Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Astronomia > Astronomia, stacjonarne, drugiego stopnia

Astronomia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-AS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 3

Limit miejsc 6 w tym: 4 - kwalifikacja na podstawie ocen ze studiów, 2 - kwalifikacja na podstawie egzaminu.

Celem studiów jest wszechstronne wykształcenie absolwenta w zakresie obserwacyjnych i teoretycznych metod badawczych astronomii oraz poznanie współczesnego stanu wiedzy w tej dyscyplinie. Kierunek ma charakter kształcenia w dziedzinie podstawowej i obejmuje wiedzę potrzebną dla opisu i zrozumienia fizycznych mechanizmów stojących u podstaw zjawisk oraz budowy i ewolucji obiektów astronomicznych. Celem kształcenia jest też poznanie metod matematycznego modelowania i statystycznej weryfikacji tych modeli mogących też mieć szersze zastosowanie, a szerzej, rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych absolwentów. W szczególności, w zakresie wiedzy i umiejętności, absolwent kierunku powinien znać zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych. Powinien potrafić posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych. Powinien posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych. Powinien znać język angielski na poziomie B2+ lub wyższym. Powinien posiadać umiejętność twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji prostych programów badawczych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych. W zakresie kompetencji społecznych, powinien potrafić pracować w zespole przyjmując w nim różne, również kierownicze role. Powinien dostrzegać potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności. W szczególności, powinien być gruntownie przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach III stopnia.

Szczegółowe informacje o studiach można znaleźć na stronie:

http://www.fuw.edu.pl/informator.html

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z astronomii

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

ranking według wyników uzyskanych na wcześniejszym etapie studiów lub egzaminu wstępnego

Efekty kształcenia

Uniwersytet Warszawski
Dyplom ukończenia studiów II stopnia

Kierunek: Astronomia
Specjalność: Astronomia

Czas trwania studiów: 4 semestry
Liczba uzyskanych punktów ECTS: 120
w tym za zajęcia:
w zakresie nauk podstawowych 111
praktyczne (laboratoria i warsztaty) 34
zajęcia modułowe do wyboru 47
Odbyte praktyki: 3

Najważniejsze efekty kształcenia osiągnięte przez studenta podczas studiów w ramach specjalności:

WIEDZA
• posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zaawansowanej matematyki, metod matematycznych oraz technik informatycznych, konieczną do rozwiązywania problemów w wybranym obszarze nauk fizycznych lub w zakresie specjalności przewidzianej programem studiów;
• zna zaawansowane techniki obserwacyjne i numeryczne pozwalające zaplanować i wykonać złożone obserwacje astronomiczne oraz otrzymać modele obserwowanych zjawisk; zna teoretyczne podstawy działania aparatury badawczej;
• posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju astronomii i fizyki;
• zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych.

UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów i wnioskowaniu;
• posiada umiejętności planowania i przeprowadzenia zaawansowanych obserwacji astronomicznych; potrafi przenieść tę metodologię na inne obszary nauk fizycznych i ich zastosowań;
• potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę astronomii i fizyki, a także stosowane metody do pokrewnych dyscyplin naukowych;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
• ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność i potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

PRAKTYKI ZAWODOWE
W ramach praktyk student wykonuje projekt w instytucji badawczej lub związanym z przemysłem laboratorium. W zależności od miejsca wykonywania, praktyka obejmuje różne zadania, od udziału w badaniach naukowych z wykorzystaniem wiedzy kierunkowej, poprzez numeryczną analizę problemów badawczych, po tworzenie aplikacji opartych na znajomości metod informatyki, zawsze jednak wymaga ścisłej współpracy i gotowości do wypełniania zadań wyznaczanych przez gospodarza praktyk. Program praktyki jest ustalany indywidualnie dla każdego studenta w porozumieniu z opiekunem ze strony instytucji prowadzącej praktyki i jest zatwierdzany przez koordynatora ze strony Wydziału.

Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta w trakcie odbywania praktyk zawodowych:
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;
• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lab - Laboratorium
praktyka - Praktyka
psem - Proseminarium
sem - Seminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/