Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-BW)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (zaocznej). Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników maturalnych, zaś na studia zaoczne na podstawie złożonych dokumentów.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie funkcjonariuszy, urzędników i doradców w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania porządku publicznego. Profil kształcenia stanowi między innymi odpowiedź na potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy różnych służb państwowych (np. policji, straży granicznej).

Od V semestru studiów studenci dokonują także wyboru jednej z trzech atrakcyjnych specjalizacji:

  • Administracja porządku publicznego,
  • Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • Zarządzanie kryzysowe.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co około dwa tygodnie, w godzinach 800-2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, dzięki którym ma umiejętność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zna pozycję ustrojową, zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów władzy publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent posiada wiedzę z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin bezpieczeństwa państwa (np. bezpieczeństwa społecznego, ustrojowo-politycznego, ekologicznego, kulturowego) oraz umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce życia społecznego oraz zawodowego. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, jest samodzielny i odpowiedzialny w działaniach oraz ma umiejętność pracy zespołowej. Ma kompetencje niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi oraz umiejętność zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia zarówno na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i na innych rodzajach studiów w dziedzinie nauk społecznych.

Szczegóły na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
- fundamentalne pojęcia dla bezpieczeństwa wewnętrznego jako podobszaru nauk społecznych oraz instrumentarium metodologiczne, różne rodzaje struktur i instytucji społecznych, ich elementy i wzajemne relacje oraz procesy zmian w nich zachodzące (rodzina, grupa zawodowa, korporacja, wspólnota lokalna, etniczna, narodowa, państwowa, społeczeństwo obywatelskie), ład i porządek polityczny i prawny, także w wymiarze regionu kulturowego lub w skali globalnej;
- rodzaje więzi społecznych (rodzinne, kulturowe, zawodowe, korporacyjne, ekonomiczne, polityczne, prawne), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup, w których żyje;
- rolę człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego strukturę społeczną oraz tworzącego określony porządek zapewniający bezpieczne warunki funkcjonowania jednostek ludzkich, społeczeństwa i państwa;
- normy i reguły rządzące strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi (oraz poglądy dotyczące istoty tych struktur i instytucji), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa;
- konflikty i kryzysy występujące w społeczeństwach i państwach (oraz mechanizmy ich rozwiązywania) w ujęciu historycznym i współczesnym;
- atrybuty i mechanizmy współczesnego państwa (przede wszystkim państwa demokratycznego): prawo, system organów państwowych (ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych za kreowanie polityki bezpieczeństwa), administrację rządową i samorządową (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie polityki bezpieczeństwa), instytucje wyspecjalizowane w zakresie bezpieczeństwa państwa, organizacje pozarządowe, ustrój gospodarczy, funkcjonowanie państwa w stanach nadzwyczajnych;
- zagrożenia dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz ich przeobrażenia (np. zorganizowana przestępczość, terroryzm, zagrożenia o charakterze ekologicznym) i sposoby oraz mechanizmy przeciwdziałania im;
- relacje między strukturami społeczno-politycznymi w skali międzynarodowej i międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji konstytuujących ład i bezpieczeństwo międzynarodowe;
- zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego w działalności zawodowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; zna standardy prowadzenia działalności gospodarczej oraz identyfikuje potrzebę przedsiębiorczości w rozwoju zawodowym.

Umiejętności: absolwent potrafi
- dostrzegać wielość i różnorodność stanowisk i opinii oraz dyskutować o nich;
- pracować w zespołach (funkcjonujących w różnego rodzaju instytucjach społecznych i politycznych, w tym np. organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych) powołanych w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla jednostek oraz struktur społecznych i państwowych; potrafi kierować małymi zespołami.
- gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i prezentować informacje w zakresie bezpieczeństwa;
- wykorzystać zdobytą wiedzę – w tym nabytą w czasie praktyk zawodowych - w praktycznym i zawodowym działaniu, rozwiązywaniu i wdrażaniu konkretnych zadań;
- posługiwać się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu B2 SOKJ;
- komunikować się z otoczeniem, przekazując mu – z wykorzystaniem nowoczesnych technik – w sposób kompetentny i fachowy informacje o istniejących zagrożeniach i sposobach zabezpieczeń przed nimi;
- pogłębiać, uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę oraz wykorzystać ją w rozwiązywaniu problemów zawodowych.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
- określania i definiowania podstawowych priorytetów, służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla funkcjonujących struktur społecznych, państwa i panującego w nim ładu prawno-politycznego;
- budowania projektów aktywności obywatelskiej z pełnym zrozumieniem wieloaspektowości tej działalności;
- zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w działalności zawodowej;
- przedsiębiorczych działań, umożliwiających efektywne funkcjonowanie na rynku pracy;
- obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/