Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bezpieczeństwo wewnętrzne > Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (NW1-BW)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Wiedza

Absolwent studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien posiadać wiedzę na temat:

 • norm i reguł rządzących strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa;
 • konfliktów i kryzysów występujących w społeczeństwach i państwach (oraz mechanizmach ich rozwiązywania) w ujęciu historycznym i współczesnym;
 • atrybutów i mechanizmów współczesnego państwa (przede wszystkim państwa demokratycznego): prawa, systemu organów państwowych (ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych za kreowanie polityki bezpieczeństwa), administracji rządowej i samorządowej (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie polityki bezpieczeństwa), instytucji wyspecjalizowanych w zakresie bezpieczeństwa państwa, organizacji pozarządowych, ustroju gospodarczego;
 • funkcjonowania państwa w stanach nadzwyczajnych;
 • zagrożeń dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz ich przeobrażeniach (np. zorganizowana przestępczość, terroryzm, zagrożenia o charakterze ekologicznym) i sposobów oraz mechanizmów przeciwdziałania zagrożeniom.

Umiejętności

Absolwent studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien posiadać umiejętności:

 • rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania i przewidywania zjawisk dotyczących bezpieczeństwa (w tym różnego rodzaju kryzysów);
 • wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu zagadnień bezpieczeństwa o różnorakim charakterze;
 • gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania i prezentowania informacji w zakresie bezpieczeństwa;
 • wykorzystania zdobytej wiedzy w praktycznym i zawodowym działaniu, rozwiązywaniu i wdrażaniu konkretnych zadań.

Kompetencje

Absolwent studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien posiadać kompetencje:

 • określania i definiowania podstawowych priorytetów służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla funkcjonujących struktur społecznych, państwa i panującego w nim ładu prawno-politycznego;
 • pracy w zespołach (funkcjonujących w różnego rodzaju instytucjach społecznych i politycznych, w tym np. organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych) powołanych w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla jednostek oraz struktur społecznych i państwowych;
 • kierowania małymi zespołami;
 • komunikowania z otoczeniem i przekazywania w sposób kompetentny informacji o istniejących zagrożeniach i sposobach zabezpieczeń przed zagrożeniami.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

na podstawie wymaganych dokumentów

Efekty kształcenia

Wiedza
Absolwent studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne posiada wiedzę na temat:
- norm i reguł rządzących strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa;
- konfliktów i kryzysów występujących w społeczeństwach i państwach (oraz mechanizmach ich rozwiązywania) w ujęciu historycznym i współczesnym;
- atrybutów i mechanizmów współczesnego państwa (przede wszystkim państwa demokratycznego): prawa, systemu organów państwowych (ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych za kreowanie polityki bezpieczeństwa), administracji rządowej i samorządowej (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie polityki bezpieczeństwa), instytucji wyspecjalizowanych w zakresie bezpieczeństwa państwa, organizacji pozarządowych, ustroju gospodarczego;
- funkcjonowania państwa w stanach nadzwyczajnych;
- zagrożeń dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz ich przeobrażeniach (np. zorganizowana przestępczość, terroryzm, zagrożenia o charakterze ekologicznym) i sposobów oraz mechanizmów przeciwdziałania zagrożeniom.

Umiejętności
Absolwent studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne posiada umiejętności:
- rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania i przewidywania zjawisk dotyczących bezpieczeństwa (w tym różnego rodzaju kryzysów);
- wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu zagadnień bezpieczeństwa o różnorakim charakterze;
- gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania i prezentowania informacji w zakresie bezpieczeństwa;
- wykorzystania zdobytej wiedzy w praktycznym i zawodowym działaniu, rozwiązywaniu i wdrażaniu konkretnych zadań.

Kompetencje
Absolwent studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne posiada kompetencje:
- określania i definiowania podstawowych priorytetów służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla funkcjonujących struktur społecznych, państwa i panującego w nim ładu prawno-politycznego;
- pracy w zespołach (funkcjonujących w różnego rodzaju instytucjach społecznych i politycznych, w tym np. organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych) powołanych w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla jednostek oraz struktur społecznych i państwowych;
- kierowania małymi zespołami;
- komunikowania z otoczeniem i przekazywania w sposób kompetentny informacji o istniejących zagrożeniach i sposobach zabezpieczeń przed zagrożeniami.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/