Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bioetyka > Bioetyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Bioetyka, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-BIOET)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Dynamiczny rozwój medycyny, instytucji ochrony zdrowia, biomedycznych badań naukowych oraz rosnący wpływ człowieka na środowisko naturalne i zwierzęta powoduje, że coraz bardziej potrzebni są bioetycy mający wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie, integrujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z różnych dziedzin wiedzy.

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku bioetyka przygotowują studentów do pracy badawczej i zawodowej w różnych obszarach bioetyki. Studenci zdobywają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu etyki, a także z zakresu wyspecjalizowanych subdyscyplin filozofii, socjologii i antropologii medycyny, biopolityki, prawa medycznego, polityki zdrowotnej oraz nauk o organizacji systemów ochrony zdrowia. Nabywają umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne do pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie bioetyki, a także do pracy w instytucjach publicznych i społecznych zajmujących się problematyką ochrony zdrowia, ochroną praw pacjentów lub ochroną praw zwierząt i przyrody. Zdobywają umiejętności konieczne do aktywnego uczestniczenia w różnego rodzaju gremiach opiniodawczo-doradczych z zakresu etyki badań naukowych i etyki klinicznej. Ponadto, uczą się śledzić i krytycznie komentować aktualne wydarzenia społeczne związane z bioetyką.

Studia należą do dziedziny nauk humanistycznych i nauk społecznych. W programie studiów reprezentowane są następujące dyscypliny naukowe: filozofia, nauki socjologiczne, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika. Dyscypliną wiodącą kierunku jest filozofia.

Studia trwają cztery semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej w większości w budynku Wydziału Filozofii UW przy Krakowskim Przedmieściu 3. W czasie studiów student realizuje 1060 godzin zajęć dydaktycznych o charakterze wykładowym, ćwiczeniowym, seminaryjnym, konwersatoryjnym, warsztatowym i praktycznym. Między pierwszym a drugim rokiem studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w formie wizyt studyjnych oraz krótkiego stażu w wybranej instytucji lub organizacji, np. w placówce prowadzącej działalność leczniczą, organizacji pozarządowej działającej w obszarze promocji i ochrony zdrowia bądź ochrony praw zwierząt, albo podmiocie administracji publicznej na rzecz ochrony zdrowia. Program studiów składa się z 16 (grup) przedmiotów obowiązkowych oraz wolnego albo ograniczonego wyboru.

Student samodzielnie wybiera tematykę zajęć „wartych” ponad połowę wszystkich punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów. Przykładowe przedmioty obowiązkowe to wstęp do bioetyki, etyka kliniczna oraz etyka badań naukowych. Najciekawszą grupą zajęć do wyboru są specjalistyczne, monograficzne seminaria bioetyczne. Są one prowadzone w języku polskim albo w języku angielskim i dzielą się na seminaria stałe oraz seminaria autorskie. Lista seminariów stałych obejmuje cztery przedmioty: etyka prokreacyjna, etyka końca życia, etyka nowych technologii, etyka środowiskowa. Co roku oferowane są nowe, ciekawe seminaria autorskie często prowadzone przez wykładowców spoza Uniwersytetu Warszawskiego.

Studenci przygotowują pracę magisterską pod opieką najwyższej klasy badaczy i nauczycieli akademickich. Podstawą pracy magisterskiej mogą być badania zarówno teoretyczne, jak i empiryczne.

Absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie na studiach III stopnia na uczelniach polskich i zagranicznych, w szczególności na studiach z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu, a także na specjalistycznych studiach doktorskich z zakresu etyki praktycznej, bioetyki lub etyki medycznej. Studia na kierunku bioetyka przygotowują m.in. do pracy w charakterze: pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego, członka komisji bioetycznej, członka komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach, członka szpitalnej komisji etycznej, pracownika administracyjnego komisji etycznej lub bioetycznej, nauczyciela bioetyki lub etyki medycznej, pracownika instytucji zajmującej się problematyką ochrony zdrowia oraz ochroną praw pacjentów, dziennikarza zajmującego się problematyką naukową i bioetyczną.

