Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne > Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Antropozoologia - międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-AZ-M)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
  • Dziedziny: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk humanistycznych, Dziedzina nauk społecznych,
  • Dyscypliny: nauki biologiczne, psychologia, filozofia, nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, nauki prawne, historia, nauki socjologiczne.

Antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne jest unikatowym kierunkiem współprowadzonym przez trzy Wydziały: Wydział „Artes Liberales”, Wydział Biologii oraz Wydział Psychologii. Celem kształcenia jest uzyskanie interdyscyplinarnej, międzyobszarowej wiedzy i umiejętności z zakresu relacji człowiek-zwierzę od czasów najdawniejszych po współczesne. Absolwenci posiądą odpowiednią wiedzę biologiczną, psychologiczną i filozoficzną, aby zrozumieć społeczny i etyczny status zwierząt, ich eksploatację teraz w przeszłości oraz ich obecność i sposoby przedstawiania w kulturze.

Moduły kształcenia zostały skonstruowane tak, by absolwenci dysponowali aktualną wiedzą dotyczącą podstaw etycznych i prawnych, a także uwarunkowań historycznych i kulturowych wykorzystywania i ochrony zwierząt w Polsce i na świecie oraz potrafili skutecznie i kompleksowo rozwiązywać trudne problemy współoddziaływania i współżycia ludzi i zwierząt wynikające z konfliktów interesów, wykazując się wrażliwością, kompetencjami oraz poszanowaniem podmiotowości i godności zwierzęcia.

Istotną rolę w programie odgrywają praktyki i projekty grupowe rozwijające umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Absolwenci mogą odbywać praktyki między innymi w ogrodach zoologicznych, schroniskach, parkach narodowych, organizacjach na rzecz zwierząt, urzędach i ośrodkach badawczych.

Przedmioty, w tym zajęcia laboratoryjne i terenowe prowadzone są przez trzy wydziały. Zajęcia odbywają się w następujących lokalizacjach:

  • Wydział Biologii: Gmach Wydziału Biologii, ul. Miecznikowa 1 i w stacjach terenowych Wydziału Biologii na Mazurach
  • Wydział Psychologii: Budynek Dydaktyczny, ul. Stawki 5/7
  • Wydział „Artes Liberales: budynki w okolicy Kampusu Centralnego UW, ul. Nowy Świat 69 oraz Krakowskie Przedmieście 1, a także w budynku Kolegium „Artes Liberales ul. Dobra 72 w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Więcej informacji w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć znajdują się na stronie internetowej kierunku http://az.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta/ki:

Studia mają na celu przekazanie studentom interdyscyplinarnej wiedzy o ludziach i zwierzętach z obszarów nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych oraz nauk o sztuce, a także rozwijanie umiejętności dostrzegania, opisywania i rozumienia zjawisk z pogranicza dziedzin. Łącząc różne dyscypliny wiedzy z zakresu humanistyki, nauk przyrodniczych i społecznych, studia te przygotowują do podejmowania wciąż nowych wyzwań i uczestnictwa w budowaniu relacji między ludźmi a zwierzętami, opartej na gruntownej wiedzy o zwierzętach i poszanowaniu ich interesów, dobrostanu i praw.

Absolwenci antropozoologii potrafią samodzielnie pogłębiać wiedzę, integrując fakty i zjawiska z różnych jej obszarów. Charakteryzują się otwartością i wrażliwością na otaczający ich świat oraz stosunek do zwierząt i ich traktowanie. Cechująca ich postawa otwartości jest oparta o integralną wiedzę z zakresu biologii, antropologii, psychologii, socjologii, prawa, historii, nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii, literaturoznawstwa, filozofii i etyki. Absolwenci potrafią, przy użyciu odpowiednich narzędzi, analizować i kształtować interakcje ze zwierzętami, biorąc pod uwagę ich społeczny, kulturowy, historyczny, prawny, teologiczny, ekonomiczny i polityczny kontekst.

