Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Antropozoologia > Antropozoologia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Antropozoologia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-AZ)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku antropozoologia

Dalsze studia:

studia II stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów

W zakresie wiedzy:
Zna podstawy nauk o zwierzętach, w tym zoologii, fizjologii i psychofizjologii, teorii ewolucji, ekologii,
etologii, genetyki, ochrony przyrody i środowiska.
Zna podstawy psychologii porównawczej i zoopsychologii oraz biologicznych podstaw zachowań.
Zna podstawy filozofii środowiskowej, filozofii umysłu, filozofii nauki i etyki.
Rozumie reguły funkcjonowania podstawowych instytucji społecznych: politycznych, gospodarczych,
kulturalnych, które zajmują się zwierzętami.
Rozumie rolę prawa, obyczajów i moralności jako regulatorów relacji pomiędzy ludźmi a zwierzętami.
Rozumie rolę mediów w kształtowaniu postaw wobec zwierząt.
Wykazuje się znajomością postaw etycznych i kulturowych wobec zwierząt w historii cywilizacji ze
szczególnym uwzględnieniem współcześnie zachodzących przemian.
Rozumie przyrodnicze, ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne uwarunkowania relacji między
ludźmi a zwierzętami.
Ma świadomość skutków podejmowanych decyzji, szczególnie tych, które ingerują w środowisko
przyrodnicze i dobrostan zwierząt.
Zna podstawową terminologię i metodologię nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych.
Zna i rozumie relacje między sztuką a naturą i sztuką a nauką.
Zna ikonografię animalistyczną od czasów prehistorycznych po współczesne.
Orientuje się w zasobach sztuki, literatury, języka i filozofii w zakresie refleksji nad zwierzętami i
zwierzęcością.

W zakresie umiejętności:
Potrafi, z perspektywy różnych dyscyplin, analizować podstawowe zjawiska dotyczące relacji
człowiek-zwierzę.
Potrafi diagnozować główne spory ideologiczne wokół statusu zwierząt i ich wykorzystania przez człowieka na przestrzeni dziejów.
Potrafi interpretować wyniki badań empirycznych i teoretycznych.
Potrafi dostrzegać i analizować procesy i zjawiska artystyczne oraz kulturowe dotyczące zwierząt w
kontekście społecznym.
Potrafi - w kontekście kulturowym, społecznym i etycznym - analizować i interpretować dzieła
artystyczne, w których obecne są zwierzęta lub ich wizerunki.
Potrafi komunikować się w języku obcym nowożytnym oraz korzystać z obcojęzycznych materiałów
źródłowych.
Potrafi interpretować teksty o charakterze akademickim i publicystycznym dotyczące relacji człowiek
– zwierzę.
Potrafi ustawicznie aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności.
Potrafi wykorzystywać nowe media, technologie i programy komputerowe w pracy badawczej i
zdobywaniu wiedzy oraz oceniać jakość źródeł internetowych.

W zakresie kompetencji społecznych:
Jest gotów do śledzenia, krytycznego analizowania i kształtowania postaw wobec zwierząt.
Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z
poszanowaniem odmiennych poglądów.
Jest gotów do właściwego interpretowania i krzewienia odpowiedzialności ludzi wobec zwierząt oraz
środowiska ich życia.
Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych
obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej.
Jest gotów do wykorzystywania uzyskanej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej (indywidualnej i
zespołowej) oraz w działaniach publicznych w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.
Jest gotów do zabierania głosu w sprawach losu zwierząt i powiązań ludzi z przyrodą.
Jest gotów do bezpiecznego i humanitarnego postępowania ze zwierzętami oraz instruowania innych
w tym zakresie.
Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk
przyrodniczych i procesów kulturowych.

.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/