Więcej informacji na stronie: http://bioetyka.uw.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku bioetyka

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

(1) Najważniejsze efekty uczenia się.

Po ukończeniu studiów absolwent:

WIEDZA
• ma głęboką i uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych problemów, perspektyw teoretycznych i badawczych, stanowisk aksjologicznych i normatywnych oraz metod etyki klinicznej i metod etyki badań biomedycznych z udziałem ludzi albo z udziałem zwierząt;
• zna i dogłębnie rozumie naczelne pojęcia, problemy, teorie i metody socjologii i antropologii medycyny;
• ma szeroką, pogłębioną wiedzę na temat regulacji prawnych, quasi-prawnych i zawodowych o zasięgu krajowym, europejskim i międzynarodowym z zakresu medycyny i biotechnologii;
• ma pogłębioną wiedzę na temat celów oraz zasad organizacji, funkcjonowania i finansowania systemów ochrony zdrowia;
• ma dogłębne zrozumienie społeczno-kulturowych, prawnych i polityczno-ekonomicznych uwarunkowań praktyki i rozwoju nauk biomedycznych i innych bionauk;
• ma gruntowną znajomość metod problematyzowania, interpretacji, analizy i oceny zjawisk z zakresu praktyki i rozwoju nauk biomedycznych i innych bionauk niezbędnych w konsultacji etycznej;

UMIEJĘTNOŚCI
• umie integrować zdobytą wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych, i stosować ją w pracy badawczej i zawodowej na polu bioetyki;
• potrafi krytycznie analizować wypowiedzi, identyfikować składające się na nie tezy i założenia, ustalać zależności logiczne i argumentacyjne między tezami, oceniać poprawność i stopień doniosłości stawianych tez dla badanego problemu lub argumentacji, a także konfrontować i syntetyzować tezy pochodzące z różnych wypowiedzi;
• potrafi prawidłowo identyfikować, interpretować i analizować problemy i konflikty etyczne występujące w praktyce życia codziennego oraz w praktyce i rozwoju nauk biomedycznych i innych bionauk;
• potrafi prawidłowo identyfikować, interpretować, wyjaśniać i analizować zależności pomiędzy praktyką i rozwojem nauk biomedycznych i innych bionauk a procesami kulturowo-społecznymi i polityczno-ekonomicznymi;
• potrafi diagnozować, analizować i wyjaśniać kulturowo-społeczne aspekty praktyki i rozwoju nauk biomedycznych i innych bionauk przy użyciu wybranych metod i technik badawczych z zakresu nauk społecznych;
• umie posługiwać się systemami norm prawnych, organizacyjnych i zawodowych w celu rozwiązania konkretnych przypadków lub problemów z zakresu praktyki i rozwoju nauk biomedycznych i innych bionauk;
• umie w sposób uporządkowany i metodyczny przeprowadzić analizę przypadku klinicznego lub projektu badania biomedycznego z udziałem ludzi albo zwierząt, oraz sformułować i uzasadnić rekomendację etyczną;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• podejmuje i inicjuje działania badawcze i profesjonalne z zakresu bioetyki lub etyki; potrafi samodzielnie zaplanować i zorganizować ich przebieg;
• potrafi współdziałać i pracować w grupie w przygotowaniu projektów bioetycznych o charakterze badawczym, konsultacyjno-opiniodawczym, edukacyjnym i regulacyjnym;
• dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i zawodową, ma poczucie odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje, prowadzone działania i ich skutki;
• interesuje się aktualnymi debatami i sporami bioetycznymi; ma poczucie współodpowiedzialności za kształt polskiego dyskursu politycznego, publicznego i medialnego na tematy bioetyczne.

(2) Wymiar punktów ECTS: 120 (4 semestry).

(3) Naukami podstawowymi dla kierunku bioetyka są: filozofia, socjologia, prawo, nauki o polityce. Umożliwia się studentowi wybór przedmiotów w wymiarze 40 punktów ECTS, co stanowi 33,4% ogólnej sumy punktów ECTS.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/