Absolwenci posiadają solidne podstawy do studiów magisterskich z elementami samodzielnej pracy badawczej zarówno w obszarze humanistyki, jak i na styku nauk społecznych, humanistycznych i przyrodniczych. Absolwenci potrafią pracować ze zwierzętami, budując z nimi relacje oparte na szacunku, zaufaniu, autonomii, otwartości, wzajemnym uczeniu się oraz zasadzie ochrony słabszej strony i dbałości o jej życie i dobrostan. Są przygotowani do pracy w instytucjach związanych ze sferą edukacji, kultury, turystyki, mediów i w organizacjach rozwiązujących problemy relacji ze zwierzętami w instytucjach samorządowych i pozarządowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku antropozoologia

Dalsze studia:

studia II stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów antropozoologia
W zakresie wiedzy:
Zna podstawy nauk o zwierzętach, w tym zoologii, fizjologii i psychofizjologii, teorii ewolucji, ekologii, etologii, genetyki, ochrony przyrody i środowiska
Zna podstawy psychologii porównawczej i zoopsychologii oraz biologicznych podstaw zachowań
Zna podstawy filozofii środowiskowej, filozofii umysłu, filozofii nauki i bioetyki
Rozumie reguły funkcjonowania podstawowych instytucji społecznych: politycznych, gospodarczych, kulturalnych, które zajmują się zwierzętami
Rozumie rolę prawa, obyczajów i moralności jako regulatorów relacji pomiędzy ludźmi a zwierzętami
Rozumie rolę mediów w kształtowaniu postaw wobec zwierząt
Wykazuje się znajomością postaw etycznych i kulturowych wobec zwierząt w historii cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem współcześnie zachodzących przemian
Rozumie przyrodnicze, ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne uwarunkowania relacji między ludźmi a zwierzętami
Ma świadomość skutków podejmowanych decyzji, szczególnie tych, które ingerują w środowisko przyrodnicze i dobrostan zwierząt
Zna podstawową terminologię i metodologię nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych
Zna i rozumie relacje między sztuką a naturą i sztuką a nauką
Zna ikonografię animalistyczną od czasów prehistorycznych po współczesne
Orientuje się w zasobach sztuki, literatury, języka i filozofii w zakresie refleksji nad zwierzętami i zwierzęcością

W zakresie umiejętności:
Potrafi, z perspektywy różnych dyscyplin, analizować podstawowe zjawiska dotyczące relacji człowiek-zwierzę
Diagnozuje główne spory ideologiczne wokół statusu zwierząt i ich wykorzystania przez człowieka na przestrzeni dziejów
Potrafi interpretować teksty o charakterze akademickim i publicystycznym dotyczące relacji człowiek - zwierzę
Potrafi interpretować wyniki badań empirycznych i teoretycznych
Potrafi dostrzegać i analizować procesy i zjawiska artystyczne oraz kulturowe dotyczące zwierząt w kontekście społecznym
Potrafi - w kontekście kulturowym, społecznym i etycznym - analizować i interpretować dzieła artystyczne, w których obecne są zwierzęta lub ich wizerunki
Potrafi komunikować się w języku obcym nowożytnym oraz korzystać z obcojęzycznych materiałów źródłowych

W zakresie kompetencji społecznych:
Śledzi, krytycznie analizuje i kształtuje postawy wobec zwierząt
Potrafi merytorycznie argumentować w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów
Właściwie interpretuje i krzewi odpowiedzialność ludzi wobec zwierząt oraz środowiska ich życia
Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności
Postępuje zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów
Potrafi wykorzystać uzyskaną wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej (indywidualnej i zespołowej) oraz w działaniach publicznych
Jest wrażliwy na los zwierząt i powiązania człowieka z przyrodą
Bezpiecznie i humanitarnie postępuje ze zwierzętami oraz instruuje innych w tym zakresie
Wykorzystuje umiejętność myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/