Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne > Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-humanistyczno-społeczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-humanistyczno-społeczne, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-AZ-M)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku antropozoologia

Dalsze studia:

studia II stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów antropozoologia
W zakresie wiedzy:
Zna podstawy nauk o zwierzętach, w tym zoologii, fizjologii i psychofizjologii, teorii ewolucji, ekologii, etologii, genetyki, ochrony przyrody i środowiska
Zna podstawy psychologii porównawczej i zoopsychologii oraz biologicznych podstaw zachowań
Zna podstawy filozofii środowiskowej, filozofii umysłu, filozofii nauki i bioetyki
Rozumie reguły funkcjonowania podstawowych instytucji społecznych: politycznych, gospodarczych, kulturalnych, które zajmują się zwierzętami
Rozumie rolę prawa, obyczajów i moralności jako regulatorów relacji pomiędzy ludźmi a zwierzętami
Rozumie rolę mediów w kształtowaniu postaw wobec zwierząt
Wykazuje się znajomością postaw etycznych i kulturowych wobec zwierząt w historii cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem współcześnie zachodzących przemian
Rozumie przyrodnicze, ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne uwarunkowania relacji między ludźmi a zwierzętami
Ma świadomość skutków podejmowanych decyzji, szczególnie tych, które ingerują w środowisko przyrodnicze i dobrostan zwierząt
Zna podstawową terminologię i metodologię nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych
Zna i rozumie relacje między sztuką a naturą i sztuką a nauką
Zna ikonografię animalistyczną od czasów prehistorycznych po współczesne
Orientuje się w zasobach sztuki, literatury, języka i filozofii w zakresie refleksji nad zwierzętami i zwierzęcością

W zakresie umiejętności:
Potrafi, z perspektywy różnych dyscyplin, analizować podstawowe zjawiska dotyczące relacji człowiek-zwierzę
Diagnozuje główne spory ideologiczne wokół statusu zwierząt i ich wykorzystania przez człowieka na przestrzeni dziejów
Potrafi interpretować teksty o charakterze akademickim i publicystycznym dotyczące relacji człowiek - zwierzę
Potrafi interpretować wyniki badań empirycznych i teoretycznych
Potrafi dostrzegać i analizować procesy i zjawiska artystyczne oraz kulturowe dotyczące zwierząt w kontekście społecznym
Potrafi - w kontekście kulturowym, społecznym i etycznym - analizować i interpretować dzieła artystyczne, w których obecne są zwierzęta lub ich wizerunki
Potrafi komunikować się w języku obcym nowożytnym oraz korzystać z obcojęzycznych materiałów źródłowych

W zakresie kompetencji społecznych:
Śledzi, krytycznie analizuje i kształtuje postawy wobec zwierząt
Potrafi merytorycznie argumentować w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów
Właściwie interpretuje i krzewi odpowiedzialność ludzi wobec zwierząt oraz środowiska ich życia
Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności
Postępuje zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów
Potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej (indywidualnej i zespołowej) oraz w działaniach publicznych
Jest wrażliwy na los zwierząt i powiązania człowieka z przyrodą
Bezpiecznie i humanitarnie postępuje ze zwierzętami oraz instruuje innych w tym zakresie
Wykorzystuje umiejętność myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/