
-Potrafi pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę oraz umiejętności, w szczególności jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-Potrafi wskazać i zdefiniować szerokie spektrum priorytetów służących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich określonego ładu i porządku.
-Potrafi uczestniczyć w tworzeniu i koordynowaniu projektów społecznych z zakresu bezpieczeństwa oraz potrafi przewidywać społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne skutki swej działalności.
-Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny oraz potrafi propagować te wartości przy pełnieniu ról zawodowych.
-Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w różnych zakresach i formach pracy zawodowej oraz innych sytuacjach społecznych wymagających rozwiązania konkretnego problemu, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności krytycznej analizy skuteczności i przydatności zdobytej wiedzy oraz sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi.
-Wykazuje się przedsiębiorczością, umożliwiającą efektywne funkcjonowanie na rynku pracy; w szczególności umie podjąć działania mające na celu powołanie własnego podmiotu gospodarczego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/