Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-BW)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (zaocznej). Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników maturalnych, zaś na studia zaoczne na podstawie złożonych dokumentów.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie funkcjonariuszy, urzędników i doradców w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania porządku publicznego. Profil kształcenia stanowi między innymi odpowiedź na potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy różnych służb państwowych (np. policji, straży granicznej).

Od V semestru studiów studenci dokonują także wyboru jednej z trzech atrakcyjnych specjalizacji:

  • Administracja porządku publicznego,
  • Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • Zarządzanie kryzysowe.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co około dwa tygodnie, w godzinach 800-2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, dzięki którym ma umiejętność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zna pozycję ustrojową, zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów władzy publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent posiada wiedzę z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin bezpieczeństwa państwa (np. bezpieczeństwa społecznego, ustrojowo-politycznego, ekologicznego, kulturowego) oraz umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce życia społecznego oraz zawodowego. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, jest samodzielny i odpowiedzialny w działaniach oraz ma umiejętność pracy zespołowej. Ma kompetencje niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi oraz umiejętność zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia zarówno na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i na innych rodzajach studiów w dziedzinie nauk społecznych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza:

-posiada ogólną wiedzę o fundamentalnych pojęciach dla bezpieczeństwa wewnętrznego jako podobszaru nauk społecznych oraz wiedzę o instrumentarium metodologicznym, różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych, ich elementach i wzajemnych relacjach oraz procesach zmian w nich zachodzących (rodzina, grupa zawodowa, korporacja, wspólnota lokalna, etniczna, narodowa, państwowa, społeczeństwo obywatelskie), o ładzie i porządku politycznym i prawnym, także w wymiarze regionu kulturowego lub w skali globalnej;
-posiada wiedzę o rodzajach więzi społecznych (rodzinne, kulturowe, zawodowe, korporacyjne, ekonomiczne, polityczne, prawne), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup, w których żyje;
-dysponuje wiedzą o człowieku jako twórcy kultury i podmiocie konstytuującym strukturę społeczną oraz tworzącym określony porządek zapewniający bezpieczne warunki funkcjonowania jednostek ludzkich, społeczeństwa i państwa;
-ma wiedzę o normach i regułach rządzących strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi (oraz o poglądach dotyczących istoty tych struktur i instytucji), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa;
-ma wiedzę o konfliktach i kryzysach występujących w społeczeństwach i państwach (oraz mechanizmach ich rozwiązywania) w ujęciu historycznym i współczesnym;
-dysponuje wiedzą o atrybutach i mechanizmach współczesnego państwa (przede wszystkim państwa demokratycznego): prawie, systemie organów państwowych (ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych za kreowanie polityki bezpieczeństwa), administracji rządowej i samorządowej (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie polityki bezpieczeństwa), instytucjach wyspecjalizowanych w zakresie bezpieczeństwa państwa, organizacjach pozarządowych, ustroju gospodarczym;
-ma wiedzę o funkcjonowaniu państwa w stanach nadzwyczajnych;
-posiada wiedzę o zagrożeniach dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz ich przeobrażeniach (np. zorganizowana przestępczość, terroryzm, zagrożenia o charakterze ekologicznym) i sposobach oraz mechanizmach przeciwdziałania im;
-posiada wiedzę o fundamentalnych prawach i wolnościach oraz obowiązkach człowieka i obywatela oraz środkach ochrony praw i wolności;
-ma wiedzę o relacjach między strukturami społeczno-politycznymi w skali międzynarodowej i międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji konstytuujących ład i bezpieczeństwo międzynarodowe;
-ma wiedzę o podstawach ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego;
-zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa;
-ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Umiejętności:

-ma umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności;
-ma umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania i przewidywania zjawisk dotyczących bezpieczeństwa (w tym różnego rodzaju kryzysów);
-potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu zagadnień bezpieczeństwa o różnorakim charakterze;
-ma umiejętność gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania i prezentowania informacji w zakresie bezpieczeństwa;
-umie wykorzystać zdobytą wiedzę – w tym nabytą w czasie praktyk zawodowych - w praktycznym i zawodowym działaniu, rozwiązywaniu i wdrażaniu konkretnych zadań;
-ma odpowiednie dla ukończonego kierunku umiejętności językowe, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu B2.

Kompetencje społeczne:

-potrafi określać i definiować podstawowe priorytety, służące przeciwdziałaniu zagrożeniom dla funkcjonujących struktur społecznych, państwa i panującego w nim ładu prawno-politycznego;
-potrafi pracować w zespołach (funkcjonujących w różnego rodzaju instytucjach społecznych i politycznych, w tym np. organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych) powołanych w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla jednostek oraz struktur społecznych i państwowych; potrafi kierować małymi zespołami;
-uczestniczy w budowaniu projektów aktywności obywatelskiej z pełnym zrozumieniem wieloaspektowości tej działalności;
-potrafi komunikować się z otoczeniem, przekazując mu (z wykorzystaniem nowoczesnych technik), w sposób kompetentny i fachowy, informacje o istniejących zagrożeniach i sposobach zabezpieczeń przed nimi;
-ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny;
-potrafi pogłębiać , uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę;
-wykazuje się przedsiębiorczością, umożliwiającą efektywne funkcjonowanie na rynku pracy;
-rozumie potrzebę dbania przez całe życie o własną sprawność fizyczną niezbędną do zachowania zdrowia i wykonywania działalności zawodowej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/